DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 7-8/1960 str. 33     <-- 33 -->        PDF

PRAVNA RAZMATRANJA IZ OBLASTI ŠUMARSTVA
Nikola Vučković


I. POJAM SUME
O propisima koji reguliraju problematiku šumarstva uporedo s pojmom
šume, kao jednako važan, susrećemo pojam šumskog zemljišta. To su dva
osnovna pojma koji određuju djelokrug rada i privredne grane i upravne oblasti
šumarstva. Privredna djelatnost, koja se vrši u šumi i na šumskom zemljištu
i upravna u vezi sa šumom i šumskim zemljištem, podvrgnute su režimu propisa
iz oblasti šumarstva. Stoga je prirodno bilo očekivati da će zakonodavac ova oba
pojma bliže odrediti. Međutim on je u Zakonu o šumama rekao što smatra
šumskim zemljištem, dok je definiciju pojma šume izostavio.


Izgleda da je tome razlog s jedne strane činjenica, što nauka o šumarstvu
ni jednu od brojnih definicija šume nije usvojila kao potpunu i točnu, a s druge
strane pretpostavka zakonodavčeva, da se za praktičnu primjenu propisa uglavnom
zna što je šuma, pa stoga definicija šume nije tako neophodna kao što je
definicija šumskog zemljišta u svrhu da bi se moglo razgraničiti od poljoprivrednog
i ostalih zemljišta.


Praksa pokazuje da ovo stanovište nije ispravno.
Prilikom rješavanja mnogih pitanja kao na pr. razgraničenja šuma od parkova
i pašnjaka obraslih drvećem, određivanja nadležnosti u upravljanju s
manjim grupama stabala, davanja dozvola za sječu, plaćanja takse za sječu itd.,
javljaju se sporni slučajevi, koje nije moguće pravilno riješiti, ako se ne zna
što zakonodavac smatra pod pojmom šume.
U nedostatku definicije u propisima, organi uprave i sudovi obraćaju se
Sekretarijatu Izvršnog vijeća Sabora za šumarstvo kao nadležnom organu za
davanje objašnjenja za primjenu propisa iz oblasti šumarstva, tražeći odgovor
na prednja pitanja.
Odgovarajući na pitanje Sekretarijat objašnjuje, u stvari definiciju šume,
daje u obimu koji je potreban za pravilnu primjenu pojedinog propisa. Tako na
pr., ako se radi o pitanju, da li je privatnik dužan u konkretnom slučaju da
traži odobrenje za sječu stabala ili da plati taksu za sječu, definicija glasi da je
šuma kompleks stabala, čija je glavna svrha produkcija drvne mase. Ovakova
definicija, premda nepotpuna, korisno služi spomenutoj svrsi, jer ne obuhvaća
sporadična stabla na livadama, pred kućom, uz puteve i t. d.
Ovdje treba istaknuti da mnoge šumarije traže dozvolu za sječu svakog
stabla, bez obzira da li se ono nalazi u šumi ili van nje, što je protivno postojećim
propisima, a svakako je posljedica nedostatka spomenute definicije.
U drugom slučaju, na pr. u cilju razgraničavanja nadležnosti u upravljanju,
za rješenje pitanja, da li se radi o parku ili šumi, sekretarijat spomenuto
objašnjenje upotpunjuje s zaštitnim ciljem koji ima konkretna šuma, pa opet
objašnjenje odgovara svrsi.
Iz pitanja, koja postavljaju sudovi i suci za prekršaje, vidi se da je definicija
šume potrebna i za pravilnu primjenu propisa iz oblasti krivičnog prava.
Ovo iz razloga što pitanje, da li se radi o običnoj ili šumskoj krađi (ili oštećenju
tuđih stvari), da li se radi o običnoj krađi ili prekršaju iz toč. 5 čl. 47 Zakona


o šumama, da li izvjesna djelatnost nosi obilježja pustošenja šume i t. d., zavisi
od pitanja, da li je djelo izvršeno u šumi ili van nje.