DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1960 str. 53     <-- 53 -->        PDF

kao uvijek, unosi u prevođenje partijske
literature, u izdavanje partijskog elegalnog
biltena i t. d.


U novembru 1936. godine izvršena je
provala u Pokrajinski komitet i u brojne
partiiske ćelije Vojvodine. Tom primkom
uhapšen je i Stevo Konjović. Za vrijeme
istrage podvrgnut je bio najbrutalnijem
mučenju u zatvorima Bečkereka. Subotice
i Ade Ciganlije. Na sudskom procesu, na
kojem se hrabro držao, osuđen je na robiju
koju je izdržao u Sremskoj Mitrovici
sve do kraja 1937. godine.


Poslije izdržane robije vraća se u Zagreb
gdje pokušava da nastavi prekinute
studije na Šumarskom fakultetu. Međutim
stalno ometan premetačinama i maltretiranjem
od strane zagrebačke policije
živi više u ilegalnosti nego legalno. Uprkos
svim tim teškoćama on je nastavljao aktivni
politički rad. prevodeći ; umnožavajući
partijsku literaturu, održavajući teoretske
partijske kurseve ni ndrič´-oi periferiji
Zagreba, pa i u okomim selima.


Negdje pred rat se i oženio Drugarica,
radnica u tipografiji, također član Partije
kao j on, podnosila je s njime sve nedaće
ilegalnog života. U tim prilikama rodila
mu se i kćer, koju je neobično volio.


U tom radu zatekla ga je okupacija. On
se tada još više baca na partijski rad. Izvjesno
vrijeme rad: u ilegalnoj partijskoj
štampariji u Zagrebu, gdje nekoliko puta
srećno izbjegava hapšenje. Ustaška policija
mu je neprestano na tragu. Izdata je
i tjeralica za njim, a on se ipak nalazi
usred ustaškog osinjaka i prkosi svim nedaćama
ilegalnog života.


Negdje krajem 1941. hapsi ga ustaška
policija zavaljujući pukoj slučajnosti. Policija
ga hapsi, i ne znajući da je on Stevo
Konjović, tragajući za njegovom drugaricom,
koja je također bila u ilegalnosti.
Uhapšen tako zajedno sa drugaricom bio
je podvrgnut užasnom mučenju u ustaškoj
policiji. Mučenja je izdržao do kraja, a da
nije ni jednom riječi odao svoje veze.


SAOPĆENJA


PRAŠUMSKI REZERVATI
V BOSNI I HERCEGOVINI


Naša zemlja spada među vrlo rijetke u
Evropi gdje još ima prirodnih šuma ili
prašuma. Posebno su značajni ovi rijetki
objekti flore u NR Bosni i Hercegovini,
gdje se računa da još ima ovakvih netaknutih
prirodnih šuma oko 34.000 ha.


Kada su ga zajedno sa njegovom drugaricom
ustaše vodili u autu na periferiju
Zagreba u pravcu Sv. Ksavera sa namjerom
da ih zajedno likvidiraju, izvršio je
Stevo jedno njemu svojstveno herojsko
djelo. Iako izmrcvaren i vezan lancima,
bacio se tijelom na dvojicu ustaša koji su
ga pratili i tako onemogućio šoferu upravljanje
autom. U ovom gužvanju i tučnjavi
povikao je drugarici da bježi, a on je
nastavio da se rve sa ustašama sve dok
auto nije udario o zid crkve Sv. Ksavera
i tako se tu zaustavio. Njegova drugarica
uspjela je da pobjegne i da se preko veza
prebaci u partizane, a njega su tu — kraj
zida crkve Sv. Ksavera u Zagrebu ustaše
mrcvarili, nemajući više metaka da ga
ubiju. Tek kad je stigla odnekud patrola
njemačhih vojnika, savladali su Stevu Konj
ovića i teško isprebijanog i izmrcvarenog
prebacili ga u zagrebačku bolnicu na
Sv. Duhu.


Tu je Stevo Konjović operisan, te je
bio neko vrijeme pod stražom, sve dok partijska
organizacija u bolnici nije pripremila
njegovo bjestvo. Nažalost, i pokraj
svih uspješnih priprema ovo bjekstvo nije
uspjelo. Pri skoku i padu sa prozora na
prvom katu bolnice Konjović je slomio
nogu, što mu je onemogućilo da preskoči
visoki bolnički zid koji ga je jedino još
dijelio od slobodnog puta u partizane.
Straža ga je tog jutra našlo promrznutog
ispod bolničkog zida.


