DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1960 str. 46     <-- 46 -->        PDF

8. Južni produženi pojas vegetacije degradiranih
gariga i nastajanje pašnjačke
vegetacije,
9. Vegetacija okomitih stijena i pećina
sv. Jerolima


a) Floristička obrada,


b) Fitocenološka obrada


Osim detaljnog prikaza biljnih elemenata
i florističkog sastava pojedinih vegetacijskih
tipova Marjana sa stanovišta modernih
fitocenoloških istraživanja, autor
iznosi za većinu biljnih zajednica pobliži
opis njihovih stanišnih uslova, rasprostranjenja
i drugih značajki. Pored ostalog pisac
naročito pažljivo analizira uzroke i višestruke
loše posljedice dosadašnjih pogrešnih
uzgojnih zahvata u kulturi bilobora
(Pinus halepensis) i iznosi načelnu
metodologiju u pogledu bio-melioracije
raznih ovdašnjih vegetacijskih tipova u
skladu sa prirodnom sukcesijom vegetacije,
usmjerenom u pravcu razvijanja klimatogene
zajednice područja Marjana.


U radnji je štampan i autentični popis
biljaka, koje je sakupio 1912. god. u splitskoj
okolici poznati botaničar Luj o
Adamov i ć. Spomenuti popis ostao je
do danas neobjavljen, budući da nije došlo
do štampanja hrvatskog izdanja Adamovićevog
djela »Die Pflanzenwelt Dalmatiens
« u Zadru.


Daljnji znanstveno-praktični vrijedan
prilog ove publikacije predstavljaju alfa-


STRANA LITERATURA


JOACHIM KR AHL- URBAN: DIE EICHEN,
VERLAG P. PAREY — HAMBURG
— BERLIN 1959.


Šumarska monografija hrasta kitnjaka i
lužnjaka. 288 strana sa 110 slika.


Donašamo opširniji prikaz ovog djela,
jer je ono to po svojoj vrijednosti i korisnosti
zaista zaslužilo. Hrast je naše najvrednije
drvo, pa njegova ovako opsežna
i dobra monografija ima za nas posebno
značenje, tim više, što su u njoj dani mnogi
podaci iz naših hrastovih šuma, te što je
ona i za nas jedinstveno djelo u novijoj
literaturi o hrastu.


Preporučamo a našim šumarskim stručnjacima, posebno
onim, koji gospodare sa hrastovim
šumama, da ga prouče i da se njime što
više koriste.


U uvod u autor napominje, da je ovo
djelo rezultat rada njegovog tridesetgodišnjeg
proučavanja hrasta lužnjaka i


betski popisi naučnih (latinskih) i narodnih
imena svih onih biljaka Marjana i okolice,
koje su u raspravi navedene kao dokumentacioni
materijal ili su zabilježene u Adamovićevom
popisu. Osim zaključaka i popisa
najvažnije literature donesen je i
kratak sadržaj studije na francuskom i
njemačkom jeziku. Knjiga je sa tehničke
strane također besprikorno dotjerana,
štampana je na finom papiru i opremljena
vrlo uspjelim fotografijama, preglednim
kartama i grafikonima. Naslovni omot korica
je likovno vrlo uspješno riješio akad.
slikar Ante Kaštelančić.


Ako se ima pred očima opseg botaničkošumarske
problematike i tretman osjetljivih
pitanja očuvanja i regeneracije vegetacije
Marjana — tada se mora konstatirati
višestruka teoretska i praktična vrijednost
ove knjige. S obzirom na sadržaj i
način obrade problema ona može pedagoški
vrlo korisno poslužiti učenicima, studentima
i predavačima iz navedenih struka,
a svakom građaninu Splita i ljubitelju
Marjana, da bolje upozna značenje i probleme
očuvanja ove poznate park-šume.
Šumarima i drugim stručnjacima ona može
vrlo dobro poslužiti kod rješavanja aktuelnih
problema ne samo Marjana, već
i drugih biljno-sociološki slično građenih
područja našeg eumediteranskog dijela
Krša.


Ing. S. Bertović


kitnjaka, kojima je gotovo čitav život posvećivao
veliku pažnju i zanimanje. Knjiga
je zamišljena u još većem opsegu, ali je
obilno sakupljeni materijal morao biti iz
više razloga skraćen. Čitava je materija
raspoređena u 5 odsjeka.


U prvom odsjeku autor prikazuje
hrastove u prošlosti, njihovo prirodno
naseljivanje i rasprostranjivanje. Pošto se
polenov prah hrasta lužnjaka ´ i kitnjaka
ne može sa sigurnošću međusobno razlikovati,
to se kod polenove analize u svrhu
određivanja rasprostranjenosti tih hrastova
u prošlosti ne mogu te vrste lučiti. Domovina
obih hrastova je područje oko
Sredozemnog mora. Oni su odavde putovanjem
ili promjenom klime dospjeli u
sjevernu umjerenu klimu.


Za vrijeme ledenog doba povukli su se
južno od Alpa, da bi se nakon prestanka
ledenog doba zajedno sa brijestom i lipom
vratili natrag u svoja sjeverna područja.
Njemačku su hrastovi ponovo naselili oko
6500—6800 god. prije n. e. Lužnjak je zaposjeo
dobra nizinska aluvijalna tla, a
kitnjak više pjeskovito ilovaste položaje.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1960 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Hrastove sastojine na sjevero-istočnoj
granici njihove rasprostranjenosti vrlo
bujno rastu, pa su tu pune životne snage
što se tu ne zapaža kod drugih vrsta drveća,
kao kod bora i smreke. Nepovoljni
klimatski utjecaji nanose im ovdje vrlo
mala oštećenja. Hrastovi tu poboljevaju
i suše se jedino uslijed
promjene vodostaja. Granice
kitnjaka poklapaju se približno sa
granicama bukve.


Na svim stranama ima lužnjak šire područje
horizontalne rasprostranjenosti od
kitnjaka.


Za vertikalnu rasprostranjenost nema
određenog pravila. Ono stoji pod uplivom
kvalitete tla, ekspozicije a u brdima Cesto
odlučuje inverzija temperature.


Čovjek u kameno doba nije u nekoj većoj
mjeri krčio hrastove šume, ali u doba,
kada se počeo baviti ratarstvom i kada se
selio, mnoge je hrastove šume iskrčio, da
dobije dobre oranice. U Srednjem vijeku,
pa sve do polovice 19. stoljeća imaju hrastove
šume za gospodarski i kulturni razvitak
čovjeka veliko značenje. U mnogim
područjima poljoprivreda se nije
mogla ni zamisliti bez hrastovih šuma.
Hrastovo drvo upotrebljavalo se za izgradnju
kuća, pokućstva, bačava, i t. d.


Važnost hrastovog žira za poljoprivredu
jako se smanjila uvođenjem i proširivanjem
kultura krompira. U Njemačkoj je
ugon stoke u hrastove šume koncem 19. st.
prestao.


Željezo i beton su u mnogim mjestima
istisnuli hrast. Vrijednost hrastovog drveta
opet se koncem prošlog stoljeća podigla,
kada su se počeli izrađivati furniri.


U drugom odsjeku knjige pisac
je obradio sadašnju rasprostranjenost
hrastovih šuma, te njihovo sadašnje gospodarsko
značenje u Njemačkoj i ostalim
evropskim državama. Površina hrastovih
šuma u Njemačkoj dostigla su koncem
19. st. svoj maksimum, ali su prva
tri decenija ovog stoljeća znatno opale.


