DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 52     <-- 52 -->        PDF

na raspolaganju osobni auto i tri omnibusa.


Priličan broj apsolvenata šumarskog
fakulteta napušta struku i odlazi u druga
zvanja (u graditelje, geodete i si.) pa zato
nema dovoljno šumara. Radi toga otvaraju
se povremeno srednje šumarske škole, kao
na pr. ona u D u z č e_u (Orman tehniker
okolu).


Šum e su u Turskoj gotovo sve državne
sa 120 šumarija, koje vrše iskorišćavanje, a
potpadaju pod šum. direkcije. Čitava uprava
spada pod Generalnu direkciju u A n k a r i,
a podređena je Ministarstvu poljoprivrede.


Računa se da je u Turskoj 10 mil. hektara
čitave šumske površine, a visokih je
šuma mnogo manje, jer su znatno veći areali
šikara i niskih šuma (oko2/3).


Glavni je problem otvaranje šuma.
Ono se vrši dobrim dijelom američkom pomoći.
Ceste i putovi izgrađuju se mašinama
i bagerima ukoliko ih ima. Otvaranjem dosada
neiskorišćavanih šuma, omogućit će se
nezavisan položaj zemlje o uvozu drva.


Široku naobrazbu, koju dobiva turski šumar,
ima priliku da je svestrano primijeni
u praksi. On je istovremeno uzgajivač, poduzetnik
za sječu i transport drva, trgovac
i pilanar. U njegove velike zadatke spada
zaštita šuma, naročito suzbijanje požara i
sprečavanje nedozvoljenih sječa, fotogrametriranje,
trijangulacija i izmjere za uređivanje
šuma pod naročitim uslovima. On
gradi nastambe za osoblje i radnike, manja
elektropostrojenja i zagrađivanje bujica;
šumarije su donijele čak i kina u daleka
zabačena sela. Šumari, koji su stalno u vezi
sa seljacima, u mnogim su pitanjima njihovi
savjetnici, ma da ih, naravno, njihova
dužnost čuvanja šuma dovodi ponekad i u
konflikt s narodom.


Jedan od najtežih problema — ustanovljenje
granica šuma i vlasničkih odnosa.
Nije mala briga i zadovoljenje potreba seoskog
stanovništva na građevnom drvu i gorivu.
Veliku štetu turskom šumarstvu nanosi
šumska paša, a nadasve brs t 24 miliona
koza (Turska ima polovicu ukupnog
broja svih koza u svijetu).
K tome dolaze i šumski požari. Pored svih
tehničkih problema, valja riješiti, odnosno
spriječiti od davnina uobičajeno nadiranje
naroda u šumu. To je velika nevolja, osobito
kad se uzme u obzir, da se je žiteljstvo
u posljednjih 30 godina skoro udvostručilo.


Šumarska propaganda je raznolika. Svuda
u ogoljelim područjima na glavnim prometnim
cestama izdaleka se vide bijelim
kremenom na tamnoj pozadini golemim
slovima pisane parole, koje nastoje uvjerljivo
dokazati veliku važnost šume za zemlju
ili su u pošumljenim područjima
smještene table koje prikazuju blagodati


šume. Pošumljavanje se vrši na velikim
površinama. Tako na pr. sada će se pošumiti
područje »Fatih Orman« (900 ha) u neposrednoj
blizini Istambula u spomen sultana
Fat.h Mehmeda, osvajača Carigrada.


Đuro Knežević


ŠUMOPRIVREDA LATINSKE AMERIKE


Predavanje dr. Paula K o z d o n-a (iz
Fre burga i Br.) pod naslovom: »Mogućnost
upošljavanja evropskih šumara i drvara
u L. Americi«, koje je održao na bečkoj
Bodenkulturi 28. x. 1957., a koje je donio
Allg. Forstzeitung od veljače ove godine,
imao je svrhu, da docentima i studentima,
koji preporučuju šumarskim i drvarskim
stručnjacima da isele u L. Ameriku, prikaže
jasnu sliku tamošnje šumoprivrede, kako
bi se prvi oslobodili nekih zabluda, a drugima
uštedjela teška razočaranja.


Prva je zabluda, kriva predodžba o 40postotnoj
šumovitosti tog golemog kontinenta.
I zaista, kad se uzme ( počevši od
Meksika pa dalje na jug) da je tu površina
za dvije Evrope, a da je tek J žitelja po kv.
km, pom´slit će se, da je tu Slarafija za šumare.
Međutim u šumsku je površinu uračunato
obilje š-kara i trnja s milionima
hektara bivših šuma. Tako se na pr. računa
da je u Argentini 72 mil. ha šuma
(što bi značilo 27°/o-tnu šumovitost ili 4 ha
po glavi). Ipak pored tolikog tobožnjeg bogatstva,
Argentina mora uvoziti drvo iz susjednih
država, a djelomice i iz Evrope.
Import drva iznosi četvrtinu vrijednosti
njezinog čitavog eksporta u jednoj godini.


Pa i onda, kad bi zbilja bila šumovitost


L. Amerike tolika koliko se navodi i onda
bismio morali dobro razlikovati našu evropsku
šumu od njihove prašume. Netaknute
prašume nalaze se u južnim Andama-Kordiljerama
sa često najboljim staništima i sa
1.500 kub. m drvne mase po ha. U čileskim
je Kordiljerama samo 125 a u argent´nskim
75 kub. m po ha. Od tog je samo 20´Vo tehničko
drvo; ostala su stabla prešla, bolesna
ili deformirana. U tropskim i subtropsk´m
je područjima iskorišćavanje teh. drva
po ha skoro za polovicu manje nego u
Andama, jer su tamo većinom lišćari, a on:
ne daju pilanske robe. Uzmemo li u obzir
i to, da se tehničko drvo siječe sjekirom u
prsnoj visini, a pilane ga režu kružnim pilama
10—15 mm debelim, onda je razumljivo,
da se sa ha dobiva prosječno 7—12
kub. m rezene robe, a u drugim lat.-amer.
područjima gotovo polovicu, onda tu nema
mjesta za dobro plaćenog visokokvalificiranog
šumara ili drvara, ma da sirovina
t j . drvo ne košta ništa. Time Evropljaninu
postaje jasno, zašto se prašume tako brzo