Sta je dalje bilo sa hrabrim Stevom
Konjovićem, niko ne zna. Sigurno je samo
to da su ga ustaše likvidirale negdje krajem
decembra 1941. godine. Kako i gdje
je ubijen nije utvrđeno, ali je sigurno da
su fašisti na njemu iskalili do krajnosti
svoj životinjski bijes i u njemu uništile
jednog od svojih najopasnijih zakletih dušmana.


Govoriti poslije ove kratke biografije o
hrabrosti i zaslugama Steve Konjovića bilo
bi bespredmetno, jer on je svojim životom
i svojom smrću pokazao kako se voli
i kako se pregara za svoje ideale.


Prašumom smatramo šume prirodnim
putem stvorene, koje su po zakonima prirode
bez ikakvog djelovanja čovjeka rasle,
živile, obnavljale se i umirale. Zato
su i formirane kao sastojine posebnog tipa.
Naše su prašume mješovite sastojine
smrče, jele i bukve, a rjeđe čiste sastojine.
Primješani su gorski javor i brijest najčešće
kao pojedinačna stabla. Mješovitih ne
ŠUMARSKI LIST 5-6/1960 str. 54     <-- 54 -->        PDF

taknutih prirodnih šuma četinara i bukve


ima oko 17.000 ha, čistih četinara oko 5.000


ha i bukovih šuma oko 12.000 ha.


U prašumama se nalaze stabla svih visina,
debljina i starosti, od najmlađih do
najstarijih, ali prevlađuju stabla srednjih
debljina 40—80 cm prsnog promjera. Visina
stabala jele i smrče idu i preko 60 m,
a nisu rijetka stabla prsnog prečnika i
preko 180 cm. Starost pojedinih stabala
prelazi i 500 godina, a drvna masa mjestimično
prelazi i 1.000 m3 po hektaru.
Broj odraslih stabala kreće se oko 400 po
hektaru, računajući od 10 cm prsnog promjera
na više. Ovoliko stabala približno
iznese pobjedu u borbi za opstanak iz pet
do deset hiljada ponika i podmlatka, koliko
se približno nalazi na površini od 1 ha.


Značaj ovakvih prirodnih prašumskih
objekata sve je više rastao što se je više
razvijala civilizacija i nauka. Danas se naše
prašume kao vrlo rijetki prirodni fenomeni
u Evropi neobično cijene, jer u velikoj
većini evropskih zemalja one su odavno
nestale.


Važnost prašuma prekasno je shvaćena
u drugim zemljama i to tek onda kada su
već nestale. Međutim, mi možemo da izdvojimo
i zaštitimo pojedine objekte od
uništenja i sačuvamo ih za nauku ne samo
našu nego i ostalog svijeta, koji za njih
pokazuje veliko interesovanje. Prašume
kao netaknute prirodne šume, iako neobično
lijepe i zanimljive i ma da ostavljaju
nezaboravan utisak na svakog posmatrača,
ljubitelja prirode i stručnjaka, ipak
nisu samo zato važne i potrebne, nego posebno
za nauku, a time i za praksu.


I. Izdvojeni prašumski rezervati u RNBiH
Naši su šumari odavno shvatili veliki
značaj naših prašuma i hitnu potrebu da
se neki značajniji objekti zakonom zaštite
i izdvoje iz redovnog šumskog gospodarenja,
u cilju naučnog istraživanja i nastave.
U tome svome nastojanju naišli su na puno
razumijevanje nadležnih faktora Republike
koji su, na predlog šumarskih društvenih
i javnih institucija, donijeli zakonske
odluke o izdvajanju slijedećih prašumskih
rezervata:


1. Prirodni rezervat »Prašuma Peru
ć i c a« u gospodarskoj jedinici »Zelengora
«, srez Goražde. Ovaj rezervat izdvojen
je rješenjem Privrednog savjeta Vlade
NRBiH 1952 godine u površini od 1.234 ha.
Rješenjem Zavoda za zaštitu spomenika
kulture i prirodnih rijetkosti iste je godine
ovaj rezervat stavljen pod zaštitu države
i kao prirodna rijetkost. Glavne vrste
drveća su jela, smrča. bukva i bijeli bor.
Flora je uopšte vrlo bujna, a područje bogato
sa divljači (dvokoze, srne, medviedi,
divlje svinje, kune, orlovi, tetrebi i dr.).


SI. 1. Planina Volujak i dijelovi prašume
Perućice
Foto: dr. P. Fukarek 1953.


SI. 2. Sastojine srednjeg dijela prašumskog
rezervata »Perućica«
Foto: đr. P. Fukarek 1952.


