DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1959 str. 50     <-- 50 -->        PDF

u selu Subotincu kod Aleksinca bio je izdajom
opkoljen i ubijen zajedno sa još 11
drugova. Proglašen za heroja 1952. godine.


VELIMIR JAKlC, ing. šumarstva


Rođen 1911. godine u Dobrim selima,
Šavnik kod Nikšića. Fakultet pohađao u
Zemunu, ali radi revolucionarnog rada
morao je preći u Zagreb, gdje je diplomirao.
Radio je kao inženjer u Plevljima.
Clan KPJ od 1939. U NOB stupio je 1941.
godine. Bio je komandant bataljona, polit,
komesar Glavnog štaba partizanskog odreda
za Sandžak, komandant Pljevljanskog
odreda, komandant Treće sandžakske brigade
i komandant Štaba NOV i POJ za
Sandžak. Sudjelovao je u bitkama za Prozor
kod Debelog brda i Mavljena.


ZAKLJUČCI


XVI PLENUMA SAVEZA INŽENJERA
I TEHNIČARA ŠUMARSTVA I DRVNE
INDUSTRIJE JUGOSLAVIJE


XVI. Plenum Saveza inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Jugoslavije
održan je 20. i 21. novembra 1959.
godine u Skoplju.
Plenum je radio po sledećem dnevnom
redu:


1. Dugoročni program šumarstva i industrije
drveta;
2. Program naučno-istraživačkog rada
u šumarstvu i industriji drveta;
3. Izveštaj o radu Pretsedništva;
4. Izrada investicionih programa u šumarstvu
i industriji drveta;
5. Izrada šumarske terminologije;
6. O stručnim ispitima inženjera i tehničara
šumarstva i industrije drveta;
7. Razno.
Za svaku tačku dnevnog reda, sem za
4. i 7., pripremljeni su referati koji su poslužili
kao osnova za diskusiju.
Kako se Plenum održava baš u vreme
prekretnice u politici šumske privrede i
industrije drveta Savez je smatrao za
svoju obavezu da, kao stručna i društvena
organizacija, potpomogne nastojanje
naše zajednice da se i u šumskoj privredi
i industriji drveta pođe novim putevima,
kako ove dvije privredne grane ne bi postale
kočnica daljem razvoju naše privrede
i društva. Zato je Pretsedništvo Saveza
i predložilo za prvu tačku dnevnog
reda: Dugoročni program šumarstva
i industrije drveta.


Veoma hrabar borac. Poslije Oslobođenja
bio je izabran za poslanika Savezne
narodne skupštine. Teško iscrpljen ratnim
naporima svladala ga je bolest i umro je


3. oktobra 1946. godine u Golniku.
Proglašen je narodnim herojem 20. XII.
1951. godine.


SLOBODAN MACURA, student šumarstva


Rođen 1918. godine u Kistanju, okrug
Knin. Studirao je na beogradskom šumarskom
fakultetu. Clan KP od 1940. U NOB-i
od 1941. Politički komesar bataljona »Bude
Barjan«. Istakao se u borbi protiv talijanskih
okupatora kod Bjeline, Nunića i
Foče, gdje je i poginuo 1943. godine. Za
narodnog heroja proglašen 5. VII. 1951. g.


Ostale tačke dnevnog reda tretiraju probleme
koji proizlaze iz konkretnog stanja
i nastojanja da se krene novim putevima
u šumskoj privredi i industriji drveta.


Plenum je ovakav stav Pretsedništva
prihvatio i kroz iscrpnu analizu i diskusiju
došao do ovih konstatacija i zaključaka:


1. Dugoročni program šumarstva
i industrije drveta
Diskusija o referatu »Razvojne mogućnosti
šumarstva i industrije drveta« pokazala
je da je Pretsedništvo saveza pravilno
uradilo što je pitanje programa
šumske privrede i industrije drveta stavilo
u dnevni red plenuma.


Plenum usvaja u referatu iznete koncepcije
u orijentaciji na podizanje šuma
brzog rasta, unošenje četinara u liščarske
šume i konverziju prirodnih bukovih,
hrastovih i dr. šuma u visokovredne šume
sa znatno povećanim prirastom.


Također Plenum usvaja orijentaciju u
industriji drveta na potpunije i racionalnije
iskorišćavanje prostornog drveta i
otpadaka kroz povećanje kapaciteta hemiske
prerade drveta, celuloze i papira, raznih
vrsta ploča i dr.