Hrastovi imaju i u sadašnjosti veliko
gospodarsko značenje, osobito drvo, dok
vrijednost kore, lista i plodova opada. U
trgovini ne postoji nikakova razlika između
drveta kitnjaka i lužnjaka. U Njemačkoj
se trgovački poj am
»Steineiche« odnosi na slavonski
lužnjak iz rječnih nizina
kao i na kitnjak sa hrhatskih
i bosanskih brežulja-"
ka i brda.


Pisac detaljno opisuje današnju upotrebu
hrastovog drveta, te područja u kojima


se to drvo još danas mnogo traži, kao i ona
u kojima je potražnja za njim sve manja,
te ga zamjenjuju drugi materijali. Označuje
svojstva koja danas mora imati vrijedno
hrastovo drvo za furnire i pilansku
preradu. Dok je prije za furnir bila idealna
širina goda 1,0—l,5mm, danas se općenito
uzimlje, da je za furnir sposobno drvo
i sa širinom goda od 3 mm, ako u svakom
drugom pogledu odgovara. Hrastovi
trupci za furnir treba da imaju promjer od
najmanje 40 cm a najpoželjniji su oni od
50—69 cm. Njihova je duljina pretežno
4—7 m. Ni jača zasukanost ne smanjuje
mnogo furnirsku sposobnost trupaca.


Hrastovi trupci za pilenje sa najmanjim
promjerom od 30 do 40 cm imaju to veću
vrijednost, što su čišći od grana. Najmanja
duljina trupaca je 2 m. Sa duljinom
trupaca raste njihova vrijednost.


Tržište upotrebe, trgovine i vrijednosti
hrastovog drveta već se nekoliko posljednjih
decenija sve više pomiče na pilansko
i funirsko drvo.


U Njemačkoj se danas nigdje ne prehranjuje
stoka kresanjem ili sukanjem hrastovog
lišća, niti se svinje hrane žirom.
U Slavoniji se još prije 100 god. prodao
posjed od 40.000 ha šume -na osnovu procjene
vrijednosti žira i šiške. >


Biološko-ekolo´ško značenje
hrastova je u njegovom korijenovom
sistemu, koji već kod
mladih stabala pokazuje veliku
energiju i intenzitet u rastu.
Lužnjak još više nego kitnjak. T o
ih osposobljuje da duboko prodiru
u gusta i zbijena tla i koriste
hranu iz dubokih slojeva,
što nijedna druga vrsta drveta
n i j e k a d r a. Na taj način hrastovi popravljaju
fizikalnu strukturu tla. Njihova
otpornost prema vjetrovima osigurava
rast sastojina. Njihov se listinac bolje rastvara
od smrekovog i bukovog. Pod njihovim
svijetlim krošnjama uspijevaju druge
vrste drveća.


U trećem odsjeku knjige pisac je
opširno obradio biologiju hrastova.


Rod hrastova, rasprostranjen u Evropi,
Svev. Americi i Zap. Aziji ima preko 320
vrsta. Autor nabraja evropske vrste hrastova,
te dalje detaljno opisuje morfološke
i biološke razlike između kitnjaka i
lužnjaka. Posljednji treba više topline ali
i podnosi više topline nego kitnjak. U posebnom
poglavlju pisac iznosi istraživanja
i studiju rasa (ekotipova) i provenijencije
obih vrsta hrastova. Razlike među rasa


45
ŠUMARSKI LIST 1-2/1960 str. 48     <-- 48 -->        PDF

i


ma zapažene su u prvom redu u rastu u
ranoj mladosti, u oblikovanju debla te u
napadaju pepelnice i insekata.


U Njemačkoj je za osnivanje
hrastov ih sastojina u prošlim
v r em enima velika količina žira
dopremljena sa područja današnje
Jugoslavije i Ugarske.
Najsigurnija istraživanja rasa postizavaju
se osnivanjem pokusnih ploha sa poznatom
provenijencijom sjemena. Prvi je počeo takova
istraživanja K i e n i t z (i877), ali ta
nisu dovršena, već su stabla ostala nepresađena.
Prve pokusne plohe u svrhu istraživanja
provenijencije osnovao je 1905
C i e s 1 a r u Wienerwaldu. Autor donosi iz
ovog pokusa za nas zanimljive dvije slike
(str. 59) iz koje se vidi, da je 49 godišnja
sastojina lužnjaka iz Lipovljana dala stabla
gotovo samo dobrih oblika, dok je isto
tako stara sastojina iz Apatina dala stabla
samo loših oblika.


Autor je god. 1949. osnivanjem velikog
broja pokusnih ploha lužnjaka i kitnjaka
raznih provenijencija počeo sa vlastitim istraživanjima
na tom području. U Njemačkoj
ima starijih sastojina koje s´u osnovane
žirom, koji potječe iz naše Posavine
(Westfalen). Ta se provenijencija odlikuje
izgleda, po tom što je, zadržavajuć svoja
odlična svojstva, sposobna da dobro raste
na staništima širokih granica. I E n g 1 e r-
Burgerov a pokusna ploha u Švajcarskoj
(osnovana 1935) dala je za lužnjak iz
Posavine dobre rezultate. Ipak iz svih tih
primjera autor nije siguran, da se radi o
posebnoj lužnjakovoj rasi. Neki uzgojni
pokusi u Bramwaldu ukazuju, da se izuzev
»kasnog hrasta« — radi o najmanje dvije
klimatske rase.


Petogodišnji potomci sastojina lužnjaka,
koje rastu na zapadu bliže Zagrebu, ne odnose
se jednako, kao oni koji potječu iz
sastojina istočnog više kontinentalnog područja
savske nizine. Ustanovljene razlike
odnose se na rast u visinu, na tjeranje
ivanjskih izbojaka (lastara) i na rašljavost.
Te su razlike ustanovljene na 3-i
4-godišnjim biljkama lužnjaka, koje su
bile zasijane u proljeće 1955. i 1956. na
istom staništu u pokusnom vrtu u Bramwaldu.


Pisac iznosi podatke o rastu biljaka 4
rasne provenijencije posavskog lužnjaka:


Provenijencija Godina Sred. Rašlje Ivanjsjetve
vis. cm

Lipovljani 1955 75,6 39 jaki
Otok 1955 51,6 77 srednji
Krstovi 1956 33,6 78 srednji
Nova Gradiška 1958 39,3 60 srednji


Rašlje su u većini slučajeva nastale
smrzavanjem vršnih izbojaka. Bez sumnje
je kasni ili lipanjski hrast (Qu. pedun culata
var. tardissima Sim. odnosno
tarda Nordl.) posebna stanišna
rasa, koja pridolazi u područjima rasprostranjenosti
hrasta lužnjaka od Rusije,
preko Balkana sve do Francuske. Prema
Kotijukovu, hrastove koji kasnije
listaju napada pepelnica a oni, koji ranije
tjeraju, trpe više od »savijača«.


Prema autorovim istraživanjima pridolazi
u savskoj nizini »kasni hrast«, gotovo
isključivo na plohama ispod prosječnog
nivoa tog područja, koje su prema tome u
proljeće dulje vremena poplavljene hladnom
vodom rijeke Save. Ti hrastovi tjeraju
prema podacima mjesnih šumara i u
godinama kada nema poplava 2—3 tjedna
kasnije nego ostali hrastovi. Ipak se oni
po uzrastu ne razlikuju od ostalih hrastova,
koji ranije tjeraju. Radi kasnog listanja
trebali bi hrastovi da trpe više od napadaja
pepelnice. Prema istraživanjima
Hesmer a u Westfalenu »kasni lužnjak«
daleko premašuje u rastu obični lužnjak,
te je u svakom pogledu bolji, tako da mu
s obzirom na njegova svojstva treba dati
prednost u uzgoju (str. 69).