Pristup je rezervatu omogućen izgradnjom
šumske željezničke pruge Foča—
Tjentište, a biće još pristupačniji kada se
izgradi nova cesta od Tjentišta za Snježnicu,
koja je u radu i treba da prolazi jednim
dijelom zapadnim rubom rezervata.
Ovaj rezervat je sastavni dio područja
Sutjeske gdje je vođena Peta ofanziva.


2. Prašumsko područje »Lom« u gospodarskoj
jedinici »Klekovača«, srez Bihać
(kod Bos. Petrovca). Ovaj rezervat je
izdvojen iz redovnog gospodarenja 1951
godine. Izdvojena je površina od 278 ha
sa glavnim vrstama: jela, smrča i bukva.
Rezervat je dosta lako pristupačan od željezničke
pruge Drvar—Srnetica ili ceste
Bos. Petrovac—Drinić.
3. Prašumsko područje »Janj« u gospodarskoj
jedinici »Janj«, srez Jajce {kod
Donjeg Vakufa). Rezervat je izdvojen iz
redovnog gospodarenja 1951 godine. Povr


ŠUMARSKI LIST 5-6/1960 str. 55     <-- 55 -->        PDF

šina mu je 195 ha, a glavne vrste su također
jela. smrča i bukva. Prilaz je moguć
od šumske željezničke pruge Donji Vakuf—
Janj ili željezničke stanice Torlakovac
na pruzi Jajce—Lašva.


4. Rezervat »D u b a - L j e š n i c a« u
gospodarskoj jedinici »Duba«, srez Doboj
(kod Teslica) izdvojen je iz redovnog gospodarenja
1951 godine u površini od 16
ha. Pretežno je to bukova prašuma sa jelom
i smrčom i izdvojen prvenstveno za
naučna ispitivanja u vezi sa šumskim sjemenom.
Svi ovi rezervati predati su Institutu
za šumarstvo i drvnu industriju u Sarajevu
na čuvanje, gospodarenje i radi naučnog
istraživanja.


Kako se vidi, iz redovnog gospodarenja
izdvojena je ukupna površina od 1.723 ha,
i time bi uglavnom mogli biti zadovoljni.
Međutim, postoji opasnost da se svi ovi
rezervati i u navedenim površinama neće
moći više dugo održati. Naime, sve više se
postavljaju zahtjevi od strane preduzeća
drvarske industrije za sječom u ovim rezervatima.
Radi izgradnje novih komunikacija
i završavanja eksploatacije u pojedinim
otvorenim šumama, ovi zahtjevi su
sve glasniji. Traži se smanjivanje izdvojenih
površina pojedinih rezervata, pa i
potpuno ukidanje zaštite i izdvajanja iz
redovnog gospodarenja nekih rezervata.


II.
Zahtjevi za smanjivanje odnosno
ukidanje rezervata
Među prvim zahtjevima za smanjivanje
izdvojene i zaštićene površine rezervata
je zahtjev Preduzeća drvne industrije
»Maglić« u Foči, koje traži da se zasada
površina našeg najvećeg i najsavršenijeg
rezervata »Perućice« znatnije smanji. Sekretarijat
za šumarstvo Izvršnog vijeća
NRBiH povodom ovoga zahtjeva umolio je
Društvo inženjera i tehničara šumarstva i
drvne industrije NRBiH da ovo važno pitanje
razmotri na jednom širem plenumu
i dostavi o tome svoje mišljenje.


Društvo je prihvatilo ovu inicijativu i
održalo širi sastanak Sekcije Sarajevo, na
kome je bio zaključak većine da prašumski
rezervat »Perućicu« treba u cjelini
očuvati za svrhe kojima je ona namijenjena.


Na zahtjev da uz ovakav zaključak treba
dati obrazloženje i argumentaciju iz
kojih bi se moglo vidjeti zašto Društvo
stoji na ovome stanovištu, Upravni odbor
Društva na svojoj sjednici od 26. VI. 1958.
ponovo je razmotrio pitanje »Perućice« i
zaključ;o da treba Sekretarijatu za šumarstvo
I. V. NR BiH dati takvo obrazloženje,


s tim da ono prethodno treba da bude prihvaćeno
na Plenumu Društva.


Plenum Društva koji je održan 6 i 7
oktobra 1958 godine usvojio je takvo obrazloženje
iz koga se citira slijedeće:


»Prašumski rezervati su od velikog
značaja za nauku, a prema tome i za šumarsku
praksu. To proizlazi, između ostalog,
i iz činjenice da su odnosi u prebornoj
šumi i u prašumi vrlo slični.


