DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1960 str. 62     <-- 62 -->        PDF

mijske prerade. Karakteristika razvoja
cijele drvne industrije jest u koncentraciji
primarne prerade uz sirovinske centre i
mehaničko i kemijsko iskorišćivanje drveta.


Analizirajući potrošnju piljene građe
četinjača u Čehoslovačkoj, autor dolazi do
zaključka, da će se sve više tražiti samo
kvalitetan piljeni materijal i da će se prema
tome sve manje moći plasirati kratka
građa slabe kvalitete. Ovakvo stanje zahtjeva
i promjenu u današnjim koncepcijama
raspiljivanja trupaca, koje se baziraju
na rasponu maksimalnog kvantitativnog
iskorišćenja. Suština nove koncepcije
pilanske prerade leže u tome, da se iz
trupca pili samo normalna građa, a ne i
tanki materijal i kratice iz bočne zone
trupca. Bočni dijelovi trupca ostavili bi se
neraspiljeni i predali za daljnju kemijsku
preradu u papir ili ploče. Prema izvršenim
pokusnim piljenjima izlazi, da bi se
novim načinom piljenja dobilo oko 60°/o
piljenica, praktički samo boljih kvaliteta,
tj. isto koliko i dosadašnjom tehnikom
(ukupno iskorišćenje po dosadašnjoj tehnici
prerade iznosilo je oko 68%; 8°/o su
predstavljale piljenice najlošijih klasa,
kratice i ostali manje vrijedan materijal).
Novom tehnikom prerade ukupno industrijsko
iskorišćenje trupaca (mehaničko i
kemijsko) iznašalo bi ´oko 83% prema prijašnjih
77%, tj. dobilo bi se povećano iskorišćenje
za 6%.


Nova tehnika prerade pretstavljala bi
i pojednostavljenje pilanske proizvodnje,
koja bi se svela uglavnom na raspiljivanje
na jarmači i okrajčivanje. Znatno bi se
pojednostavnilo i klasiranje piljenica.
Okorci bi se u većim pogonima usitnjavali
na ivere. Time bi se postigla veća
produktivnost u pilanskoj proizvodnji
(eliminiranje rada oko prikraćivanja, transportiran
ja i manipuliranja kratkih piljenica).


Sadašnje klasificiranje trupaca bazira
na potrebama raznih industrija, a ne na
najpovoljnijem načinu prerade trupaca.
Obzirom na neekonomičnost prerade tankih
trupaca na pilanama bilo bi potrebno
granicu debljine pilanskih trupaca podići
od 15 cm (na tanjem kraju) na 20 cm.


Ing. Marijan Brežnjak


Kolesnikov A . I.: DEKORATIVNIE
FORMI DREVESNIH POROD, Moskva
1958., 272 str. velikog aktavnog formata, sa
156 crteža i fotografija u tekstu i 8 koloriranih
tabla.


U knjizi su sadržani podaci o dekorativnim
formama raznog drveća i grmlja, koje


se odlikuju posebnim uzrastom, oblikom
krošnje, oblikom i bojom lišća, kao i posebnom
bojom cvjetova. U njoj je prikupljen,
dobro obrađen i sređen opsežan materijal
iz ovog područja.


Javno zelenilo sastavljeno iz raznog drveća
i grmlja od´ velike je važnosti ne samo
u higijenskom nego i u estetskom pogledu.
Materijal korišten u ovu svrhu treba
da sadrži i pruža dekorativne elemente.
Kod toga je od važnosti uzrast drveta ili
grma, oblik i veličina listova, cvjetova i
plodova, a također i njihova boja. Pojedino
drveće ima svoj spicifičan habitus. Hrastovi
se odlikuju snažnim uzrastom, lipe
okruglom i gustom krošnjom, obična breza
visećim granama, a smrče koničnom krošnjom.
Estetski efekt parkovnih nasada
znatno se podiže uzgajanjem i forsiranjem
forma drveća i grmlja piramidalnog, stupolikog
kišobranastog, okruglastog, penduloznog,
puzećeg i si. oblika. Od važnosti su
kod toga razne juvenilne forme, oblici raznobojnog
lišća i si.


