DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1959 str. 31     <-- 31 -->        PDF

EKONOMSKE I BIOCENOTSKE POSLJEDICE KASNOG TRETIRANJA


SASTOJINA PROTIV GUBARA


dr. Milan Androić, Zagreb


Uvod


Dobro je poznata činjenica da rano i pravovremeno suzbijanje šumskih
štetnika ima velike prednosti pred intervencijama koje se provode kasno. —
Tretiranje sastojina protiv gubara (Lymantria dispar L.) obavlja se u pravilu
samo jedamput u istoj godini. Ponovljeno suzbijanje na istoj površini provodi
se u slučaju prvog neuspjeha, bilo zbog nepovoljnog vremena za vrijeme prvog
suzbijanja ili neposredno poslije akcije, zbog premale koncentracije ili količine
insekticida po jedinici površine. Vrijeme suzbijanja određeno je vremenom
pojave gusjenica prvog stadja. Obično se nastoji početak akcije -odrediti u
vrijeme kada su se sve gusjenice ispilile. U jednoj šumi može vrijeme od prve
do posljednje eklozije iznositi i 15 dana. Ovaj razmak može u nekim šumama
biti i duži. Ovisi to o položaju šume, ekspoziciji, nadm. visini i t. d. Nije rijedak


«SJ;E-:::.´´´ -.-^! -.:^v>.-:»,X-s:i«,.


Ä/ j ,


SI. 1. Većina šumskih štetnika najprije
obrsti gornje dijelove krošnje.
Donji dijelovi dolaze kasnije na red.


(Foto: dr. Androić)


slučaj, da su u jednoj šumi gusjenice u IV. i V. stadiju, a u drugoj tek u početnim
stadijima. Pa i u istoj šumi nalazimo gusjence različitih stadija, iako
određeni stadij dominira. Tretiranje u vrijeme pojave prvih gusjenica krije u
sebi opasnost da u slučaju kiše insekticid bude ispran, pa tada naknadn o
izišle ili vjetrom donošene gusjenice izbjegnu djelovanj
u insekticida . Budući gusjenice prvog stadija ne pričinjaju znatna
oštećenja lišća (posljdnja dva stadija konsumiraju 90 posto hrane koju ukupno


´ 437
ŠUMARSKI LIST 12/1959 str. 32     <-- 32 -->        PDF

konsumiraju gusjenice u svim stadijima zajedno), odlaganje akcije do izlaska
posljednjih gusjenica neće u većini slučajeva predstavljati neki riziko s obzirom
na učinjene štete, bar ne za istu šumu.


No odgađanje akcije suzbijanja može imati kudikamo štetnije posljedice
s obzirom na biocenozu. Biliott i (2) je ustanovio za borova četnjaka
(Thaumatopoea pityocampa Schiff.) da je interval između eklozije posljednjih
gusjenica i pojave prvih parazita gusjenica, tek jedan do dva dana. Prema
tome u ovom slučaju uništavajući štetnike, uništavamo i njegove parazite.


Gusjenice hrastova četnjaka (Thaumatopoea processionea L.) su veoma
otporne na insekticide, bar one koje mi do sada upotrebljavamo, i to tim otpornije
što su gusjenice starije. Tako je za gusjenice drugog stadija letalna doza
2 puta veća od one za gusjenice prvog stadija (11). Imali smo prilike vidjeti
ljeti u šumama u kojima smo vršili suzbijanje gubara ili zlatokraja aviometodom,
na stablima veliki broj svlakova četnjakovih gusjenica. To se moglo
dogoditi, jer su četnjakove gusjenice u vrijeme tretiranja ble već odrasle i
letalna doza DDT-a za gubara, nije bila efikasna i za četnjaka.