Plenum nije bio u mogućnosti zbog
kratkog vremena i neraspolaganja sa podacima
o potencijalnoj mogućnosti razvoja
naše privrede u celini da dade ocenu
proporcije i obima proizvodnje u šumskoj
privredi i industriji drveta.


Plenum ističe potrebu da se za ovako
visoko postavljene zadatke mora da obradi
društveno-ekonomska strana ovakve i
ŠUMARSKI LIST 12/1959 str. 51     <-- 51 -->        PDF

ovolike proizvodnje, kao i njena ekonomska
opravdanost sa osvrtom na svetsko
tržište i tendencije razvoja šumske privrede
i industrije drveta drugih zemalja.


Plenum stoji na stanovištu da pri planiranju
ne treba ići na široku, a polovičnu
proizvodnju, već uvek na dovršeni proces
proizvodnje, o čemu treba voditi računa
prilikom odobravanja investicionih programa
za one kapacitete koji će dovršavati
proizvodnju (fabrike celuloze, iverica
i dr. ).


Plenum smatra da je potrebno što racionalnije
i potpunije iskorišćavati naše
prirodne šume kroz bržu izgradnju šumskih
komunikacija, mehanizaciju radova,
konverzije, prorede, primenu silvikulturnih
mera i dr.


Za potpuno i racionalno korišćenje proizvodnih
mogućnosti naših šuma potrebna
je svakodnevna primena naučnih dostignuća
šumarske nauke i napredne šumarske
prakse, a s druge strane za razvoj i
unapređenje šumarske nauke potrebno je
iskustvo i rezultate prakse naučno obrađivati.


Da bi se potencijalne mogućnosti šumske
privrede koristile u punoj meri, potrebno
je da se u šumarstvu posluje po
principima privrednih organizacija, tj. po
privrednom računu, ali vodeći računa o
specifičnostima šumske privrede i opštedruštvenom
značaju šuma.


Aktivniost Saveza u vezi sa novom orijentacijom
u šumskoj privredi i industriji
drveta treba da se odvija u dva pravca:


a) Mobilizacija članova na sprovođenju
novih mjera u šumarstvu i industriji drveta,
njihovom upoznavanju i orijentaciji
na nov način proizvodnje, pojačano korišćenje
proizvodnih mogućnosti naših šuma
i industrije drveta, na svakodnevnu
primenu nauke i saradnju s naučnim ustanovama.


b) Pružanje pomoći odgovarajućim nadležnim
organima pri rešavanju postavljenih
zadataka i pokretanje rešavanja bitnih
i aktuelnih pitanja u oblastima šumske
privrede i industrije drveta kao što
su: povećanje investicije za izgradnju
šumskih komunikacija, brže i potpunije
opremanje šuma, uvođenje mehanizacije,
povećanje investicije u industriji drveta,
rekonstrukcija preduzeća industrije drveta
i dr.


Naročito je važan zadatak da se članovi
Saveza, kao stručnjaci, bore kod organa
državne uprave i plana, privrednih
organa i banke za fealnu ocenu planova
i to u prvome redu s gledišta izvršenih
priprema za njihovo ostvarenje, t. j . da se


pre prelaska na nov način proizvodnje ili
njeno proširenje izvrše solidne pripreme
za istu (izrada dokumentovanih programa
i projekata, selekcija setvenog i sadnog
materijala, obezbeđenje potrebnog alata i
mehanizacije, priprema kadrova i dr.),
jer nedovoljna i nesolidna priprema dovodi
do rizika i visokih troškova u proizvodnji.


Zadatak je Saveza također da mobilise
stručnjake i naučno-istraživačke ustanove
na izradi investicionih programa i projekata
kako bi se sredstva koja zajednica
stavlja na raspolaganje šumskoj privredi
i industriji drveta najcelishodnije iskoristila.


Potrebno je da se o krupnim i važnim
pitanjima, kao i specifičnim problemima
razvije stručna diskusija u republičkim i
sreskim društvima, udruženjima" šumskoprivrednih
organizacija i industrije drveta
radi iznalaženja rešenja koja su tehnički
najbolja, a ekonomski najopravdanija.


Problemi preorijentacije šumske privrede
i industrije drveta treba da dobiju
odgovarajuće mesto i u našoj stručnoj
štampi koja ove probleme ne treba da
tretira isključivo sa uskostručnog stanovišta,
već, pre svega sa stanovišta nacionalne
ekonomike i ekonomike šumske
privrede.


