DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1959 str. 64     <-- 64 -->        PDF

rom lošeg staništa, neodgovarajućeg kultivara,
te napadom bolesti i štetnika. Ova
knjiga, uz raniji »Pappelbuch«, ispunjava
prazninu, jer u kratkoj i sažetoj formi daje
sve podatke o uzgoju topola. Knjiga donosi,
iako je po opsegu malena, sve što je


o uzgoju topola potrebno znati, od rasadnika
pa do sječe! 1. poglavlje (»Vrste i
sorte«) obuhvaća pregled svih 5 sekcija,
te opis glavnih kultivara (cv). Obrađeni
su različiti nazivi za pojedine kultivare,
znaci raspoznavanja u rasadniku i kod
starijeg stabla, spol, porijeklo i raširenje.
Zatim za uzgoj najvažnija svojstva pojedinog
kultivara, te otpornost prema bolestima
(koliko je poznato).
Poglavlje 2. razmatra pitanje staništa,
dajući podatke o zahtjevima za toplinom,
svjetlom, vodom, te o fizikalnim i kemijskim
svojstvima tla, koje odgovara uzgoju
topola. 3. poglavlje obrađuje »Uzgoj i
njegu«, obuhvaćajući pitanje uzgoja reznica,
sadnica, sadnju (razmak, obrada, rezidba,
kresanje i t. d.). Poglavlje 4. tretira
bolesti. Data je tabela za određivanje bolesti,
prema tipičnim znacima na listu,
grani, deblu, izboju, te mjere obrane. U
poglavlju 5 obrađeni su na isti način štetnici,
uz insekte i glodavci te štete (i obrana)
od stoke i divljači. Poglavlje 6. i 7.
obrađuju pitanja prirasta (pojedinog stabla
i sastojine), svojstva, sječu i upotrebu
topolovog drveta. Na kraju je dat i popis
literature.


Autori su uspjeli u ovoj sažetoj knjizi
dati sve najnovije podatke o uzgoju topola,
te je možemo najtoplije preporučiti.


Prof. J. Kišpatić


Svobođa P.: LESNl DREVENI A JEJICH
POROSTY, I-I1I, Praha 1953.-1957.,
1443 str. velikog oktavnog formata, sa 402
table fotografija i 44 crteža areala.


Nedavno je stigla do nas ova izrazito
šumarska dendrologija. Ona predstavlja
važno djelo iz oblasti poznavnja sistematskih,
bioloških, ekoloških, cenoloških i uzgojnih
osobina drveća, koje tvori šume
srednje i velikim dijelom južne Evrope.
Kod obrade materijal autor ide posebnim
putem. Prikaz pojedinih vrsta drveća predstavlja
zapravo samostalnu monografiju.
Opisane su vanjske morfološke osobine,
biološka svojstva, areal u širem i užem
smislu, te geografske varijacije, odnosno
klimatipovi.


Autor poklanja osobitu pažnju klimatipovima
pojedinih vrsta, kao i njihovim
morfološkim osobinama, te fitocenološkom


sastavu i ekološkim svojstvima sastojina.
Od velikog su interesa i podaci o historijskom
razvitku pojedine vrste. Kod opisa
prema geografskim varijantama dolazi do
punog izražaja raznoličnost raznih cenoza,
koje postoje unutar areala pojedine vrste.
Izlučeni klimatipovi od velikog su praktičnog
značenja obzirom na poznavanje
kvalitete sastojine i drugih uzgojnih osobina.
Kod pojedinih klimatipova navedeni
su rezultati pokusa iz oblasti provenijencije,
kao i iskustva stečena u uzgojnoj
praksi, koja se baziraju na morfološkim,
biološkim i ekološkim osobinama.
Navedeni su i podaci, koji se odnose
na poznavnje fenoloških, tehničkih i drugih
osobina, što može biti od velikog praktičnog
značenja s obzirom na unapređenje
šumske produkcije, a napose s obzirom
na radove kod oplemenjivanja.


