DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1960 str. 63     <-- 63 -->        PDF

vrednu granu u svijetlu političke ekonojoš
su više pridonijeli vrijednosti ovoga
mije, granu koju ekonomisti dosada nisu rada, koga bi prije svega svi šumarski
dovoljno proučavali. stručnjaci trebali nabaviti i proučiti.


Jasan način prikazivanja i dobar stil M. A.


STRANI STRUČNI ČASOPISI


PROBLEMI I VAŽNOST TEHNIČKE
POMOĆI ŠUMARSTVU


U ovogodišnjem februarskom broju
Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen
prikazuje W. Bosshar d najprije opću
pomoć nerazvijenim zemljama a onda tehničku
pomoć šumarstvu. Uvod mu je slijedeća
pregledna slika stanja u svijetu:


Politički položaj. U posljednjih
20 godina 22 su države (sa 660 mil. žitelja)
ostvarile svoju političku nezavisnost i vjerovatno
nije daleko dan kad više ne će biti
nijednog ostatka iz doba kolonijalizma.
Međutim, socijalni, ekonomski i politički
prevrati donose i mnoštvo problema. Politička
je ravnoteža u svijetu time poremećena,
jer su tek oslobođeni narodi postali
ravnopravni partneri ostalim, a razmimoilaženja
između Istoka i Zapada stavljaju
ih u veoma povoljan položaj. Obje
im se strane ulaguju i podnose žrtve.


Porast pučanstva. U knjizi: »Die
wirtschaftliche und soziale Revolution in
den unentwickelten Ländern« — Bern
1950. navodi F. R. Behrendt podatke
Udruženih naroda o budućem razvitku
stanovništva na Zemlji:


Stanje prehrane. Oskudno ili jednolično
hrani se 60—70´Vo stanovništva
svijeta. Pored toga periodički se javlja
glad praćena epidemijskim tropskim bolestima
(od same malarije umire godišnje
oko 2,5 miliona ljudi).


Šume u tropima. Požari, haračenje
i paša uništavaju i ono malo šume što je
još ostalo. Tako na pr. Lamprecht računa
da se u Venezueli koja ima 5 mil. žitelja,
900.000 kv. km. površine i 350.000 kv.
km šume, ova posljednja smanjuje godišnje
za 150.000 ha. U Abesiniji s Eritrejom (1,1
mil. kv. km, 18 mil. stanovnika i 70.000 kv.
km šume), šumska se površina smanjuje
godišnje za 150.000 do 200.000 ha. (U Abesiniji
je spočetka bilo 55i;Vo šumske površine;
danas 6,5´0/o).


U opsežnoj studiji Aubreville-a:
»Climats, forets et desertification de l´Afrique
tropicale« autor dokazuje da tropske
šume (iz kišne zone i vazdazelene), ne predočuju
više stadij klimaksa, nego antropogeno
uslovljeno povlačenje i nestajanje
vrednijih oblika šume. Pisac, je najbolji
poznavalac afričkih prilika i tvrdi da će
nestati na tom kontinentu svih humidnih


rt
C

Evropa, Sjev. Amerika,
SSSR (umjereni
pojas »razvijene
zemlje«
Afrika,
stralija,
Azija, Au-
Južna Ame-
rika (subtropska i
tropska zona, »)
z vi jene zemlj
nerae
«)
0/o /
milijarda °/o
spram
1950 milijarda ´%>
spram
1950
1950 0,742 29,8 100 1,755 70,2 100
1975 0,991 26,1 133 2,837 73,9 161
200O
2050
1,259 20,1 170
pri istom razvitku bit će5,008
oko 1679.9 285
mil i j ard i ljudi


Uk upno*


»/o
milijarda «Vo
spram
1950
2,497 100 100
3,828 100 153
6,267 100 251


Naročito je zanimljivo pogledati na razvitak
do konca ovog stoljeća. Nakon 40
godina tropske će zemlje porasti od 1,8 na
5 milijarda t. j . one će činiti 80B/o stanovništva
Zemlje.


šumskih formacija, a njihovo će mjesto
osvojiti savane, stepe i pustinje. Pored to


* Godišnji prirast u 1958. g. naveden je
sa 47 miliona.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1960 str. 64     <-- 64 -->        PDF

ga tla naglo osiromašuju. Za sve te nedaće
kriv je samo čovjek.