2.
Program naučno-istraživačkog rađa
u šumarstvu i industriji drva
Plenum ocenjuje kao pozitivnu stvar
izradu programa naučno-istraživačkog rada
u šumarstvu i industriji drveta.


Savez je u više mahova na kongresima,
plenumima i savetovanjima isticao nužnost
i potrebu jugoslovenskog programa
naučno-istraživačkog rada, a kod Saveznog
saveta za naučni rad nastojao je i pomagao
da se oformi komisija za šumarstvo i
industriju drveta.


Plenum smatra da je program dobar i
da su njime obuhvaćene uglavnom najaktuelnije
teme naučno-istraživačkog rada
koje treba rešavati radi unapređenja proizvodnje
šumske privrede i industrije drveta.


Za rešavanje postavljenih zadataka postoji
uglavnom dovoljan broj kadrova u
institutima i fakultetima. Ovi kadrovi,
kao i naučno-istraživačke ustanove, nisu
do sada bili dovoljno iskorišćeni u prvom
redu zbog nedostatka programa naučnoistraživačkog
rada zatim zbog slabe veze
među naučnim ustanovama i naučnim radnicima,
nedovoljne veze sa svakodnevnim
radom u operativi, kao i nedostatkom odgovarajućih
financijskih sredstava.


457
ŠUMARSKI LIST 12/1959 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Nerazvijenost i nizak nivo proizvodnih
snaga bio je također jedan od važnih razloga
što šumska privreda i industrija drveta
nije mogla da pokreće i zahteva od
naučno-istraživačke službe rešenje kompletnih
i značajnih problema šumske privrede
i industrije drveta.


U vezi sa daljim radom na izvršavanju
programa Plenum donosi ove zaključke:


a) Republička društva treba odmah da
organizuju proširene sastanke na kojima
će se detaljnije prodiskutovati program
naučno-istraživačkog rada i dati mišljenje
i predlog za eventualne izmene i dopune.
Ovo treba uraditi do 15 decembra.
Savez će upotpuniti svoj stav mišljenjima
i predlozima društava i dostaviti ga
Saveznom savetu za naučni rad.


b) Republička društva treba da uspostave
kontakt sa republičkim savetima za
naučni rad kako bi se uključila u diskuju
o republičkim programima naučnoistraživačkog
rada.


c) Tema ekonomskog karaktera: »Istraživanje
rentabiliteta izvoza industrije drveta
«, »Izučavanje odnosa u obimu i strukturi
proizvodnje šumske privrede i industrije
drveta« i »Problem cena u šumskoj
privredi i industriji drveta« prihvataju se
kao aktuelne teme ali se smatra da ih treba
uključiti u program naučno-istraživačkog
rada u šumarstvu i industriji drveta.


d) Savez treba da pokrene kod nadležnih
organa pitanje čvršće povezanosti naučnih
ustanova koje rade na istim problemima
ili se nalaze na istoj teritoriji, jer
su se zbog ovih nedostataka pokazale mnoge
slabosti u dosadašnjim naučno-istraživačkom
radu (paralelizma u radu, nepotrebno
trošenje financijskih sredstava i
niz drugih).


e) Dalji razvoj i unapređenje šumske
privrede i industrije drveta zahteva usmeravanje
pojedinih naučno-istraživačkih
ustanova, tj. njihovu specijalizaciju za
rešavanje određene grupe problema. Stvaranjem
Zavoda za topolu u Novom Sadu
učinjen je prvi korak u ovom pravcu. Nameće
se kao hitna potreba stvaranje zavoda
za proučavanje četinara koji bi trebalo
da se nalazi na teritoriji NR Hrvatske.


f) Sadašnji način finansiranja naučnoistraživačkog
rada omogućava njegovo
pravilno i uspješno odvijanje i pravilan
izbor kadrova. Naučno-istraživačke ustanove
u šumarstvu i industriji drveta treba
da budu takve ustanove sa samostalnim
finansiranjem kod kojih će personalni troškovi
da budu obezbeđeni budžetom, a ostali
da se dobijaju ugovaranjem.


g) Dobij ena sredstva za naučno-istraživački
rad treba prvenstveno da se troše
za teme koje su predviđene programom i
vezane su za proizvodnju.


h) Savez treba da pokrene pitanje nagrađivanja
naučnih radnika, jer dok se to
ne resi ne može se vršiti pravilan izbor
naučnih saradnika, a posebno pripremati
naučni podmladak.


