DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1960 str. 64     <-- 64 -->        PDF

log omogućuje praktičnom šumaru da se
upozna s najnovijim mašinama za šumoprivredu,
jer se u toj privrednoj grani pokazuje
velik interes za mehanizaciju.


Allen hilft der Wald. Seine Wolfahrtswirkungen.
E. Hornsmann. Knjiga je
uvezana u platno, 360 str., 81 slika. Cijena
156,40 š-linga. BLV Verlagsgesellschaft
München—Bonn—Wien.


Poznato je da protektivna funkcija šume
postepeno dobiva sve veće značenje i da
nije daleko doba kad će se ona više cijeniti
nego proizvodna njezina funkcija. Ta spoznaja
sve više prodire u široke krugove i
dobiva sve veći broj uvjerenih privrženika.


Sretna je zamisao direktora ministarstva
u Bonnu da izda nalog da se saberu i popune
dosadašnji rezultati istraživanja o
blagotvornom utjecaju šuma i sve to iznese
u formi knjige koja će biti svima razumljiva.
Zadatak je povjeren najboljem
poznavaocu tog problema, koji ga je znalački
obradio u naslovnoj knjizi, u koju je
autor uložio mnogo truda i velikim stručnim
znanjem probrao sve što je dosada pisano
na tom području. U popisu literature
naveo je 707 upotrebljenih radova, što
ukazuje na širok dijapazon obrade.


Autor je fanatik ideje koju osvijetljuje
sa svih strana, pa se je teško oteti caru
njegova sugestivna stila.


Pflanzenbestimmungsbuch. J. Graf .
München (J. F Lehmann) 1957, 304 str. 1060
rubnih skica, cijena 13,50 maraka.


Ovaj mali opredjeljivao bez sumnje je
najbolji koji dosada stoji na raspolaganju
ljubitelju prirode. Uspjela doba bljaka po
boji cvijeta (bijela, žuta, crvena, ljubičasta,
smeđa i zelena) i raspored po dobi cvjetanja
(opet po bojama) olakšava opredjeljivanje.


Sažet, ali ipak iscrpan tekst o vrsti, porijeklu,
nalazištu i t. d. daje podatke o biljci
,a neposredno pored toga na rubu su
skice cvijeta, lista, trava, grmlja i plodova
što pomaže laiku u snalaženju. Izlaganje
najvažnijih botaničkih stručn;h izraza i
iskaz imena u njemačkom i latinskom jeziku
pomaže mnogo biljaru u određivanju
biljnih vrsta i njihovom proučavanju.


Waldwirtschaft. Uputstvo za šumarsku
nastavu i za samouke. Napisali: Hubert
R u p f i Karl Rauchenberge r. Drugo
prerađeno izdanje sa 128 slika i 2 obojene
tabele, 287 str. BVL-Verlagsgesellschaft,
München 1958., u pcluplatnu 94,60 šilinga.


Ova knjiga ne treba više nikakvih Preporuka,
jer je od 1951., otkad je izašlo
prvo izdanje, bilo nekoliko preštampavanja.
Naročito je korisna za mali posjed i
kako da se poveća prirast tih šuma. Prika


62


zana je šuma kao životna zajednica, način
očuvanja i popravljanja tla, najbolji način
sadnje, njega šume. radna snaga, narodnogospodarska
i šumarsko-politička seljačke
šume uopće.


Die Eichen — Forstliche Monographie
der Traubeneiche und der Stieleiche Dr.
Joachim Krahl — Urban, profesor
der Forstwissenschaft. 1959. — 228 str. sa"
110 slika. Uvezano u platno 48 DM. Verlag
Paul Parey — Hamburg, Berlin.


Za ovu vrijednu knjigu o hrastu kitnjaku
i lužnjaku pisac je upotrebio savremenu
literaturu i svoje iskustvo, da bi prikazao
njihovu važnost za šumu i privredu. To je
ujedno i prva monografija o hrastu nakon
10O godina, a njezino značenje baš za našu
zemlju ne treba dokazivati.


Đ. K.


PUBBLICAZIONI DEL CENTRO Dl
SPERIMENTAZIONE AGRICOLA E FORESTALL,
Roma, Vol. I, 1957., s. 250 i Vol.
II., 1959., s. 266.


U Rimu postoji već nekoliko godina
Centar za poljoprivredna i šumarska istraživanja.
Organizirao ga je Nacionalni
institut za celulozu i papir. Direktor Centra
je prof. A. De P h i 1 i p p i s. Centar
se dijeli na odsjeke za ekologiju, biologiju,
zaštitu bilja, tehniku podizanja kultura i
tehnologiju drva. Iz Centra su obavljena
do sada dva sveska publikacija. Publikacije
imaju oblik velikog oktavnog formata.
Na kraju članaak nalazi se sadržaj na
engleskom jeziku.