U prvom dijelu ove knjige govori se općenito
o formama drveća i grmlja. Raspravlja
se o biološkim osobinama pojedinih
forma s obzirom na njihov postanak i razvitak.
Govori se o vegetativnim hibridima
i juvenilnim formama. Doneseni su podaci


o hibridima Crataegomespilus, hibridima
unutar Syringa-vrsta, hibridima između
jorgovana i jasena, kao i hibridima uzgojenim
cijepljenjem masline na razne jasene,
jorgovan i kalinu. Navedeni su i podaci
o juvenilnim formama, retinospora-oblicima,
kod pačempresa, tuja i borovica. Od
interesa su podaci o juvenilnoj formi Cryptomeria
elegans. U većem broju tabela prikazane
su forme glavnih vrsta drveća s obzirom
na oblik krošnje, veličinu, boju i
oblik lista, kao i s obzirom na promjene u
boji cvjetova. Navedene su razne forme u
uzrastu četinjavog i lisnatog drveća i grmlja.
Od gimnosperma spominju se u tome
pogledu 22 vrste drveća i 5 vrsta grmova,
a od angiosperma 35 vrsta drveća i 7 vrsta
grmova. Slično je učinjeno i za ostale promjene
kod drveća i grmlja. Opisan je i način
razmnažanja raznih dekorativnih
oblika.
U drugom dijelu knjige opisane su dendrološke
osobine i važnija nalazišta pojedinih
forma drveća i grmlja. U prvom redu
opisane su piramidalne, stupolike, čunjaste,
kišobranaste, okruglaste, vretenaste i druge
forme (forme: pyramidalis, pyramidalis,
pyramid´formis,´ columnalis, strictus, fastigiatus,
crectus i dr.). Slijede zatim opisi
forma okrugle, jajolike i kišobranaste krošnje
{forme: globosus, globularis, ovalis,
ovularis, ovatus, oviformis, sphaeroideus,
ŠUMARSKI LIST 1-2/1960 str. 63     <-- 63 -->        PDF

umbracullferus i dr.). Opisane su forme patuljastog
; puzećeg oblika (forme: pygmaeus
.nanus, minimus, gracilis, pumilus, humilis,
repens, prostratus, procumbens i dr.).
Posebno su opisane forme visećih grana
(forme: pendulus, pendens, inversus, reblexus
i dr.). Zaslužuje pažnju i opis forma
drveća sa posebno formiranim granama
(forme: virgatus, tortuosus, philiformis, flageliformis,
viminalis, spiralis, monstrosus
i dr.). Slijedi prikaz forma drveća i grmlja,
koje se odlikuje velikim ili sitnim lišćem,
kao i inače raznolikim oblikom lišća (forme:
macrophyllus, microphyllus, latifolius,
angustifolius, cuneiformis, cuneatus, crispus,
lanceolatus, linearis, lobatus, cuspidatus,
incisus, palmatifidus, laciniatus, dissectus,
filicifolius, asplenifolius, pennoformis,
pennatiformis, pennatus, pinnatus, pennatifidus,
pennatilobatus, plumosus, heterophyllus,
urticefolius, quercifolius i dr.). Posebno
su opisane forme drveća koje se odlikuju
jednobojnim ili šarenim (forme: albus,
ruber, purpureus, fuscus, luteus, aureus,
cocineus, glaucus, nigricans, coeruleus,
vlolaceus, maculatus, variegatus, marmoratus,
punctatus, pulverulentus, bicolor,
argenteo-marglnatus, medio-pictus i dr.).
Opisane su i forme drveća i grmlja, koje
se odlikuju posebnom građom i bojom cvijeta
(forme: plenus, pleniflorus, striatus,
atropurpureus, albo-plenus, roseo-plenus
i dr.).


