DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1959 str. 49     <-- 49 -->        PDF

USPOMENA NA SVIJETLE PRIMJERE NAŠE NARODNOOSLOBODILAČKE
BORBE I REVOLUCIJE


Na svečanom Plenumu Šumarskog Društva
Hrvatske, istaknut je golem uspjeh,
koga su naši narodi poslije Oslobođenja
postigli na svim poljima privredne, društvene,
političke i kulturne djelatnosti. Polet,
kojim su naši narodi prionuli u izgradnji
socijalizma u našoj zemlji rijetko da
je imao primjera u historiji čovječanstva.
Ti golemi uspjesi izrasli su iz teške borbe,
koju je naš narod predvođen sa KP vodio
kroz dugi period prije rata za vrijeme narodnooslobodilačke
borbe. U ovom teškom
vremenu nicali su i isticali se likovi, koji
su svojom hrabrošću i borbom upisali svoja
imena u stranicama naše historije. Mnogi
su nesebično dali svoje živote za bolju
budućnost naših naroda. Šumarski inženjeri
i tehničari dali cu u ovoj nesmiljenoj
borbi svoj prilog. Mnogi šumari sudjelovali
su aktivno u borbi, a nnogi su pali
kao žrtve fašističkog terora.


U ovom broju donosimo ukratko o životu
i radu narodnih heroja šumara. Njihov
primjer požrtvovanja za opću stvar za koju
su neki dali i svoje živote treba da nas sve
nadahnjuje u našem sadašnjem radu na
izgradnji naše socijalističke zajednice.


FRANJO KNEBL, ing. šumarstva


Rođen je 1915. u Vilsnica-Dečinu, Cehoslovačka.
Gimnaziju je završio u Sisku
1934. godine, a Šumarski odsjek Poljoprivredno
šumarskog fakulteta u Zagrebu


Ing. Franjo Knebl


1940. godine. Za vrijeme studija u Zagrebu
prišao je naprednom studentskom pokretu
i učestvovao je u mnogim akcijama koje


je organizirala KP i napredna studentska
omladina. 1938. godine postao je član KPJ.
Od stupanja u Partiju pa do početka Narodnooslobodilačkog
rata obavljao je razne
odgovorne partijske dužnosti. Bio je
član Okružnog komiteta za Baniju, i član
Vojnog komiteta, koji je imao zadatak
pripremu oružanog ustanka u ovom dijelu
naše zemlje..


Jula 1941. godine stupio je u sisački partizanski
odred. Od tada pa do kraja rata
bio je u mnogim partizanskim odredima i
jedinicama Narodnooslobodilačke vojske i
učestvovao je u mnogobrojnim borbama.
Za to vrijeme vršio je i brojne vojne dužnosti:
u Sisačkom partizanskom odredu,
zamjenik političkog komesara i zatim komesar
čete u Banijskom partizanskom odredu,
komesar Bataljona »Moslavina«, politički
komesar Moslavačkog partizanskog
odreda, zamjenik političkog komesara Sedamnaeste
udarne brigade, zatim zamjenik
političkog komesara Šesnaeste omladinske
brigade, vršilac dužnosti komesara
divizije, komesar Zumberačko-posavskog
sektora i politički komesar Tridesetčetvrte
udarne divizije. Na svim tim dužnostima
se isticao hrabrošću i sposobnošću rukovođenja.
Zahvaljujući dobrim djelom njegovoj
hrabrosti, požrtvovan ju i vještini rukovođenja,
jedinice kojima je komandovao
izvojevale su mnoge pobjede. Za narodnog
heroja proglašen je 23. VII. 1952. godine.


Poslije Oslobođenja zemlje nalazio se na
raznim dužnostima u Jugoslavenskoj armiji.
Ove je godine (1959.) napustio armiju
kao generalmajor i postavljen je za sekretara
Sekretarijata za šumarstvo NR Hrvatske.


MOMČILO POPOVIC - OZREN


Rođen 7. VII. 1906. u Busilovcu kod Pa


raćina. Srednju školu završio u Jagodini


(Svetozarevo), a Šumarski fakultet u Beo


gradu. Već u ranoj dobi mnogo je čitao


naročito naprednu literaturu, pa je u gim


naziji bio na čelu kružoka za proučavanje


marksizma.


Kao student nastavio je političkim ra


dom i aktivno sudjeluje u naprednim dru


štvenim organizacijama. Clan KP postao je


1938. godine. U to doba već je razvio ši


roku političku aktivnost u Aleksincu, Nišu


i drugim mjestima Srbije. God. 1941. odlazi


u Aleksinac gdje organizira ustanak i stva


ra Ozrenski partizanski odred.


Veoma je bio cijenjen među svima, koji


su ga poznavali. 3. februara 1943. godine