DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1959 str. 55     <-- 55 -->        PDF

SAVJETOVANJE O NAUCNO-ISTRAŽIVALACKOM
RADU U ŠUMARSTVU I
DRVNOJ INDUSTRIJI NR HRVATSKE


Na poziv Šumarskog društva NR Hrvatske,
održan je dne 29. prosinca 1959. god.
u dvorani Društva sastanak radi rješavanja
problema naučno-istraživalačkog rada
u šumarstvu i drvnoj industriji NR Hrvatske.


Pored sekretara Sekretarijata za šumarstvo
Izvršnog vijeća NR Hrvatske, ing. F.
Knebl a i načelnika Sekretarijata ing.


V. C v i t o v c a, na sastanku su učestvovali:
ispred Savjeta za nauku i kulturu
NRH prof. Zeljka Cindro ; ispred Šumarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
prof dr. M. A n i ć, prof. dr. Z. V a j d a,
prof. dr. M. Plavšić, prof. dr. B. E m-
r o v i ć i ing. I. Bastijančić; a sa strane
Šumarske komore NRH, sekretar ing.
M. Novakovi ć.
Sa strane Instituta za šumarska i lovna
istraživanja NRH u Zagrebu i Instituta za
drvno-industrijska istraživanja u Zagrebu
savjetovanju su prisustvovali direktori
obih Instituta ing. A. L o v r i ć i ing. N.
G o g e r, te članovi navedenih Instituta:
ing. P. D r a g i š i ć, ing I. Podhorski, ing.


P. Z i a n i, ing. B. Cop, ing. J. Peter-
n e 1, ing. Z. Car i ing. S. Bertović.
Šumarsko društvo NRH zastupali su dr.


M. A n d r o i ć i ing. M. Š p i r a n e c. Sa
strane Srednje šumarske škole u Karlovcu
sastanku su prisustvovali direktor prof.
N. Jelman i ing. Anica Mrzljak; a od
izvršne službe (operative) odazvali su se
pozivu i učestvovali: ing. B. M i 1 a s, ing.
Đ. Babo g reda c, ing. K. Vučetić,
ing. B. T k a 1 č i ć, ing. M. Korošec i
ing. Lj. Než i ć.
* * *


Sastanak je otvorio predsjednik Šumarskog
društva dr. M. A n d r o i ć, koji je
nakon pozdrava prisutnih izložio u najkraćim
crtama važnost problema u pogledu
dosadašnjeg stanja, zadataka i zacrtane
perspektive naučno-istraživalačkog rada
na području šumarstva Hrvatske. Nakon
toga je ing. P. D r a g i š i ć podnio referat
o naučno-istraživalačkom radu u šumarstvu
i drvnoj industriji.


U referatu su bile prikazane postojeće
razlike u zadacima, radu, organizaciji i financiranju
naučno-istraživalačkog rada u
šumarstvu i drvnoj industriji — po jednoj
strani u okviru Šumarskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu, a po drugoj strani u
Institutu za šumarska i lovna istraživanja


NRH u Zagrebu i Institutu za drvno industrijska
istraživanja u Zagrebu.


Prema skraćenom izvodu referata, glavne
značajke i razlike u zadacima i naučnoistraživalačkom
radu ovih ustanova su slijedeće.
Šumarski fakultet, kao budžetska
ustanova, ima primarni zadatak izobrazbe
visoko kvalificiranog nastavničkog i stručno-
operativnog kadra za potrebe nastave
i operative šumarstva i drvne industrije.
U okviru svojih naučno-pedagoških zadataka,
istraživalački rad Fakulteta je pretežno
teoretskog karaktera, morao bi uvijek
biti ispred prakse, treba dati glavni
doprinos unapređivanju i razvoju šumarske
nauke, a ujedno i koristiti narodnoj
privredi. Kod njegovih radova, kako u laboratoriju,
tako i na terenu većinom se
radi o pronalaženju novih puteva i metoda
(domaćih i stranih) iz oblasti šumarstva
i drvne industrije, kao i na njihovom provjeravanju.
U okviru raspoloživih podataka,
naučneo-istraživalački rad Šumarskog
fakulteta odvija se u 9 zavoda, gdje
se obrađuje ukupno oko 40 tema i problema.


U usporedbi sa Šumarskim fakultetom,
neposredni zadaci, način rada i problematika
obih Instituta su znatno drugačiji. —
Zadatak Instituta za šumarska i lovna
istraživanja NRH, kao republičke ustanove
sa samostalnim financiranjem, sastoji
se između ostalog u istraživanju i proučavanju
bioloških, uzgojnih, tehničkih i ekonomskih
pitanja u cilju unapređenja šumske
i lovne privrede i nauke, te u neposrednom
unapređivanju i povećavanju proizvodnosti
šuma i šumskih staništa na bazi
rezultata naučnih istraživanja i primjene
suvremenih naučnih dostignuća. Takav
rad predstavlja unapređivanje šumarske
operative i izvršne službe. U okviru svojih
naučno-operativnih zadataka istraživalački
radovi Instituta usmjereni su isključivo
na rješavanje aktuelnih i prioritetnih problema
šumarske operative. Osim naučnih
istraživanja Institut održava svake godine
seminare i instruktaže šumarskom, tehničkom
i lugarskom osoblju na čitavom području
NR Hrvatske. Isto tako izrađuje
elaborate o važnijim problemima iz oblasti
šumarske struke-šumarstva, koje ni jedna
druga danas postojeća šumarska ustanova
ne bi mogla izrađivati. Istraživalački rad
Instituta izražen je u 9 grupa-tema, specijaliziran
je i usmjeren na rješavanje aktuelnih
problema šumarske i lovne operative.


Zadatak Instituta za drvno industrijska
istraživanja u Zagrebu, kao ustanove sa
samostalnim financiranjem, sastoji se u