DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Dne 12. jula upoznali smo interesantnu šumu
Vallombrosa na nadmorskoj visini između
500-1450 metara; tlo silikatno, nastalo
od škriljevaca; god. oborine oko1300—
1500 mm; srednja god. temperatura
+9° C. Šuma obuhvata pojaseve hladnog
Castanetuma do toplog Fagetuma. Mjesto
Vallombrosa (centar istoimene šume) nalazi
se oko 50 km od Firenze. U svemu ima
1452 hehtara. Od toga jedna trećina otpada
na jelike; ostale dvije trećine površine šume
pokriva bukva, bor, kesten i ostale vrste
drveća. Šuma je državna i služi kao nastavni
objekt Šumarskom fakultetu u Firenzi.


Od školskih objekata najzanimljiviji je
arboretum u Vallombrosi, koji je po vrstama
drveća najbogatiji u Italiji.


Među pokusima u šumi Vallombrosi za
nas su zanimljivi rezultati pošumljavanja
jelovim sadnicama.


Istoga dana sudjelovali smo na svečanosti
»Fešta đella Montagna« u Vallombrosi,
koja je imala šumarski ton.


Slijedećeg dana Evropska komisija za šume
završila je rad u Firenzi, u akademiji
Znanosti. Primljen je izvještaj komisije, a
za novog pređsjedn´ka komisije izabran je


M. JOSEPH JUNGO, generalni inspektor
šuma u Bernu. Za prvog potpredsjednika
izabran je M. A. HERBIGNAT (Belgija) a
za drugog M. SALVADOR SANCHEZ—
HERRERA CALLE (Španija).
Prof. dr. Dušan Klepac


OBRAZOVANJE KVALIFIKOVANIH


ŠUMSKIH RADNIKA U ŠVICARSKOJ


Stručnom obrazovanju i praktičnom


osposobljavanju kvalifikovanih šumskih


radnika (bucheron-forestier) poklanja se


vrlo velika pažnja u Švajcarskoj. Koliko je


vel´ko staranje za njih vidi se iz brojnih


kantonalnih propisa koji govore o načinu


regrutovanja kvalifikovanih šumskih rad


nika, o njihovom učenju, o sadržini, obimu


i načina sticanja potrebnih stručnih znanja,


kao i o proveravanju i utvrđivanju ovih


znanja na završnim ispitima.


Pošto je pitanje stručnog obrazovanja


kvalifikovanih šumskih radnika aktuelno i


vrlo značajno i kod nas, iznećemo ukratko


istorijat rešavanja ovog problema kao i ne


ke propise o pomenutoj materiji iz kantona


Nojšatel (Canton de Neuchatel).


Kratak istorijat.


U doba kada su prevlađivale čiste seče
nije se osećala potreba za kvalifikovanim
šumskim radom. Ova potreba se pojavljuje
tek docnije, kada se čiste seče uglavnom
napuštaju i kada se podizanju i gajenju šu


ma počinje da posvećuje sve veća pažnja.
Seča i iskorištavanje šuma postaju sve više
sastavni deo obnove šuma, njihovog gajenja.
Uzgajivač sve više oseća da je bez
nižeg stručnog osoblja i kvalifikovane radne
snage nemoguće primjenjivati suvremene
metode gajenja šuma a da one ne budu
dovedene u pitanje usled nestručno obavljene
seče i nestručnog izvođenja poslova
oko iskorišćavanja šuma. Iz ovoga se
vidi da je zahtev za kvalifikovanim šumskim
radn.kom proistekao u prvom redu
iz potreba za pravilnim gajenjem šuma a
tek onda iz potrebe iskorišćavanja.


Krajem prošloga veka donet je u kantonu
Nojšatel Zakon o šumama koji forsira primenu
savremenih principa gajenja šuma.
Za sprovođenje zakonskih propisa i oživotvorenje
ovih principa u praksi bilo je potrebno
pored inženjera šumarstva imati i
kvalif.kovanog šumskog radnika koji će zaista
stručno obavljati projektovane poslove.
Jer kako kaže H. Biolej: šef šumske uprave
je glava koja misli i čuva šumu a kvalifikovani
radnik su ruke koje obavljaju poslove.


