DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1959 str. 20     <-- 20 -->        PDF

NEKOLIKO METODA ZA ODREĐIVANJE ETATA U JELOVIM
PREBORNIM ŠUMAMA


Dr. Dušan Klepac, Zagreb


Obračun etata u prebornim šumama još uvijek je aktuelan problem u
našoj šumarskoj praksi. Zato sam odlučio, da taj problem pokušaj osvijetliti
na što jednostavniji način, koji bi ujedno bio i prihvatljiv na teren^ Da izlaganje
bude što razumljivije, izabrao sam za tu svrhu jednu malenu, Upičnu
gospodarsku jedinicu preborne jelove šume. To je gospodarska jedinica »Kupjački
vrh«, u šumskoj ispostavi Zalesini šumarije Delnice. Sastojine te gospodarske
jedinice pripadaju fitocenozi jele i bukve, koja je vrlo karakteristična


za šume Visokog Krša. Gospodarska jedinica »Kupjački vrh« obuhvata ove
odjele:
ni, i, b
III, 1, d
III, 2, a
III, 2, a
III, 2, c
III, 2, e
III, 2, f
20,5 ha
26,2 ha
9,8 ha
16,5 ha
15,3 ha
14,5 ha
11,7 ha
Šumski predjel »Kupjački vrh«
III, 3, a
III, 4, a
III, 5i
III, 6, a
28,2 ha
32,9 ha
10,2 ha
40,6 ha
Šumski predjel »Tisje«
Šumski predjel »Mala Sušica«
Šumski predjel »Jezerska Stijena«
Šumski predjel »Crna Sušica«
III, 7, a 10,3 ha
III, 7, b
III, 7, c
III, 7, d
III, 7, e
27,0 ha
15,7 ha
22,7 ha
12,0 ha
Šumski predjel »Crna Hloja«
UKUPNO 320,10 ha


Ukupna površina gospodarske jedinice iznosi 320,10 ha. Nalazi se na vapnenoj
podlozi nadmorske visine 800—1000 metara, dobrim dijelom iznad Kupjačkog
tunela željezničke pruge Zagreb—Rijeka. Srednja godišnja temperatura
iznosi oko 7° C, a godišnje oborine prelaze 2.000 mm. Sastojine gospodarske
jedinice »Kupjački vrh« odgovaraju uglavnom III. bonitetnom razredu
prema Šurićevim tablicama drvnih masa za jelu.


Konkretna drvna zaliha u gospodarskoj jedinici »Kupjački vrh« je izmjerena
i prikazana u tabeli 1.
ŠUMARSKI LIST 12/1959 str. 21     <-- 21 -->        PDF

TABELA 1


Drvna masa Drvna masa bukve
Debljinski razred jele i smreke i ostalih vrsta
cm m3 m*
10—20 3.622 3.690
20—30 ´ 9.848 7.899
30^ 0 18.346 9.108
40—50 24.532 5.408
50—60 22.282 3.817
>60 17.529 2.501
Ukupno 96.159 32.423
Po hektaru oko 300 oko 100
Dosadašnji oblik gospodarenja je stablimična preborna sječa.


Određivanje etata na temelju minimalne drvne mase poslije sječe


(Instrukcije za uređivanje šuma od 1937)


Prema Instrukciji za uređivanje šuma od 1937. godine minimalne drvne
mase poslije sječe na srednjem bonitetu i srednjoj nadmorskoj visini iznose:
za jelu za bukvu


290 m3/ha 190 m3/ha
Iz tabele 1 se vidi, da konkretna drvna zaliha u gospodarskoj jedinici »Kupjački
vrh« iznosi:


300 m3/ha jelovine
100 m3/ha bukovine
400 m3/ha ukupno


Prema tome je jela zastupana sa 75% a bukva sa 25% s obzirom na drvnu
masu.
Minimalna drvna masa jelovine poslije sječe iznosila bi za gospodarsku
jedinicu »Kupjački vrh«:


290 m3 0,85 = 246 m3 ili okruglo 250 m3/ha
Iznos od 290 m3 nismo množili sa 0,75, nego sa 0,85, jer 10% bukovine može
nesmetano rasti među jelovinom!


