DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 48     <-- 48 -->        PDF

za nekoliko mesta u svakoj republici i angažovati
potrebnu količinu veštačkog đubriva
u fabrikama;


5. kadrovi su jedan od glavnih problema.
Stoga je još ove godine potrebno organizovati
seminar u trajanju bar 30 dana na kojem
bi inženjeri upoznali osnove fertilizacije
šuma, fertilizacionog materijala, praktičnu
pedologiju i osnove poljskih ogleda.
7. ustanove gde se nalaze ovi stručnjaci
treba da osiguraju mogućnost rada i neophodnu
tehničku pomoć.
Što se tiče veličine i zamaha ovog projekta,
treba započeti prema postojećim mogućnostima,
ali odmah pokrenuti iz stagnacije
našu šumsku privredu, jer ova stagnacija
predstavlja nepopravljivu štetu.


Govor; se o »grandioznosti« i »nemogućnosti
« ovog projekta isto tako kao što se ranije
govorilo o nemogućnosti podizanja tolikih
elektrocentrala, puteva, železnica i
fabrika. Ipak, ta je »grandioznost« savladana.


Ni u jednoj grani privrede nema toliko
neodlučnosti i straha od promena, kao u
šumarskoj. To su ostaci mističnog osećanja
bespomoćnosti pred prirodom, a s druge
strane verovanja u njenu dobrotu. Sa takvom
mistikom treba se boriti!


Da režim ram: opravdana je želja kolega
da se iskoriste postojeće šume. I to treba
učiniti što pre. jer su zrele šume — kvar-
Ijiva roba. Ali sumnju i negativnu kritiku
plantažnog uzgoja treba odbaciti, jer one
predstavljaju kočn´cu za unapređenje šumarstva.
Treba ukinuti dosadašnje načine
uzgoja sa ogromnim gubicima, koji kompromituju
našu struku. Prirodu treba savladati
i osvojiti isto tako kao što je savladana
u mnogim drugim strukama.


Ing. Dimitrije Afanasijev


O DESETGODIŠNJIĆI
SREDNJE ŠUMARSKE ŠKOLE
ZA KRŠ U SPLITU


Kako se degradirani dio kraškog područja
znatno razlikuje od unutrašnjosti
naše zemlje, potrebno je da se specijalizacija
barem srednjeg tehničkog šumarskog
stručnjaka izvrši već tokom samog školovanja.
Stoga je 1946 godine osnovana i započela
radom u Drnišu »Kraška šumarska
škola« kao ustanova ondašnjeg Oblasnog
narodnog odbora, dakle kao jedna lokalna
škola. Osnovana je kao jednogodišnja, ali
je školovanje produženo na dvije godine.
Međutim potrebe za takvim kadrom nisu
samo u Dalmaciji, pa je 1947. godine po


čela u Mostaru s radom srednja šumarska
škola za izobrazbu kadrova za radove na
kraškom području (od prije je već postojala
srednja šumarska škola u Sarajevu). Međutim
u nastojanju što većeg i solidnijeg
rada na šumskoj melioraciji krša tadanje
savezno min´starstvo šumarstva pored instituta
osniva i posebnu srednju šumarsku
školu za krš, sa sjedištem u Splitu. Škola
je počela radom u jesen 1948. godine. Škola
je osnovana kao četverogodišnja s uvjetom
za upis osmogodišnjeg prethodnog školovanja
(dakle tadanju osnovnu školu i četiri
godine srednje .škole — gimnazije), te je
prva šk^la u državi koja je započela s radom
po tom sistemu (u ostale srednje škole
ne samo šumarske nego i drugih struka za
upis je bila dovoljna sedmogodišnja školska
predsprema a i nastava je trajala samo
tri godine).


Škola je započela odmah s tri razreda:
pored prvog razreda otvoren je i drugi i
treći. U ova dva viša razreda nastavili su
školovanje učenici drniške šumarske škole.
Stoga je već 1950. god. održan prvi završni,
diplomski, ispit na kojemu je steklo zvanje
tehničara 12 kandidata. Od tada pa do
uključivo šk. god. 1957./58. na ovoj školi
završilo je školovanje 260 učenika.