Ispitivanja tih odnosa razvijaće se onako
kako se budu razvijala naša naučna
ispitivanja uopšte. Danas mi nismo u mogućnosti
da ocijenimo kolike će sve koristi
biti od tih ispitivanja, ali postoje indicije
da bi mogle biti vrlo velike. Zasada
smo u mogućnosti da ukažemo na neke koje
smo dosada imali, o čemu ćemo još govoriti.


Švajcarska literatura često je odraz nastojanja
šumara da im prašumski oblici
budu polazna tačka za što prirodnije i što
racionalnije korišćenje šuma. Švajcarska
nije usamljena u ovom pogledu.


Kada se govori o užem značaju rezervata,
o njihovom značenju za privredu,
ističe se, na primjer, kako je razumljivo
nastojanje čovjeka da iz šume potisne elemente
(drveće) sa manjom vrijednošću. Ali
i tu nastaje pitanje ne otstranujemo li time
i elemente trajno potrebne za stanište.


Kada biljni geograf ispituje vegetaciju
jedne zemlje, nastoji da nađe netaknute
komplekse, jer samo u tom slučaju vrijede
opšti zaključci. A korisnost ovakvih ispitivanja
uopšte. a za šumarstvo posebno,
neosporno je vrlo velika.


Odgovoriti na sva ova i mnoga druga,
složena pitanja koja su nužna za intenzivnije
gospodarenje našim privrednim šumama
(kod nas uglavnom prebornim) gotovo
je i nemoguće bez proučavanja prirodne
šume (prašume).


Uostalom, niko i ne postavlja pitanje
da li su nam opšte potrebni prašumski rezervati,
već se postavlja pitanje da li su
nam potrebni veći kompleksi izdvojeni u
okviru prašumskih rezervata kao što je,
na primjer, Perućica. Zato ćemo prvo odgovoriti
na ovo pitanje.


Veličina prašumskih rezervata


Početkom XX vijeka u Evropi je počelo
intenzivno izlučivanje šumsko-planinskih
rezervata koji su obuhvatili samo neznatan
procenat netaknutih šuma (prašuma).
Ovo zbog toga jer, već tada, u zemljama
sa razvijenim šumarstvom nije bilo
većih kompleksa netaknutih šuma, pa
se je moralo zadovoljiti i sa manjim prašumskim
parcelama, ali izdvojenim u veće
ŠUMARSKI LIST 5-6/1960 str. 56     <-- 56 -->        PDF

komplekse zajedno sa ostalim već korišćenim
šumama. Veći kompleksi ranije korišćenih
šuma, izdvojeni oko manjih prašumskih
parcela kao zaštitni plaštevi, služe
za eliminisanje uticaja spoljnih faktora
na prašumu.


U SSSR-u ima dosta rezervata sa vrlo
velikim površinama (obično četverocifreni
brojevi).


U Tjumenskom šumskom gazdinstvu
nedavno je izdvojen, drugi po redu u tom
gazdinstvu, prašumski rezervat. Upada u
oči da on ima stručni savjet koji upravlja
ovim velikim rezervatom i ima pravo da
odlučuje o načinu gospodarenja u čitavoj
okolnoj zoni.


Velike površine šuma izdvojene iz redovnog
gospodarenja obuhvaćene su i
američkim rezervatima. Istina . oni služe
i rekreacionoj svrsi, ali jezgra većine ovih
rezervata (nacionalnih parkova) su prave
prašume.


Mala Švajcarska obrazlaže svoje potrebe
sa osam tipova rezervata, dok je Bili
i veće i heterogeni je područje od Švajcarske.


U Jugoslaviji gotovo i nema prašuma
osim ono malo što se nalazi u NR Bosni i
Hercegovini, gdje su do sada izdvojena samo
tri prašumska rezervata: Lom sa 278,
Janj 195 i Perućica 1234 ha. Možemo biti
srećni što se za ova tri rezervata smatra,
kod nas i u inostranstvu, da su po svom
sastavu najbolje prašume u Evropi, a možda
i u svijetu, što ne znači da su ujedno
i najbolje šume i za korišćenje (eksploataciju).
Ovo posljednje važi naročito za Perućicu.


Odgovor na pitanje da li je izdvojena
površina u okviru ovih naših prašumskih
rezervata dovoljna za naučna ispitivanja
ili nije, ili je možda prevelika, nebi bio
dovoljan ako prethodno ne objasnimo čemu
treba da nam posluže ovi rezervati,
šta ćemo mi u njima proučavati. U potpunosti
odgovoriti na ovo pitanje gotovo je
i nemoguće, ali ćemo iznijeti ono što danas
znamo.