Budući da se u tropima klimatski faktori
očituju veoma ekstremno i da su tla
jako osjetljiva, to se haračenje šuma ne
odrazuje samo na umanjivanju šumske
površine i degradaciji tla, nego i — što je
veoma važno — na režimu voda, a i na
lokalnoj klimi. Problem brzog nestajanja
obradivog tla postoji manje više u svim
tropskim zemljama. Pomanjkanje vode i
drva u mnogim tropskim zemljama ugrožava
opstanak čitavih naroda. Ima li se u
vidu porast stanovništva, a uslijed toga i
broja stoke, kojoj su potrebni pašnjaci,
nameće nam se nužno zaključak, da tu
treba voditi dalekovidnu politiku koordiniranog
razvitka šumarstva i poljoprivrede
i to bez oklijevanja.


Tropski narodi i njihove v 1 ad
e. Općenito uzevši, nerazvijeni narodi
sastoje uglavnom iz mase analfabeta, lovaca,
pastira i ratara sa tankim slojem
vladajuće klase, kojoj često nije u interesu
progres podanika. Ne može se reći da
je radinost tih ljudi na visokom stepenu.
Nemaju političkih, socijalnih, pravnih i
naučnih institucija, privreda je slabo organizira,
a prirodna se bogatstva veoma
ogarničeno iskorišćuju. Oskudna je i proizvodnja
potrošnih dobara, pa nedostaju
čitavom stanovništvu. Siromaštvo i nemoćna
borba s bolestima teško more te
ljude. Puka je iluzija naše mišljenje o
tom, kako su primitivni narodi sretniji od
nas.


Upravni činovnici ponekad su pritvorice,
nedovoljno obrazovani, strepe pred šefovima,
boje se odgovornosti, a na umu
im je često samo lični interes. Birokracija
koja je u punom rascvatu smatra kompliciranu
administraciju da je sama sebi svrhom.
Vlast i činovnici slabo poznaju svoju
zemlju i njezine probleme, nemaju čvrsta
plana, već ga često mijenjaju i počinju
drugo prije nego dovrše prvo. Nemaju dovoljno
ni svojih ni inostranih stručnjaka.
Ovi su posljednji, pa bili i najeminentniji,
degradirani na obične savjetodavce bez
imalo kompetencije i inicijative. Oskuđjevaju
u novcu za investicije i ostale državne
potrebe. Vlastela i feudalci na vlasti,
radi samoodržanja, neprijatelji su progresa.
Pravna sigurnost, sloboda i vlasništvo
nesigurna su dobra. Cesti su nemiri, pučevi,
državni udari, promjene vlade i građanski
ratovi. Nepovjerenje, a ponekad i
mržnja na bijelog čovjeka osnovana je na
lošem iskustvu, a donekle i na osjećanju
manje vrijednosti.


»Tehnička« pomoć. Autor ističe da
se tu ne radi o tehničkoj i ekonomskoj


zaostalosti primitivnih naroda, nego i o niskom
kulturnom nivou. Uvođenje i prihvaćanje
uredbi zapadne civilizacije moguće
je samo kad se izgrade socijalne, pedagoške
i naučne institucije.


Kako je već spomenuto, tropski se narodi
naglo množe, naročito u posljednje
vrijeme zaslugom medicine, pa sad tek nastaje
pitanje, kako će se prehraniti ta masa
ljudi. Već danas se oni slabije hrane
nego prije 25 godina, a kako će istom biti
u budućnosti? Pa ipak nije najveće zlo što
se ne može uskladiti proizvodnja živežnih
namirnica sa porastom stanovništva, nego
je još fatalni je to, da se ekstenzivna poljoprivreda
sve jače širi, harači šume i degradira
tlo, a time i siječe granu na kojoj
sjedi. U tome je tragika ukazivanja dobronamjerne
pomoći tim zemljama. Prema
tome prvenstveni je zadatak razvijenih
zemalja, da tim narodima trajno osiguraju
prehrambenu bazu, jer je to obostrani interes:
područja gladi žarišta su nemira i
stalnih kriza.


Prehrambena baza, nastanjena
područja i pomoć šumarstva
njihovom razvitku. Da bi ti narodi
mogli trajno ostati na današnjem području
i osigurati si prehranu, moraju prijeći
na intenzivnije metode proizvodnje. Poboljša
li se intenzitet i kvalitet rada seljaka
u tropima, promijenit će se iz temelja
i njihova ideologija i običaji.


Cilj šumarske pomoći nerazvijenim zemljama
treba da je usmjeren na proizvodnju
živežnih namirnica. Najvažniji su zadaci
šumarstva da se očuvaju postojeće
šume i uzgoje nove, kako bi zaštitile tlo
od odronjavanja i vjetra. Proizvodnja je
drva, doduše, važna, ali je sekundarnog
značenja.