U selekciji rasa hrastova imaju klimatski
fatkori veću ulogu nego tlo. Tu treba
izvesti još mnoga istraživanja. Uzgoj rasa
kitnjaka i lužnjaka, koje su optimalno prilagođene
na određene stanišne prilike ima
ove prednosti:


1. Veću sigurnost prema opasnostima
svih vrsta.
2. Olakšanje i pojeftinjenje osnivanja
sastojina.
3. Olakšanje i pojeftinjenje svih mjera
uzgoja i njege.
4. Mogućnost izvanrednog povećanja,
proizvodnje vrijednog drveta.
Pisac završava ovo poglavlje ovako:


Izborom i uzgojem prave rase može se-gospodarenje
hrastovih sastojina tako bitno
poboljšati, da će se ono prema današnjoj
situaciji pojaviti u potpuno novom
svijetlu.


Što se tiče križanaca lužnjaka i kitnjaka
zapaženo je, da se na hrastove, koji
imaju osebine jedne i druge vrste mnogo
češće nailazi u područjima, gdje sastojine
tih vrsta rastu neposredno jedna uz drugu,
dok je tamo, gdje kitnjak ili lužnjak
dolaze sami na velikim područjima zapažena
manja variaciona širina oznaka nji
ŠUMARSKI LIST 1-2/1960 str. 49     <-- 49 -->        PDF

hovih vrsta. U hrvatsko-slavon-
S k i m riječnim nizinama dolazi isključivo
čisti lužnjak, a na brežuljcima čisti kutnjak.
Ali u rubnim zonama između nizina


brežuljaka nalazimo bezbroj hrastova,
koji ne pokazuju jasne kitnjakove ili lužnjakove
oznake. Umjetnim križanjem lužnjaka
i kitnjaka bavio se D e n g 1 e r.


O fiziološkim svojstvima hrastovih bastarda
nije još ništa poznato.


U daljnjem poglavlju prikazani su životni
uvjeti, koje stavljaju hrastovi i hrastove
šume na klimu, vodu, svijetlo i tlo.
Lužnjak je klimatski vrlo indiferentan, te
raste u atlantskoj kao i kontinentalnoj klimi,
dok kitnjak stoji u klimatskim zahtjevima
bliže bukvi. Prema ruskim istraživanjima
hrastovi ne uspijevaju na tlima u
koje mraz prodire dublje od 100 cm.


Od svih klimatskih faktora najodlučnije
značenje za pridolazak i uspijevanje obih
vrsta hrastova ima temperaturna klima
pri čem je lužnjak manje osjetljiv na
hladnoću i vrućinu nego kitnjak.


Po Burger u hrastova sastojina II.
boniteta troši 120 mm oborina prema bukovoj
od 210 mm po godini i hektaru. Potrošnja
vode obih vrsta je razmjerno malena,
mada postoje u tom izvjesne razlike
između lužnjaka i kitnjaka.


Prema istraživanjima Fabriciusa
hrast je sa svojim zalihama za klijanje
osposobljen da se prve dvije godine vlada
pod zastorom krošanja kao zasjenu podnoseće
vrste jela, smrča i bukva. Tu odlučuje
toplina. Pisac je zapazio, da pomladak
lužnjaka i kitnjaka u Slavoniji pod
bitno guščim zastorom stare sastojine dobro
uspijeva, što u Njemačkoj i Švedskoj
nikako ne bi moglo biti. Zahtjev hrastova
za svijetlom je variabilan, ovisan je o staništu,
o rasnim i individualnim nastrojenjima,
o starosti stabala, o vrsti listova
i t. d. Izgeda da kitnjak, pogotovo u mladosti,
podnosi više zasjene od lužnjaka.


Uz malene klimatske razlike lužnjak
uspijeva u Hrvatskoj i Slavoniji većinom
na aluvijalnim tlima riječnih nizina Save
i Dunava dok kitnjak pridolazi isključivo
na tlima brežuljaka i-sređogorja. Vrste tla
na kome rastu hrastovi imaju prema Bur ger
u maleni faktor kalcija.


Između boje drveta lužnjaka iz područja
slavonske nizine uz rijeku Savu sa 3 mm
širine goda i boje kitnjaka sa hrvatskoslavonskog
sredogorja sa samo 2 mm širokim
godovima, unatoč velike raznolikosti
u stojbinama, nijesu se mogle ustanoviti
nikakve razlike. Ta je boja u oba slučaja
svjetlo-žuta, djelomice ružičasta. Obje
vrste hrastova daju vrijedno furnirsko dr


vo, postoje vrlo male razlike u tvrdoći drveta.
Moguće je da tu klima vrši osobite
utjecaje.


Aluvijalna poplavna tla u nizinama rijeke
Save mogu se podijeliti u 3 klase:


1. manje ili više široka pretežno ilovasto-
pjeskovita pruga karbonatnih tala sa
15—20P/o CaCOs i pH 7, koja se proteže
neposredno s obje strane rijeke.
2. sa većom udaljenosti od rijeke nalaze
se većinom mineralno močvarna, ilovastoglinenasta
tla na kojima količina CaCOs
pada na 3—4%>, dok pH = 6—7.
3. teška mineralno močvarna glinenastoilovasta
kisela tla sa pH = 4—5 na nižim
položajima izloženim povremenim poplavama.
Samo povišena staništa do kojih ne sižu
poplavne vode čine duboka, pjeskovito ilovasta
jako podzolifana tla diluvijalnog porijekla.
Širine pruga, koje zapremaju tla
navedenih boniteta u dugačkoj nizini rijeke
Save — jako variraju.


Širina godova varira od 2,5—3,5 mm,
prosječno 3 mm. Boja drveta je unatoč
razmjerno širokih godova kao zlato žuta,
često sa crvenkastim nahukom. Drvo je
zbog svoje blage tvrdoće uveliko traženo
u furnirske svrhe. Nije još istraženo
da li između hrastovog drveta
uzraslog na tlima različitih
boniteta postoje razlike.


Kitnjak u hrvatskom sredogorju, sjeverno
od Save, u nadmorskim visinama ođ
400—1000 m, raste na tlima nastalim trošenjem
vrlo različitog kamenja kao granit,
gnajs, andezit, diabaz, dolomit i t. d. Prema
vegetaciji, koja je vrlo različita, može
se zaključiti, da su to pretežno bazična,
hranivima jako bogata tla. Njihova se dubina
jako mijenja. Uvjeti rasta jako su
ovisni o ekspoziciji i inklinaciji.


Kitnjak proizvodi općenito na tim staništima
drvo sa odličnim furnirskim osebinama.
Godovi su jako pravilni te obično
samo 2 mm široki, rano i kasno drvo sudjeluje
u izgradnji godova u velikom prosjeku
sa 50°/o. Boja je svjetlo žuta i ružičasta.
Struktura drveta izgleda čisto optički
još blaža (milder) od one, koju ima
slavonski lužnjak.


Pisac navodi zanimljive podatke ođ
Lamprecht a, koji tvrdi, da je opasnost
od raspuca van ja uslijed niskih temperatura
ovisna o stanišnim uslovima. Kod
kitnjaka je ova opasnost manja na staništima
Querceto Carpinetum —
lusuletosum nego na staništima
Querceta — Carpinetum aretos
u m, te na prelaznim staništima. Najčešće
su se raspukline od mraza našle na
ŠUMARSKI LIST 1-2/1960 str. 50     <-- 50 -->        PDF

staništima Querceto Betuletum.
X,užnjak pokazuje to češće raspukline od
mraza što je važnije bilo stanište, manje
na staništima Querceto — Carpinetum
— aretosum i lusuletosum,
a najmanje na prelaznim staništima ovih
dvaju. Sa povećanjem nagiba, ta opasnost
raste.