Potreba postavljanja što većeg broja
ogleda i sa što većim brojem repeticija
nameće da objekat bude što veći. Konkretno,
u prašumi Perućica, za rješavanje
niza problema iz oblasti gospodarenja prebornim
šumama, treba postavljati serije
privremenih i stalnih oglednih parcela.
Njima će se morati da obuhvate razlike u
tlu, nadmorskoj visini, inklinaciji, ekspoziciji,
vrsti i smjesi drveća itd., s tim da
se ove parcele međusobno razlikuju, a da
unutar parcele sastojinske i stanišne prilike
budu što jednoličnije. Ako ovome dodamo
da ovakav niz parcela treba utro


stručiti ili još više povećati, jer bez dovoljnog
broja repeticija dobiveni rezultati
ne mogu biti sigurni, onda je jasno da je
za ovo potrebna velika površina.


Ovakav niz oglednih parcela sa većim
brojem repeticija treba da posluži za kompleksna
ispitivanja. Navešćemo samo neka,
po našem mišljenju, najznačajnija u
sadašnjim prilikama:


a) proučavanje problema prirodne odmjene
vrsta drveća, a u vezi sa ovim i


b) fitocenološka istraživanja,


c) proučavanje maksimalnog stepena
sklopa (inventarisanog dijela sastojine) uz
koji će se javiti zadovoljavajući podmladak
(stabalca ispod taksacionog praga) potreban
za obnavljanje sastojine. Ovo naročito
treba proučavati u prašumi jer kod
nje ne postoje velike promjene u stepenu
sklopa,


d) kod rješavanja pitanja normalne zalihe
u našim preborbnim šumama nužno
je oslanjati se na odgovarajuće podatke iz
prašuma. Za ovo su potrebna dugotrajna i
obimna ispitivanja,


e) proučavanje režima vjetra uz konkretan
reljef, odnosno šteta od vjetra, što
svakako nije mali problem,


f) proučavanje prašume kao biocenoze
u vezi sa oštećenjima od insekata i biljnih
bolesti, itd. itd.


Jasno je da ni približno nismo sa ovim
iscrpili probleme koje nužno treba rješavati
počevši sa ispitivanjima baš u prašumi.
Šta ćemo sve ispitivati mi još ne možemo
ni sagledati, ali da će se problemi
sami nametati to je više nego sigurno.


Međutim, sa ovim ispitivanjima u prašumama
nužna su komparativna ispitivanja
i u korišćenim, kod nas prebornim,
šumama. Samo tako moguće je da nauka
uopšti zaključke neosporno korisne i za
praksu.


Uzimajući u obzir samo do sada izloženo
pretpostavljamo da je jasno zašto
Društvo šumarskih inženjera i tehničara
NRBiH stoji na stanovištu da izdvojene
površine u okviru navedenih prašumskih
rezervata nisu velike za svrhe kojim su
ovi rezervati namjenjeni. Moglo bi se govoriti
o tome da li su one dovoljne.


Međutim pitanje se postavlja da li Perućica
treba da ostane izdvojeni prašumski
rezervat, odnosno da li ona treba da
ostane u izlučenom obimu ili bi se ovaj
obim mogao mijenjati, s obzirom da su sada
izgrađene dvije kamionske ceste koje
omogućavaju pristup u Perućicu i njenu
eventualnu eksploataciju.


Naše Društvo na ovo pitanje daje slijedeći
odgovor.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1960 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Prašumski rezervat Perućica treba đa
ostane u sadašnjem obimu


Prije svega ako bi se postavilo pitanje
da li je moguće naći neki drugi objekat
koji bi umjesto Perućice poslužio u navedene
svrhe, treba podvući da takvoga
objekta nema.


Zato je potrebno da imamo Perućicu
kao prašumski rezervat.


A zašto je Perućica kao prašumski rezervat
nedjeljiva navodimo slijedeće razloge.


Perućica pretstavlja jednu biocenotsku
cjelinu koja je u izvjesnoj mjeri visokim
kosama izolovana od okoline. Mi istina, ne
znamo koliki je stepen te izolovanosti, a
vjerovatno o tome nećemo moći dokumentovano
govoriti još duži period, ali i u malom
stepenu izolovanosti treba gledati važan
razlog kod rješavanja da li rezervat
treba očuvati kao cjelinu ili ne. Takav stepen
izolovanosti sigurno postoji.


SI. 3. Planina Maglić, najviši vrhunac Bosne
i Hercegovine (2368 m) — U podnožju
prašumski rezervat »Perućica«


Foto: dr. P. Fukarek 1953.


