DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1959 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Plenum zadužuje republička društva da
do kraja godine dostave izvještaj o proslavi
Cetrdesetogodišnjice Partije i SKOJ-a,
a Pretsednistvo da izradi izveštaj Saveza


o svojoj aktivnosti i aktivnosti republičkih
društava u vezi sa proslavom.
Plenum prihvata izvještaj blagajnika o


ostvarenim prihodima i rashodima Save


za za period od 1. I. do 31. X. 1959. godine.


Plenum takođe prihvata predlog budžeta
Saveza za I960 godinu.


Plenum daje saglasnost da´se otpise
suma od 20.000 dinara koja je prilikom
isplate autorskih i drugih honorara za
publikaciju »Posleratni razvoj šumarstva
i drvne industrije Jugoslavije 1945—1956
godine« više isplaćena nekim autorima,
jer se radi o vrlo malim iznosima po jednom
autoru.


4. Izrada investicionih programa
u šumarstvu i industriji drva
Pošto sa predstavnicima ustanova i organizacija
koje su zainteresovane za pitanje
izrade investicionih programa nije
mogao da se održi sastanak radi razmatranja
pomenutog pitanja, jer nisu došli
svi na sastanak, Plenum nije mogao da
raspravlja o ovom pitanju.


Plenum zadužuje Pretsednistvo da sazove
ponovo sastanak i da u duhu donetih
zaključaka na XIV. i XV. Plenumu
razmotri ovo pitanje, a u prvome redu
sa stručno-moralne strane.


Pretsednistvo treba da obavesti republička
društva o rezultatu sastanka, a kod
nadležnih da preduzme odgovarajuće mere.


5. Izrada šumske terminologije
Plenum konstatuje da je na pitanju
terminologije u šumarstvu i industriji drveta
kod nas vrlo malo rađeno i da danas
postoji mnogo neraščišćenih pojmova, pa
pitanje terminologije treba studirati permanentno
u okviru instituta i fakulteta,
a one termine koji naročito danas unose
veliku zbrku, treba raspraviti odmah.
Pretsednistvo se zadužuje da za tu svrhu
formira komisiju, a republička društva
treba do 15 decembra da dostave Savezu
izvještaj o tome šta su sve do sada uradila
na tome polju. Pretsednistvo će preduzeti
mere da se ovome poslu pristupi
organizovano i da se obezbede potrebna
finansiska sredstva.


6.
O stručnim ispitima inženjera i tehničara
šumarstva i industrije drveta
Plenum konstatuje da je pitanje programa
i način polaganja stručnih ispita, kao i
pitanje pripravničkog staža inženjera i


tehničara šumarstva i drvne industrije
veoma važno i složeno pitanje. Sadašnji
program i način polaganja stručnih ispita
ne odgovara potrebama struke, pa je
potrebno pristupiti njegovoj izmeni. Plenum
zadužuje Pretsednistvo da obrazuje
komisiju za ovo pitanje koja će na osnovu
stavova republičkih društava da izradi
predlog programa stručnih ispita. Pretsednistvo
će dostaviti ovaj predlog na
mišljenje republičkim društvima, a posle
usvojenog teksta predati ga sekretaru za
poljoprivredu i šumarstvo drugu S. Komaru.


Republička društva treba da dostave do
kraja godine svoja mišljenja o ovom pitanju.


7. Razno
Plenum prihvata na znanje obaveštenje
o obrazovanju Nacionalnog komiteta Međunarodne
unije šumarskih instituta, kao
i da je pretstavljanje naše zemlje u ovoj
Uniji preneto na Savez.


Plenum zadužuje Pretsednistvo da prouči
metod i program rada Komiteta i njegovog
organizacionog i kadrovskog učvršćenja.


Na predlog Udruženja drvne industrije
Jugoslavije Plenum predlaže za člana III.
međunarodnog sajma drveta pretsednika
Saveza, druga ing. Rajicu Djekića, a za
člana Organizacionog odbora druga Dr.
ing. Dušana Oreščanina.


Plenum zadužuje Pretsednistvo da organizuje
fototeku Saveza.


Plenum konstatuje da je potpredsjednik
saveza drug ing. Zdravko Turk, kao član
Saveznog saveta za naučni rad i rukovodilac
Komisije za šumarstvo i drvnu industriju
pokazao vanredno zalaganje i da
najvećim delom treba njemu zahvaliti da
je ova Komisija uspela da uradi jedan
ogroman posao: Program naučno-istraživačkog
rada iz oblasti šumarstva i industrije
drveta. Plenum odaje priznanje drugu
Turku za sav njegov rad u Saveznom
savetu za naučni rad.


Plenum zadužuje društva da do 10 decembra
dostave izveštaj e o svome radu
u vremenu od IV. Kongresa SITJ do danas
da bi se mogao da izradi izvještaj Saveza
koji treba da bude dostavljen Savezu
ITJ radi sastavljanja izveštaja za


V.
Kongres.
Plenum smatra da pri izboru delegata
za V. Kongres Saveza ITJ treba voditi
računa o tome da se za delegate biraju
najaktivniji članovi društva.


Republička društva treba da dostave
svoje mišljenje o predloženim izmenama
Statuta Saveza ITJ do 10 decembra 1959.
godine.