DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1960 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARS Kl LIST


GLASILO ŠUMARSKOG DRUŠTVA HRVATSKE


GODIŠTE 84 MAJ—JUNI GODINA 1960


ŠUME NA PODRUČJU GORNJE POSAVINE U VEZI S PROJEKTOM
HIDROTEHNICKE MELIORACIJE
J. Safar


O problemu melioracije Gornje Posavine, napose Lonjskog polja i okolice,
raspravlja se, piše, iznose dokazi, prijedlozi i protuprijedlozi, izrađuju rješenja
povremeno već preko jedno i pol stoljeća. Pokušaji ostvarivanja potrebne regulacije
voda i poboljšanja poljoprivrednih tala propali su gotovo redovno na
rješavanju pitanja novčanih sredstava. Tako sve do danas.


Godine 1958. osnovano je poduzeće »Lonjsko polje« sa zadatkom, da ovaj
problem svestrano prouči, izradi projekte za slivno područje Gornje Posavine,
organizira, vrši i održava regulatorne i melioracijske radove. Projekt (58 knjiga,
izrađen u roku od 8 mjeseci!; rukovodilac ing. J. Z m a j i ć, glavni projektant
dr. ing. E. Svetličić ) pregledala je u jeseni 1958. komisija Saveznog izvršnog
vijeća i odobrila ga potkraj iste godine. Ovaj projekt sastavni je dio prijedloga
saveznog zakona o regulaciji Save i melioraciji područja njenog sliva od Zagreba
do Beograda. Projekt potrebnih investicija predviđa iznos 30 milijardi dinara
ili 150.000 dinara po ha određene poljoprivredne površine. U Sekretarijatu
za poljoprivredu i šumarstvo SIV potkraj septembra 1959. završena je
izradba" osnovnih ekonomsko-tehničkih rješenja za melioraciju čitavog slivnog
područja Save (reguliranje njenog korita za plovidbu, zaštita od poplava, reguliranje
pritoka Kupe, Vrbasa, Bosne, česme, Orljave i dr.); također i za slivna
područja Neretve i Morave.


S obzirom na važnost ovog projekta za šumsku privredu i na zainteresiranast
šumarske javnosti, napose one na području hrvatskog dijela Gornje Posavine,
potrebno je da se bar ukratko i na ovom mjestu iznesu glavne osnove
hidrotehničkog rješavanja i sadašnje stanje šuma na području meliorativnog
sistema Gornje Posavine*).


*) Opći opis i pril. nacrti hidrotehničkog rješenja dani su izvodom iz članka autora


E. S. »Obrana od poplave i odvodnja Lonjskog polja«, Građevinar 1959. br. 2.
Podaci o šumama izneseni su na temelju »Šumarskih elaborata za područje meliorativnog
sistema Gornje Posavine«, koji su za poduzeće »Lonjsko polje« izrađeni
od maja do potkraj augusta g. 1958. u Institutu za šumarska i lovna istraživanja
Hrvatske pod vodstvom autora ovog članka. Saradnici su bili: za utvrđivanje prirodnih
uvjeta razvitka vegetacije i sastava šumskih zajednica S. Bertović, za lovstvo


Z. Car, za zdravstveno stanje i utjecaj predvidivih promjena vodnog režima na šume
Z. Vajda. Uvodna i zaključna poglavlja obradio je J. Šafar; također i stanje šuma
uglavnom na temelju podataka, koje su sakupili i sredili taksatori za svoja radna
područja M. Drndelić, D. Komlinović, I. Petrović i O. Kostelić. Napominjemo, da je
za istu svrhu već god. 1949. bio izrađen šumarski elaborat samo za područje Lonjskog
polja i bliže okolice (I. Godek, M. Markić, J. Šafar).
Najvažniji dio elaborata sastavio je Z. Vajda. Općenito i u vezi s dubljim razmatranjem
o utjecaju promjena vodnog režima na šume on je dao referat na saveznom
savjetovanju o zaštiti šuma, održanom u Zagrebu marta 1959.. Referat će biti
objavljen u posebnoj ediciji ili u Šumarskom listu.