DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 51     <-- 51 -->        PDF

STRANO ŠUMARSTVO


ŠUMARSTVO U TURSKOJ


Urednik Allg. Forstzeitung-a, dr, Franz
H a f n e r piše u januarskom broju tog časopisa
o svom putu po Turskoj, prikazuje
razvitak šumarske nastave, stanje šuma i
šumarstva i konačno glavne probleme struke
u toj zemlji. Počet ćemo s historijom
nastave.


Prvu (dvogodišnju) šumarsku školu osnovao
je Francuz L. Tass y još 1857. godine
(a to je 3 godine prije naše križevačke)
Ta se škola 1879. ujedinila sa rudarskom
akademijom, pa je školovanje produženo
na četiri godine. Upravu je škole i tada vodio
Francuz: M. B r i c o g n e. Od 1892 do


1910. obuka se vezala Visokom poljoprivrednom
školom u Halkali-u, a osim toga od
1908. do 1917. postojala je dvogodišnja Visoka
šumarska škola po uzoru na onu u
Nancy-u. Od 1909. ta je škola u Bahček
6 y-u kod Buyukdere-a na Bosporu sa
divnom okolicom sred šuma. Od 1917. obuka
traje 3 godine. Po predlogu prof B e r nhard-
a 1926. nastavni je plan proširen
i škola se osamostalila. Nema više imenovanih
direktora, nego školom upravljaju izborni
rektori. Međutim 1934. ona se priključila
Visokoj poljoprivrednoj školi u Ankari,
a slijedeće se godine školovanje produljilo
od 3 na 4 godine. Uz pomoć austrijskih
i njemačkih profesora šumarstva (Mayer-
Wegelin, Pfefferkorn, Schimitschek,
Tschermak Heske, Lohwag) nastava se izgradila
po austrijskom i njemačkom uzoru.


Nedugo iza toga (1939) svečano je otvoren
moderan šumarski fakultet u Bahče koy-
u, a od 1948. priključen je sveučilištu
u Istambulu. Apsolventi su inženjeri,
a mogu steći i naslov doktora šumarstva.


Danas postoji u zemlji devet instituta


sa šefom i mnoštvom asistenata i docenata.


To su instituti: za botaniku, uzgajanje šu


ma, pedologiju i ekologiju, iskorišćavanje,


šumarsku entomologiju i zaštitu, šumarsku


politiku i uređivanje šuma, šumsku proiz


vodnju, građevinarstvo, šumarsku geografi


ju i gospodarenje šumama na Blizom Isto


ku. Osim turskog, svaki profesor mora po


znavati još dva strana jezika koje državna


vlast odredi i plaća jednogodišnji boravak
u inostranstvu, da bi savladao odnosne jezike.
Asistent i docent mora položiti ispit
bar iz jednog stranog jezika.


Osnovn e nauke (organska i anorganska
kemija, opća botanika, zoologija, viša matematika,
geologija i petrografija) uče se
na Sveučilištu, a specijalne na Šumarskom
fakultetu


Instituti se bave specijalnim pitanjima
(fitopatologijom, lovstvom, pravom, narodnim
gospodarstvom, građevnom mehanikom,
dendrometrijom, financijskim pitanjima,
knjigovodstvom, šumskim radovima,
zagrađivanjem bujica i upravom šuma).
Većina je studenata stipendirano.


Šumarski fakultet ima 20.000 knjiga u
svojoj biblioteci U neposrednoj blizini leži
fakultetska šuma (5.300 ha). Fakultetu stoji