Nisu samo četnjakove gusjenice starijih stadija otpornije od onih mlađih.
To vrijedi uglavnom za sve štetnike pa i za gubara. Stoga kasn o suzbi janje
zahtijeva i povećanje količine insekticida, a tim
i troškova suzbijanja. Dok se gubareve gusjenice do trećeg stadija
uspješno suzbijaju sa 2,5 kg 16,5% DDT-a, u IV. a naročito u V. stadiju nije
ni 3 kg uvijek dovoljno. No nije samo povećana količina insekticita, potrebna
za suzbijanje starijih gusjenica jedini razlog koji govori protiv kasnog suzbijanja.
Tim suzbijanjem, sve da i uništimo gusjenice nismo postigli cilj suzbijanja


t. j . nismo spriječili gubitak prirasta. Što više, uz uslove o kojima ćemo govoriti,
taj gubitak može biti veće nego u slučaju da šumu nismo uopće tretirali. A u
većini slučajeva kasnim suzbijanjem ne uništavamo sve gusjenice, pa se one
mogu pojaviti i u slijedećoj godini. Naročito zakašnjel o suzbijanje gubara
nije opravdano u vrijeme retrogradacije jer u tom slučaju niti je očuvan prirast
te godine, niti prijeti opasnost da se gubar pojavi slijedeće godine, što bi
jedino i moglo opravdati takovo suzbijanje.
O prirastu


Veličina godišnjeg prirasta ovisi o tlu, klimatskim prilikama (vjetar, oborine,
temperatura, svjetlo) a osim toga i o sastojinskim osebinama. Veoma
važan faktor koji direktno utiče na stvaranje drvne mase koja prirašćuje, jest
veličina krošnje odnosno površina lišća (asimilacijska površina).


Nördlinger (cit. Büsgen 3) smatra da prirast ovisi o količini lišća više no
0 rezervnim supstancama u kori i drvetu. Bürger je izračunao odnos između
količine (površine i težine) lišća i prirasta za hrast, bukvu, jelu, smreku i bor.
Smatramo da i prošlogodišnji uslovi mogu imati izvjesni utjecaj na stvaranje
prirasta slijedeće godine jer se lišće razvija na račun rezervne materije, koja
je akumulrana u pupovima i korijenu od prošle godine. No taj utjecaj na
stvaranje prirasta u jednoj godini kod većine listača nije niti izdaleka od tolikog
značenja kao prilike u kojima se nalazi stablo, odnosno sastojina u toj godini.
1 Hart ig je (cit. Büsgen) poslije golobrsta koga je na hrastu izazvao hrušt(Me


438
ŠUMARSKI LIST 12/1959 str. 33     <-- 33 -->        PDF

lolontha melolontha L.) konstatirao slijedeće godine normalni
prirast . Ovo je dakako moguće za listače koje svake godine obnavljaju
asimilacijsku površinu. Četinjače bi u tom slučaju sasvim drugačije reagirale,
jer se kod njih svake godine obnavlja tek jedan dio iglica (kod bora 1/3, kod
jele 1/5). I u potpuno normalnim okolnostma stablo ne prirašćuje jednako u
svim svojim dijelovima. Taj gubitak prirasta u debljinu uslijed abiotskih


7


mm


mm
Stvaranje prirasta
kod hrasta za vrijeme
veg. perioda (pre


/


ma podacima Topgu-
/´ | *-^ HRAST


glu 1940, iz knjige R. ^ /»or 2/iJ Tredelenburg - H. """l´-´U. "


Mayer-Wegelin, / / \ y^s^
rxa Lm


ri´tiiM


1955).
/ /l


MA7 7M II
1 JUU AUGUST 1


faktora nije jednoličan. Uslijed suše za vrijeme vegetacijske periode stablo
slabije prirašćuje u svojim donjim dijelovima nego ispod krošnje. Kako to
djeluje na cjelokupni godišnji prirast nije do sada istraženo (10). Pogotovo to
nije istraženo u slučaju da insekti nagrizaju ili skeletiraju lišće ili čak prouzrokuju
totalni gubitak lišća. Čitav problem postaje još složeniji ako uzmemo