Prema tome očito je, da bi bio Sizifov
trud dati prvenstvo šumoprivredi ili poljoprivredi,
pogotovu kad vidimo kako seljak
neumorno harači tropske šume. Tu
je neminovno potrebna saradnja poljoprivrednika,
šumara i stručnjaka za sve probleme,
jer je samo to pretpostavka mudre
i dalekovidne politike, koja će dovesti proizvodnju
živežnih namirnica na višu razinu.
Ipak. koliko god to izgleda samo sobom
jasno, ono se praktično nigdje ne provodi.


Želimo li uočiti pomoć u najvažnijim
šumarskim problemima koja bi se pružila
tim zemljama, ne smijemo zaboraviti da
će biti efikasna samo onda, ako se uklopi u
cjelokupni razvitak odnosne zemlje. Zanemari
li se ta misao, narod će postepeno
gubiti osnov za svoj opstanak sa svim fatalnim
posljedicama.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1960 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Tu i tamo pojavi se po koji zakon o zaštiti
šuma, ali obično ostaje samo na papiru.
Spomenut ćemo i to, da na čitavom
području tropa (bez Japana) ima jedva 15
malih šumarskih škola, a pitanja erozije,
zaštite od vjetra, požara, ekstenzivna poljoprivreda,
pošumljavanja itd. gotovo se
i ne spominju.


Djelatnost državne šumarske službenaučnih istraživanja minimalni su, pa je
razvoj šumarstva u cilju osiguranja živežnih
namirnica manji od nule. Novac za
investicije kojim raspolažu vlade, budući
da su obično kratka vijeka, ulažu ga radije
u one sektore i objekte koji su svima
na vidiku i koji brzo donose prihode.


D. K.
DRUŠTVENE VIJESTI


XVII. PLENUM SAVEZA INŽENJERA I TEHNIČARA
ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE JUGOSLAVIJE


XVII. Plenum Saveza IT šumarstva i drvne industrije Jugoslavije
održan je od 13 do 14 maja 1960 god. u Novom Sadu odnosno
na Iriškom Vijencu (Fruška Gora). Plenum je imao slijedeći
dnevni red:
1. Izvještaj o radu Predsjedništva.
2. Uloga i zadaci IT šumarstva i drvne industrije u daljnjem
razvitku komunalnog sistema kao i unapređenja šumarstva i industrije
drveta.
3. Pripreme za održavanje IV Kongresa Saveza ITŠIDJ.
4. Pripreme za kongres drvodjeljskih radnika.
5. Program savjetovanja i seminara u 19S0. god.
6. O nekim negativnim pojavama u vezi sa izradom investicionih
programa i projekata u industriji drveta i šumskoj privredi.
7. Dosadanja iskustva i dalje smjernice rada s drvećem brzoga
rasta.
8. Izvještaj o radu nacionalnog komiteta za šumarstvo.
Učesnike plenuma primio je Geza Tikvicki. predsjednik
Izvršnog Vijeća APV-e.


O radu plenuma i zaključcima donijeti ćemo opširnije u slijedećem
broju Šumarskog lista.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1960 str. 66     <-- 66 -->        PDF

PODUZEĆE ZA IZVO Z DRVA I DRVNIH PROIZVODA
ZAGREB


MARULICEV TRG BROJ 18 — Poštanski pretinac 197
Telegram: EXPORTDRVO-Zagreb —Tel.: 36-251, 37-323
Teleprinter: 02-107
Filijala i skladišta -— RIJEKA — Delta 11
Poslovnica — BEOGRAD Kapetan Mišina 2
Predstavništvo - VINKOVCI, Kozaračka 11


IZVOZI:


REZANU GRADU LlSĆARA
REZANU GRAĐU ČETINARA
DUŽICE HRASTOVE
CELULOZNO DRVO
OGRJEVNO DRVO
ŽELJEZNIČKE PRAGOVE
UGLJEN ŠUMSKI I RETORTNI
TANIN-EKSTRAKTE
ŠPERPLOČE I PANELPLOČE
FURNIRE, PARKETE,
SANDUKE, BAČVE,
STOLICE IZ SAVIJENOG DRVA
NAMJEŠTAJ RAZNI
DRVNU GALANTERIJU
SPORTSKE ARTIKLE
OSTALE PROIZVODE OD DRVETA


VLASTITA PREDSTAVNIŠTVA:


LONDON, FRANKFURT/M, NEW YORK, ALEXANDRIE


AGENTURE:


U SVIM VAŽNIJIM UVOZNICKIM ZEMLJAMA


PROIZVOĐAČI, KORISTITE NAŠE USLUGE!