Etat jelovine dobili smo kao diferenciju između konkretne drvne mase
i minimalne drvne mase poslije sječe: t
300 m3 — 250 m3 = 50 m3/ha
Za cijelu gospodarsku jedinicu etat jelovine iznosi:


320,10 50 m3 = 16.000 m3
To je desetgodišnji etat jelovine. Pitamo se, kad će masa poslije sječe narasti
na početni iznos. U našem slučaju to će biti u roku od 10 godina, jer je 250 m3


+ 10 ´ 5 m3 - 300 m3.
427
ŠUMARSKI LIST 12/1959 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Etat bukovine utvrđen je aproksimativno u iznosu od 15% od drvne mase
bukovine što iznosi:
15 3


32.423 m3 = 4.863 m3 ili okruglo 5.000 m
100


Sveukupni godišnji etat za gospodarsku jedinicu »Kupjački vrh«, iznosio
bi prema tome 1.600 m8 jelovine + 500 m3 bukovine = 2.100 m3 drvne mase.


Struktura etata jelovine prikazana je na slici 1. Iz te slike se vidi intenzitet
sječe (i) u pojedinim debljinskim razredima i ukupno. Sveukupni intenzitet
sječe iznosi oko 17%.


Sum /sposfovo ZALESINA, šumarijo DLlhl/CE


Gospjedinico . KUPJACKI VAH "


Bonitet-III


Površino: 320,10ho


Vrs/b ori/eco-JSiA


moso 7X3 ytav


Drvnomosopn/e s/ece na vaiaisste USH ??w 17529 96-tsa m
Predviđo se zo s/eću 200 too 1700 4500 ieooteoo > 46 000 m*
Drvno moso pos/i/e sjece-mi 9ua «BMSOOM ms2-u929. eoss9 «> *
/nfenzi/ef sječe (*) % 5« tot 9n isu xv x^ -teu.%


Struktura etata bukovine. Na slici 2 prikazana je struktura drvne mase
bukovine prije sječe. Prepušta se provodiocu uređajnog elaborata, da on realizira
etat bukovine imajući pred očima potrebu za favoriziranjem jele. Naročito
se preporuča uklanjanje jakih bukovih stabala lošeg uzrasta, koja guše jelov
pomladak i mladik.
ŠUMARSKI LIST 12/1959 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Ova metoda je u nas dosta raširena. Jednostavna je i praktična, premda
nas uvijek ne zadovoljava, jedno, stoga što su minimalne mase poslije sječe
dane suviše grubo (u velikom prosjeku), a drugo, zbog toga, što se prirast ne
mjeri nego se ocjenjuje.


Određivanje etata na temelju izmjerenog prirasta,
konkretne i normalne drvne zalihe


Ova metoda sastoji se u tome, da se u gospodarskoj jedinici, za koju seutvrđuje
etat, izmjeri godišnji prirast, konkretna i normalna zaliha. Ako je
konkretna drvna zaliha jednaka normalnoj, godišnji etat je jednak godišnjem
prirastu; ako je konkretna zaliha veća od normalne, etat je veći od prirasta;
ako je konkretna zaliha manja od normalne, etat je manji od prirasta.


U gospodarskoj jedinici »Kupjački vrh« izmjerili smo prirast po metodi,
koju sam opisao u Šumarskom listu br. 9-10/1954, u članku »Tablice postotka
prirasta«. Podaci o godišnjem prirastu jele za spomenutu gospodarsku jedinicu
nalaze se u tabeli 2.


TABELA 2:


Debljinskicm
razred
Drvna masa
jele i smreke
m3
Postotak volum-
nog prirasta
«/o
Godišnji vo -
lumni prirast
m3
10—20 3.622 3,39 122,79
20—30 9.848 2,11 207,79
30—40 18.346 1,85 339,40
40—50 24.532 1,57 385,15
50—60 22.282 1,40 311,95
>6 0 17.529 1,37 240,15
Ukupno 96.159 — 1.607,23
Po hektaru 300 1,7 5,02
Konkretna drvna zaliha navedena je u tabeli 1.