Autor daje dalje za neka područja Njemačke
i izvan nje pregled tipova hrastovih
šuma prema dosadanjim biljno sociološkim
istraživanjima i radovima.


Tipove hrastovih šuma u Hrvatskoj prikazao
je prema biljno sociološkim radovima
I. Horvata dok za Srbiju navodi
biljno sociološka istraživanja Jovano v
i ć a.


Mnogobrojni radovi iz tog područja
ograničeni su na izvjesne šumske predjele,
pa se moraju nadopuniti. Pisac ističe važnost
poznavanja tipova hrastovih šuma po
praktično šumsko gospodarstvo. Na osnovu
tih istraživanja došlo se do jedne od
najvažnijih spoznaja da hrastov i po
prirodi dolaze samo u vrlo malo
izuzetnih slučajeva u čistim
sastojinama, a mnogo više, gotovo
isključivo, u zajednici sa drugim vrstama
drveća. Lužnjak i kitnjak imaju svaki
za sebe specifične zahtjeve na stanište,
prije svega u klimatskom pogledu,
ali oba hrasta imaju razmjerno
male zahtjeve na svojstva tala,
kao i na hraniva te baze u tlu.


U poglavlju o životnim pojavama hrastova
i hrastovih šuma pisac je posebno
prikazao korijen, drvo i koru, cvjetanje i
donošenje ploda, vegetativno razmnažanje,
klijanje i rast u mladosti, rast i razvoj u
doba letvenjaka i dalje, te starost i smrt.


Povećanjem širine goda raste uglavnom
učešće kasnog drveta. od 33% kod 0,5 mm
na 46% kod 1,0 mm, 63% kod 2,0 mm 72%
kod 3,0 mm i 79% kod 5,0 mm. što su
godovi obih vrsta hrastova uži,
njihovo je drvo mekše i blaže,
jer je učešće ranog drveta sa
velikim porama ve će.


Po najnovijoj teoriji usukanost stabla je
nasljedna osebina.


Gruba odnosno fina hrastova kora ne
kazuje ništa o strukturi drveta.


U kori mladih hrastova ima prosječno
9—11% tanina. Sa starošću sadržaj na taninu
opada. Obzirom na tanin daje
se prednost kori hrasta kitnjak
a.


U novije vrijeme učinjeni su empirijski
pokusi razmnažanja hrasta lužnjaka i kitnjaka
reznicama, pa je ustanovljeno, da se


te vrste na taj način vrlo teško razmnažaju.
Ipak su se našle metode po kojima je
uspjelo dobro oživljavanje 60% reznica
kitnjaka. Ne zna se uzrok zašto se lužnjakove
reznice slabije oživljavaju.


Praksa bi za ovaj način oživljavanja bila
vrlo zainteresirana ne samo stoga, što
bi se dobilo jednoklonsko, po nasljednim
svojstvima jednako potomstvo osobito, vrijednih
genotipova, već i radi neovisnosti
od rijetkih, žirom rodnih godina.


Učinjeni su i uspjeli pokusi kalamljenja
kitnjakovih reznica na kitnjakovu, a
lužnjakovih na lužnJakovu podlogu.


Reznice se uzimlju od izabranih osobito
vrijednih stabala, a podloge čine 3—5 godišnje
biljke.


Za optimalno klijanje potrebno je, da
žir sadrži 45—55% vode. Općenito klija
kitnjakov žir lakše i ranije od lužnjakovog.
Da na rast klica i mladih biljaka utječe
veličina žira, stanište i unutarnja nastrojenja
dokumentirano je podacima mnogih
pokusa. Na rast mladih biljaka ima
provenijencija žira znatan utjecaj. Postoji i
razlika u vremenu listanja i opadanja lišća
između kitnjaka i lužnjaka, kao i između
hrastova raznih provenijencija, te
znatne razlike uzrokovane individualnim
nastrojenjima.


Jakost napada pepelnice stoje često
u uskoj zavisnosti sa stvaranjem ivanjskih
izbojaka (Johanistrieben). Sa pojačanim
stvaranjem tih izbojaka raste općenito i
opasnost od napada pepelnice.


Hrastovi, koji rano tjeraju jako su izloženi
kasnim mrazevima, dok su oni, koji
kasno završavaju vegetacijski period izloženi
ranim mrazevima. Hrastovima, koji
svoje lišće zadrže sve do zime prijeti opasnost
od sniježnog pritiska.


Za formiranje vrijednih kao
i kvalitetnih hrastovih sastojina
odlučne su uzgojne mjere,
koje se provode u dobi letvenjaka
t. j. prosječno između njihove
20. i 40. godine.


Stvaranje vodenih izbojaka može biti
uzrokovano poremećenj em ravnoteže između
krošnje i korijenja kao i unutarnjim
nastrojenjima.


Ü poglavlju o bolestima hrastova pisac
navodi najštetnije gljive, biljne parazite,
insekte, sisavce i ptice, te opasnosti, od
abiotskih faktora. Pri tom nije spomenuo
ni preventivne a ni represivne zaštitne
mjere već nas u tom pogledu upućuje na
djelo Schwerdtfegera »Waldkrankheiten«.


4´8
ŠUMARSKI LIST 1-2/1960 str. 51     <-- 51 -->        PDF

U četvrtom odsjeku knjige pisac
je obradio uzgajanje hrastovih šuma.
S njima se može dobro gospodariti u visokom,
srednjem i niskom šumskom uzgoju.
Koji će se od ova tri načina izabrati
ovisi o cilju gospodarenja, kao i


o staništu. Za uzgoj šuma guljača povoljniji
je kitnjak. U nekim dijelovima
Francuske, Italije i Južne Svajcarske imaju
hrastove niske šume važnu gospodarsku
ulogu. Pisac daje karakteristiku i današnje
stanje svakog od ta tri načina gospodarenja
sa hrastovim šumama. Dalje opširno
raspravlja o čistim i mješovitim hrastovim
sastojinama.
Optimalna proizvodnja vrijednog
tehničkog drva nikada
se ne će moći postići u čistim
već uvijek samo u mješovitim
hrastovim sastojinama. Unutar
mješovite šume treba da hrastove jednodobne
ili približno jednodobne sastojine
zauzimlju površine od najmanje 1 ha.
Hrastove sastojine malih površina, stepenaste
strukture ili su prebornog oblika,
nisu za optimalnu proizvodnju vrijednog
hrastovog drveta sposobne ili samo u ograničenom
obliku. U višeslojnim mješovitim
sastojinama moraju hrastova stabla, koja
se uzgajaju za vrijedno tehničko drvo svakako
biti u vladajućem sloju.


Značenje uzgoja hrasta u mješovitim sastojinama
postajalo je to jasnije, što su se
postavljali veći zahtjevi na kvalitet hrastovog
drva. Tim je kod hrastova više nego
kod drugih vrsta drveća postalo moguće,
da -se povezu ekološki ciljevi sa gospodarskim.


Mješovite sastojine hrasta kitnjaka i bukve
u Jugoslaviji u hrvatskom sređogorju
(Psunj, Papuk, Dilj, Bilo Gora, Crni Vrh
i Požeška Gora) su po prostranstvu druge
u Evropi.


Po Wiedemamu mješovite sastojine
kitnjaka i bukve spadaju među one,
koje su po masi najbogatije i najvrednije.
Unošenje smreke i bukve u te sastojine ne
može se preporučiti.


Mješovite sastojine kitnjaka i graba manje
su rasprostranjene. Jasen je u ekološkom
pogledu osobito pogodna vrsta za
mješovite hrastove sastojine.