SI. 2. Ovaj hrast bio je u proljeće


Sppotpuno obršten. Nakon dvadesetak
dana
izbija mlado novo lišće.
(Foto: dr. Androić)


u obzir tok godišnjeg prirašćivanja, koji ni izdaleka nije ravnomjeran nego
predstavlja veoma nepravilnu krivulju. Kod hrasta ta krivulja u početku perioda
naglo raste, zatim opada, ponovo raste i do kraja perioda postepeno
ŠUMARSKI LIST 12/1959 str. 34     <-- 34 -->        PDF

opada (vidi grafikon). Stoga nije svejedno za stvaranje prirasta kako i kada
nastaju promjene na klorofilnom aparatu, odnosno lišću. Sasvim je drugi slučaj
kod proljetnog golobrsta koga učini zlatokraj, i koji se zbiva u vrijeme dok
još krošnja nije formirana (pupovi bivaju prije uništeni), ili golobrsta koga
izvrši gubar, što se redovno događa kada je krošnja potpuno formirana (konac
maja, polovina lipnja). Pupovi koje oštete ili unište gusjenice zlatokraja sadržavaju
obilje tvari koje putuju u stablo stvarajući debljinski prirast. Razlika
je dakle u kvalitetu štete koju počini zlatokraj i gubar, pa se postavlja pitanje
koji je od dva načina oštećivanja za stablo štetni ji.


Bez obzira na ulogu koju kod prirasta ima korijen, a koju krošnja, nema
nikakve sumnje da je veličina prirasta (do izvjesne granice) ovisna direktno
od veličine krošnje odnosno veličini asimilacijske površine. Da krošnja ima
odlučni utjecaj na stvaranje prirasta govori i činjenica da stabla sa asimetrično
razvijenom krošnjom imaju vći prirast na onoj strani stabla na kojoj je krošnja
više razvijena.


Procjena gubitka prirasta


Nekoji autori tvrde da stvaranje prirasta kod hrasta započinje još prije
listanja. Prema Schober u (12) hrast je počeo prirašćivati 27. aprila, ali puno
piirašćivanje na visini od 2—6 m počelo je 11. maja. Proljetni krug poroznog
staničja u hrastovu stablu stvara se nešto poslije tjeranja pupova. Iako je


SI. 3. I potpuno obrštene grane dobivaju
novo lišće.
(Foto: dr. Androić)


utvrđeno da se prirast može stvarati iz rezervnih materija korjena nezavisno
od asimilacije, ipak je taj proces veoma ograničen. Stoga je za našu procjenu
bilo približno zadovoljavajući račun koga sam izložio u jednom prijašnjem
članku (1), u kome smo izračunali, da je gubitak prirasta uslijed golobrsta gubara
30°/« od ukupnog godišnjeg prirasta. K 1 e p a c (6) je mjerenjem potvrdio
ispravnost ovoga računa. On je mjerio i računao gubitak prirasta za šume fa
ŠUMARSKI LIST 12/1959 str. 35     <-- 35 -->        PDF

kultetske šumarije Li povij an i odjel 155a u 1956. i 1957. godini. Prirast
u tim godinama, od kojih je prva bila godina kulminacije a druga retrogradacije,
uspoređivan je sa prirastom u 1955. godini odnosno sa prosjekom prirasta
od 1950.—1955. godine. U 1956. godini gubitak prirasta iznosio je 30%. Te godine
u tom odjelu bio je golobrst t. j . krošnje su bile totalno obrštene U 1957.
godini ta je sastojina tretirana avionima sa 2,5 kg 16,5% DDT- po ha, pa se
s pravom moglo očekivati da neće biti gubitka prirasta. No usprkos suzbijanja
i činjenici da su gusjenice bile uništene gubitak prirasta iznosio je, prema
Klepc u u 1957. godini 40% od ukupnog godišnjeg prirasta, pa je isti autor
izrazio sumnju nije li to naknadna posljedica prošlogodišnjeg golobrsta. U
ovome radu nastojali smo ovoj činjenici dati naše tumačenje. Teoretski bi bilo
logično da je gubitak prirasta uslijed golobrsta manji nego u slučaju kada je
asimilacijski površina znatno reducirana i ostaje takova kroz nekoliko mjeseci.
Potpuno obrštena stabla, naime, nadoknađuju list za 20—25 dana, a u slučaju
da je lišće samo djelomično izgriženo (što uglavnom čine gusjenice mlađih stadija),
klorofilni apart ostaje smanjen do kraja vegetacijskog perioda. Teško je
reći kakav je odnos između postotka smanjenja lisne površine i smanjenja prirasta,
ali je sigurno da veće smanjenje ispod optimalne asimilacijske
površin e ima za posljedicu i veći gubitak drvne mase.


