DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1960 str. 37     <-- 37 -->        PDF

SAOPĆENJA


U »Narodnim novinama« br. 5 od 10. II.
1960. objavljena je Uredba o organizaciji
šumarstva u NR Hrvatskoj, koju donosimo
u cijelosti:


Na temelju člana 52. stav 1. točka 5. Zakona
o šumama (»Narodne novine« broj
84/1949), Izvršno vijeće Sabora Narodne
Republike Hrvatske donosi


UREDBU
O ORGANIZACIJI ŠUMARSTVA


Clan 1.


Osnovna šumarsko-privredna organizacija
za neposredno upravljanje i gospodarenje
šumama i šumskim zemljištima u
društvenom vlasništvu je šumsko gospodarstvo.


Plantažama i nasadima šumskog drveća
brzog rasta mogu upravljati i druge privredne
organizacije.


Izvršno vijeće može određene šume i
šumska zemljišta dodijeliti na upravljanje
pojedinim državnim organima, ustanovama
i privrednim organizacijama.


Clan 2.


Šumsko gospodarstvo je privredna organizacija,
koja se bavi svim djelatnostima
koje spadaju u gospodarenje šumama i
šumskim zemljištima kao i lovnom privredom.


Uzgojem, njegom i zaštitom šuma kao i


lovnom privredom šumsko gospodarstvo se


bavi kao osnovnom djelatnošću, a može se


baviti i eksploatacijom šuma i šumskog


zemljišta, izgradnjom šumskih komunika


cija i zgrada te šumskim transportom.


U svrhu što racionalnijeg iskorišćavanja


zemljišta kojim upravlja, šumsko gospo


darstvo se može baviti i poljoprivrednom


djelatnošću.


Šumsko gospodarstvo može vršiti šum


skouzgojne radove kao i druge radove iz


svoje djelatnosti i drugim ustanovama i


organizacijama.


član 3.


Šumsko gospodarstvo osniva se za skupinu
šuma i šumskog zemljišta, koja predstavlja
prirodno-ekonomsku cjelinu i osigurava
trajno i racionalno šumsko gospodarenje
kao i perspektivni razvoj industrijske
prerade drveta (šumsko-gospodarska
cjelina). Koje šume i šumska zemljišta
sačinjavaju šumskogospodarsku cjelinu,
utvrđuje kotarski narodni odbor na sjednicama
obaju vijeća uz suglasnost Izvršnog
vijeća.


Ako bi šumskogospodarska cjelina trebala
obuhvatiti šume i šumska zemljišta
na području dvaju ili više kotara, šumskogospodarsku
cjelinu utvrđuju sporazumno
odnosni kotarski narodni odbori uz suglasnost
organa iz prednjeg stava.


U šumskogospodarsku cjelinu ulaze čitave
šumskogospodarske jedinice, koje se
određuju prema načelima o uređivanju šuma.
Šumskogospodarska jedinica ulazi u
onu šumskogospodarsku cjelinu u kojoj
se nalazi njezin pretežni dio.


Clan 4.


Šumska gospodarstva osnivaju općinski
i kotarski narodni odbori, na sjednicama
obaju vijeća.


Općinski narodni odbor osniva šumsko
gospodarstvo u slučaju, ako se na njegovom
području nalazi pretežni dio šuma i
šumskih zemljišta, koja sačinjavaju šumskogospodarsku
cjelinu. Ako se pretežni
dio područja šumskogospodarske cjeline
ne nalazi na području ni jedne općine,
šumsko gospodarstvo osniva kotarski narodni
odbor.


Ako područje šumskogospodarske cjeline
obuhvaća područje dvaju ili više kotara,
šumsko gospodarstvo osniva onaj kotar
ski narodni odbor na čijem se području
nalazi pretežni dio šuma i šumskih zemljišta
šumskogospodarske cjeline.


Clan 5.


Pravilima šumskog gospodarstva određuju
se njegove terenske i pogonske jedinice.


Clan 6.


Nakon osnivanja šumskih gospodarstava,
narodni odbori, koji su osnovali postojeće
šumarije, donijet će rješenja o njihovom;
prestanku.


Clan 7. .


Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje
vrijediti Uredba o organizaciji šumarske
službe (»Narodne novine«, br. 15/1954,
27-1954 i 11-1958).


Clan 8.


Ova uredba stupa na snagu danom ob


jave u »Narodnim novinama«.


Broj: 2375/1-1960.


Zagreb, 2. veljače 1960.


Predsjednik


Jakov Blažević v. r.


35


9