Svn, ,lpo.u*~ ZALL&IUA,ium^.j~ tunici
Go,,» j.ei.n.cc, . KUPJA CK I VR. H´


Öan.t9.t ff/
Povrii/yo : 52o,-9o ha


Crvnomoso prije spče- x9o 7S99ŠUMARSKI LIST 12/1959 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Normalna drvna zaliha (V) može se utvrditi na različite načine. Ovdje
spominjemo jedan praktičan aproksimativni postupak iz francuske uređajne
prakse u jelovim prebornim šumama, gdje se normalna drvna zaliha (V) po
hektaru računa po formuli:


V = Hmax 10
U toj formuli Hmax označava maksimalnu visinu jelovih stabala u gospodarskoj
jedinici.
U našem slučaju, t. j . u gospodarskoj jedinici »Kupjački vrh* imamo:
V = 35 10 = 350 m3/ha
S obzirom na učešće bukovine u iznosu od 25%, izračunanu normalnu
drvnu zalihu od 350 m3/ha treba sniziti-, dakako, ne šablonski za 25%, nego
samo za 15%. Prema tome bi normalna drvna zaliha jelovine iznosila za Kupjački
vrh oko 300 m3/ha.*
Budući da je konkretna drvna zaliha jednaka normalnoj, možemo izmjereni
godišnji prirast jelovine od 1.607 m3 smatrati kao godišnji etat.
Godišnji etat bukovine uzet ćemo aproksimativno u iznosu od 1,5% od
drvne mase bukovine, što iznosi oko 500 m3. Sveukupni etat za gospodarsku
jedinicu »Kupjački vrh« prema tome iznosi:


1.607 m3 jelovine
500 m3 bukovine
2.107 m3 ukupno
Ova metoda je vrijedna, da se proširi u našoj praksi, jer se osniva na
mjerenju prirasta, konkretne i normalne drvne zalihe.


Određivanje etata po formulama


Formula A. Schaeffera


Prema Andre Schaefferu godišnji etat u jelovim prebornim šumama može
se odrediti po ovoj formuli:


E = W-*


3 T3
U toj formuli (W) znači konkretnu drvnu zalihu u šumi; (Ts) je prosječno
vrijeme prijelaza za šumu (gospodarsku jedinicu) kao cjelinu, izmjereno za
debljinske stepene od 5 cm širine.


* Grubo uzevši, pod normalnom drvnom zalihom (V) preborne šume smatramo
aritmetičku sredinu između normalne drvne mase preborne sastojine prije (M) i
poslije sječe (m).
1
V = -j- (M + m)
1
V = — (325 + 275) = 300 m3/ha
Vidi o tome detaljnije u mome članku »Osvrt na Simmonsovu i Mungerovu
formulu«, Šumarski list, Zagreb 1953, str. 509—514.
ŠUMARSKI LIST 12/1959 str. 25     <-- 25 -->        PDF

U gospodarskoj jedinici »Kupjački vrh« smo izmjerili, da je Ts = 19 godina.
To je medijan svih individualnih vremena prijelaza. (Izbušili smo 1083
jelovih stabala i nakon analize dobili 1083 individualnih vremena prijelaza).
W = 96.159 m3.


1


E = 96.159-— —


3T3


E = 1.687 m3


Etat bukovine uzet ćemo aproksimativno kao u prethodnom poglavlju sa
500 m3 godišnje.


1 BROD JELOV/H / BUKOV/H STABALA (N)
u gosp jedinici . HUP JACK/ VflH
površino ´A 330, iO ha


0 JELA \ BUKVU
cm /V po Ao


tO -20 202-r 247$
20-30 -1079 887
30-4O 736 406
40-SO S7-I US
SO-60 1-ti 46
>60 ili fd
X 4 9U 3946
je/o
bukvo


S/3


Schaefferova formula je ostala nepoznata u našoj stručnoj literaturi. Mi
ju ovdje donosimo, jer ju smatramo — među formulama za određivanje etata


— jednom od najpouzdanijih formula.


ŠUMARSKI LIST 12/1959 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Prednost te formule leži u tome, što ne operira sa starostima, ni sa dobima
sječe, koje se u prebornim šumama teško utvrđuju, nego se osniva na konkretnoj
drvnoj zalihi i prosječnom vremenu prijelaza, koje se može izmjeriti
brzo, jednostavno i sigurno u svakom pojedinom slučaju. Schaefferova formula
definira u stvari godišnji prirast u prebornoj šumi, a taj je jednak etatu, samo
onda, kad je konkretna drvna zaliha jednaka normalnoj. U protivnom slučaju
trebalo bi rezultate, dobivene po Schaefferovoj formuli korigirati, već prema
tome, da ft je konkretna zaliha veća ili manja od normalne.


Formula autora


Godišnji etat (E) u prebornoj šumi može se izračunati po formuli:


E = M (1 --i— r ) f


1, op


M je drvna masa preborne sastojine prije sječe; p je postotak volumnog
prirasta drvne mase (M); (1) je ophodnjica; ako je konkretna drvna masa jednaka
normalnoj, onda je f = 1; ako je konkretna drvna masa prije sječe
veća od normalne, onda je f > 1 i obrnuto, ako je konkretna drvna masa prije
sječe manja od normalne, onda je f < 1 !