Stoga se naš račun da je gubitak prirasta uslijed golobrsta (kroz 20 dana)
jednak gubitku prirasta u slučaju da je lisna površina smanjena za 40% (kroz
3 veget. mjeseca) može smatrati samo aproksimativnim (1). Jol y (5) je u najnovije
vrijeme proveo pokus na topolama. On je izvršio umjetnu defoliaciju i
ustanovio da topole uslijed totalnog gubitka lisne površine gube 50% od ukupnog
godišnjeg prirasta drvne mase. No ako je smanjio površinu za 50% gubitak
prirasta nije odgovorao procentu smanjenja lisne površine već je bio znatno
manji. Kod brz´orastućih topola defoliacija u jednoj godini odrazila se na prir
a stoj i u slijedećoj godini.


Veličina prirasta i klimatski uslovi


Odnos veličine prirasta i klimatskih faktora u prvom redu vlage i temperature
ispitivali su mnogi autori za razne vrste drvca. Od osobitog su značnja
istraživanja o djelovanju sušnih godina na veličinu prirasta (Krone r 1952.
iz Tredelenbur g H. Mayer-Wegelin). Na vlažnim staništima hrast je u
sušnoj godini prirašćivao jače od prosjeka, na suhim staništima slabije. Za
1947. godinu, koja je bila osobito sušna, najjače je na suhom staništu reagirala
bukva, zatim brijest, hrast i jasen. Hrast je pokazivao smanjenje godišnjeg
plošnog prirasta do 20l0/o u odnosu na srednji prirast od 1941.—1950. Slijedeće
godine hrast je imao normalni prirast, dok je za smreku i bukvu trebalo 2 godine
da to postignu. Spomenuti ću ovdje još i navode Krah 1 —Urbana o
utjecaju klimatskih faktora za vrijeme veg. perioda na godišnji prirast hrasta.
Taj uticaj nije se mogao opaziti kod širine ranoga drva, ali je u sušnim godinama
utvrđena smanjena širina kasnog drveta, što dakako utječe na sveukupnu
širinu goda te godine. U starijim sastojinama i širina kasnog drveta postaje


ravnomjernija pa izgleda da se klimatsk i uslov i ko d hrast a n e
odražavaj u n a širin u god a u toliko j mjer i ka o ko d neki h
drugi h vrst a drveć a (9).


/
ŠUMARSKI LIST 12/1959 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Wellenhofe r (1948. cit. Tredelenburg) je za lužnjak ustanovio u 75%
slučajeva podudaranje širine godova sa količinom oborina za vrijeme vegetacijske
periode.


Prema Wellenhoffer u (cit. Krahl-Urban) razlike u širini goda mogu
imati i različite uzroke. Pored tla i stanišnog prostora, uglavnom je variranje
širine goda prouzrokovano vremenskim prilikama ili napadom
insekata . Nije se moglo utvrditi da li urod žira ima uticaja na širinu goda.
Prorede povećavaju širinu goda sve dotle dok krošnje ne postignu optimalni
prostor i razvoj.