Škola je osnovana kao savezna ustanova.
Nakon decentralizacije državne uprave
1950. god. postaje republička, zatim kotarska
te, konačno općinska. Međutim ona je
uvijek ostala saveznog značaja, t. j . polaze
je učenici iz svih narodnih republika. Od
ukupno diplomiranih 260 učenika na pojedine
Narodne republike otpada:


Hrvatsku 156
Bosnu i Hercegovinu 48
Crnu Goru 30
Makedoniju 7
Srbiju 13
Sloveniju 6,
a od ukupno 214 učenika u šk. god. 1958./59.
iz pojedinih NR ih je slijedeći broj:


Hrvatske 147


Bosne i Hercegovine 28


Crne Gore 10


Makedonije 24


Srbije 4


Slovenije 1


Škola je smještena u Špinutu, podno
Marjana, gdje se već od 1945. godine nalazio
šumski rasadnik. 1948. god. kao privremene
zgrade podignute su drvene barake,
ali taj provizorij traje 10 godina. Naime zamišljenu
izgradnju škole (već su bili izra
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 49     <-- 49 -->        PDF

đeni projekti kako za školu tako i za đački


đačkom domu, pa bi 1959. godine trebala


dom) omelo je ograničavanje investicija u


započeti izgradnja đačkog doma kapaciteta


1949. god., pa je tek požar jedne barake


preko 300 kreveta tako da bi u njemu sta


(1955. god.) pokrenuo s mrtve točke izgrad


novali ne samo đaci srednje Šumarske ško


nju solidne zgrade tako, da se danas nalazi


le, nego i polaznici lugarske škole pa i


u izgradnji zgrada s 10 predavaonica, ka


raznih tečajeva (radničkih, za specijaliza


binetima i drugim potrebnim prostorijama.


ciju, za usavršavanje i dr.).


U očekivanju nove zgrade nije se održala


Cjelokupna nastava vrši se preko slije


proslava desetgodšnjice osnivanja škole,


dećih predmeta:


pa će se ista spojiti sa svečanošću prelaza


a) općih i pripremnih: hrvatski jezik,


u nove prostorije. Škola je bila osnovana


Irancuski jezik, matematika i tjelesni odgoj


kao škola internatskog tipa t. j . svi su uče


od I od IV. god., predvojnička obuka od


nici bili dužni stanovati u đačkom domu (a


II. do IV. god., povijest i zemljopis u I i II
svi su bili i stipendisti), ali je kasnije 1951


god., botanika, fizika, kemija, meteorologija


god., ta obaveza prestala. Međutim ipak


s klimatologijom i higijena u I. god.;


ima velik broj kandidata za stanovanje u


b) stručnih i to:


naziv predmeta


dendrologija


4 II.


pedologija s mineralogijom i petrografijom


4 II. i III.


uzgoj šuma (sa sjemenarstvom i rasadničarstvom)


8 I. II. i III.


zaštita šuma


5 III. i IV.


uređivanje šuma s dendrometrijom


6 II. III. i IV.


iskorištavanje šuma s tehnologijom drveta


6 II., III. i IV.


geodezija s tehničkim crtanjem 10


I., II., III. i IV.


građevinarstvo


2 III.


uređivanje bujica i kraške vode


3 IV.


10. lovstvo s elementima zoologije
4 II. i III.


11. pošumljavanje krša
6 III. i IV.


12. parkiranje
3 IV.


13. kraški pašnjaci
2 III.


14. praktički rad 1 2
I., II., III., IV.


15. osnovi administracije
2 IV.


Dio arboretuma
Srednje šumarske škole
u Splitu sa staklenikom.