U pogledu naziva i sistematskog položaja
pojedinih vrsta, varijeta i forma, autor
ide posebnim, originalnim, upravo revolucionarnim
putem. Pri tome daje prednost
praktičnim momentima. Naglašava,
da se respektiranjem botaničkih propisa


o prioritetu kod latinskih naziva često dolazi
do nepotrebnih komplikacija i poteškoća.
Za volju prioriteta često se izvlače
iz zaboravi stari, kadšto vrlo nepraktični
nazivi, a zabacuju se dobri, u praksi stabilizirani
nazivi. Svjestan je sporova i diskusija
oko tog pitanja i smatra da će upravo
to dovesti do učvršćenja praktičnog
momenta kod korišćenja naziva.
Iza opisa svake vrste ili skupine vrsta
istog roda naveden je opsežan popis literature,
što će vrlo dobro doći svakome tko
se želi dublje pozabviti proučavanjem pojedinih
vrsta. Djelo je upotpunjeno sa
vrlo mnogo odličnih fotografija i crtežima
areala. Fotografije prikazuju habitus i
druge važne morfološke osobine.


U I. svesci (1953., 411 s., 94 table fotografija
i 20 crteža areala) obrađene su
četinjače, i to smrče, jele, srednjoevropski
i mediteranski borovi, ariši, tisa,
borovice, čempres i cedrovi.


Kod opisa obične smrč e zadržava
naziv Picea excelsa. Navodi mnogo podataka
o morfološkim i cenološkim osobinama.
Kod smrče luči dvije skupine klimatipova.
Jedni pripadaju sjevernoj, a drugi
planinskoj skupini. Prvoj pripada 8, drugoj
15 klimatipova. Među njih uključuje
i P. obovata. Kao posebne vrste opisane su:


P. omorica, P. orientalis i P. tianschanica.
I obična jel a (Abies alba) detaljnije
je obrađena s obzirom na forme i klimatipove.
Unutar dvadesetak njenih klimatipova
svrstane su grčka jela (opisana kao


A. alba graeca) i bugarska jela (A. Borisu


ŠUMARSKI LIST 12/1959 str. 65     <-- 65 -->        PDF

regis — opisana kao A. a. bulgarica). Kavkaska
jela (A. Nordmanniana) obrađena je
kao A. leioclada. Ona obuhvata trojansku


(A. 1. Trojani), Bornmüllerovu (A. 1. pontica)
i cilicijsku (A. 1. cilicica) jelu. Pod
andalušku jelu uključene su marokanska
i numidička jela, te opisane kao A. pinsapo
marocana i A. p. numidica. Sibirska
jela obrađena je kao A. pichta.
Opsečno je obrađen obični bor, kod
kojeg autor luči sjevernu i planinsku skupinu.
U njima ima 35 klimatipova. Planinski
bor opisan je kao Pinus mugo, sa
15 klimatipova. Zanimljivo je raščlanjenje
crnog bora, gdje se luče 4 subspecijesa:
Salzmanni, Poiretiana, nigricans i Pallasiana.
Ssp. Poiretiana obuhvata korzički,
kalabrijski i baretski, a ssp. nigricans
ilirski, dalmatinski, bosanski, pindski, bugarski
i banatski crni bor. Primorski bor
opisan je kao P. pinaster, pinj kao P. pinea,
a za alepski bor uveden je novi naziv:
Pinus maritima Mill.-Lamb. Alepski bor
obuhvata 12 klimatipova, a među njima i


P. brutia. Za limbu (P. cembra) uveden je
naziv Cembra montana. Opisana je sa 3
klimatipa. Sibirska limba obrađena je kao
Cembra sibirica, mandžurska limba kao C.
mandshurica i klekava limba kao C. pumila.
Kod evropskog ariš a zadržan je stari
naziv: Larix europaea. Poljski i rumunjski
ariš uključeni su pod karpatski klimatip.
Za dahurički ariš (L. Gmelini) zadržan
je stari naziv: L. dahurica, a sibirski ariš
opisan je kao L. sibirica. Za tis u koristi
se naziv: Taxus communis Asch.-Graeb.
Kod tise je opisano 13 klimatipova.