SI. 4. Unutrašnjost prašumskog rezervata
»Janj« kod Donjeg Vakufa
Foto: dr. P. Fukarek 1959.


Ako se prihvati činjenica da u Perućici
treba postavljati čitave serije stalnih i privremenih
oglednih parcela za kompleksna
naučna ispitivanja, kao što je naprijed
navedeno, onda se nikako ne može govoriti
o Perućici kao velikom objektu od koga
bi se jedan dio mogao privesti redovnom
gospodarenju. Ovo važi i onda ako
uzmemo u obzir i druga dva rezervata
(Janj i Lom).


Površina visokih šuma u Perućici iznosi
1074 hektara. Od ovoga cea 250 hektara
nisu od interesa za drvnu industriju,
jer su praktično bez sječivih masa. Preostaje
oko 800 hektara visokih šuma od
kojih bi, u slučaju smanjenja obima prašumskog
rezervata, jedan dio trebalo privesti
redovnom gospodarenju. Bez obzira
koliki i koji bi se dio eksploatisao postavlja
se pitanje da li je korisno ostavljati
i preostali dio pošteđen od eksplotacije,
jer je sigurno da on ne bi mogao poslužiti
svrsi kojoj je namijenjen. Ovo zbog toga
jer, u tom slučaju, nebi bilo izolovanosti
prašumskog dijela od spoljnih uticaja. Nebi,
dakle, bilo zaštitnog plašta kao prašuma.
Ovdje ne treba da nas buni činjenica
što Perućica nema ni sada zaštitnog plašta,
jer ona je prirodno izolovana visokim
kosama od okoline.«


Da bi se osvijetlila i druga strana problema
— ekonomski efekat koji bi se postigao
eventualnom eksploatacijom »Perućice
« Društvo šumarskih inženjera i tehničara
NRBiH izradilo je i »Ekonomski bilans
eksploatacije šumskog područja Perućice
iz koga citiramo slijedeće:


Ekonomski bilans eksloatacije šumskog
područja Perućice


U visokim šumama Perućice koje obuhvataju
površinu od 1074 hektara ima drv


kvalitativni omjer po vrstama drveća


ne mase:
četinara 575.987 m3
lišćara 191.551 m3
Ukupn o 767.538 m3
od čega sječive mase
četinara 253.000 m3
lišćara 44.210 m3
Ukupno 297.210 m3
Primjenom procenta za ustanovljeni


po
Programu investicione izgradnje za ovo
šumsko područje dobio bi se asortiman u
neto oblo vini kako slijedi:
ŠUMARSKI LIST 5-6/1960 str. 58     <-- 58 -->        PDF

četinara: o\>lovina 159.859. prostor 40.491.— svega 197.340 m»
lišćara 9.285 26.083.— ,. 35.368 m3
Ukupno: 166.144. 66.564.— ., 232.708 m3


Na osnovu naprijed obrađene bruto i
neto sječive mase i dobivenog asortimana,
obračunata vrijednost bruto produkta, po
cijenama kojima se služi Zavod za privredno
planiranje NRBiH,


Din
iznosi 1.749,351.000
a ukupni troškovi po istom
bilansu 1.155,212.000
iz čega proizlazi da je dohodak
594,139.000


Od ukupnog dohotka od


pada na
minimalni lični dohodak
fplate sa dopr.\ 209.373.000
i na ostatak dohotka . . . 384,766.000


odnosno na
doprinos iz dohotka . . . 199,038.000
i na ukupan čisti prihod preduzeća
395,101.000


Od ukupnog čistog priho


da preduzeća
otpada na ličnu potrošnju po
tarifnom pravilniku . . . 261.71R´.000
i ostaje za fondove preduzeća 133,385.000


Navedeni bilans rađen je na bazi turnusa
od 10 godina, iz če<*a proizlazi da bi
ukunni čisti prihod preduzeća od eksploatacije
cijelog područia Perućicp iznosio
prosječno godišnie 39.5 miliona dinara. S
obzirom na kvalitativno stanje drvnih masa
u prašumama uopštp. a u Perućici naročito,
teško je vjerovati da bi se i ovo postiglo.


Profesor Matić u svom radu »Normalno
stanie u smrčevim i jelovim prebornim
šumama« dao je ocjenu kolika bi trebala
da bude normalna zaliha u našim prebornim
šumama ielp i smrče uz maksimalan
sklon koji obezbieđuje normalno obnavlianie
sastoiina. On je ovu ocjenu dao oslaniauć;
se, pored ostalos. i na snimanja
obavliena u našim prašumama, odnosno
najviše u Perućici.