(Foto: O. Piškorić)


391
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Pored 3 sata praktičkog rada u tjednu
vrši se ovaj u rasadniku i arboretumu i tokom
svakog dana (po 2 učenika iz svakog
razreda), zatim na pošumljavanju kao i u
obliku ferijalne prakse. Kako se škola pa i
đački dom nalaze na samom arboretumu i
rasadniku, to učenici i s te strane imaju
mogućnosti da su tokom cijelog školovanja
u neposrednoj vezi barem s ove dvije grane
djelatnosti.


Od šk. god. 1958./59. u školi djeluje 8 šumarskih
inženjera kao stalni nastavnici,
nadalje 5 staln´h i 3 honorarna nastavnika
za ostale predmete. Prema tome je ova škola
u povoljnom položaju što se tiče nastavnog
osoblja i malo je stručnih škola u državi,
koje bi imale u potpunosti popunjen
kadar stručnih nastavnika. Stručni nastavnici
do sada su napisali i niz udžbenika, koji
su izdani bilo u obliku knjige bilo u obliku
na ciklostilu umnoženih skripata.


To su:


a) štampani udžbenici


1. Bura: Građevinarstvo, Sarajevo 1952. g.;
2.
Giperborejski _ Marković: Dendrologija,
Sarajevo 1952. god.;
b) kao skripta:


1.
Bilandžić: Geodezija (dopunska prema
specifičnim potrebama šumarske škole);
2. Giperborejski: Pedologija,
3. Giperborejski: Kraški pašnjaci,
4 Giperborejski: Parkiranje,
5. Marinković: Zaštita šuma I. dio,
6. Piškorić: Uvod u šumarstvo,
7. Piškorić: Šumsko sjemenarstvo,
8. Piškorić: Pošumljavanje krša,
U pripremi su i skripta iz rasadničarstva,
zaštite šuma II. dio i repetitorija iz iskorišćavanja
šuma, te uzgajanja šuma;


c) Za potrebe lugarskog tečaja izdana su
daljna sripta i to:


1. Giperborejski: Šumska botanika,
2. Marinković: Zaštita šuma,
3. Marinković: Organizacija, lugarske služ
4. Piškorić: Uzgajanje šuma.
Od 1955. god. redovno svake godine vrše
se praktični radovi na pošumljavanju koja
traju godišnje 20 do 30 dana. Ti su radovi
omogućeni finansiranjem sa strane Komande
ratne mornarice. Međutim smatramo da
bi bilo logično, da šumarska privreda (iz
fonda za unapređenje šumarstva) osigura
izvršenje takove prakse provođenjem radova
ne samo na pošumljivanju (kao što
je do sada bio slučaj i to još za specifične
svrhe) nego i za druge radove kako uzgojne
(melioracije šikara, proređivanja) tako i
uređaj ne. Za praktičke radove pošumljavanja
najbolje bi bilo izlučiti jedan objekt
od nekoliko stotina hektara kako bi ne samo
tokom školovanja nego i kasnije polaznici
ove škole bili u mogućnosti pratiti razvoj
sastojine u čijem su podizanju i oni sudjelovali.


Takov je objekt to potrebniji, jer će u
Splitu djelovati i normalna lugarska škola,
a na drugi se način ne može provoditi sistematski
praktički rad. Finansiranje? Na
osnovu redovnih troškovnika kao i kod vršenja
takovih radova po šumarijama.


Uz školu tokom 5 godina djelovao je i
jednogodišnji lugarski tečaj. Taj je tečaj,
inicijativom Šumarskog kluba u Splitu,
1953. god. osnovalo tadanje Šumsko gospodarstvo
»Dalmacija« kao pripremni tečaj
za polaganje stručnog ispita lugara, a tek
posljednje dvije godine »dobio pravo javnosti
«. Na tim tečajevima osnovnu stručnu
naobrazbu primilo je oko 150 lugara uglavnom
iz Dalmacije) a bilo ih je i iz Istre,
Like, pa i Crne Gore). Ovi tečajevi su prvi
nakon što su 1951. god. u Hrvatskoj ukinute
tadanje lugarske škole. Finansiranje kako
osnivanja tako i održavanja tečajeva izvršile
su zainteresirane Šumarije.


Ing. O. Piškorić