Veće promjene izvršene su kod boro vic
a (Juniperus sp.). Juniperus drupacea
zove se Arceuthos drupacea, a ljuskave borovice
čine skupinu Sabina. Planinska somina
obrađena je kao Sabina vulgaris Ant.,
primorska somina kao S. phoenicea, divlja
foja kao S. excelsa Ant. i pitoma foja kao


S. phoetidissima Ant. Obična borovica
opisana je kao Juniperus communis (sa
dvadesetak klimatipova), a šmrika kao J.
oxycedrus. I kod cedrova došlo je do
veće promjene, t. j . libanonski, ciparski i
atlaski cedar obrađuju se kao klimatipovi
vrste Cedrus patula Koch, čempre s je
opisan kao Cupressus sempervirens.
U II. svesci (1955., 573. s., 186 fotografija
i 12 crteža areala) u uvodnom dijelu
(43 str.) osvrće se autor na kritiku, koja
je slijedila iza prve sveske, a u kojoj učestvuju
J. Klika, A. Pilat, Z.
Cernohorsky, R. Vesely, M.
Durdik, J. Holub, J. Moravec
i dr. u raznim časopisima i dendrološkim


knjigama. Ovdje su obrađene važnije vrste
listača, koje tvore šumske sastojine.
U prvom redu obrađeni su hrastovi. Pod
Quercus robur ubaraja autor i lužnjak, i
kitnjak, a isto tako i medunac. Q. robur
razradio je na dvadesetak klimatipova.
Ovakva razdioba za naše prilike ne bi odgovarala.
Obična bukva (Fagus silvatica)
sadrži dvadesetak klimatipova. Pod skupinu
F. s. balcanica ubrajaju se klimatipovi:
F. s. dinarica i F. s. moesiaca. Orijentalna
bukva opisana je kao Fagus orijentalis.
Obični grab opisan je kao Carpinus
betulus, sa 12, a crni grab kao
Ostrya carpinifolia sa 5 klimatipova.


Obični jasen obuhvata 15 klimatipova.
Autor ne raspolaže novijim podacima o
poljskom jasenu. Crni jasen opisan je kao
Ornus europaea, sa 4 klimatipa. Kod lipa
izvršena je također veća promjena. Pod
evropskom lipom (Tilia europaea) opisane
su malolisna i velelisna lipa. Srebrnolisna
lipa opisana je kao T. argentea. Javor
mliječ obuhvata 12, gorski javor 11, klen
10 i žestilj 5 klimatipova. Kod opisa poljskog
brijesta obuhvaćen je i nizinski i
gorski brijest Među tamošnjih 17 klimatipova
svrstan je i dalmatinski brijest
(Ulmus campestris dalmatica). Vez je opisan
kao U. effusa. Ovdje su obrađeni još
i pitomi kesten i orah.


U III. svesci (1957., 459. s., sa 122 fotografije
i 12 crteža areala) obrađene su
pretežnim dijelom vrste drveća brzog rasta.
Pod brezom (Betula alba) obuhvaćeno
je 29 klimatipova, koji pripadaju dijelom
sjevernoj, a dijelom planinskoj skupini.
Tu su obuhvaćene i obična breza i breza
cretuša. Trepetljika obrađena je kao Tremula
vulgaris Opiz. I kod nje postoje sjeverna
planinska skupina, kamo pripada
21 klimatip. Obična iva obrađena je kao
Caprea vulgaris Opiz. sa 20, a siva iva kao


C. uliginosa Willd. sa 16 klimatipova. Crna
joha obrađena je sa 15, a siva sa 9 klimatipova.
Bijela, krhka i žuta vrb a opisane
su kao Salix arborea Hali., gdje je
prikazano 14 klimatipova. Crne topole
obuhvataju također 14 klimatipova, a eurameričke
topole opisane su pod Populus
euramericana, i to forme: serotina, robusta,
regenerata, marylandica, albescens i
eugenei.
Bijela topola opisana je kao Leuce alba
Opiz. Među njenih 15 klimatipova obuhvaćene
su: Populus nivea kao Leuce nivea,
P. canescens kao L. canescens i P.
Bolleana kao L. pyramidalis. Jarebika je
opisana kao Soarbus aucuparia, a za brekinju
uveden je naziv Torminaria vulgaris.
Schur. Ona je opisana sa 13 klimatipova.


471