Vrlo dobra je smjesa lužnjaka sa grabom.
Lužnjakove nizinske šume su po snazi
uzrasta te proizvodnji mase i vrijednosti
najsposobnije mješovite sastojine listača.
Mješovite sastojine lužnjaka i smreke su
iz klimatskih i pedoloških razloga ograničene
na mala područja i rijetka staništa.
Od prirode dolaze u ograničenom opsegu
u Istočnoj Njemačkoj na pjeskovitim tli


ma sa visokom podzemnom vodom. Ne
treba težiti za umjetnim osnivanjem mješovitih
sastojina kitnjaka i bora a još manje
za sastojinama lužnjaka i smreke. Mješovite
sastojine kitnjaka i jele rjeđe se nalaze;
one su ograničene na staništa na kojima
obje vrste po prirodi pridolaze.


Na osnovu nekoliko primjera pokusnih
ploha pisac zaključuje, da nije moguće postaviti
jedinstvena pravila za uzgoj i njegu
hrastovih sastojina, koja bi odgovarala
za sve prilike. Sto se tiče uzgoja i njege
nema bitnih razlika između lužnjaka i kitnjaka.
Provedba tih mjera ovisi o danim
okolnostima, koje se moraju za svaku sastojinu
jasno prosuditi.


Cilj gospodarenja u hrastovim sastojinama
postizava se tek u dužem vremenskom
periodu, kod ophodnje od 150 god.
To prije svega vrijedi za proizvodnju furnirskog
drveta. Taj se cilj može postići tek
radom više generacija sposobnih šumarskih
stručnjaka. U provedbi šumsko uzgojnih
mjera mora postojati kontinuitet.
O kvaliteti buduće sastojine pada odluka
najranije u srednjoj dobi letvenjaka, to je
kritično doba. Važno je izabrati te odrediti
broj vrijednih stabala koja će se uzgajati
do konca ophodnje.


Prema Jüttneru treba da je takovih
stabala u potpuno sklopljenoj sastojini:


´ I. II. III.
. umjer. jaka umjer. jaka umjer. jaka
´ pror. pror. pror. pror. pror. pror.


140 141 110 160 124 249 143


160 108 84 123 94 183 109


180 86 66 99 74 138 87


Radi izlučivanja manjeg ili većeg broja
stabala na pr. uslijed zimotrenosti treba
da je ukupni broj izabranih stabala nešto
veći.


U sastavu 1. boniteta 150—180


U sastavu 2. boniteta 180—220


U sastavu 3. boniteta 200^-250


Koji će se način njege i uzgajanja šuma
odabrati ovisi o cilju gospodarenja.


Ali i uzgoj »običnog« hrastovog drva često
je iz raznih razloga opravdan. U tom
se slučaju mora uzgojnim mjerama i njegom
težiti za što većim prirastom bez obzira
na širinu goda.


Cilj njege mladika - je poboljšanje sastojine.
Ta njega treba da započnemo već
u pomladnom razdoblju. U najboljem slučaju
troškovi jedva pokrivaju prihode. Ne
mogu se propisati jedinstvena pravila, ali
se te mjere općenito odnose na prosjeca


49
ŠUMARSKI LIST 1-2/1960 str. 52     <-- 52 -->        PDF

nje prugastog mladika, odstranjivanje nepoželjnih
članova sastojine, njegu rubova
sastojina, sprječavanje obrazovanja prestrmih
sastojinskih rubova, regulisanje
smjese, selekcija, podržavanje za život
sposobne podstojne sastojine. Sve te mjere
opisuje autor u posebnim člancima. Pisac
opširnije raspravlja o proredam a
u hrastovim sastojinama, koje su najvažnije
sredstvo, da se razvoj sastojina usmjeri
za postizavanje konačnog cilja gospodarenja.
Vrsta, mjera i provedba proreda
ovisna je o cilju gospodarenja. One
većinom treba da počnu u srednjoj dobi
letvenjaka. To je u 20. a najkasnije u 25.
godini sastojine. Za pravilno provađanje
proreda treba da su dobro poznate stanišne
prilike, te zakoni rasta hrastova, kao i
drugih vrsta drveća, koji se nalaze s njima
u smjesi. Da se postigne što veći
prirast drvne mase treba
hrastove sastojine po mogućnosti
držati što gušće. Radi postizavanja
što vrednijeg drveta morat će
taj prirast pretrpiti izvjesna sniženja, koja
će nastati uslijed potrebnih jačih zahvata
u sastojine, te uzgoja mješovitih hrastovih
sastojina. Jedino primjenom intenzivnih
šumsko uzgojnih mjera i njege sastojina
moći će se povećati i proizvodnja vrijedne
drvne mase. Kod proreda treba izvršiti
individualni izbor najboljih hrastova, koji
će se uzgajati do kraja ophodnje. Što su


hrastovi mlađi to teže će biti uočiti njihove
dobra kvalitete i dobra svojstva. U
mladim sastojinama treba izabrati veći
broj takovih stabala, koji će biti po sastojim
jednolično raspodijeljeni. Autor navodi
izvjesna pravila po kojima se takova
stabla izabiru (S. 182 i 183).


Jakost proreda mora se prilagoditi
polaganom razvoju
hrastovih krošanja. Neposredni
jaki zahvati mogu imati najlošije posljedice
(vodeni izbojci, promjene u širini godova,
pogoršanje strukture drveta). Intenzitet
prorede određuje cilj gospodarenja. U
pravilu prorede treba da su to slabije što
uži treba da su godovi, one mogu biti to
jače što širi smiju da budu godovi.


Autor uspoređuje veličinu temeljnica
kod jakih i umjerenih proreda po prihodnim
tablicama za I. i IV. bonitet po W i mmenaueru
(1900.), Schwappachu
(1920.) i Jüttneru (1955.) Prema M itscherlichu
imaju najveći prirast
mase u sv akoj starosti gusto
sklopljene hrastove sastojine
. Taj je cilj vrijedno postići ako on
odgovara ujedno i najvećem prirastu vrijednosti,
što se ali i iznimno događa. Zato
ne treba da bude cilj uzgoj najveće drvne


mase, već najvrednije drvne mase, makar
se izgubilo na prirastu. Za uzgoj kvalitetnih
hrastova najbolje odgovara visoka
proreda. Tu vrijedi staro pravilo »Krošnja
treba da je u svijetlu, stablo u sjeni
a korijenje u vlazi«. Neophodna je podstojna
sastojina od vrsta drveća, koje podnosi
zasjenu, te intenzivna njega najboljih
stabala. Ta njega počinje, kada stabla
postignu poželjnu od grana čistu tehničku
dubljinu, te kada premaše promjer
srednjeg valjka debljine 10—15 cm. Ođ
tog vremena treba da započnu poste pene
i nikada ne prenagle prorede
, koje će omogućiti ne samo da najbolja
stabla razviju optimalne krošnje već
da ih i trajno takove održe. Sva djelatnost
treba da se koncentriše na najbolja
stabla. Zadaća je razvoja i održanja optimalnih
krošanja postići jednolično široke
godove. Pisac spominje proredne pokusne
plohe, koje su u novije vrijeme postavljene
u slavonskim hrastovim sumarna. One
se provode na način umjerenih visokih
proreda. U srednjodobnim sastojinama se
u prosjeku proredom siječe godišnje po ha
3—4 ms.


U mješovitoj sastojini sa lošim hrastovima,
te sa veoma dobrim i kvalitetnim
bukovim stablima nije gospodarski davati
prednost hrastu sječom mnogo boljih bukovih
stabala.


Obilježavanje stabala za sječu treba
provesti, kada se sastojina nalazi bez lista.
Kod izvoza prorednog materijala treba
osobito paziti da se hrastova stabla ne ozlijede,
jer se kod nijedne druge vrste drveta
trulež sa ranjenih mjesta tako brzo
ne širi kao kod hrastova i jer se na taj
načhi vrijednost drva osobito jako smanjuje.