Međutim, i pored postojeće potrebe nije
se odmah po donošenju zakona pristupilo
organ izovanom i sistematskom obrazovanju
kvalifikovanih šumskih radnika. Oni su se
još dosta dugo obrazovali putem empiriskog
učenja u kome nije postojalo nekog određenog
sistema.


Za vreme i neposredno posle Prvog svetskog
rata pričinjene su prilikom iskorišćavanja
velike štete švajcarskim šumama, jer
su seče poveravane nedovoljno kvalifikovanim
i malo skrupuloznim radnicima. Zbog
ovoga su šumarski stručnjaci još oštrije postavili
problem pravilnog obrazovanja kvalifikovanih
šumskih radnika. Međutim, izgleda
da n´je bilo saglasnosti u tome kakvo
obrazovanje treba dati tome radniku, odnosno
za šta ga sve osposobiti. Jedni su bili
za to da to bude kvalifikovani sekač a drugi
da to bude kvalifikovani šumski radnik.
Biolej je prvi bio protiv toga da to bude
samo sekač. On je tražio da to bude radnik
koji će uspešno obavljati sve poslove u šumi.
Jedino stalni, redovan rad kvalifikovanog
šumskog radnika u šumi, isticao je on,
moći će da prilagodi poslove oko seče potrebama
gajenja i obnove šume.


Iako je sve govorilo da treba što pre pristupit;
sistematskom profesionalnom školovanju
šumskog radnika, ipak je organizovanje
ovakvog školovanja nailazilo u prvo
vrijeme na mnogobrojne teškoće. Prva teškoća
je bila u tome što u federalnom zakonodavstvu
nije bio predviđen zanat, profesija
kvalifikovanog šumskog radnika. Zatim,
nije postojala nikakva profesionalna


383
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 42     <-- 42 -->        PDF

organizacija koja bi bila slobodna da osigura
ozbiljnu kontrolu učenja. I najzad, nije
bilo ni dovoljno interesovanja za ovu novu
profesiju, čije je obavljanje bilo vrlo
opasno i teško a nagrada vrlo mala.


Međutim, i pored ovoga, a zahvaljujući
predusretljivosti kantonalnih šumarskih organizacija,
izrađena je i odobrena 1925. g.
prva Uredba o učenju i polaganju ispita za
kvalifikovane šumske radn´ke. Na oglas u
štampi o upisu prijavilo se petnaest kandidata
što je u to vreme pretstavljalo vrlo
veliki odziv. Izgledalo je da nepoverenje
prema novoj profesiji ne postoji da će akcija
za obrazovanje kvalifikovanih šumskih
radnika uroditi plodom. Nažalost, uskoro se
pokazalo da ovo nije tačno. Prijavljeni
kandidati n´su bili dovoljno pripremljeni da
podnesu teškoće života u šumi, pa su vrlo
brzo napuštali učenje.


U narednim godinama odziv kandidata
je bio čas manji čas veći, ali kandidata je
sve više uvek bilo/ Osećalo se da se nova
profesija sve više prihvata od onih koji su
joj se posvećivali, a i od onih koji su imali
potrebe da zaposle ovakvog stručnog radnika.
Opštine a i privatni sopstvenici sve
više su za rad u svojim rukama tražili profesionalnog
šumskog radnika, jer se pokazalo
da je šuma u kojoj je radio kvalifikovan
šumski radnik bolje njegovana, da su
proizvodi bolje iskorišćavani i da su se lakše
prodavali.


Kao što se vidi, vrmenom se položaj profesionalnog
šumskog radnika znatno poboljšao
a i nadn´ce su postajale znatno više.
Međutim, mora se priznati da je i pored toga
odziv učenika i danas još dosta slab, manji
nego što je potreba za uposlenjem ovih
radnika.


Trajanje, obim i sađržina učenja.