Prvi svezak posvećen je eukaliptima. Iz
uvodne riječi prof. De Philippisa vidimo,
da je Centar dosad razvio veliku aktivnost
na proučavanju eukalipta. Odanle je
objavljeno više članaka, a u ovom svesku
sadržano je 14 radova, koji su izneseni na
Prvom svjetskom kongresu za eukalipte,
koji je organizirao FAO u oktobru 1956. u
Rimu. U krajevima s tropskom i sub tropskom
klimom vlada sve veći interes za
uzgoj eukalipta, jer oni posjeduju veliku
mogućnost prilagodbe raznim ekološkim
prilikama, a osim toga brzo prirašćuju.


O eukaliptima u zadnje doba dosta je
pisano u Francuskoj (Pourtet, 1954.), Španjolskoj
(M. Bolannos, 1955.), Portugalu
(Goes, 1954.), Maroku (Metro, 1954.), Cipru


(E. Chapman, 1954.), Izraelu (Gindel, 1951.)
i dr. U ovom svesku prikupljeni su podaci
o eukaliptima kultiviranim u Italiji. Prema
podacima G. Moggi-a u Italiji su se
eukalipti počeli unašati pred 150 god. Najprije
su oni uzgajani samo za dekorativne
svrhe. Intenzivni rad na unašanju eukalipta
pada u drugu polovinu prošlog stoljeća,
kada se uzgojilo mnogo eukalipta u


ŠUMARSKI LIST 1-2/1960 str. 65     <-- 65 -->        PDF

botaničkim vrtovima i parkovnim nasadima.
Iza toga slijedilo je korištenje eukalipta
u svrhu isušenja močvara i suzbijanja
malarije. Početkom ovog stoljeća unose
se eukalipti u šumske kutlure. Oni se
sve više koriste kod pošumljivanja. Najviše
ih je uneseno oko god. 1930. prilikom
isušenja Pontinskih močvara u pokrajini
Lazio i kod meliorativnih radova u području
Arborea u Sardiniji.


U pogledu lokaliteta kultiviranih eukalipta
od važnosti su u prvom redu zapadne
padine lombardskih velikih jezera (Lago
di Como, Lago di Garda i Lago Maggiore),
obale Ligurije i Toskane, obalni dio Lazia,
te čitava južna Italija. U Siciliji i Sardiniji
nalaze se kulture eukalipta sve do
kojih 800 m visine.


Od posebnog su interesa parkovi i vrtovi
na Lago Maggiore, gdje se kultiviraju
gorske vrste eukalipta, kao što su: Eucal}-
ptus coccifera, E. niphophila, E. pauciflora,
E. dalrympleana i dr. Na obali Ligurije
imade u vrtovima i parkovima od Sanrema
do francuske granice oko 5000 eukaliptovih
stabala sa prevlašću E. globulus.
Na obalnom području Ligurije, Toskane,
kao i na Tirenskoj obali u tamošnjim parkovima
i vrtovima kultivira se oko dvadesetak
vrsta eukalipta. Kod Rima postoji
sastojina E. globulus sa primiješanim


E. viminalis, E. camaldulensis i dr.. gdje
su stabla visoka 30—35 m. Prilikom isušenja
Pontinskih poljana uspješno su korišćeni
E. camaldulensis, E. botryoides, E.
viminalis, E. x trabutii, E. robusta i dr. U
Botaničkom vrtu Napulja ima 11 vrsta eukalipta,
sa nekoilko primjeraka E. saligna.
U Caserti nalazi se glasovito stablo E. globulus,
koje je staro preko 153 god., a to je
po svoj prilici najstariji eukalipt u Italiji.
U Italiji postoji oko 60 vrsta eukalipta.
Najviše se uzgaja u vrtovima E. globulus,
a za meliorativne svrhe kao i prilikom pošumljivanja
uzgajaju se E. globulus i E.
camaldulensis. Inače se vrlo često kultiviraju:
E. botryoides. E. robusta. E. viminalis,
E. x trabutii, E. maidenii, E. resinifera,
E. sideroxylon, E. occidentalis, E.
cornuta i E. rudis. Rjeđe se uzgajaju: E.
polyanthemos, E. tereticornis, E. x algeriensis,
E. gomphocephala. E. diversi color,


E. leucoxylon, E. saligna, E. propinqa i dr.
Stete od studeni 1955/56. pokazale su, da
se najbolje oporavljaju E. bicostata, E. camaldulensis,
E. globulus, E. leucoxylon,


