DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1959 str. 42     <-- 42 -->        PDF

SVEČANI PLENUM ŠUMARSKOG DRUŠTVA HRVATSKE
povodom proslave četrdesetgodišnjice KPJ i SKOJ-a


Referat koji je na svečanom Plenumu
Šumarskog Društva Hrvatske
održao tajnik ing. Oto Zunko.


Radnička klasa naše zemlje na čelu sa najnaprednijim svojim predstavnicima
osnovala je prije 40 god. svoju borbenu organizaciju Komunističku partiju
Jugoslavije. Usprkos nečuvenih proganjanja, terora, zatvaranja i ubistava,
Partija je iz dana u dan dobivala nove pristalice, nove članove i simpatizere.
To je bila posljedica konzekventnog i beskompromisnog stava članova Partije
koji su svim prilikama branili prava radničke klase i pružali otpor buržoaziji
u njenom ekonomskom porobljavanju ne samo radničke klase, nego i svih
slojeva naroda .Takovom borbom Partija je sticala sve veći ugled i povjerenje
podjarmljenih i eksploatiranih slojeva naroda. To povjerenje u Partiju i
njeno rukovodstvo došlo je naročito do izražaja okupacijom naše zemlje, kada
su uz tuđince zagospodarili i njihove sluge, te zajedno počinili nebrojene zločine.
Poziv Partije na ustanak odjeknuo je širom zemlje i svi pošteni rodoljubi
odazvali su se tom pokliču i započeli borbu za oslobođenje zemlje i istjerivanje
okupatora i njegovih slugu.


U tim prijeratnim zbivanjima, zbivanjima koja su čeličila članove Partije
za konačni obračun sa kapitalizmom nisu ostajali po strani ni članovi našeg
društva — šumarski inženjeri.


Naše Društvo, jedno od najstarijih stručnih udruženja u tom dijelu Europe,
u uslovima rastućeg kapitalizma nije ostalo pasivni promatrač, već je dizalo
svoj glas protiv pljačkaške politike koja se vodila u ovoj grani privrede. Mnogobrojne
afere, korupcija i slično došle su na vidjelo zahvaljujući činjenici što
su naši članovi tome pripomogli. Bezobzirne pljačkaške sječe vođene u kolonijalnom
stilu, često su se pokušale pokriti plaštem stručnosti. Akcije Društva
nastojale su spriječiti ovo upropaštavanje nacionalnog bogatstva, u čemu su i
često uspjevale. Vidnu ulogu u tim akcijama imalo je i naše glasilo »Šumarski
list« koje neprestano izlazi od 1876., dakle punih 84 godine. Poznati su članci
»Kuda brodimo« i »Brod tone« u kojima se prikazuje stanje šuma i prikazuju
momenti koji su do toga doveli. Protiv ovakove politike naši članovi smjelo
su dizali svoj glas, premda su bili svjesni svih posljedica koje iz toga proizlaze.
Nije bio rijedak slučaj da su pojedini šumari, zbog svoga stava, bili i po nekoliko
puta premještavani u toku jedne godine, što ipak nije smanjivalo elan i
želju za očuvanje šuma.


Stara je Jugoslavija već od samog svog osnutka bila razdirana šovinističkim
težnjama, u čemu su se naročito isticale mlade buržoazije Srbije i Hrvatske.
Usprkos tome već u 1921 god. dolazi do fuzije postojećih šumarskih društava
i stvara se jedinstveno »Jugoslavensko šumarsko udruženje«. Ovo udruženje
okupilo je oko sebe šumarske stručnjake svih naroda Jugoslavije, te se
u njemu nisu pojavljivali šovinistički ispadi. To je bio put kojim su pošli naši
članovi, put bratstva i jedinstva naših naroda.


448
ŠUMARSKI LIST 12/1959 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Ova jedncdušnost čitave stručne javnosti došla je i do izražaja kada je poduzeta
akcija sa strane vlade da se ukine Šumarski fakultet u Zagrebu, premda
je to najstariji fakultet na Balkanu. Videći jedinstven stav udruženja vlast je
morala popustiti i tako nije došlo do ostvarivanja ove odluke.