Progalam a ili progalnim proredama
sklop sastojina trajno se prekida sa svrhom,
da se što više poveća prirast hrastovih
stabala, te da se za kratko vrijeme
proizvede drvo velikih dimenzija. Tako
proizvedeno hrastovo drvo grube je strukture,
te je rijetko kada sposobno za furnire
a čak niti za bolje rezano drvo. Ipak
se na taj način može kod proizvodnje debelog
hrastovog drveta (50—60 cm) uštediti
20—30 a i više godina. Takovo se drvo
uzgaja samo na staništima, koja nisu sposobna
za uzgoj furnirskog drveta. Provađanje
progalnih proreda olakšava postojanje
bukove ili grabove podstojne sastojine.
Progalne prorede dolaze u obzir samo
pod određenim pretpostavkama.


Sa progalama ne smije se započeti prekasno,
najbolje kada se debla u dovoljnoj
duljini očiste od grana. Prijelaz progalnim
ŠUMARSKI LIST 1-2/1960 str. 53     <-- 53 -->        PDF

sječama treba da je postepen, moguće 2-3
sijeka svakih 3-5 god., nagli prijelaz neka
je iznimka. Stepen progaljivanja neka se
kreće prosječno 0,4—0,6 potpunog obrasta,
što ovisi i o zahtjevima postojeće podstojne
sastojine. Hrastove koji tjeraju vodene
izbojke treba ukloniti.


Ophodnja kod hrasta uvijek je veća
nego kod drugih vrsta drveća, jer je hrastovima
potrebno dulje vrijeme proizvodnje
da postignu određene dimenzije. Da se
postigne tehnički poželjni prsni promjer
od 00 cm, potrebne su prema Schwappachovim
i Jüttnerovim (1955)
prihodnim skrižaljkama ove starosti.


U sastojinama I. II. III. IV.


Prih. Prih. Prih. Prih.


razr. razr. razr. razr.
Prema Schwappachu
(1920) u 180 210 250 —
Prema Jüttneru
(1955) u 170/175 185/180 220 300
um jer. pror.
Prema Jiittneru(
1955) jake
prorede u 165/170 180/185 210 —


Povećanjem dimenzija raste i vrijednost,
ali više kod furnirskih krastova nego
kod pilanskog ili za pilenje neupotrebivog
drveta. Osobito je velik skok cijena
furnirskog drveta iz klase 5 (50—59 cm)
na klasu 6 (60—69 cm).


Za proizvodnju hrastova 60 cm pr. prom.


sa 1 mm šir. godovima treba 300 g.
sa 1,5 mm šir. godovima treba 200 g.
sa 2,0 mm šir. godovima treba 150 g.
sa 3,0 mm šir. godovima treba 100 g.


Duljinu ophodnje određuje cilj gospodarenja.
Ona se mora odrediti za svaku
pojedinu sastojinu ako su ciljevi gospodarenja
sa tim sastojinama različiti. Mogu
nastati znatni gubici, ako se manje vrijedne
sastojine uzgajaju u duljoj a vrijedne
sastojine u kraćoj ophodnji, nego što bi
ona smjela biti. Glavni cilj lužnjakovih
sastojina slavonske savske nizine je proizvodnja
hrastovog drveta sa po mogućnosti
jednoličnim, oko 3 mm širokim godovima
s najmanjom debljinom od 60 cm u
ophodnji od oko 150 god.


Zdravost hrastovih sastojina treba često
ispitivati, te iz njih odmah uklanjati sva
bolesna stabla, jer ona brzo gube na vrijednosti.
Kao bolesna stabla uzimlju se zimotrena,
napadnuta od gljiva, sa rupama
nastalim od trulih grana, oštećena gro


mom, rušenjem, izvozom i t. d.


Autor primjerom (str. 200) objašnjava
kontrole drvne zalihe u hrastovoj šumi u
Freienwaldu i Spessartu.


Što se tiče reguliranja potrajnosti ukazuje
na velike rupe, koje postoje između
sastojina od 160 god. i onih 350 godina u
Spessartu gdje iznose oko 200 god. a
u Pfalačkoj najmanje 40—60 god. ali
nije bolje ni drugdje. Danas su najveće zalihe
krupnog hrastovog drveta moguće u
Francuskoj. Te su zalihe neznatne u Hrvatskoj
i Slavoniji, gdje su hrastove
sastojine danas stare prosječno 50 do
70 godina.


Još koncem prošlog stoljeća postojale su
na 400.000 ha velikom području slavonskih
nizina uz rijeku Savu — velike zalihe za
sječu zrelih starih sastojina.


Odnos dobnih razreda tih sastojina mogao
je prema mišljenju autora odgovarati
onom, koji je oko god. 1900 bio na 42.000 ha
šuma brodske imovne općine. Tamo su bile
ove hrastove sastojine:


Preko


120 101 81 61 41 21 1


god. do do do do do do


120 100 80 60 40 20
god. god. god. god. god. god.
29% 0,1% 0,6% 4,1»/, 6,1% 22,8% 37,3°/»


Prema J e n t s c h-u je god. 1898. bilo u
čitavom području rijeke Save oko 124.000
ha (31%) prosječno 240 godina starih hrastovih
sastojina. U jednoj 210 god. staroj
lužnjakovoj sastojini vinkovačkog kotara
bilo je po ha 87 hrastova sa drvnom masom
od 785 m». Nisu bili rijetki prsni promjeri
od 2 metra te visine od 40 i više
metara.


U kako brzom tempu je iskorišćavanje
za sječu zrelih starih sastojina tog područja
proteklo, prikazuje tabela tih sastojina
razvrstanih po starosti za god. 1920.:


Preko
140 121 101 81 61 41 21 1
god. do do do do do do do


140 120 100 80 60 40 20
god. god. god. god. god. god. god.
5,9% 0,5% 1,8% 6% 8,5% 19,8% 35% 22,5"/.


Prema tim autorovim podacima prosječeno
je u roku od 20 godina preko 23%
starih slavonskih hrastika.


U međuvremenu je iskorišćavanje za
sječu zrelih starih sastojina daleko napredovalo
tako, da danas postoje tek neznatni
ostaci. Glavna masa sastojina danas je,


51
ŠUMARSKI LIST 1-2/1960 str. 54     <-- 54 -->        PDF

kako je već rečeno, prosječno 50—70 god.
stara. Njihovo je stanje općenito odlično,
i ako je dobrota hrastovog drveta djelomice
pretrpila radi ugibanja brijestova, koje
je počelo prije 25 god., što je često dalo
povoda porastu vodenih izbojaka.


Uspije li hrvatskoj upravi šuma ove sastojine
uzdržati do starosti u kojoj će hrastovi
dostići debljine od 50 do 60 cm, tada
će Jugoslavija za malo decenija imati najveće
zalihe hrastovog furnirskog drveta na
svijetu.


Slično se dogodilo i sa sastojinama kit


njaka u hrvatsko-slavonskim brdima i


brežuljcima, te u Bosni, gdje su iz mješo


vitih sastojina kitnjaka i bukve sječom


kitnjaka nastale na velikim površinama


čiste bukove sastojine.