SI. 4. Prema ovoj slici snimljenoj u
julu 1959, ne bi se moglo reći da je
ova hrastova šuma bila u proljeće


iste godine potpuno obrštena od
zlatokraja.
(Foto: dr. Androić)


Ovo malo primjera pokazuje da treba ozbiljno uzeti u razmatranje oborine
(i temperatura) za vrijeme vegetacijske periode, stoga ćemo pokušati analizirati
eventualni utjecaj ovih faktora na smanjenje prirasta u odjelu 155 šumarije
Lipovljani 1957. godine, služeći se podacima meteorološke stanice u Lipovljanima.


Zimske oborine mogu biti od utjecaja za vegetaciju u proljetnim mjesecima.
Prosjek oborina u Lipovljanima u I. kvartalu, za period od 1950.—1955. godine
iznosio je 218 mm, za 1955. godinu koju Klepac smatra normalnom s obzirom
na klimatske prilike — 247 mm, a 1957. godine zimski period pokazuje smanjenje
oborina u odnosu na prosjek za —32 mm (—15%). Za vegetacijski
ŠUMARSKI LIST 12/1959 str. 37     <-- 37 -->        PDF

period V.—VIII. ti brojevi se odnose kao 282:378:287; oborine su dakle u
vegetacijskoj periodi 1957 godine bile nešto iznad prosjeka (1950—1955).


No ako oborine upoređujemo po mjesecima onda vidimo da je 1957. god.
imala veoma malo oborina u junu u odnosu na prosjek 1950.—1955., a nešto
više u julu. Niske oborine u junu i prosječno viša temperatura (21.1°) naprama
prosjeku 1950.—1955. (20,3°) daje ovome mjesecu obilježje sušnog mjeseca.
Prema Huff el u (cit. Plavšić-Klepac) u VI. mjesecu stvara se 29,2% u VII.
mjesecu 29,4% prirasta. U ova dakle dva mjeseca stvara se više od polovice
(58,6%) ukupnog godišnjeg prirasta. Uzmemo li da se smanjenje prirasta uslijed
smanjenih oborina i povećane temperature moglo odraziti u drugoj polovini
juna, pa uz pretpostavku da izostane u toj polovini i Va ukupnog prirasta, to bi
se smanjenje moglo ocjeniti sa cea TI« od ukupnog prirasta. A to ni u kom
slučaju nije dovoljno da opravda gubitak od 40% ukupnog godišnjeg prirasta.


Istraživanja Schober a (12) o utjecaju sušne godine na veličinu prirasta
mogu nam dobro poslužiti za upoređenje u našem slučaju. Schobe r je ispitivao
utjecaj suše na hrast u području Göttingena (607 mm god. oborina) i
Hann. Mündena (743 mm god. oborina). Godina 1947. bila je ekstremno sušna.
Za vrijeme vegetacijske periode od V—IX., odstupanja od prosjeka (364 mm)


SI. 5. Štetnik je
uništen. Iza njega
ostalo je nagrizeno
lišće. Ono će
tako ostati dp jeseni
(desno pošteđena
grančica).


Asim. površina
smanjena je za
cea 70%>.


(Foto: dr. Androić)


u području Göttingena iznosila su — 88 mm (— 24%) a u području Hannover
Mündena —156 mm (—43%). Prirast je bio smanjen u odnosu na 1946. godinu
(lOO´/o) u Göttingenu za 18% a u Hann. Mündenu za 6´°/o. Autor je uzeo za objekt
istraživanja stabla do 40 cm promjera, koja prema Krahl-Urban u pokazuju
jača variranja od starijih (što vrijedi za naš slučaj), pa i pored toga gubitak
mase u ovako ekstremnom slučaju ne premašuje 16°/o. U našem slučaju nema
odstupanja za vrijeme vegetacijske periode (V.—IX.) 1957. god. od srednjaka
1950.—1955. god. (334 mm), već su naprotiv oborine u tom periodu veće od
piosjeka (374 mm), pa i to dokazuje da se smanjeni prirast ne može potpuno
pripisati klimatskim uslovima. Istraživanja Klepc a (5) mogu nam također
to potvrditi. Jasen je 1957. g. imao smanjeni prirast samo za 10°/» u odnosu na
1955. g. No to smanjenje može se pripisati i intenzivnom napadu jasenove
ŠUMARSKI LIST 12/1959 str. 38     <-- 38 -->        PDF