Kod rješavanja ovog nitania pokazalo
se da pomieranje gornie debljinske granice
samo za 10 cm znači veću. odnosno manju
normalnu zalihu za 40 m3/ha. Za ciielu
Bosnu to znači, računato samo sa šumama
četinara. 10 miliona m3 drvne mase ili
sirovinu za našu drvnu industriju kroz 8
godina.


Kada bi se za ovu drvnu masu (10 miliona
m3) obračunao bruto produkt, onda
se on nebi mogao ni upoređivati sa izračunatim
bruto produktom eventualne eksploatacije
šumskog područja Perućica,


Međutim, teško je vjerovati da bi se
ovi rezultati postigli bez prethodnih ispitivanja
u prašumi, odnosno u Perućici.«


Na kraju Društvo daje slijedeći svoj
zaključak Sekretarijatu:


»Prasumski rezervat Perućica je jedinstveni
objekat koji pretstavlja prosjek bosanskih
šuma i šumarstva u ekološkom
pogledu. S obzirom na stepenasti raspored
ona pretstavlja oko 10 izrazito planinskih
tipova šuma kakve su gotovo sve naše privredne
šume. Zbog toga je proučavanje
ovih tipova u Perućici od neocjenjive koristi
za intenziviranje gospodarenja našim
privrednim šumama.


S obzirom da prolazi vrijeme ekstenzivnog
gospodarenja i da ćemo se. u skoroj
budućnosti, morati orijentisati na intenzivnije
i naprednije gospodarenje našim
šumama, to prasumski rezervat Perućicu
treba posmatrati kao sveukupni problem
šumarstva naše Republike, odnosno
kao problem koji treba rješavati u prilog
unapređenja šumske privrede RNBiH u
cjelini. Perućica je već dala konkretne rezultate
istraživanja koji se mogu primjeniti
u cijeloj NR Bosni i Hercegovini.


Pretstoje dalja istraživanja čiji će rezultati
biti od neocjenjive koristi za intenziviranje
naše šumske privrede. Za ovo je
potrebno obezbi.iediti odgovarajuće uslove.


Zbog ovoga Društvo šumarskih inženjera
i tehničara NRBiH stoji na stanovištu
da prasumski rezervat Perućicu treba
ostaviti u sadašnjem statusu.«


To je sve što se tiče smanjenja površine
rezervata »Perućice«. Međutim, već
postoji i zahtjev Preduzeća drvne industrije
»Janj« iz Donjeg Vakufa, a može se
očekivati da će takav zahtjev u dogledno
vrijeme postaviti i Preduzeće drvne industrije
»Grmeč« iz Drvara za prasumski rezervat
»Lom«.


Kako se vidi iz prednje dokumentacije
Društvo inženjera i tehničara šumarstva i
drvne industrije NRBiH, sječom šuma rezervata
»Perućica« dobila bi se korist koja
je daleko ispod onoga što »Perućica«
znači kao naučno-istraživački objekat, ne
govoreći o drugim velikim vrijednostima


III. Mišljenje jednog stranca o prašumi
»Lom«
Juna mjeseca 1956 godine jedna grupa
švicarskih šumara posjetila je prasumski
rezervat »Lom«. Povodom ove ekskurzije
jedan učesnik, švicarski šumar James Peter
Confess, napisao je u broju 10—11
ŠUMARSKI LIST 5-6/1960 str. 59     <-- 59 -->        PDF

iz 1957 godine švicarskog šumarskog lista
članak, u kome vrlo slikovito i uzbudljivo
opisuje ovu posjetu. Neće biti suvišno da
iz ovoga članka citiramo nekoliko pasusa:


»Izraz »Prašuma« budi u duši šumara
duboke odjeke i stoga je posjeta ove prirodne
rijetkosti sa nestrpljenjem bila očekivana
od trideset švicarskih šumara. Kakav
susret sa prašumom koju smo poslije
predjela sječe, šumskih radnika i konjskih
zaprega iznenada ugledali u svoj njezinoj
ljepoti, kao netaknutu šumu, kao život
koji se ponovo rađa iz smrti, kao
ogromno nagomilano bogatstvo prirode!


Udaljen od svoje grupe, ne videći i ne
slušajući ništa ljudsko, vjerovao sam da
sam se prenio nekoliko hiljada godina
unatrag, kada je prvi čovjek iznenada otkrio
ogromnu snagu i ljepotu šumskog života.