3. Izvještaj o radu Pretsedništva
Plenum prihvata u celini izveštaj o radu
Pretsedništva i konstatuje da se uloga
Saveza inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Jugoslavije unekoliko
izmenila otkada su stvoreni neki državni
i privredni organi (Sekretarijat, Komora,
Udruženje), ali je njegova uloga kao stručne
i društvene organizacije još više porasla.


Rad Pretsedništva Saveza pravilno je
usmeren na izvršavanje zadataka Saveza
koji su postavljeni na XV Plenumu.


Savetovanje koje Pretsedništvo Saveza
organizuje u zajednici sa saveznim komorama
i udruženjima odvijaju se pravilno.
Međutim, kursevi i seminari koje organizuju
i neke republičke komore, republička
udruženja i republička društva odvijaju
se neplanski, skoro redovno bez pripremljenih
referata i često se dešava da
se održavaju u isto vreme kada i kursevi
i seminari koje organizuju Savez, savezne
komore i udruženja. Da bi se ovo izbeglo,
zadužuje se Pretsedništvo da se komorama
i udruženjima nastoji da se na ovome
polju zajedničke djelatnosti unese više
reda i planskog rada. Takođe se zadužuje
Pretsedništvo da pokrene osnivanje koordinacionog
odbora u koji bi ušli predstavnici
Saveza, saveznih komora i udruženja,
Saveznog sekretarijata za poljoprivredu
i šumarstvo i Saveznog zavoda za
plan, a čiji bi zadatak bio da izradi program
savetovanja, kurseva i seminara u
1960. godini.


Plenum konstatuje da je tečaj o žičarama
pokazao da je to koristan oblik rada
na stručnom uzdizanju inženjera i tehničara,
pa ovde stečeno iskustvo treba
koristiti pri organizovanju budućih tečajeva
i kurseva.


Plenum konstatuje da Savez inženjera i
tehničara šumarstva i drvne industrije
Jugoslavije nije pozvan na Interfakultetsku
konferenciju koja je održana neposredno
pred sastanak ovog Plenuma. Kako
se na ovoj konferenciji raspravljalo o vrlo
važnim pitanjima u vezi sa budućim
školovanjem kadrova za šumarstvo i industriju
drveta, bilo je potrebno da se u
rad konferencije uključi i Savez kao pred
ŠUMARSKI LIST 12/1959 str. 53     <-- 53 -->        PDF

stavnik struke. To, utoliko pre, što je Savez
uvek pozivao sve fakultete na svoje
sastanke i savetovanja po svim pitanjima,
bez obzira da li ona direktno ili indirektno
tangiraju fakultete.


Plenum zadužuje predstavništvo da uspostavi
kontakt sa Odborom Interfakultetske
konferencije radi zauzimanja zajedničkog
stava po pitanju nastavnih planova
i programa.


Pretsedništvo treba o ovome da podnese
Plenumu izvještaj.


Plenum smatra da pitanje školovanja
kadrova za šumarstvo i industriju drveta
treba da se raspravi na jednom saveznom
savetovanju.


Plenum smatra da Savez treba da se
uključi u diskusiju koja se vodi u vezi sa
reformom univerzitetske nastave i da dade
svoj doprinos rešenju pitanja školovanja
kadrova za potrebe šumarstva i industrije
drveta. Pretsedništvo se zadužuje da
u ovome smislu preduzme konkretne mere
kod nadležnih saveznih organa za prosvetu.


Plenum takođe zadužuje Pretsedništvo
da se angažuje na rešavanju pitanja pomoćnog
šumsko-tehničkog osoblja — lugara.
Republička društva treba ovo pitanje
da razmatraju na republičkim sindikalnim
odborima drvodjelskih radnika i svoje
stavove da dostave Savezu.


Plenum odobrava dosadašnji rad Pretsedništva
na izdavačkoj djelatnosti. Razvoj
šumarstva i drvne industrije Jugoslavije
1945—1956 godine, III. Kongres inženjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije
Jugoslavije i Savetovanje o kršu
Jugoslavije privelo kraju, potrebno je da
Pretsedništvo dostavi republičkim društvima
spisak ustanova i preduzeca koja
nisu nabavila publikacije da bi kod njih
urgiralo da ih nabave.


Plenum poziva republička društva da
potpomognu rasturanje publikacija jer
ove imaju i određeni stručni i politički
značaj za naše dve struke. Također republička
društva treba da nastoje da ove publikacije
dostave i stručnjacima drugih
struka, kao i narodnim odborima.