pipe u toj godini. Jasen bi u konkretnim uslovima morao reagirati na pomanjkanje
vlage više nego hrast lužnjak, pa činjenica da prirast jasena u istoj šumi
u 1957. g. nije pokazao znatno smanjenje prirasta, pokazuje da smanjenje prirasta
kod hrasta također ne može naći svoje opravdanje u nepovoljnim klimatskim
uslovima te godine. Stoga se jedan dio smanjenja prirasta može pripisati
smanjenju asimilacijske površine odnosno brštenju, koje su izvršile gusjenice.*
Da se velikim dijelom taj gubitak može pripisati brštenju gusjenica prije i
poslije tretiranja te sastojine i smanjenju asimilacijske površine uslijed toga
usprkos tretiranja šume, dokazuje i ono što je o tome tretiranju navedeno u
entomološkom izvještaju, u kojem je između ostaloga navedeno da je akcija
1957. g. na vinkovačkom području vršena između 5.—11. V. U to vrijeme kaže
se u izvještaju, gusjenice su bile u II. i III. stadiju. Na kontrolnim stablima
količina ekstremenata nije nigdje prelazila 1 ccm.


Svakako je to bilo najpovoljnije vrijeme za suzbijanje. No da to nije bio
slučaj i na području Lipovljana vidi se iz spomenutog izvještaja u kome se
navodi, da se prigodom započinjanja akcije najveći dio gusjenica nalazio u III.
razvojnom stadiju ali ih je već jak o mnog o bilo u IV. stadiju. U najjače
napadnutim šumama već se moglo na lišću primjetiti izvjesno, iako slabo, oštećivan
je. Podaci dobiveni na kontrolnim stablima pokazali su da je gustoća populacije
bila neobično velika (veliki broj ekstremenata). Akcija je međutim
zbog nepovoljnog vremena sporo napredovala. Nakon 8 dana, kada je bila obavljena
tek polovica posla, najveći dio gusjenica nalazio se u IV. stadiju, a mnoge
već u V. stadiju.


Odjel 155a zamagljen je 13. i 14. V. Upravo za šume tretirane u to vrijeme
izvještaj kaže da je brštenje vrlo slabo jenjavalo, te je bilo prilično intenzivno
još idućih desetak dana i tek tada je osjetljivo palo, da nakon 3—4 dana
potpuno prestane. Brštenje inače, kako se to utvrdilo prigodom ranijih akcija,
potpuno prestaje već nakon 2—3 dana iza zamagljivanja, ak o j e on o pra vovremeno
sproveden o.


Odavde se jasno vidi da je zamagljivanje u odjelu 155 lipovljanske šumarije
izvršeno kasno. Budući je brštenje i poslije tretiranja nastavljeno 10 do 13
dana to jest do konca maja gusjenice su obrstile znatnu količinu lisne površine.
Tako smanjena površina lišća ostala je kroz sve vrijeme do konca vegetacije,
pa se to nesumnjivo moralo odraziti na daljnje stvaranje prirasta do konca
vegetacijske perode. Međutim okularno je teško procjeniti intenzitet oštećenja,
jer šuma naoko izgleda zelena. Naročito se ne vidi stupanj obrštenosti u vrhovima
krošanja jer nisu dostupni našem pogledu, a upravo vrhovi najjače bivaju
obršteni, dok su donje grane više manje pošteđene ili su najkasnije obrštene,
pa je slika odozdo mnogo povoljnija no onda kad se sastojina gleda odozgo.