Napred je rečeno da su prvi propisi o
trajanju, obimu i sadržini učenja, o polaganju
ispita i načinu ocenjivanja bili doneti
još 1925. god. Posle dvadesetogodišnjeg
iskustva pojavila se potreba da se ovi propisi
unekol´ko izmene, pa je 1947. g. doneta
nova uredba o učenju za kvalifikovanog
šumskog radnika i završnim ispitima.


Prema postojećim propisima učenik ne
može zaoočeti učenje pre nego što je ispunio
16 godina. Izuzetno samo i po specijalnom
odobrenju može se dozvoliti učenje onom
kandidatu koji ima svega 15 godina.


Učenje je ranije trajalo najmanje dve
godine a po najnovijim propisima ono traje
najmanje tri godine. Izuzetno kantonalna
služba rada može skratiti vreme učenja
na osnovu konsultovanja profesionalnih
organizacija i mišljenja kantonalne šumarske
službe.


Da bi se učenik što bolje upoznao sa raznim
metodama rada treba da provede šest
meseci na radu u nekom drugom području
Raspored o obavljanju ovog sestomesecnog
staža sastavlja služba rada na predlog kantonalne
službe.


Pre početka ili najkasnije posle dva meseca
od započetog učenja kandidat obavezno
zaključuje ugovor sa sopstvenikom šume
(opština, privatni vlasnik), preduzećem
ili ustanovom kod kojih će učiti zanat. U
ugovoru se fiksiraju uslovi života i rada
kandidata za vreme učenja a naročito se
regulišu pitanja stanovanja, ishrane, osiguranja
i si. Radno vreme je propisano na 48
do 55 časova nedeljno, što zavisi od godišnjeg
doba.


Svoja znanja učenik stiče na dva načina,
praktičnim radom u šumi i učenjem profesionaln´h
zvanja.


Program praktičnih radova propisan je
uredbom i podeljen je na tri godine. U prvoj
godini obavljaju se sledeći radovi:


Preliminarni radovi, prilagođavanje životu
i radu u šumi. Briga za prirodnu obnovu
šume na sečini. Upoznavanje šumskog drveća,
alata, njegove upotrebe i oštrenja.
Iskorišćavanje manjih stabala, rezanje, slaganje
i spremanje svežnjeva. Učešće u pripremama
za iskorišćavanje debljih stabala i
skidanju njihove kore. Pokušaji kresanja
granja na oborenom stablu. Slaganje lakših
sortimenata. Gajenje i sađenje.


U drugoj godini kandidat treba da obavi
teže i komplikovanije poslove:


Biranje, zasecanje i obaranje velikih stabala.
Određivanje pravca padanja stabla.
Praktična zapažanja o seči tehničkog drveta.
Oštrenje testera. Slaganje svih šumskih
proizvoda. Kresanje grana na oborenim
debelim stablima (fakultativno). Opšta
organizacija sečine. Radovi na proredama
i čišćenju. Građenje i održavanje puteva.
Gajenje i sađenje. Inventarisanje šuma, doznaka.
Sakupljanje semena.


U trećoj godini se stiću završna znanja
na terenu:


Ponavljanje i dopunjavanje stečenih zapažanja
u toku prethodnih godina. Pokušaji
rukovođenja jednom radničkom ekipom.
Obaranje stabala nagnutih, trulih, dvostrukih
i specijalnih oblika (parkovi). Staž od
najmanje šest meseci u drugom području
radi upoznavanja sa različitim postupcima
iskorišćavanja. Izrada i odabiranje sortimenata.
Obaranje stabala na suprotnu stranu
od njihove prirodne nagnutosti. Upotreba
eksplozivnih sredstava. Spuštanje stabala,
tovarenje na kamione i vagone.