Plenum prihvata predlog Pretsedništva
da se po jedan komplet publikacije dosta


vi: Maršalatu, Centralnom komitetu Saveza
komunista Jugoslavije, Socijalističkom
savezu radnog naroda Jugoslavije,
Centralnom odboru Saveza sindikata drvodjeljskih
radnika, Savezu inženjera i
tehničara Jugoslavije, Savezu poljoprivrednih
inženjera i tehničara Jugoslavije,
Savezu građevinskih inženjera Jugoslavije,
Savezu botaničara Jugoslavije, Savezu
ekonomista Jugoslavije, zatim drugovima:
E. Kardelju, M. Todoroviću, P. Stamboliću,
S. Komaru, S. Krajgeru, I. Bukovicu,
M. Ivanoviću, M. Miniću i J. Veselinovu.
S obzirom na veze koje Savez održava
sa stranim organizacijama inženjera i
tehničara šumarstva i drvne industrije
Plenum prihvata predlog da se po jedan
komplet pošalje društvima inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije: Švajcarske,
Poljske, Rumunije, Mađarske, Bugarske,
Cehoslovačke i Austrije,


Publikaciju: »III. Kongres inženjera i
tehničara šumarstva i drvne industrije
Jugoslavije« poslati svim stranim delegatima
na III. Kongresu i to: Ing. Arnold
Eisässer-u, Ing. Dimitriju Hružiku, Ing.
Ištvanu Aboniju, Ing. Edvardu Kaminskom
i ling. Gheorghe Purkareanu.


Plenum se saglašava da autori članaka i
referata koji su štampani u napred pomenutim
publikacijama, kao i članovi Redakcionog
odbora mogu da nabave ove knjige
po ceni od 500. dinara, koliko je iznosila
prvobitna pretplata.


Plenum preporučuje Pretsedništvu da i
dalje nastavi sa izdavanjem prigodnih
publikacija, kao i da radi na koordinaciji
izdavačke delatnosti republičkih društava
i drugih organizacija šumarstva i
industrije drveta.


Pretsedništvu se stavlja u zadatak da
prouči pitanje povremenog izdavanja
važnih materijala iz oblasti šumske privrede
i industrije drveta radi informisanja
stručne javnosti. Za ovo, kao i druge publikacije,
treba obrazovati poseban redakcioni
odbor koji bi se bavio ovim pitanjima.


Plenum prihvata predlog Udruženja
industrije papira da Savez izda »Seminar


o gajenju šuma putem Femelschlag-a« ođ
prof. Dr. ing. Hans Leibundgut-a, kao i
pomoć Udruženju za ovu svrhu u iznosu
od 300.000 dinara.
Plenum se saglašava da se materijal sa
Savetovanja o zaštiti šuma izda kao posebna
publikacija. Ovu će publikaciju
štampati i rasturati Društvo Hrvatske.
Savez će za ovu svrhu dati Društvu Hrvatske
pozajmicu u iznosu od 300.000 dinara.
O redakcionom odboru, tiražu i dr.
dogovoriće se Pretsedništvo sa Društvom
Hrvatske.


Radi jačanja veze između Pretsedništva
i republičkih društava potrebno je da članovi
Pretsedništva redovno prisustvuju
plenarnim i drugim sastancima republičkih
društava. Za naredni plenum treba
Pretsedništvo da pripremi referat o analizi
rada republičkih društava i terenskih
organizacija i o društvenoj ulozi naših
organizacija.


459
ŠUMARSKI LIST 12/1959 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Plenum zadužuje republička društva da
do kraja godine dostave izvještaj o proslavi
Cetrdesetogodišnjice Partije i SKOJ-a,
a Pretsednistvo da izradi izveštaj Saveza


o svojoj aktivnosti i aktivnosti republičkih
društava u vezi sa proslavom.
Plenum prihvata izvještaj blagajnika o


ostvarenim prihodima i rashodima Save


za za period od 1. I. do 31. X. 1959. godine.


Plenum takođe prihvata predlog budžeta
Saveza za I960 godinu.


Plenum daje saglasnost da´se otpise
suma od 20.000 dinara koja je prilikom
isplate autorskih i drugih honorara za
publikaciju »Posleratni razvoj šumarstva
i drvne industrije Jugoslavije 1945—1956
godine« više isplaćena nekim autorima,
jer se radi o vrlo malim iznosima po jednom
autoru.