Kasno dakle suzbijanje ne može se opravdati, jer je ono sa ekonomskog
aspekta u određenim uvjetima više štetno nego i sam golobrst. Dakako da
ovdje ne ulazi u obzir onaj riziko da kod netretiranja gusjenice izvrše golobrst
i da mlado lišće napadne pepelnica što može dovesti do sušenja pojedinih stabala.
Još manje je opravdano kasno tretiranje kada se očekuje prestanak gradacije
(u retrogradaciji), jer tada ne postoji niti opravdanja da se tretiranjem


* Kako se odrazu je golobrst od prošle godine na prirast slijedeće godine kod
hrasta, treba još proučiti. Ispitivanja su u toku (Klepac).
444


/
ŠUMARSKI LIST 12/1959 str. 39     <-- 39 -->        PDF

445
ŠUMARSKI LIST 12/1959 str. 40     <-- 40 -->        PDF

sprečava pojava štetnika u slijedećoj godini što može biti slučaj u progradaciji
odnosno kulminaciji Samo pravovremenim suzbijanjem postiže
se potpun ekonomski cilj i spašava čitav prirast.


Biocenotske posljedice kasnog suzbijanja


Ne manje važan razlog da se suzbijanje ne vrši kasno jest i pojava gubarevih
parazita koji se u vrijeme takovog tretiranja pojavljuju, a naročito u
velikom broju u vrijeme kulminacije i retrogradacije. A većina suzbijanja kod
nas vrši se upravo u godinama kulminacije i retrogradacije. Uništavanjem gubarevih
gusjenica uništavamo i njegove parazite i predatore koji ga napadaju
u gotovo svim fazama njegova razvoja. Ti su paraziti u velikom broju i paraziti
drugih šumskih štetnika: zlatokraja, četnjaka i suznika.


Svaki od ova tri štetnika predstavlja za hrastove šume ozbiljnog neprijatelja
a u prvom redu je to gubar i zlatokroj. Svaki od ovih štetnika ima svoju
dinamiku populacije i tok gradacije. Zajednički paraziti igraju u tom kompleksu
ulogu koja je usprkos nedovoljnih istraživanja od velikog značenja kao redukcioni
faktor u gradaciji navedenih štetnika. Kad bi se ti faktori dovoljno proučili,
došli bi do rezultata koji bi pokazali postoji li međusobna ovisnost ovih
štetnika odnosno njihovih gradacija, koji žive u istom biotopu i imaju zajedničke
neprijatelje. Bilo bio veoma zanimljivo proučiti nije li pojava hrastovog
četnjaka i nekih novih štetnika, koji su do sada bili indiferentni upravo u vezi
sa višegodišnjim suzbijanjem gubara i zlatokraja aviometodom na većim površinama.
Činjenica da kod svakog suzbijanja, a naročito kasnog, podliježu otrovima
i brojni neprijatelji štetnika, mora imati posljedice na prirodni tok gradacije
štetnika koga suzbijamo, a sigurno i na ostale štetneike, koje parazitiraju
zajednički paraziti. Primjera radi navodimo samo neke zajedničke predatore i
parazite gubara (Lymantria dispar), hrastova četnjaka (Thaumatopoea processioned
L.), zlatokraja (Nygmia phaeorrhoea L.).


Iz priložene se tabele vidi da je broj zajedničkih parazita velik. Taj broj
se ne može zanemariti kad govorimo o redukcionim faktorima populacije navedenih
šumskih štetnika. Ne poznavajući dovoljno ove faktore kasna intervencija
kemijskim sredstvima može i u ovom pogledu biti više štetna no korisna.
Stoga se ove važni biološki momenti ne smiju zanemariti kod svakog suzbijanja.
Kemijsko suzbijanje mora se reducirati na racionalne površine i tamo
gdje je ono zaista potrebno, a ne ugrožava bez težih posljedica korisnu entamof
aunu. Ranim suzbijanjem bit će za korisnu faunu