Ostale akcije Drušva, imale su isto takav ili sličan karakter. Nakon V. zemaljske
konferencije KPJ, kada je na čelo Partije došao drug Tito, došlo je
do još jačeg upliva Partije u mnogim društvima i organizacijama. U našem
društvu u tom periodu ne dolazi do nekih krupnih promjena, no djelatnost
Komunista-članova KPJ i SKOJ-a osjeća se u znatnoj mjeri, zahvaljujući tome
štc se veći broj komunista nalazi u Društvu. Ovdje su vodili diskusije ne samo


o stručnim
problemima, nego su istovremeno vršili propagandu marksizma.
Mora se istaci da je već od najranijih dana Partije bilo šumara, koji su bili
njeni članovi kao što je na pr. Rafae l M o 11, koji je član od 1926. god. ili
pak simpatizeri poput Petra Zianija i Zivke Vujića.
Šumarsko društvo, odnosno točnije Jugoslavensko šumarsko udruženje
okupljalo je u svoje redove ne samo diplomirane šumarske inženjere, nego također
i studente šumarstva. Njihov je broj stalno rastao i sve je veći broj bio
onih koji su bili povezani s Partijom bilo kao njeni članovi, bilo kao članovi
SKOJ-a ili pak kao simpatizeri. U periodu poslije 1930. god. nosioci revolucionarnih
akcija bili su u najvećoj mjeri baš studenti-članovi Društva. Borba
na Fakultetu postaje odraz borbe na Sveučilištu, postaje borba između raznih
profašističkih grupacija i naprednih studenata. U to vrijeme ističu se svojim
revolucionarnim radom Đuro Margetić, Nikola Brkljači ć, II ij a
Dorči´ć (svi ubijeni 1941. god.), Ante Sedmak (ubijen 1945. god.) te
Jure Kosovi ć, Pavle Fukare k, Đuro Zmijanac i ostali.


Kasnijih godina na Fakultetu i u Društvu djeluju sve jače revolucionarne
snage. Borbe sa profašističkim elementima postaju sve žešće. U to vrijeme ističu
se svojim radom na proširivanju marksizma te organiziranju i prikupljanju
crvene pomoći drugovi Marković Bogdan, Juzbašić Matija,
Balzar Franjo, Cop Bogumil, Jurić Pavle, Radetić Ivan,
Jakić Velimir, Androić Milan, Tonković Dragan i ostali.


Tik pred početak rata utjecaj Partije na studente bio je tolik da su upravu
Kluba preuzeli napredni studenti nakon što su je niz godina držali frankovci
ili HSS. U to vrijeme djeluju među brojnim naprednim studentima Čed o
Grbić, Štipa Domankušić, Rade Janjanin, Pero Morača
i velik niz ostalih.


Kao što se vidi iz prednjeg izlaganja utjecaj Partije počeo je iz godine u
godinu i u posljednjim predratnim godinama bio je već velik broj šumara i
studenata, koji su aktivno radili kao članovi Partije i SKOJ-a.


Valja naglasiti da se ova djelatnost nije odvijala samo na Fakultetu i Društvu,
nego su se studenti povezivali i sa radničkim pokretom. Tako su studenti
šumarstva bili povezani s radnicima ZET-a s kojima su zajednički vodili
štrajkove i izlazili u nekoliko navrata u demonstracije. Ovakovim radom i prekaljivanjem
dočekali su i kapitulaciju buržoaske kraljevske vlade i sramnu
podjelu zemlje među okupatorima.


Poziv Partije na ustanak prihvatio je i niz naših članova od kojih su mnogi
već od prvih dana uzeli puške u ruke, te bili i organizatori ustanka u pojedinim
krajevima. Da spomenemo samo neke kao što su na primjer Franj o
Knebl, Ivan Radetić, Branko Matić, Pero Miočinović,
ŠUMARSKI LIST 12/1959 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Pero Vujanić, Ante Radovčić, i ostali nespomenuti, osim njih, nosioca
»Spomenice 1941.-«. Kasnije su u redovima NOV ili na organiziranju
narodne vlasti i šumske privrede bili i mnogi naši članovi. Bio bi predug niz
imena koje bi valjalo nabrojiti, te ih stoga ne ćemo poimenično nabrajati.