U članku o hrastovim priču v-
c i m a pisac između ostalog upozorava da
treba izbjegavati njihovo iznenadno i neposredno
stavljanje na slobodni položaj.
Oni se u taj položaj moraju prevesti po
mogućnosti što postepenije, treba da su
opkoljeni vijencem od bukovih, grabovih
ili lipovih stabala, koji će preuzeti zaštitu
stabla. Pričuvci zahtijevaju izvjesnu žrtvu
na masi i prirastu, pa treba ocijeniti kada
se ona obzirom na povećanje njihove vrijednosti
isplati. Pisac ovdje spominje
»Spessartsko« kompoziciono gospodarstvo,
gdje su se kao pričuvci ostavljale čitave
grupe hrastovih stabala na površini od
najmanje 1 ha.


U čistim se hrastovim sastojinama ne
postizavaju optimalne mase i vrijednosti,
one se moraju radi sprečavanja vodenih
izbojaka i zaštite tla podsaditi. To se općenito
čini između 30. i 50. godine starosti.
Vrsta drveća podstojne sastojine mora
imati dovoljno svijetla, da poraste u visini;
odabiru se vrste, koje odgovaraju staništu.
Pod određenim okolnostima mogu se
podsaditi i četinjače (S. 206 i 207).


Općenito su teškoće oko uspješnog podsađivanja
hrastovih sastojina tako velike,
da se preporuča a i pravilnije je, da se
ne osnivaju čiste već mješovite sastojine
i ako one zahtijevaju više rada i skupocjenih
mjera uzgoja i njege.


Čistoća od grana u velikoj mjeri
povisuje vrijednost hrastovog drveta. Stoga
je i umjetno odstranjivanje grana i vodenih
izbojaka od velike važnosti, ono se


vrši, kada se čistoća od grana nije mogla
postići uzgojnim mjerama.


Za umjetno čićenje od grana izabiru se


isključivo zdrava i kvalitetno najbolja sta


bla vladajućeg sloja sastojine. Ono se vrši


između 20´. i 40., odnosno najkasnije iz


među 60. i 80. god. Kod slabih stabala ne


smiju se rezati grane deblje od 6 cm, a


kod jačih ne deblje od 10 cm, jer se u


protivnom lako zavuče trulež u drvo. Kod


rezanja grana i skidanja vodenih izboja


ka treba paziti da se ne ozlijedi kora. Ono


se vrši za vrijeme vegetacionog mirova


nja. Rez mora biti gladak i tik uz deblo.


Povećanje vrijednosti stabala daleko po


kriva troškove rezanja grana. Vršeni su


uspješni pokusi da se vodeni izbojci od


strane prskanjem sa kemijskim sredstvi


ma. (10% rastopine natrium klorata).


U kraćem članku autor prikazuje meto


de prevođenja hrastove srednje šume u


visoku.


U daljnjem poglavlju, nakon općenitog


uvoda, iznosi nam pisac pravila, koja opće


nito važe za prirodno i umjetno osnivanje


hrastovih sastojina.


Bitna prednost prirodnog pomlađivanj
a je osigurano održavanje rase
hrasta, koja odgovara staništu. Mana je,
što smo vezani, da čekamo na urod starih
odabranih hrastova, žirom. Pomlatku prijeti
opasnost od kasnih i zimskih mrazeva,
divljači i miševa. Kod prirodnog i umjetnog
pomlađivanja neka pomladna površina
ne bude u pravilu manja od 1 ha.
Osnovane sastojine treba da su mješovite.
Dodavanjem umjetnog hraniva postizavaju
se veće visine biljaka, te bitno veće
iišće tamno zelene boje (S. 215).


Ne mogu se održati česte tvrdnje, da je
prirodno pomlađivanje uvijek jeftinije, jer
ono zahtijeva dugotrajnije i intenzivnije
a potom i skuplje mjere njegovanja sastojina.


Da pomladne hrastove sastojine budu
sposobne da se prirodno pomlade mora
biti ispunjen čitav niz preduvjeta. Pomladak
treba da potekne samo od onih stabala,
koja će obzirom na buduće gospodarske
uvjete i kvalitet buduće sastojine
najbolje odgovarati. Sastojine treba pomladiti
u starosti, kada postignu maksimalnu
vrijednost drveta. Uspjeh prirodnog
pomlađivanja mnogo ovisi o sastavu vegetacije
na šumskom tlu.


Trajanje pomladnog razdoblja ü uskoj je
vezi sa urodom sjemena. Sjeverno od Alpa
ono traje najčešće 2 i 3 decenije, dok na
jugu obuhvaća tek manji broj godina. Pomladna
sastojina pruža pomlatku veliku
ŠUMARSKI LIST 1-2/1960 str. 55     <-- 55 -->        PDF

zaštitu od mraza, često je teško uravnotežiti
ovu njenu zadaću sa povećanim zahtjevom
pomlatka za svjetlom, te sa štetama,
koje nastaju kasnijom sječom stabala
i izvlačenjem trupaca kroz već odrasli pomladak.


Vrlo je teško i mnogo truda zahtijeva
osnovati mješovite hrastove sastojine sa
bukvom, grabom ili lipom. Unatoč toga
treba u svakoj prilici za tim težiti. Često
je tlo za pomlađivanje potrebno pripraviti
i obraditi. To se čini ugonom svinja, ručno
te strojevima sa konjskom ili motornom
vučom. U novije se vrijeme vegetacija,
koja smeta pomlađivanju uspješno
uklanja kemijskim putem.


Sječe u pomladnim sastojinama treba
voditi tako, da se dobije što bolji pomladak,
te da se njegov rast što više unaprijedi.
To se u prvom redu postizava reguliranjem
svijetla u sastojini. U mješovitim
hrastovim sastojinama sa listačama koje
podnose zasjenu potrebni su jedan ili više
pripravnih sijekova. Svrha naplodnog sijeka
je da se dobije što bolji hrastov pomladak.
Nije dobro da istovremeno fruktificiraju
bukva i grab, jer njihov pomladak
treba da dođe tek kasnije.


Sječne površine treba da su najmanje
0,5 ha a najveće između 5 i 10 ha. Gustoća
prirodnog pomlatka treba da iznosi 4 do 6
biljaka po ms. U predjelima sjev. od Alpa
naknadni progalni sjekovi se vrše 2 do 3
godine nakon uroda sjemenom, a u južnim
područjima 4—6 godina. Pisac napominje,
da je vidio najbolje uspjeli
pomladak hrasta kitnjaka
na velikoj površini u Požeškoj
Gori u Slavoniji i to na površin
i od 300 ha. Iznosi podatke o prirodnom
pomlađivanju lužnjakovih mješovitih
sastojina u Slavoniji iz kojeg su nastale
današnje po čitavom svijetu poznate
50—70 godišnje lužnjakove sastojine.


U članku o umjetnom osnivanju
hrastovih sastojina pisac ističe,
da su opasnosti kojima su mlade biljke
izložene veće nego kod´ prirodnog pomlatka.
Velike su opasnosti od mraza i zime.
Treba saditi biljke na površinama zaštićenim
od mraza ili pod krošnje prikladne
zaštitne sastojine (bor, breza, joha, topola
a negdje je dobar i ariš). Zaštitna sastojina
se proredi na 0,3—0,4 od potpunog
sklopa, pa se nakon 4—6 godina potpuno
ukloni. Sa hrastom se mogu radi zaštite
saditi i žitarice, kukuruz, suncokret i dr.
Mogu se upotrebiti provenijencije, koje kasnije
tjeraju ili su na mraz manje osjetljive,
kao i druge mjere. I hrastove kulture
mnogo ugrožavaju životinje.


Što čvršće i teže je tlo, to dublje ga
treba prije sadnje hrastovih biljaka pomoću
suvremenih strojeva i na poznate načine
obraditi. Ono se često obrađuje u
prugama pomoću šumskih plugova.


