DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1960 str. 62     <-- 62 -->        PDF

tinjača, te pošumljavanja uopće. Predavanju
je prisustvovalo oko 50 članova Šumarskog
kluba.


Dana 17. II. saradnici instituta ponovili
su svoje predavanje članovima Šumarskog
kluba u Slav. Požegi. I ovdje su predavanja
dobro uspjela, jer se kasnije razvila
živa diskusija, u kojoj je došlo do raščišćavanja
mnogih spornih pitanja. Predavanju
je prisustvovalo oko 30 slušača.


Dana 18. II. održana su dva predavanja
članovima Šumarskog kluba Našice. Predavači
su bili ing. Bertovic s napred
navedenom temom i ing. H a n z 1 s temom:
Neka zapažanja u vezi s njegom mladika
i čišćenjem sastojina. U tom predavanju
iznio je predavač neka vlastita zapažanja
kod vršenja uzgojnih radova, naročito


mjestimično zapažene nedostatke kod vršenja
tih radova, te ujedno dao preporuke
za otklanjanje tih nedostataka. Predavanju
je prisustvovalo oko 30 slušača.


Nakon završenih predavanja su članovi
područnih Šumarskih klubova rješavali
ostalu problematiku sa svog područja, naročito
raspravljajući o novoj organizaciji
šumarstva, i ostalim zadacima i problemima.


Takva predavanja su se pokazala kao
vrlo korisna, i to je vrlo pogodan putnačin za unapređenje stručnog znanja, a
ujedno i za razvijanje društvenosti među
članovima Šumarskih klubova, odnosno
Šumarskog društva.


Ing. Hanzl D.


DCMACA STRUČNA LITERATURA


Potočić đr. Zvonimir: ZAKON VRIJEDNOSTI
U ŠUMARSTVU. Zbornik Ekonomskog
fakulteta u Zagrebu, knjiga IV. 1959.


Problem ispoljavania zakona vrijednosti
u šumarstvu nije ni u domaćoj ni u
stranoj literaturi uspješno objašnjen,
premda je bilo mnogo takovih pokušaja,
osobito u SSSR i kod nas. U SSSR su se
tim problemom bavili E. P. K r e s 1 i n. N.


P. A n u č i n. P. R. V a n g n i c. V. J.
Solovjev, P. V. Vasiljev i dr., a u
nas Stj. Šurić, M. P 1 a v š i ć, R. Pipan,
Kraljić, D. Đ a p i ć, A. Urbanovsk
i i dr. U zemljama kapitalističkog
zapada, iako su neki pojavni elementi
usvojeni u naučnoj literaturi, oni nisu
objašnjeni, pogotovo, što je objašnjenje
djelovanja zakona vrijednosti vezano
uz radnu teoriju vrijednosti, koja u tim
zemljama nije »popularna«.
Pravilno objašnjenje oblika ispoljavanja
zakona vrijednosti u šumarstvu ovisilo
je o pravilno izvršenom izboru odgovarajućeg
»privrednog modela«, na kojemu
se vrši istraživanje. U radnji dr. Z. Potočić
a izabran je klasičan privredni
model, na kojemu je vršio Marx analizu
kapitalističkog društva, kombiniran s privrednim
modelom H. v. Thünena (Der isolierte
Staat). Grafički prikazi su originalni,
a nastali su na osnovu vlastitih pokušaja
grafičkog prikaza istraživanja W.
Petty-a, osnivača radne teorije vrijednosti,
o visini cijene žita u Londonu.


Rad đr. Z. Potočića objašnjava k 1 j uč
n i problem jedne naučne oblasti (Ekonomike
šumarstva), i daje ne samo novi
pogled na ekonomske pojave u toj pri


vrednoj oblasti, nego su te ekonomske pojave
logički međusobno povezane u jedan
cjelovit sistem. Na temelju razumijevanja
tih zakonitosti, moguće je izgraditi potpuno
shvatljivo naučnu disciplinu »Ekonomiku
šumarstva«. Na temelju razumijevanja
zakonitosti, objašnjenih u ovom radu, moguće
je izabrati racionalne i svrsishodne
mjere ekonomske politike u toj privrednoj
oblasti (politika cijena, ekonomski odnos
proizvođača prema društvu, ekonomski
odnosi između proizvođača u raznim granama
proizvodnje u ovoj privrednoj oblasti
— onih u uzgajanju šuma naprama
onih u eksploataciji, ovih opet naprama
onim u drvno-industrijskoj preradbi — i
si.).


Ključni problem šumarske ekonomike,
rješavan u tom radu, sastavni je dio teorije
klasične političke ekonomije i predstavlja
njeno daljnje razrađivanje u jednoj
konkretnoj privrednoj oblasti. Na
osnovu objašnjenog oblika ispoljavanja
zakona vrijednosti u šumarstvu, objašnjena
je i zakonitost formiranja cijena drveta
i drvnoindustrijskih proizvoda, i to cijena
kao »novčanog izraza vrijednosti«.


Nema sumnje da će ovaj rad pridonijeti
raščišćavanju mnogih dosada neobjašnjenih
pojmova u domeni šumarske ekonomike
i da on predstavlja bazu za daljnje
rješavanje mnogih problema na tome
području. Pa kada ti problemi i ne bi ovim
radom bili dokraja riješeni, autoru pripada
priznanje već i stoga što je u pravo
vrijeme ukazao našim stručnjacima na način
kako treba gledati šumarstvo kao pri