Divio sam se izobilju mladih biljčica,
grupama mladih lišćara koje sakrivaju
podnožje veterana, mladim biljčicama
smrče na ostacima palih. izumrlih starih
stabala koja se vraćaju tlu, plavičastom i
sjajnom jelovom podmlatku koji se postepeno
učvršćuje u borbi za život osvajajući
svoj životni prostor, mladim stabalcima
smrče koja rastu i bježe iz mraka u sunčani
prostor tražeći svijetlo.


Kakav život prašume! Tamo velike grupe
jela u jurišu prema nebu. Ondje praznine
u prostoru koje će pojedinim smrčama
dati mogućnost razvoja u veličanstvene
primjerke — aristokrate, svijetle
plohe lišćara u tamnim masama četinara,
život mješavine raznovrsne i uzvišene
harmonije vrsta i dobi, stabala, mahovine
i cvijeća, ovdje u grupama, tamo intimno
izmiješano međusobno, život koji daje hrane
insektima, gljivama nalijepljenim na
stablima lišćara koja izumiru, lišajevi koji
polako nagrizaju suhe grane, djetlići
koji bubnjaju svoje morzeove znake, medvjedi
koji oštre svoje kandže na hrapavoj
kori starodrevnih stabala.


Polomljene grane starih stojećih stabala
mrtvih i nemoćnih da ih drže, kao i stabla
sama stropoštavaju se uz prasak sa hiljadama
insekata, s gljivicama i naslagama
na zemlji, što treba opet da posluži za nove
generacije koje će popuniti praznine
nastale smrću roditelja. To je život koji
čovjek još nije nagrdio!


Na vašu primjedbu, jugoslavenski šumari,
da smo mi bogati odgovaramo: Da,
mi smo bogati materijalno, ali vi jugoslavenski
prijatelji imate jedno bogatstvo
koje mi milioni bogatih nikada ne možemo
steći, jer se vijekovi napora ne mogu
nikada više vratiti.


Vi imate u vašim šumama inkarnaciju
jednog istinskog života,
simbol koji treba da vas
zaštiti od obmane savremenog
života zasnovanog na profitu.


Vi želite sačuvati nedirnuto ovo bogatstvo
i to je s vaše strane akt duboke mudrosti,
mudrosti koju smo mi izgubili. Sačuvajte
vječnim ovo bogatstvo, ono će vas
uzdići, a nama će biti primjer!«


Ovo nije usamljeno mišljenje jednog
posjetioca — stranca, jer naši prašumski
rezervati su se pročuli u svijetu, prvenstveno
sa svojim ljepotama kakvih malo
gdje u svijetu ima, a zatim i kao vrlo vrijedni
šumarski objekti za naučno-istraživački
rad. Radi toga nisu rijetke posjete
stranaca našim prašumskim rezervatima,
a pogotovo šumara koji nikada ne propuštaju
priliku da posjete i nadive se ovim
rijetkim ostacima prastarih šuma Evrope.
Naprijed citirani dijelovi članka švicarskog
kolege najbolje pokazuju šta posjetioci
ovih rezervata o njima misle.


I kada sve to vidimo, teško nam pada
i sama pomisao, da ovi vrijedni objekti,
ovo naše veliko nacionalno bogatstvo, naše
prašume, mogu da dođu pod udar sjekire,
da nestanu.


IV.
Potreba naučno-istraživačkog rađa
i održavanja prašumskih rezervata
U citiranom mišljenju Društva inženjera
i tehničara šumarstva i drvne industriie
NRBiH dosta je rečeno o potrebi što
većih i što više rezervata neophodno potrebnih
za uspješan naučno-istraživački
rad. Na malim rezervatima je uticaj okoline
isuviše jak da bi se mogli dobiti rezultati
koji bi u potpunosti odgovorali netaknutoj
prirodnoj šumi. Zato rezervati
treba da budu i ostanu sa većim površinama.


I veći broj rezervata je neophodno potreban,
koliko radi razlika među njima u
pogledu geografskog položaja, klime, biljnog
sastava i dr., toliko i radi opasnosti
koje šumama redovno prijete i potrebe da
se većim brojem rezervata obezbjedimo
od svake eventualnosti. Stoga je neophodno
potrebno sačuvati sve sadanje prašumske
rezervate i u sadanjem broju i sa sadanjim
površinama, pa i izdvojiti nove,
nrvenstveno sa fitocenološkog i botaničkog
gledišta vrlo interesantni i vrijedni
obiekat »S a k r i v e n k a« u gospodarskoj
jedinici »Plješivica«, srez Bihać, za što se
već decenijama zauzima profesor Dr. I.
Horvat.


Veliki nedostatak naših prašumskih rezervata
je, što se u njima ne radi dovolj