U gospodarskoj jedinici »Kupjački vrh« imamo: M = 325 m3/ha**; p iznosi
1,7%; 1 = 10 godina; f = 1, jer je konkretna drvna masa prije sječe približno
jednaka normalnoj.


Prema tome je godišnji etat:


E = 325 (1 — — ; — ) —. = 325 0,159 #
1,017* 10


E = 5,17 m3/ha


ili za cijelu gospodarsku jedinicu:


E = 320,10 5,17 m3 = 1654,9 ili okruglo 1650 m3.


** Polazeći od normalne drvne zalihe (V), koju smo odredili za »Kupjački Vrh«
sa 300 mä/ha jelovine, možemo na temelju ophodnjice (1) od 10 godina i procenta
volumnog prirasta (p) od l,7´0/o odrediti normalnu drvnu masu preborne sastojine
prije i(M) i poslije sječe (m) po ovim formulama:


1,0 p — 1
„. V = M 1,0 p 0,0 p


1,0 p — 1


V = M


0,0 p


(M) iznosi oko 325 mVha, a (m) oko 275 ma/ha, što proizlazi također iz Fluryev e
formule V = 1/2 (M + m).


ŠUMARSKI LIST 12/1959 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Komparacija utvrđenih etata


Godišnji etat jelovine u gospodarskoj jedinici »Kupjački vrh«, utvrđen na
četiri različita načina, iznosi:


1. 1.600 m3
2. 1.607 m3
3. 1.687 m3
4. 1.650 m3
Godišnji etat bukovine utvrđen je u sva četiri slučaja aproksimativno sa
500 m3, po prilici u visini godišnjeg prirasta, jer se postojećim omjerom smjese
(jele 0,75, bukve 0,25) uglavnom zadovoljavamo.


Usvojili smo godišnji etat jelovine u iznosu od 1.600 m3 i 500 m3 buko-,
vine u gospodarskoj jedinici »Kupjački vrh«.


Realizacija etata


Godišnji etat od 1.600 m3 jelovine treba realizirati tako, da u toku narednih
10 godina bude izvedena preborna sječa u svim odjelima gospodarske jedinice.
To znači, da desetgodišnji etat jelovine od 16.000 m3 treba rasporediti na
pojedine odjele i tako sastaviti osnovu sječa za 10 godina.


Sto se tiče godišnjeg etata bukovine od 500 m3, prepušta se provodiocu
uređajnog elaborata, da on izabere odjele, gdje je sječa bukovine najurgentnija
s obzirom na favoriziranje jelovog pomladka i mladika u toj gospodarskoj jedinici.


Pri doznaci stabala treba voditi računa o distribuciji stabala, koja je za
gospodarsku jedinicu »Kupjački vrh« uglavnom zadovoljavajuća u cjelini,
uzevši je en bloc. To se vidi iz slike 3, koja nam indicira Liocourtovu krivulju,
koju bi trebalo pravilnim doznakama još popravljati jačom intervencijom u
srednjim i jačim debljinskim razredima.


LITERATURA


Kie p a c D.: Nekoliko formula za intenzitet sječe, Šum. list, Zagreb 1953, strana
3731—385.


— Osvrt na Simmonsovu i Mungerovu formulu, Šum. list, Zagreb 1953, strana
509—514.
— Tablice postotka prirasta, Šum. list, Zagreb 1954, 454—485.
Knuche l H.: Planning and Control in the Managed Forest, 1953.
Schaeffe r A.: Accroissement d´un massif jardine. Bulletin de la Societe du
Franche-Comte, 1908.
Schaeffer, A., G a z i n, DA 1 v e r n y: Sapinieres, 1930.
Šuri ć S.: Preborne sječe u neuređenim prebornim šumama i šumama tipa pra


šuma, Šum. list, Zagreb 1933.
ŠUMARSKI LIST 12/1959 str. 28     <-- 28 -->        PDF

