DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1960 str. 59     <-- 59 -->        PDF

SBORNlK VEDECKYCH PRAClFAKUL-
TY LECNICKfi, PRAHA


Zbornik naučnih radova Šumarskog fakulteta
u Pragu počeo je izlaziti 1958. g.
Dosad su izašla dva sveska. U uvodnoj riječi
dekan dr. V. Korf naglašava, da izgradnja
socijalizma iziskuje puno korišćenje
dostignuća stečenih praksom kao i sistematskim
naučno-istraživačkim radom u
svim granama narodnog gospodarstva. U
vezi s time daje se veliko značenje istraživačkom
radu u raznim strukama, pa tako
i u šumarskoj. U razvoju naučno-istraživačkog
rada pripadaju znatni zadaci visokim
školama. Visoke škole bile su iza
oslobođenja zauzete izgradnjom pomagala
za studij. Napisano je mnogo skripata, priručnika
i udžbenika. U daljnjoj etapi nastavnici
fakulteta pristupaju sistematskom
radu na proučavanju raznih problema.
Mlađi suradnici usavršavaju svoje kvalifikacije
i izrađuju disertacije. Time su stvoreni
povoljniji uslovi za opsežniji naučnoistraživački
rad. Osim toga na Fakultetu
se periodički održavaju naučne konferencije,
na kojima nastavnici iznose svoja dostignuća.
Dosad je Fakultet objavljivao
svoje radove u stručnim šumarskim časopisima,
ali pošto je broj tih radova porastao,
potreban je za njih poseban časopis.
Radovi su sastavljeni u kraćem, sažetom
opsegu, a dodan im je sadržaj na ruskom
i njemačkom, francuskom ili engleskom
jeziku.


Svezak br. 1, Praha 1958., obuhvata na
164 str. 12 naučnih radova. Ovdje su sadržani
radovi raspravljeni na naučnoj konferenciji
održanoj 21. II. 1957., kao i radovi
sa međunarodne naučne konferencije Šumarskog
fakulteta održane povodom proslave
250-godišnjice djelovanja Češke visoke
tehničke škole u Pragu. Obuhvaćeni
su radovi: Čvančara R., Kriesl A. i Samek
V.: Iz historijata šumskog gospodarstva
Červene Janovice; — Pokorny J : Počeci
šumskih kultura u šumi Cerny Kostelec i
pitanje provenijencije sjemena u vremenu
od 1790—1920.; — Mezera A.: Rast i prirast
šumskog drveća na raznim staništima i u
raznim fitocenozama nizinskih šuma Južne
Moravske; — Chroust M.: O normiranju
količine sjemena u šumskim rasadnicima;
— Borota J.: Da li su visoke prorede
opravdane u smrčevim sastojinama?


— Pohofely M.: O mogućnostima izlučivanja
šumskih detalja iz aerosnimaka; —
Pfeffer A.: Mehanički utjecaj vjetra na
drveće; — Kuđela M.: O kemijskom suzbijanju
štetnika Cephaleia abietis; — Balaban
K.: O trajnosti plave borovine; —
Ille R.: Duboko impregniranje smrčevine;
Matyäs K.: O gustoći mreže šumskih puteva;
— Bumerl M.: O mogućnosti boljeg
iskorišćivanja složenog drva.


Svezak br. 2, Praha 1959., obuhvata na
214 str. također 12 naučnih radova. Ovaj
svezak posvećen je pretežnim dijelom odnosu
tipologije šuma prema drugim šumarskim
disciplinama. O šumskoj tipologiji
zadnjih se godina mnogo govori i piše.
Rješavanje osnovnih tipoloških problema
bilo je predmetom brojnih stručnih rasprava
u šumarskim institutima i u operativi.
Iza 1945., a pogotovu iza 1950. mnogo
je učinjeno na razvoju i produbljavanju
nauke o šumskim tipovima u ČSR. Ukazano
je na razne mogućnosti korištenja te
nauke u uzgajanju i uređivanju šuma, kao
i u drugim šumarskim biološkim disciplinama.
Dosadašnji burni razvoj tipologije
šuma u toku zadnjih 10—20 godina i dalje
traje. Ta mlada nauka izašla je iz sklopa
disciplina koje su također mlade. To su
fitogeografija, geobotanika, fitocenologija
i dr. Na tipološkim principima dobro se
zasnivaju i usmjeravaju uzgojni radovi,
kao i veliki dio uređajnih, zaštitnih, eksploatacijskih
i dr. radova. Jasno ograničene
i dobro karakterizirane tipološke jedinice
od velike su važnosti u gledanju na
šumu s biološkog, tehničkog i ekonomskog
gledišta. Na tipološkim osnovama rješava
se pitanje sjemenarstva i oplemenjivanje
šuma, pitanja iz oblasti obnove, njege,
konverzija i dr. Ona su od pomoći kod
rješavanja osnovnih pitanja iz oblasti povećanja
produktiviteta šuma u kvalitativnom
i kvantitativnom pogledu. U ovom
svesku objavljeni članci upućuju na konkretne
mogućnosti primjene šumarske tipologije
u praksi i nauci. Oni nam otvaraju
vidike istraživačkog rada u raznim
smjerovima. Ovdje su obuhvaćeni radovi:
Svoboda V.: Klasifikacija tla kao osnov za
utvrđivanje šumskih tipova u šumi Kostelec;
— Vanek J.: Zoologija tla i njena primjena
u tipologiji šuma; — Prihoda A.:
Značenje gljiva u tipologiji šuma; — Cisaf
V.: O uzgoju šumskih sastojina na osnovi
tipova šuma; — Žak J. i Stone B.: O razvoju
i karakteristikama autohtonih mješovitih
sastojina u području Kfivoklata; —
Nožička J.: O jačanju produktiviteta šuma
uzgoje drveća brzog rasta; — Mezera A.:
O prirašćivanju šumskog drveća po etažama
u nizinskim šumama Južne Moravske;


— Čižek J.: O prirašćivanju drvne mase
u vezi sa konverzijama; — Cisar V.: O bonitiranju
šumskih staništa prema tipovima
šuma; — Samek V.: Tipološke osnove uzgoja
smrče na brežuljkastim terenima; —
Stolina M. i Novakova E.: Zaštita šuma i
šumska tipologija; — Rychly B.: Važnost