U trećem dijelu knjige opisana je primjena
raznih forma drveća i grmlja kod
podizanja parkovnih nasada. U tome pogledu
opisane su piramidalne, okruglaste,
pendulozne, patuljaste, puzeće i dr. forme
s obzirom na međusobnu kombinaciju u nasadima.
Prikazana je kompozicija raznih
tipova dekorativnih forma drveća i grmlja
kod sastava parkovnog zelenila.- Pri tome
se autor osvrće na kompoziciju zelenih
masa, kao i na sklad s obzirom na boju listova,
cvjetova i (Jr.


Na kraju knjige nalazi se opsežno stvarno
kazalo, koje omogućuje brzo pronalaženje
dotičnih forma. Odatle vidimo, da je u
djelu obrađeno oko 950 raznih forma drveća
i grmlja. Prikazano je od pačempresa
oko 40, okcidentalne tuje 33, smrča 25, lužnjaka
22, bukve 20, bagrema 20, običnog
jasena 19, brijestova 16 i od tisa 15 forma.
Djelo će dobro doći stručnjacima, koji se
bave podizanjem parkovnih nasada uz primjenu
raznih oblika drveća i grmlja.


Dr. M. Anić


Genetik der Waldbäume. Napisali: prof.


E. Rohmeder iH. Schönbach.
Naklada Paul Parey, Berlin u. Hamburg
1959. Platnetni uvez. cijena 258,40 šilinga,
338 strana, 163 slike.
To je naučni i praktični priručnik, u
kom su sabrani rezultati istraživanja u
posljednjih 30 godina na području oplemenjivanja
šumskih vrsta drveća i rad u
šumarskoj genetici. Posebna su poglavlja
iscrpno obrađena (biologija rasplođivanja,
stvaranje rasa. genetika populacija i zakoni
naslijeđa). Naročito treba naglasiti dobro
istumačene stručne termine, što olakšava
orijentaciju na tom području nauke, koja
ima budućnost.


Forsteinrichutung. W. Mantel . Prvo
Je izdanje ovog uređivanja šuma (iz 1948)
potpuno prerađeno. Zadržana je razdioba
u 4 dijela: temeljni pojmovi — teorija —
praksa — tehnika uređivanja šuma.


Ovo će drugo izdanje obas-zat 272 str. sa
slikama i tabelama. U pretplati je cijena
151,65 šilinga. Narudžbe se šalju na: Versandbuchandlung
Hugo H. Hitschmann —
Wien V, Spengergasse 39.


Poplars in forestry and land Use. FAO:


Food and Agriculture Organisation of the
United Nations. Roma 1958.


Na poticaj FAO izdala je Međunarodna
komisija za topole knjigu (511 str.) u kojoj
donosi sve o uzgoju topola štogod se je
moglo sabrati.


U prvom dijelu, bogato ilustriranom,
opisane su pojedine vrste sekcije Turan g
a (za slana tla), Leuc e (bijele topole),
A i g e i r o s (crvene), Tacamahaca
(balzamske) i Leucoide s (velelisne topole).
Govori se tu i o odlikama i klonovima,
rasadničkim vrstama i praktičnim
metodama kultura. Skrižaljke prihoda i
prirasta, njega, životinjski i biljni štetnici
i njihovo suzbijanje opsežno su prikazani,
a na kraju dodan je veoma koristan alfabetski
popis štetnika. Podrobno su obrađene
tehničke osobine i načini mnogostruke
upotrebe topolovine.


GTF — Maschinenkatalog. Izdaje GFT
(Gesellschaft zur Förderung der Technik
in der Forstwirtschaft — Društvo za tehničko
unapređenje u šumoprivredi). "Wien,
1959. Cijena 35 šilinga sa svim naknadnim
dopunama za cijelu 1959. g. Svaki abonnement
za dopune slijedećih godina iznosi 12
šilinga.


Drugo izdanje ovog kataloga donosi pregled
mašina i alata za šumoprivredu tuzemnih
i inostranih firmi sa slikama, podacima
o strojevima i cijenama. Svaka 3
mjeseca šalju se dopunski listovi koji se
stavljaju u svezak sa umetaljkama. Kata


61