QUELQUES METHODES POUR DETERMINER LA POSSIBILITE


DANS LES SAPINIERES


Le calcul de la possibility dans les forets jardinees presente toujours un probleme
actuel, tout specialement pour l´amenagement des forets yougoslaves. C´est
pourquoi nous avons decide d´elucider ce probleme d´une maniere aussi simple que
possible et qui en meme temps soit acceptable pour notre service forestier. Pour
faire des explications plus concretes, nous avons choisi une petite serie d´exploitation,
nommee »K u p j a č k i Vrh«, qui fait partie du domaine de la Faculte forestiere
de Zagreb. Les peuplements de cette serie appartiennent ä l´association de
sapin et de hetre, tres caracteristique pour les forets du Haut Karst. La surface
totale de la serie »Kupjački Vrh« est de 320,10 ha. Le sol est calcaire; l´altitude est
de 800 ä 1000 metres. La temperature moyenne annuelle s´eleve ä environ 7<>C; la
pluviosite moyenne depasse 2.000 mm par an. La fertilite est exprimee par les
tarifs d´Algan No 12, 13 et 14. Le volume sur pied actuel dans la sserie de »Kupjački


Vrh« est represents sur le tableau No 1.
Tableau No 1
Categorie de
diametre
Volume sur piedSapin et Epiceam3
actuel
Hetre


1020
3.622 3.690
20
30 9.848 7.899
30-
40 18.346 9.108
40-
50 24.532 5.408
50
60 22.282 3.817
60 17.529 2.501


Total 96.159 32.423
Par hectare 300 m:i 100 m3


Le mode de traitement applique jusqu´ici fut le jardinage par pied d´arbres.
Determination de la possibility en fonction du volume sur pied minima. (Instruction
yougoslave pour l´amenagement des forets, 1937).
L´Instruction pour l´amenagement des forets jardinees en 1937 a indique le
volume sur pied qui doit rester sur pied apres la coupe dans les differentes stations
et differentes altitudes (v. tableau No 2).


Tableau No 2


Altitude Fertilite
bonne moyenne mediocre bonne moyenne mediocre
500— 800 280 23Q 190 480 360 290 .
800 — 1200 230 190 150 360 290 220
>1200 190 150 110 290 220 160


Pour la serie de »Kupjački Vrh« le volume sur pied minima est:
pour le sapin pour lc hetre
290 mVha 190 m3/ha
ear il s´y agit de la fertilite et de l´altitude moyenne.
En realite, le polume sur pied minima dans la serie de »K upjačk i Vrh« est:
290 m3 0,85 = 246 m3 ou environ 250 m3/ba. Le montant de 290 m3 ne fut pas multiplie
par 0,75, mais par 0,85, parce que 10% de tiges de hetre peuvent pousser sans
trouble parmi les sapins.
La meme instruction indique les chiffres approximatifs en ce qui concerne
1´accroissement anuel ce qu´on voit sur le tableau No 3.
ŠUMARSKI LIST 12/1959 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Tableau No 3


Altitude
Hetre
Fertilite
Sapin et Epicea
m
bonne moyenne mediocre
m3
bonne moyenne medio*
500— 800 5,9 4,6 3,8 9,6 7,2 5,8
800—1200 4,6 3,8 3,0 7,2 5,8 4,4
>1200 3,8 3,0 2.2 5,8 4,4 3,2


L´accroissement annuel du sapin dans la serie de »Kupjački Vrh« est:
5,8 m3 0,85 = 4,93 ou environ 5 m3/ha.
La possibilite pour le sapin est obtenue comme la difference entre le volume
sur pied actuel et le volume minima:
300 m3 — 250 m3 = 50 nrVha.
C´est la possibilite du sapin pour la periode de 10 ans, parce que le volume sur
pied apres la coupe s´elevera au montant de 300 m3 dans les 10 ans:
250 m3 + 5 m5 10 = 300 m3.
La possibilite pour le hetre est determine approximativement de 15°/o du volume


15
sur pied de hetre ce qui est egal ä: 32.423 m3 4.863 m3 ou environ 5.000 m3.
100


La repartition de la possibilite dans les differentes categorie de diametre est
presents dans la figure No 1.


Cette methode est assez repandue dans l´amenagement des sapinieres en Yougoslavie.
La mthode est simple et commode bien qu´elle ne puisse nous satisfaire
toujours parce que, d´une part, les volumes sur pied minima sont donnes comme
une moyenne, d´autre part, parce que l´accroissement ne se mesure pas mais on
l´estime en se servant de tableau No 3.


Determination de la possibilite en fonction de l´accroissement mesure, du volume
sur pied actuel et du volume sur pied normal.


