DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1959 str. 53     <-- 53 -->        PDF

stavnik struke. To, utoliko pre, što je Savez
uvek pozivao sve fakultete na svoje
sastanke i savetovanja po svim pitanjima,
bez obzira da li ona direktno ili indirektno
tangiraju fakultete.


Plenum zadužuje predstavništvo da uspostavi
kontakt sa Odborom Interfakultetske
konferencije radi zauzimanja zajedničkog
stava po pitanju nastavnih planova
i programa.


Pretsedništvo treba o ovome da podnese
Plenumu izvještaj.


Plenum smatra da pitanje školovanja
kadrova za šumarstvo i industriju drveta
treba da se raspravi na jednom saveznom
savetovanju.


Plenum smatra da Savez treba da se
uključi u diskusiju koja se vodi u vezi sa
reformom univerzitetske nastave i da dade
svoj doprinos rešenju pitanja školovanja
kadrova za potrebe šumarstva i industrije
drveta. Pretsedništvo se zadužuje da
u ovome smislu preduzme konkretne mere
kod nadležnih saveznih organa za prosvetu.


Plenum takođe zadužuje Pretsedništvo
da se angažuje na rešavanju pitanja pomoćnog
šumsko-tehničkog osoblja — lugara.
Republička društva treba ovo pitanje
da razmatraju na republičkim sindikalnim
odborima drvodjelskih radnika i svoje
stavove da dostave Savezu.


Plenum odobrava dosadašnji rad Pretsedništva
na izdavačkoj djelatnosti. Razvoj
šumarstva i drvne industrije Jugoslavije
1945—1956 godine, III. Kongres inženjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije
Jugoslavije i Savetovanje o kršu
Jugoslavije privelo kraju, potrebno je da
Pretsedništvo dostavi republičkim društvima
spisak ustanova i preduzeca koja
nisu nabavila publikacije da bi kod njih
urgiralo da ih nabave.


Plenum poziva republička društva da
potpomognu rasturanje publikacija jer
ove imaju i određeni stručni i politički
značaj za naše dve struke. Također republička
društva treba da nastoje da ove publikacije
dostave i stručnjacima drugih
struka, kao i narodnim odborima.


Plenum prihvata predlog Pretsedništva
da se po jedan komplet publikacije dosta


vi: Maršalatu, Centralnom komitetu Saveza
komunista Jugoslavije, Socijalističkom
savezu radnog naroda Jugoslavije,
Centralnom odboru Saveza sindikata drvodjeljskih
radnika, Savezu inženjera i
tehničara Jugoslavije, Savezu poljoprivrednih
inženjera i tehničara Jugoslavije,
Savezu građevinskih inženjera Jugoslavije,
Savezu botaničara Jugoslavije, Savezu
ekonomista Jugoslavije, zatim drugovima:
E. Kardelju, M. Todoroviću, P. Stamboliću,
S. Komaru, S. Krajgeru, I. Bukovicu,
M. Ivanoviću, M. Miniću i J. Veselinovu.
S obzirom na veze koje Savez održava
sa stranim organizacijama inženjera i
tehničara šumarstva i drvne industrije
Plenum prihvata predlog da se po jedan
komplet pošalje društvima inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije: Švajcarske,
Poljske, Rumunije, Mađarske, Bugarske,
Cehoslovačke i Austrije,


Publikaciju: »III. Kongres inženjera i
tehničara šumarstva i drvne industrije
Jugoslavije« poslati svim stranim delegatima
na III. Kongresu i to: Ing. Arnold
Eisässer-u, Ing. Dimitriju Hružiku, Ing.
Ištvanu Aboniju, Ing. Edvardu Kaminskom
i ling. Gheorghe Purkareanu.


Plenum se saglašava da autori članaka i
referata koji su štampani u napred pomenutim
publikacijama, kao i članovi Redakcionog
odbora mogu da nabave ove knjige
po ceni od 500. dinara, koliko je iznosila
prvobitna pretplata.


Plenum preporučuje Pretsedništvu da i
dalje nastavi sa izdavanjem prigodnih
publikacija, kao i da radi na koordinaciji
izdavačke delatnosti republičkih društava
i drugih organizacija šumarstva i
industrije drveta.


Pretsedništvu se stavlja u zadatak da
prouči pitanje povremenog izdavanja
važnih materijala iz oblasti šumske privrede
i industrije drveta radi informisanja
stručne javnosti. Za ovo, kao i druge publikacije,
treba obrazovati poseban redakcioni
odbor koji bi se bavio ovim pitanjima.


Plenum prihvata predlog Udruženja
industrije papira da Savez izda »Seminar


o gajenju šuma putem Femelschlag-a« ođ
prof. Dr. ing. Hans Leibundgut-a, kao i
pomoć Udruženju za ovu svrhu u iznosu
od 300.000 dinara.
Plenum se saglašava da se materijal sa
Savetovanja o zaštiti šuma izda kao posebna
publikacija. Ovu će publikaciju
štampati i rasturati Društvo Hrvatske.
Savez će za ovu svrhu dati Društvu Hrvatske
pozajmicu u iznosu od 300.000 dinara.
O redakcionom odboru, tiražu i dr.
dogovoriće se Pretsedništvo sa Društvom
Hrvatske.


Radi jačanja veze između Pretsedništva
i republičkih društava potrebno je da članovi
Pretsedništva redovno prisustvuju
plenarnim i drugim sastancima republičkih
društava. Za naredni plenum treba
Pretsedništvo da pripremi referat o analizi
rada republičkih društava i terenskih
organizacija i o društvenoj ulozi naših
organizacija.


459