Pruge neka su široke 40—60 cm a udaljenosti
njihovih sredina neka su od
1,0—2,0


m. Svakako je i za dobar uzrast
1,2—1,5
hrastovih biljaka najpovoljnija potpuna
obrada zemljišta. Degradiranim ispranim
tlima treba dodati vapna. Pisac preporuča
kao najprikladniju sjetvu žira u redove,
koji se protežu sredinom obrađenih pruga
sa razmakom žira 5—10 cm. Zato je potrebno
2—6 mtc kitnjakovog, te 2,5—8 mtc
lužnjakovog žira po ha.


Jesenje sjetve izložene su opasnosti
kasnih proljetnih mrazeva više nego
proljetne. Autor opisuje načine sjetve
žira pod motiku, u redove i t. d., te sve sa
sjetvom povezane radnje. Sto je tlo rahlije
žir treba da je pokriven debljim slojem
zemlje, granice leže između 2—8 cm.


Najpovoljnije su ove dubine:


4 — 12
na lakom tlu cm, na teškom tlu
8
2—6 3—10
cm, na srednje teškom tlu cm.
4 6


U članku o sadnji hrastovih biljak
a pisac navodi, da su se prve hrastove
biljke počele saditi sredinom 16. st.
Za sadnju izabrane biljke treba da su dobro
formirane, zdrave i potpuno svježe.
Sigurnija je sadnja mlađih i manjih biljaka.
Tehnički i biološki je najpovoljnija
sadnja 2-godišnjih, iz sjemena niklih mladih
biljaka. Radi uspostave ravnoteže između
korijena i krošnje potrebno je rezanje
žilja, i odrezivanje suvišnih pupova i
rašalja. Sadnju treba obaviti u jesen, poslije
svršetka vegetacije ili u proljeće, ali
onda svakako prije nego što biljke potjeraju.


Mlade biljke treba saditi u redove udaljene
1,0 do 1,5 m u kojima je udaljenost
biljaka 0,4 do 0,6 m. Pisac daje dalje podatke
o sadnji odraslih biljaka, te opisuje
načine sadnje.


Treba osnivati mješovite hrastove sastojine
te bukvu unijeti u hrastove kulture.
Svakako treba hrastu dati izvjesnu prednost
u rastu. Bukva se unosi u međusobnoj
udaljenosti od 2—3 m, što vrijedi i za
grab te lipu. Ostale svjetlotražeće i brzorastuće
vrste sade se kao predkulture hrasta
u svrhu njegove zaštite od mraza.


53
ŠUMARSKI LIST 1-2/1960 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Ranije su se prije pomlađivanja bukovih,
borovih i smrekovih sastojina nekih
područja osnovale u njima 6—10 ara velike
grupe hrastovih kultura. Te su grupe
obuhvaćale do 1/3 ukupne površine tih sastojina,
tako da su nakon sječe i pomlađenja
starih sastojina nastale mješovite sastojine.


Hrastove kulture uspješno popravljamo
i popunjavamo sa bukvom, grabom, lipom,
jasenom, negdje i arišem a u iznimnim i
posebnim slučajevima i sa smrekom te borom.


One zahtijevaju intenzivnu njegu. Najintenzivnija
i najefikasnija njega je okopavanje.
Još nije utvrđeno u kolikoj će se
mjeri i bez oštećivanja moći hrastove kulture
osloboditi štetne vegetacije kemij skim
putem. Svakako bi se tim putem
mnogo uštedilo na radu i troškovima
oko njege kultura.


U posebnom članku (S. 235 i 236) daje
pisac korisne podatke koliko radnih
sat i u različitim prilikama zahtijevaju
najvažniji radovi kod podizanja hrastovih
kultura, predradnje, obrade tla, sjetve i
sadnje te mjere oko njege kultura. Ti podaci
mogu dobro poslužiti za predračun
troškova podizanja hrastovih kultura.


Autor u posljednjem poglavlju o uzgajanju
hrastova daje podatke o ubiranju
žira, čuvanju žira i uzgoju hrastovih biljaka.


Tek u drugoj polovici augusta možemo
sa nekom sigurnošću prosuditi kakav će
biti urod žira. Zir se smije u cilju sjetve
i podizanja kultura sabirati samo u sastojinama,
koje su izabrane i označene kao
najbolje. Treba utvrditi granice raznih područja
hrastova.


Uspješno prezimljavanje žira ovisno je
o temperaturi, sadržaja žira na vodi i o
disanju. Kitnjak je osjetljiviji od lužnjaka.


Najpovoljnije su temperature od 0°-4°C.
Prema Messer u je kritička granica
sadržaja na vodi za žir kitnjaka 25%> a za
žir lužnjaka 22°/o. Ima li žir više vode, on
u proljeće ranije klija. U vlažnom toplom
i stagnirajućem zraku prijeti opasnost, da
žir zapljesnivi. Pisac prikazuje 8 raznih
načina spremanja žira preko zime.


Kod uzgajanja hrastovih biljaka u šumskim
rasadnicima pisac među ostalim upozorava,
da ti rasadnici treba da su potpuno
zaštićeni od mraza. Moraju nam biti
pri ruci sva sredstva za suzbijanje kasnih
proljetnih mrazeva. Radi raznih zimskih
opasnosti proljetne su sadnje žira sigurnije.
Preporuča da udaljenost redova u gredici
bude 30 cm, a njihova dubina 3-8 cm.
Po aru potrebno je 20—40 kg žira kitnjaka


odnosno* 30—50 kg žira lužnjaka. Sjetva
se redovno obavlja rukom, tek iznimno na
velikim površinama specijalnim strojevima
za sjetvu žira. Autor ukratko opisuje
tehniku sadnje žira u rasadniku. Protiv
napada pepelnice pokazala su se dobrim
i sredstva na bazi bakra i kalcija,
dok se Pestalozzia hartigii i Rosellina
quercina danas može jedva
sa nekom sigurnošću suzbiti.


Uz 60—70% klijavosti možemo računati,
da ćemo po 1 kg zasijanog žira dobiti
300—400 biljaka kitnjaka te 200—300 biljaka
lužnjaka. Za osnivanje kultura upotrebljuju
se pretežno 2-godišnje hrastove
biljke, tek iznimno 1 ili 3-godišnje.


Jače hrastove biljke uzgajaju se školovanjem
za što se iz rasadnika uzimlju 2
ili 3-godišnje biljke uzrasle iz sjemena
divljake iz sastojine.


Rup f preporuča ovu međusobnu udaljenost
biljaka koje školujemo:


o


tt


6X1 r? ° §2 Ä co 3


o M S M > fl)^. M
55 rt U Co C3


"rt-S -fcJ «r—j


o 73V.GJ
Is U5w P3 OSO


2 1/2 g. šk. 22,5 12,5 3555
3 1/3 g. šk. 25 15 2667
2 2/2 g. šk. 25 15 2567
3 2/3 g. šk. 30 15 2222
mladice 30 20 1667
mladice 40 20 1250


Kod sadnje biljaka za školovanje treba
sve korijenje dulje od 25 cm skratiti.


Pokusi u Bramwaldu su pokazali,
da se rast hrastovih biljaka u rasadniku
može znatno unaprijediti dodavanjem hraniva.
Prema Rup f u hrastove biljke trebaju
za dobar rast ova hraniva:


OD


M


3 O


U


as u «J
o


a«ja aäSafeiä Se


«a


1 g. ponik 7000 0,28 0,11 0,24 0,43
2 g. ponik 5350 1,38 0,54 1,14 1,75
3 g. šk. b. 1600 0,39 0,12 0,29 0,53
4 g. šk. b. 1500 0,74 0,29 0,44 0,98


U petom posljednjem odsjek
u svog djela autor ukratko izlaže sječu,
izradu i prodaju krupnih hrastova i to sa