DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1959 str. 57     <-- 57 -->        PDF

tivi potrebno je uspostaviti što uži kontakt
između stručnjaka iz operative te Fakulteta
i Instituta. Trebalo bi zainteresirati i
uklopiti u istraživalački rad na pojedinim
problemima niz ljudi iz operative, koji se
bave određenim problemima i imaju vrijednih
iskustava. — Prema dugoročnom
planu predviđa se i traži u pojedinim šumskim
područjima gotovo dvostruko povećanje
sječive mase i ulaganje milijunskih
suma za pošumljavanje. Za što uspješnije
rješavanje ovih i sličnih zadataka neophodna
je solidna baza, koju mogu pružiti
sistematski organizirani naučno- istraživalački
radovi. — Isto tako će i u buduće
trebati brza intervencija pri rješavanju
aktuelnih operativnih problema. Pri tome
se mora upozoriti i na potrebu reorganizacije
naših Sekcija za uređivanje šuma
(taksacija) koje bi, svrsishodno formirane,
mogle i morale u mnogome pomoći operativi
pri rješavanju nekih osnovnih problema.


Jedinstveno je stanovište predstavnika
operative, da je naša šumarska praksa zainteresirana
onom formom rada, koja će
najbolje povezati praktične potrebe i naučno-
istraživalački rad. U dosadašnjem radu
je postojao ovakav kontakt s oba postojeća
Instituta. Takav rad i ovakova
funkcija Instituta trebala bi da i u buduće
ostane, jer bez njihove pomoći operativa
ne će biti u stanju da sama rješava
brojne složene probleme, koji joj predstoje
u bližoj i daljnjoj perspektivi.


U pogledu treće teze pretresena su u diskusiji
brojna pitanja, kojih je rješavanje
vrlo osjetljivo i odlučujuće za budući razvoj
naučno-istraživalačkog rada u šumarstvu
i drvnoj industriji, a s time posredno
i za što bolje i racionalnije korištenje
ogromnih novčanih sredstava, koja se ulažu
u šumsku privredu. Tako su između
ostalog usvojena slijedeća stanovišta:


U vezi rješavanja problema šumarstva
i drvne industrije moraju postojati u našoj
Republici odgovarajući samostalni Instituti.
Forma njihovog rada nije toliko važna
koliko sadržaj i stvaranje takovih
uslova, koji mogu dati najbolje i najbrže
rezultate, te unaprijediti proizvodnju na
viši stupanj. Instituti moraju imati naučno-
operativni karakter i pored najnužnije
servisne službe i brze izrade elaborata
trebaju proširiti svoju djelatnost na obradu
dugoročnih tema, koje će sigurno koristiti
nauci, nastavi i operativi. Izbor i
obradu pojedinih tema treba bezuvjetno
koordinirati, a prema ukazanoj potrebi i
mogućnostima, Instituti mogu preuzeti
obradu zadataka odnosno tema koje prelaze
republički značaj. — U vezi normalnog


odvijanja naučno - istraživalačkog rada
predstavlja vrlo aktuelni problem stručni
kadar, odnosno naučni podmladak na Fakultetu
i na Institutima, pa treba obratiti
posebnu pažnju tom pitanju. Ne manji
problem predstavlja pitanje osiguranja
suvremene terenske i laboratorijske opreme,
koja često predstavlja osnovni uslov
za svaki ozbiljniji istraživalački rad. —
Neosporna je činjenica, da dosadašnji način
financiranja instituta ne zadovoljava,
pa bi se u buduće financiranje naučno-istraživalačkih
radova na oba Instituta i na
Fakultetu trebalo osigurati iz budžeta, a
manjim dijelom iz privrede. Smatra se, da
ne bi imalo opravdanja spajanje postojećih
Instituta s Fakultetom, kao ni osnivanje
bilo kojih novih Zavoda za rješavanje
specijalnih zadataka iz područja šumarstva.


Nakon završetka diskusije dr. M. Androić
rezimirao je glavne ideje i misli,
koje su prevladale na održanom sastanku
i zatim su na osnovu održanog referata i
diskusije doneseni jednoglasno slijedeći:


ZAKLJUČCI:


1. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
dužan je, da na osnovu postojećih
zakonskih propisa i statuta Fakulteta, osnuje
svoje institute za šumarstvo i drvnu
industriju. Ovi Instituti treba da služe šumarskom
fakultetu prvenstveno u svrhu
nauke i nastave, i da obuhvate u pravilu
dugoročne teme — istraživanja, koja će
biti i od opće koristi za unapređenje šumarstva
i drvne industrije.
2. Postojeći Institut za šumarska i lovna
istraživanja NRH u Zagrebu i Institut za
drvno-industrijska istraživanja u Zagrebu
obzirom na izvršene radove u granicama
njihove mogućnosti, na naučno istraživačke
radove oko unapređenja proizvodnje u
šumarstvu i drvnoj industriji, na neposrednu
pomoć koju su pružili operativnoj
službi u proteklim godinama, zadovoljili
su dobrim dijelom potrebe operative. Ove
ustanove bile su glavni stručni oslonac šumarsko-
drvno-industrijskoj operativi kod
unapređenja šumarstva i drvne industrije
i kod rješavanja aktuelnih proizvodnih
problema u proteklim godinama. Zato oba
ova instituta trebaju i dalje postojati, neovisno
ođ Instituta za šumarstvo i drvnu
industriju pri Šumarskom fakultetu u Zagrebu.
3. Obzirom na perspektivni razvoj šumarstva
i drvne industrije, na rješavanje
463