DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1959 str. 56     <-- 56 -->        PDF

istraživanju i proučavanju svih tehnoloških,
tehničkih i ekonomskih problema u
cilju unapređenja industrijske prerade drveta.
Institut nadalje surađuje sa drvnoindustrijskim
poduzećima, tvornicama i
šumskim upravama radi racionalizacije i
modernizacije postojećih pogonskih postrojenja;
izrađuje programe izgradnje i elaborate
industrijskih objekata i uređaja, te
daje stručna mišljenja, ekspertize i instruktaže.
S obzirom na način financiranja
i s time povezanim načinom poslovanja
najveći dio radova ovog Instituta je uslužnog
karaktera (servis) uglavnom rutinske
prirode, dok jedva 108/o otpada na naučnoistraživalački
rad. Servisni i rutinski, a
dijelom i naučno-istraživalački radovi
ovog Instituta izražeini su u 6 grupa-tema
drvno industrijskog smjera.


Svim učesnicima savjetovanja uručen je
primjerak referata, pa su na osnovu postojećeg
materijala i povezane problematike
usvojena za diskusiju slijedeća pitanja-
teze:


1. uloga i značaj naučno-istraživalačkih
ustanova u NRH (Šumarskog fakulteta
i oba Instituta), njihov doprinos nauci,
operativi i narodnoj privredi;
2. Perspektivni zadaci naučno-istraživalačkih
ustanova u NRH u vezi s potrebama
šumarske nauke i pespektivnog
razvoja šumarske i drvne industrije;
3. Budući organizacioni oblici i stvaranje
boljih uslova za naučno-istraživalački
rad u danas postojećim ustanovama
(Šumarskom fakultetu, Šumarskom
institutu i Drvno industrijskom
institutu) s obzirom na potrebe narodne
privrede, nauke i operative.
U okviru zacrtanih teza iznesena su čisto
principijelna stanovišta pojedinih učesnika,
kojih je pretežni dio sudjelovao u
vrlo opsežnoj i živoj diskusiji. U pogledu
prve teze diskusije konstatira se, da je
djelatnost Fakulteta mnogo veća i šira nego
što je izneseno u referatu, te da su teme
na kojima se radi u fakultetskim zavodima
pored teoretskog od neposrednog
interesa i za privredu. Opseg istraživalačkog
rada fakulteta sputan je u priličnoj
mjeri vrlo raznolikim poslovima povezanih
s nastavom, a u novije vrijeme odvajanjem
Poljoprivrednog od Šumarskog fakulteta,
izradom Statuta i slično. Istaknuta
je uska i konstruktivna suradnja Fakulteta
i Komore, a u pogledu istraživanja
prirasta i zaštite šuma također s operati


vom. Mišljenje je predstavnika operative,
da je Fakultet uprkos opsežnih primarnih
zadataka (nastave) dao vrlo lijepih radova
i rezultata, ali je ostao ipak podalje od
potreba operative, u usporedbi s postojećim
Institutima.


Kroz diskusije velike većine učesnika
usvojena je ocjena, da su dosadašnji rezultati
rada Instituta za šumarska i lovna
istraživanja NRH bili vrlo opsežni i pozitivni
s obzirom na unapređivanje šumarstva
i struke, te da je od Oslobođenja do
danas Institut odigrao veliku ulogu kod
unapređivanja metoda u uzgoju šuma. —
Isto tako važnu i značajnu ulogu odigrao
je Institut za drvno industrijska istraživanja
u Zagrebu, pružanjem velike pomoći
drvno industrijskim poduzećima naše i
ostalih republika. Međutim se kod oba Instituta
pojavljuju izvjesne slabosti i nedostaci,
koji su uglavnom posljedica nedovoljnih
materijalnih i financijskih sredstava,
premalog broja stručnog kadra i opreme,
velikih i raznolikih potreba operative,
a dobrim dijelom i nedovoljnog razumijevanja
i pomoći bivšeg stručnog rukovodstva.
Ipak su oba Instituta ispunila velikim
dijelom osnovni zadatak radi kojeg
su bili osnovani, a taj je unapređivanje
šumarske i drvnoindustrijske operativne i
izvršne službe.


U pogledu druge teze diskusije sekretar
ing. K n e b 1 konstatira, da je na području
naučno-istraživalačkog rada u šumarstvu
i drvnoj industriji koncentriran razmjerno
velik stručni kadar, kojem nisu
sasvim adekvatni postignuti rezultati. —
Operativa čeka još mnoge odgovore i traži
više konkretne pomoći na terenu. Obzirom
na postojeće perspektive u šumarstvu
i drvnoj industriji biti će postavljeni sa
strane operative još veći zahtjevi pred
istraživalačku službu. Financijskih sredstava
ne će nedostajati i biti će ih mnogo
više nego dosad, jer će formirana šumska
gospodarstva biti jaka poduzeća i moći
će izdvojiti daleko veća sredstva za rješavanje
aktuelnih operativnih problema. U


pogledu organizacije naučno-istraživalačkog
rada trebao bi teren da postavi svoje
zahtjeve.


Sa strane predstavnika operative ukazuje
se na raskorak koji postoji u pogledu
postignutih naučnih dostignuća i iskustva
stručnjaka iz operative prema postojećim
službenim propisima i uputstvima. Tako
primjerice u okviru problematike prebornih
šuma postoji niz publikacija i stečenih
iskustava, a službeni propisi iz tog područja
su najzaostaliji i praktički su izvan
funkcije i zastarjeli. U daljnjoj perspek