DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Zaključci plenuma su bili, da se usvoje
osnovne postavke prednjeg referata i da se
preko nadležnih faktora nastoji da dođe do
izmjene dosadašnjeg programa o polaganju
stručnih ispita. O prednjim zaključcima
obavješten je i Savez društva. Međutim do
danas nije se uspjelo, da se važeći program
izmijeni. Radi toga je naše Društvo
smatralo, da se ponovo na ovome plenumu
pokrene prednje pitanje od interesa za cijelu
struku i da se nastoji putem Saveza
da dođe do izmjene dosadašnjeg programa.


Program o polaganju stručnih ispita šumarske
struke dostavljen je svim republikama
još 1950. godine. Ko je od nas, malo
dublje zalazio u sam program ispita vidio
je, da se u programu skoro hronološkim redom
po pojedinim granama šumarstva prepisani
nazivi poglavlja iz univerzitetskih
udžbenika srednjih šumarskih škola. Jasno
je, u koliko bi se ispitne komisije u potpunosti
držale ovoga programa da bi to bilo
u potpunosti ponavljanje gradiva sa naših
fakulteta i srednjih šumarskih škola. Svaki
kandidat morao bi da pokaže potrebna teorijska
znanja iz svih šumarskih disciplina,
ako bi želeo, da položi po programu predviđeni
ispit. Kako je to i praktično nemoguće
obzirom na obimnost materije — stručni
ispiti su se pretvorili u opis najosnovnijih
radnji koji se u praktičnom radu pretežno
i sprovode.


Radi toga nivo ispita se sve više spušta


— te je teško odrediti i kriterij kakva pitanja
postaviti šumarskim inženjerima, a
kakva šumarskim tehničarima. U glavnom
to se je danas toliko ujednačilo da neka
bitna razlika i ne postoji.
Izvjestan broj šumarskih stručnjaka zastupa
i danas mišljenje, da stručni ispiti
treba da obuhvate cijelu materiju šumarskih
nauka, jer po položenom ispitu nije
sigurno na kome će poslu dotični stručnjak
u buduće raditi, pa je potrebno na stručnom
ispitu da pokaže što svestranije poznavanje
svih šumarskih disciplina.


Poseban problem na stručnim ispitima su
i različiti programi studija iz prošlosti —
opšti smjer, uzgojni, odnosno tehnički
smjer, pa prema tome i koju materiju treba
da polaže pojedini kandidat u odnosu
na danas potsojeći program stručnih ispita.


Međutim suštinski bi trebalo postaviti
šta mi u budućnosti očekujemo od jednog
mlađeg inženjera. Naročito u sadašnjim
prilikama, kada i u šumarstvu svakim danom
sve više dolaze u obzir nove tekovine
šumarske nauke, kao što je intenzivno povećanje
prinosa, plantažiranje, puna ekonomika
u gazdovanju sa šumama itd.


Osnovno je, da mladi stručnjak prati
nauku, da teoretske postavke kritički raz


matra, te da naučna dostignuća primjenjuje
u praksi. Nastava na fakultetu, rad za
vrijeme pripravničkog staža treba da formira
takvog stručnjaka. Provjeravanje takvog
rada na stručnome ispitu trebao bi da
dade potreban odgovor koliko se u tome
uspjelo.


Već na fakultetu osnovno bi moralo da
bude samostalnost u radu, a dužnost nastavnika
da ga u tome pomaže


To važi i za pripravnički staž, da za to
vrijeme riješava zadatke za naučnim osnovama
da teorijsko znanje produbi i da tek
onda pristupi rješavanju zadataka. U koliko
na primjer treba da riješi problem
pošumljavanja nekog objekta, da utvrdi
vrstu zemljišta, vrste koje mogu ići na ta
zemljišta te ekonomičnost takvih radova,
pomoć njegovog šefa ne smiju ´da budu gotovi
recepti nego zajedničko utvrđivanje
naučnih osnova za riješenje problema.


Na stručnom ispitu sa te strane treba
osvjetliti kvalitete kandidata i to:
a) da li je pristupao studioznom rješavanju
zadataka;
b) da li je produbljavao i proširivao svoje
teorijsko znanje;
c) da li je to znanje i koliko uspješno primjenjivao
u praksi.


Na ovaj način mi ne ćemo samo osvjetliti
bitne osobine kandidata nego ćemo samim
stručnim ispitom nametnuti izloženi sistem
rada, koji za racionalno gospodarenje sa
šumama predstavlja jedno od bitnih uslova.


Stručni ispit treba da se kreće oko one
materije sa kojom je kandidat imao dodira
u svome radu, da se kreće oko problema
koje je on rješavao ili u njima učestvovao,
jer se na drugi način ne mogu osvjetliti
njegove kvalitete.


Kako je napred napomenuto program
stručnih ispita potpuno je jednak programu
studija na fakultetu. Od studenata se
traži minimum znanja, koja bi u praksi
trebao da proširuje, a takav minimum trebao
bi da pokaže prema dosadašnjem programu
i na stručnom ispitu. A već i taj
minimum je gomila heterognih znanja, koje
je skoro nemoguće odjednom akumulirati
i biti na onoj visini koje je imao kao student
i za koje znanje je i pozitivno ocijenjen.


Striktno se pridržavati programa stručnih
ispita, značilo bi sigurno, da bi najveći
broj kandidata pao, a to je s obzirom
na snošljivi broj kandidata koji bi trebali
ispit položiti doveo do suviše niskog nivoa
stručnih ispita. Ovakav ispit kandidate sili
na ponovo učenje svih činjenica i fakata —
prosto na bubanje, a kroz ispit se ne mogu
provjeriti njegovi kvaliteti kako je svoje
teorijsko znanje u pratkičnom radu upot