4. Izrada investicionih programa
u šumarstvu i industriji drva
Pošto sa predstavnicima ustanova i organizacija
koje su zainteresovane za pitanje
izrade investicionih programa nije
mogao da se održi sastanak radi razmatranja
pomenutog pitanja, jer nisu došli
svi na sastanak, Plenum nije mogao da
raspravlja o ovom pitanju.


Plenum zadužuje Pretsednistvo da sazove
ponovo sastanak i da u duhu donetih
zaključaka na XIV. i XV. Plenumu
razmotri ovo pitanje, a u prvome redu
sa stručno-moralne strane.


Pretsednistvo treba da obavesti republička
društva o rezultatu sastanka, a kod
nadležnih da preduzme odgovarajuće mere.


5. Izrada šumske terminologije
Plenum konstatuje da je na pitanju
terminologije u šumarstvu i industriji drveta
kod nas vrlo malo rađeno i da danas
postoji mnogo neraščišćenih pojmova, pa
pitanje terminologije treba studirati permanentno
u okviru instituta i fakulteta,
a one termine koji naročito danas unose
veliku zbrku, treba raspraviti odmah.
Pretsednistvo se zadužuje da za tu svrhu
formira komisiju, a republička društva
treba do 15 decembra da dostave Savezu
izvještaj o tome šta su sve do sada uradila
na tome polju. Pretsednistvo će preduzeti
mere da se ovome poslu pristupi
organizovano i da se obezbede potrebna
finansiska sredstva.


6.
O stručnim ispitima inženjera i tehničara
šumarstva i industrije drveta
Plenum konstatuje da je pitanje programa
i način polaganja stručnih ispita, kao i
pitanje pripravničkog staža inženjera i


tehničara šumarstva i drvne industrije
veoma važno i složeno pitanje. Sadašnji
program i način polaganja stručnih ispita
ne odgovara potrebama struke, pa je
potrebno pristupiti njegovoj izmeni. Plenum
zadužuje Pretsednistvo da obrazuje
komisiju za ovo pitanje koja će na osnovu
stavova republičkih društava da izradi
predlog programa stručnih ispita. Pretsednistvo
će dostaviti ovaj predlog na
mišljenje republičkim društvima, a posle
usvojenog teksta predati ga sekretaru za
poljoprivredu i šumarstvo drugu S. Komaru.


Republička društva treba da dostave do
kraja godine svoja mišljenja o ovom pitanju.


7. Razno
Plenum prihvata na znanje obaveštenje
o obrazovanju Nacionalnog komiteta Međunarodne
unije šumarskih instituta, kao
i da je pretstavljanje naše zemlje u ovoj
Uniji preneto na Savez.


Plenum zadužuje Pretsednistvo da prouči
metod i program rada Komiteta i njegovog
organizacionog i kadrovskog učvršćenja.


Na predlog Udruženja drvne industrije
Jugoslavije Plenum predlaže za člana III.
međunarodnog sajma drveta pretsednika
Saveza, druga ing. Rajicu Djekića, a za
člana Organizacionog odbora druga Dr.
ing. Dušana Oreščanina.


Plenum zadužuje Pretsednistvo da organizuje
fototeku Saveza.


Plenum konstatuje da je potpredsjednik
saveza drug ing. Zdravko Turk, kao član
Saveznog saveta za naučni rad i rukovodilac
Komisije za šumarstvo i drvnu industriju
pokazao vanredno zalaganje i da
najvećim delom treba njemu zahvaliti da
je ova Komisija uspela da uradi jedan
ogroman posao: Program naučno-istraživačkog
rada iz oblasti šumarstva i industrije
drveta. Plenum odaje priznanje drugu
Turku za sav njegov rad u Saveznom
savetu za naučni rad.


Plenum zadužuje društva da do 10 decembra
dostave izveštaj e o svome radu
u vremenu od IV. Kongresa SITJ do danas
da bi se mogao da izradi izvještaj Saveza
koji treba da bude dostavljen Savezu
ITJ radi sastavljanja izveštaja za


V.
Kongres.
Plenum smatra da pri izboru delegata
za V. Kongres Saveza ITJ treba voditi
računa o tome da se za delegate biraju
najaktivniji članovi društva.


Republička društva treba da dostave
svoje mišljenje o predloženim izmenama
Statuta Saveza ITJ do 10 decembra 1959.
godine.