E. longifolia, E. maidenii, E. melliodora, E.
occidentalis, E. polyanthemos, E. sideroxylon.
E. tereticornis i E. viminalis.
U prvom svesku nalaze se ovi članci:
Mcggi G.: Inventar vrsta roda Eucalyptus
kultiviranih u Italiji; — Moggi G.: Talijanska
bibliografija o eukaliptima; —


Messeri A.: O morfološkim karakteristikama
jednog individua vrste Eucalyptus
camaldulensis; — Scaramuzzi G.: Varijacije
dimenzija vlakanaca debla nekoliko
vrsta eukalipta; — Giordano E.: Preliminarna
opažanja o vegetativnom razmnažanju
eukalipta; — Giulimondi G.: Funiciello
N. i Arru G. M.: Kemijska i fizikalna
istraživanja terena pod kulturama eukalipta;
— Florenzano G.: Mikrobiološka
i biokemijska istraživanja terena pod kulturama
eukalipta; — Merli L.: Opresadnji
eukalipta; — Magnani G.: Štete ođ
studeni na eukaliptima u zimi 1955/58.: —
De Bellis E.: Životinjski paraziti na eukaliptima
u Italiji; — Mariani M.: Tabela
kubnog sadržaja i ophodnje sastojina eukalipta
u redovima; — Curro P.: Varijacije
s obzirom na vlagu i bazalnu gustoću
na 4 stabalca Eucalyptus camaldulensis;


— Curro P.: Varijacije vlage i bazalne gustoće
vlakanaca na 15 stabalaca E. camaldulensis;
— Curro P.: Otpornost na tlak u
odnosu prema spec, težini kod E. camaldulensis.
Drugi svezak obuhvata radove: De Bellis
E.: Prilog poznavanju biologije leptira
Gypsonoma aceriana; — Messeri A.: Auksometričke
analize u jednoj sastojini Populus
tremula u gorju Sila u Kalabriji; —
Moggi G.: Fenološka istraživanja nekih
vrsta eukalipta; — Zucconi L.: Organogeneza
cvjetova i embriologija kod E. camaldulensis;
— Scaramuzzi G.: Varijacije
dimenzija vlakanaca debla kod Populus
euramericana cv. »I. 214«; — Magnani G.:
Štete ođ glodavaca na topoli i johi. Studija
o formiranju kalusa i kalusnog tkiva.
Štete od glodavca Glis glis L. na topolama
i johama; — De Bellis E.: Nova otkrića o
biologiji i suzbijanju Saperda carcharias;


— Giordano E.: Utjecaj gibereličke kiseline
na klijance od E. camaldulensis; —
Liani A.: Metode određivanja slobodnih
željeznih oksida u tlu; — Giordano E.:
Opažanja o tretiranju sa čelatima kod
kloroze eukaliptova lišća u rasadnicima;
— Rambelli A.: Mikrobiološka istraživanja
kod suzbijanja kloroze na biljkama
eukalipta u rasadniku; — Liani A.: Daljnja
kemijska i fizikalna istraživanja tala
pod kulturama eukalipta; — Ruggeri Cr
Opažanja o varijabilnosti morfoloških osobina
E. trabutii u F. 1 i F. 2; — Giulimondi
G.: Utjecaj nekih strukturalnih anomalija
u tlu na prirast topola u rasadnicima;
— Rambelli A.: O t. zv. topolovoj bakteriozi;
— Florenzano G.: Daljnja mikrobiološka
istraživanja tala pod kulturama eukalipta.
D. M. Anić


ŠUMARSKI LIST 1-2/1960 str. 66     <-- 66 -->        PDF

FLORA SSSR


Najnovija knjiga — tom XXIII — Flore
SSSR izašla je iz štampe pod redakcijom
B. K. Š i š k i n a u izdanjima Botaničkog
Instituta V. L. Komarova Akademije
Nauka SSSR — krajem 1958. godine.
"U ovoj knjizi obrađene su porodice:


Bignoniaceae, Pedaliaceae, Martyniaceae,
Orobanchaceae, Lentibulariaceae, Globular´aceae,
Phrymaceae, Plantaginaceae,
Rubiaceae, Caprifoliaceae, Adoxaceae i
Valerianaceae. Za šumarsku dendrologiju
izuzev nekoliko rodova i vrsta iz porodice
Bignoniaceae (Campsis, Catalpa) koje
su i u SSSR-u umjetno unesene vrste —
naročitu važnost ima nova obrada porodice
Caprifoliaceae koja obuhvata niz rodova
i vrsta grmlia i penjačica koje su
široko rasprostranjene u Evroni i Aziji,
a pojedine vrste i u našoj zemlji. Ovu porodicu
u cjelini obradila je botaničarka


A. J. Pojarkova i dala joj je novi sistem
koji (za vrste raširene u SSSR-u)
izgleda ovako:
Porodica: CAPRIFOLICEAE Vent.


Koljeno: 1. Sambuceae (Kunth) DC.
rod: SAMBUCUS L.
sekcija: 1. Eusambucus Spach.