Cette methode consiste de mesurer l´accroissement annuel, le volume sur pied
actuel et le volume sur pied normal. Si le volume sur pied actuel est egal au volume
sur pied normal, la possibilite anuelle est egale ä l´accroissement annuel; si le volume
sur pied actuel est plus grand que le volume sur pied normal, la possibilite
est plus grande que l´accroissement et vice versa.


Dans la serie de »Kupjački Vrh« nous avons mesure l´accroissement d´apres la
methode, decrite dans notre journal »Šumarski list« No 9-10/1954, dans I´article
intitule »Tableaux de taux d´accroissement«.


Les donnees sur l´accroissement annuel du sapin pour la serie de »Kupjačk i


V r h« se trouvent sur le tableau No 4.
Tableau No 4
Categorie de
diametre
Volume surde sapinepicea
nied
et Taux d´accroissement
Accroissement
annuel
10—20 3.622 3,39 129,79
20—30
30—40
9.848
18.346
2,11
1,85
207,79
339,40
40—50 24.532 1,57 385,15
50—60 22.282 1,40 311,95
—60 17.529 1,37 240,15
Total 96.159 ´— 1.607,23
Par hectare 300 1,7 5,02


Le volume sur pied actuel est presente sur le tableau No 1.
ŠUMARSKI LIST 12/1959 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Le volume sur pied normal (V) ou materiel normal peut etre determine par
differentes methodes. Ici nous mentionnons un procede approximatif, d´origine francaise:
V = 10 Hmax ou Hmax signifie la hauteur totale en metres des arbres les
plus hauts.


Dans notre cas, nous avons:
V = 35 m 10 = 350 m3/ha.
C´est le materiel moyen. Etant donne que le hetre est represents par 25% dans
les peuplements, on doit diminuer le montant de 350 m3 pour 15%. Par consequent,
dans notre cas le volume sur pied normal de sapin est environ 300 m-Vha. Le volume
sur pied actuel etant egal au volume normal, on peut considerer 1´accroissement
annuel du sapin de 1.607 m3, qui fut mesure, pour la possibilite annuelle.
Cette methode merite d´etre appliquee.


Determination de la possibilite d´apres les formules


Formule A. Schaeffer
D´apres Andre Schaeffer la possibilite annuelle dans la futaie jardinee peut
etre determine d´apres la formule suivante:
1
E = W


3Ts


Dans cette formule (W) signifie le volume sur pied actuel dans la foret; TR
est le temps de passage moyen pour la foret.
Dans la serie d´exploitation de »Kupjački Vrh« nous avons mesure (W) et TR;
W = 96.159 m3; Ts = 19 ans. La possibilite annuelle est:


1
F = 96.159 = 1.687 m3
3-19


´ La formule Schaeffer definit, en realite, 1´accroissement annuel dans la foret
jardinee, celui-ci n´etant pas egal ä la possibilite que dans le cas oü le volume sur
pied actuel est egal au volume sur pied normal.


Formule de l´auteur
La possibilite annuelle dans la foret jardinee peut etre
aussi determinee par la formule:


1 *
E = M (1 — — — 1) f


10 p


(M) est le volume sur pied actuel d´un peuplement avant la coupe, (p) est le taux
d´accroissement du volume sur pied (M); (1) est la rotation; si le volume sur pied
actuel est egal au volume normal, alors f = 1; si le volume sur pied actuel est plus
grand que le volume normal, f > 1 et vice versa.
Dans la serie d´exploitation de »Kupjački Vrh« nous avons: M = 325 m3/ha;
p = 1.7%; 1 = 10 ans; f = 1, parce que le volume sur pied actuel est ä peu pres
normal. Par consequent la possibilite annuelle est:


E = 325-fl — ) =5,17«5m3/ha
V 1-01710´ 10
Pour toute la serie d´exploitation, la possibilite annuelle:
E = 320,10 5,17 = 1650 m3


Comparaison des possibilites determinees


La possibilite annuelle de sapin dans la serie d´exploitation de »Kupjački Vrh«,
determinee d´apres quatre differentes methodes, s´eleve ä: 1) 1.600 m3; 2) 1.6007 m3;
3) 1.667 m3; 4) 1.650 m3.


La possibilite annuelle de hetre a ete estimee approximativement ä 500 ms.
Nous avons adopte la possibilite annuelle pour le sapin de 1600 m3 et pour le hetre
de 500 ms.


(Primljeno 23. Vni. 1959.).