štetn e posljedic e izbjegnut e il i sveden e n a minimum ,
a ekonomsk i cil j suzbijanj a postignut .
LITERATUR A


1.
Androi ć (M): Izbor sastojina za suzhijanje gubara aviometodom i rentabilitet
ovog suzbijanja. Narodni šumar 1—3, 1958. g.
2.
B i 11 i o t i (E): Dif f icultes rencontrees dans la determination des pćriodes d´intervention
contre le Processionaires du Chene et du Pin (Rev. Patholog. Veget.
et Ent. Agric. 21) 1952.
3. Büsge n (M): Waldbaume: Jena, 1927.
4.
Griso n (P), Billiot i (E): Gusjenice četnjaka i uslovi kemijske borbe protiv
njih. Sum. list 5—6, 1954.
5.
J o 1 y : .Influence des defoliateurs forestiers sur l´accroissement. Extrait de la
»Revue forestiere frangaise«. No 11, 1959.
6. Kl epa c
(D): Izračunavanje gubitka na prirastu u sastojinama koje je napao
gubar (L y i m a t r i a dispar L.) Šum. list 8—9, 1959.
7. Kovačevi ć (2): Primjenjena entomologija III. Šumski štetnici, Zagreb, 1956.


ŠUMARSKI LIST 12/1959 str. 41     <-- 41 -->        PDF

8. Kr ahl
- Urban (J): Untersuchungen über den Jahrringbau der Eichen im
Preuss. Forstamt Freienwalde, Verlag J. Neumann-Neudamm, 1939.
9. Krahl-Urban (J): Die Eichen, Berlin 1959.
10. Tredelenbur g (R): M. Mayer-Wegelin, Holz als Rohstoff, München 1955.
11.
Trouvelot (B), Grison (P), Billioti (E): La prevision des infestations de
Processionnaire du Chene eu vue de traitement chimiques. Extrait du proces
verbal de la Seance du 9. Juillet 1952; Academie d´Agriculture de France.
12.
Schobe r (R): Zum Einfluss der letzten Dürrejahre auf den Dickenzuwachs
Forstwissenschaftliches Centralblatt, 70 Jahrg. Heft 4, April 1951.
ECONOMIC AND BIOCOENOTIC EFFCTS OF LATE TREATMENT OF STANDS
AGAINST THE GIPSY MOTH (LYMANTRIA DISPAR L.)


SUMMARY


In the forests of the Lipovljani district, which, in 1950, were totally defoliated
by the Gipsy Moth (Lymantria đispar L.) K1 e p a c established a loss of SO10/!) of the
total annual increment. Meanwhile, in 1957, these forests were treated by aerial
mist-spraying, and therefore no loss of increment was expected. But in this year,
too, K1 e p a c established a loss of 40´Vo of the total annual increment. In his work
the author interpreted this phenomenon. The author states that the spraving in the
before-mentioned forests was carried out too late so that before being destroyed
the caterpillars already reduced the chlorophyll apparatus which remained in such a
reduced condition up to the end of the growing season, i. e. almost 3 months (fot. 5).


In case of complete defoliation trees regenerate their foliage after 20—25 days,
(fot. 3 and 4). Owing to this also the increment was less reduced. The author established
that a loss of 4ö°/o of the totale annuel increment in 1957, cannot be ascribed
to the climatic conditions, comparing the average annual increment of the 1951-1955
period with that of the year 1957 by availing himself of SCHOBER´s investigations
on the influence of dry years on the increment of different tree species.


The author concludes that a late spraying has no justification because the
desirable objective i. e. to save the increment is not attainable. Especially in the
years when a natural decrease of the infestation can be expected a late spraying
has no justification. Besides, when a late spraying is applied there occurs a destruction
of the useful entomofauna which can give rise to a stronger activity of
other forest pests having common parasites with Gipsy Moth.


The
author recommends that an early spraying with chemicals should be


applied, and that rationally.


(Primljeno za štampu VIII. 1959.).