Velik broj učesnika naše revolucije odlikovan je raznim odlikovanjima a
trojica su primila i najviše odlikovanje — orden »Narodnog heroja«. To su
drugovi Franj o Knebl , — današnji sekretar za šumarstvo, zatim dva studenta
šumarstva i to Čed o Grbi ć — danas član Izvršnog viječa Sabora
NRH, te R a d e J a n j a n i n, koji je poginuo kao komesar divizije u V. ofanzivi.


Na poziv ZAVNOH-a održana je 16. XII. 1943. u Otočcu konferencija tehničke
inteligencije sa slobodnog teritorija, kojoj su prisustvovali i 15 šumarskih
inženjera i tehničara. Na toj konferenciji izrađena su i prva uputstva kako urediti
šumarsku službu na oslobođenom teritoriju.


Mnogi od naših članova ostavili su svoje živote na bojnim poljima širom
čitave naše zemlje, te nisu imali sreću da vide plodove svoje borbe, da vide
slobodnu svoju domovinu u kojoj su pobjedile ideje Marksa i Engelsa.


Uspjesi naše armije i sve jače proširivanje oslobođene teritorije izazivalo
je sve veći bijes okupatora i njihovih trabanata. To je dovodilo do sve većeg
terora, kome su padali žrtvom mnogobrojni sinovi naše zemlje koji se nisu
mirili sa ropskim položajem. Jasenovac, Glina, Jadovno, Danica i drugi njemačko-
ustaški logori bili su mjesta gdje su uz ostale i naši članovi uz najveće
patnje čekali smrt od metka, kamena, malja, gladi ili bolesti.


Svima njima, znanim i neznanim koji su dali svoje živote za oslobođenje
odajemo danas priznanje i sjećamo ih se poštovanjem i željom da nam budu
uvijek svetao primjer kako treba žrtvovati sve za bolji život radnog naroda.


U samom Društvu tik pred rat dolazi do krupnijih promjena. Zahvaljujući
podršci vlasti tadanje banovine Hrvatske u upravu Društva dolaze profašistički
elementi, koji odmah mijenjaju naziv Jugoslavensko šumarsko udruženje u
Hrvatsko šumarsko društvo, koji naziv nosi Društvo i u periodu okupacije.
Premda su vlasti nastojale i vršile pritisak na šumare, kako bi aktivirale rad
Društva, mnogi dotadanji članovi ne obnavljaju svoje članstvo želeći i na taj
način pokazati svoje neslaganje sa takovom politikom uprave.


U toku rata zamrla je gotovo svaka djelatnost Društva čime su članovi
ponovo pokazali svoju svijest, ne želeći da surađuju sa okupatorom i domaćim
izdajicama.


Pobjedonosni završetak rata stavio je pred Partiju i zemlju niz novih krup


nih zadataka i čitava je zemlja bila razorena i uništena, te je trebalo prvo za


liječiti rane zadane ratom, podići spaljene domove, popraviti srušene saobra


ćajnice, obnoviti uništenu industriju..


Krupan zadatak pao je na šumarstvo koje se u cjelini odazvalo. Stotine


hiljada kubika građe bilo je predano za obnovu kuća, stotine hiljada komada


pragova bilo je izrađeno: predano za ugradnju u željezničke pruge, kako bi se


u rekordnom vremenu obnovio saobraćaj. Društvo i njegovi članovi časno su


izvršili ovaj svoj zadatak. Premda su bile posječene ogromne količine drvne


mase ipak nije dolazilo nigdje do devastacije i pustošenja šuma.


Saradnja sa ´jganima narodne vlasti bila je ostvarena u punom opsegu.


Nije bilo gotovo ni jednog pitanja iz oblasti šumarstva a da Društvo nije imalo


prilike da Kaže svoju riječ.