(Sambucus nigra L.)
sekcija: 2. Ebulus Spach.


(S, ebulus L.)


sekcija: 3. Olma (Raf.) Rehd.


(S. racemosa L.)
Koljeno: 2. Viburnea e (Spach.) Fritsch
rod: VIBURNUM L.
sekcija: 1. Pseudotinus Clarke
sekcija: 2. Lantana Spach.


(Viburnum lantana L.)
sekcija: 3. Odontotinus Rehd.


(V. Orientale)
sekcija: 4. Opulus DC
(V. opulus L.)
rod: TRIOSTEUM L.
Koljeno: 3. Linnaeeae Fritsch
rod: ABELIA Ra. Br.sekcija:
1. Zabelia Rehd.
pođsekcija: 1. Corvmbosae Rehd.
pođsekcija: 2. Biflorae Zabel.


Koljeno: 4. Loniceraeae R. Brown
rod: LONICERA L.
podrod: 1. Chamaecerasus Rehd.
sekcija: 1. Isoxylosteum Rehd.
pođsekcija: 1. Spinosae Rehd.
sekcija: 2. Isika (Adams.) Rehd.
pođsekcija: 1. Purpurascentes Rehd.
pođsekcija: 2. Coeruleae Rehd.


(Lonicera coerulea L.)
pođsekcija: 3. Chlamydocarpi (j. et S.)


Rehd.
pođsekcija: 4. Adenostegiäe Pojark.
pođsekcija: 5. Bracteatae Hook f. et


Thorns


pođsekcija: 6. Alpigenae Rehd.
pođsekcija: 7. Rhodanthae Maxim.


(L. nigra L.)
sekcija: 3. Coeloxylosteum Rehd.
pođsekcija: 1. Tataricae Rehd.


(L. tatarica L.)
pođsekcija: 2. Ochranthae Rehd.
(L. xylosteum L.)
sekcija: 4. Nintooa (Sweet) Rehd.
pođsekcija: 1. Longiflorae Rehd.
podrod: 2. Periclymenum Rehd.
sekcija; 1. Eucaprifolium (Spach)
Pojark.


(L. caprifolium L.)
(L. etrusca Santi)
Koljeno: 5. Diervilleae C. A. M.
rod: 1. WEIGELA Thumb.
sekcija: 1. Calysphyrum (Bge) A. DC.
sekcija: 2. Synanthera Pojark.
sekcija: 3. Calyprostigma (T. et M.)
Rehd.
Porodica Caprifoliaceae u ovom tomu
obuhvata ukupno 166 stranica teksta i u
njoj su obuhvaćene sve, na širokoj teritoriji
SSSR-a utvrđene vrste. Na početku
svakog roda dati su ključevi za razlikovanje
kod podrodova. sekcija i pođsekcija
date su kratke skupne karakteristike,
a pojedine vrste, već prema svome
botaničkom, a posebno i privrednom
(farmakološkom) značenju opisane su vrlo
detaljno. Kao ni ranije, kod vrsta nisu
detaljnije obrađene niže taksonomske jedinice,
— one se samo kratko navode ili
se izuzetno govori i o njima kao o izvjesnim
hortikulturnim formama. Vrlo dobri
i jasni crteži dati su za neke značajnije
i novoopisane vrte roda Lonicera (9
vrsta na 3 tabele) kao i za tri vrste roda
Weigela.


Na kraju sveske date su diagnoze novih
vrsta koje se pojavljuju prvi put u
ovome svesku Flore SSSR. Novoopisane
su i: Sambucus sachalinensis Pojark. (sa
otoka Sahalin), Lonicera simulatrix Pojark.
/iz Tjan-Šana i Centralne Azije),


L. pamirica Poiark. (sa visoravni Pamira),
L. kanitschatica (Sevast) Pojark. (sa
Kamčatke), L. baltica Pojark. (iz zapadne
Rusije). L. Turczamnovii Pojark. (iz jugoistočnog
Sibira, Mongoliie, Mandžurue i
Koreie). L. Buschiorum Pojark. (sa Velikog
Kavkazai. L. iliensis PojarV. (iz Srednje
Azije), L. Tolmatchevii Pojark. (sa
otoka Sahalinal. L. cinerea Poiark. (iz
Tjan-Šana). L. lanata Pojark. (iz srednje
Azije i L. Steveniana Fisch et Pojark. (iz
Transkavkazije). Ova poslednja ne otstuna
mno?o od opšte raširene i naše vrste
L.
xylosteum L.
Dr. P. Fukarek