Program profesionalnih znanja koje kandidat
treba da stekne individualnim uče


384 i
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 43     <-- 43 -->        PDF

njem i uporedo sa radom na terenu obuhvata
sledeće:


Osnovne vrste šumskog drveća i njihove
osobine. Oblici sastojina (visoke, srednje,
niske šume). Principi racionalne eksploatacije.
Vođenje sečine u raznim godišnjim
dobima. Odabiranje proizvoda, upoznavanje
uobičajenih proizvoda (klasiranje tehničkog
drveta). Merenje ovih proizvoda, (u oblom
stanju, ogrevnog drveta i dr.). Procenivanje
vrednosti drveta. Teoriski elementi
koji se odnose na prorede i čišćenja. Tehničke
osnove o građenju puteva. Inventarisanje
šumskih sastojina. Radovi u rasadniku
i kulturama. Greške drveta, bolesti šumskog
drveća. Poznavanje zakona o šumama,
ugovora o radu i službenih propisa; osiguranja
protiv nesrećnih slučajeva i propisa


o građanskoj odgovornosti. Zaštita od nesrećnih
slučajeva, bolesti i ukazivanje prve
pomoći.
Pored gore nabrojanih znanja koja se stiču
radom u šumi i individualnim učenjem,
učenik je dužan da za sve vreme trajanja
učenja redovno posećuje kurseve o dopunskim
profesionalnim školama i da sluša u
njima, kako nastavu iz opšteg obrazovanja
tako i specijalnu nastavu iz oblasti šumarstva.


Polaganje ispita i način ocenj´.vanja.


Posle završenog trogodišnjeg učenja polaže
se završni ispit. Ispit se sastoji iz dva
dela: iz stručnog dela u kome kandidat obavlja
pred komisijom jedan određen zadatak
na terenu, zatim u kome se proverava
stručno (profesionalno) teorisko znanje
i stručno crtanje, i iz teoriskog dela koji se
odnosi na izvesna teoriska praktična znanja
i na opšte obrazovanje — račun, knjigovodstvo,
ekonomiju i materinji jezik.


Obavljanje praktičnog zadatka u šumi
sastoji se, naprimer, iz obaranja i obrade
izvesnog broja stabala ili iz izvođenja
drugih nekih radova sa raznim šumskim
oruđem. Ispit iz stručnog znanja obuhvata
opšta znanja iz profesije kvalifikovanog
šumskog radnika, račun, slaganje izrađenog
drveta, poznavanje vrsta drveća, načina
eksploatacije, elemente šumarskog zakonodavstva,
kao i svu drugu materiju navedenu
napred u programu.


Stručno crtanje obuhvata najpfe skiciranje
i crtanje seče i obaranja stabala sa svim
potrebnim elementima za ovaj posao (računajući
tu profile terena i si.) a zatim crtanje
i kotiranje različitog oruđa koje se
upotrebljava u praksi.


Ob´m i sadržinu znanja iz opšteg obrazovanja
propisuje kantonalna služba rada.


Ocenjivanje na ispitima je dosta strogo
a sam način ocenjivanja je vrlo interesantan.
Kod izvođenja praktičnog ispitnog rada naročita
pažnja se obraća na preduzimljivost,
čistoću, tačnost i utrošeno vreme. Vrlo je
značajno da se ne uvažavaju eventualne izjave
kandidata da neke poslove nije upoznao
za vreme svoga trogodišnjega rada.
Očigledno je da ovo obavezuje sve one kod
kojih kandidat provodi svoj učenički staž
da ga provedu kroz sve poslove u šumi, odnosno
kroz sve poslove predviđene programom;
a i kandidata da zahteva da upozna
sve poslove za vreme učenja.


Ocenjivanje kvaliteta rada vrši se na sle


deći način:
Odlično po kakvoći i
količini 1 (vrlo dobar)
Dobro sa lakim
greškama 2 (dobar)
Rad sposoban da bude
korišćen 3 (dovoljan
Ne odgovara onome što se
kao minimalno može tražiti
od kvalifikovanog šumskog
radnika-početnika 4 (nedovoljan)
Neiskoristivo 5 (bez vrednosti)


Ukupan rezultat završnog ispita izražava
se jednom globalnom ocenom u koju ulazi
ocena iz praktičnog rada, iz stručnog znanja
i stručnog crtanja i srednja ocena sa
ispeta iz opštih znanja. Ocena praktičnog
rađa se pri ovome računa dvostruko. Ustvari
globalna ocena je prosečna ocena svih
gore navedenih ocena i izražava se s jednim
decimalom.


Posle uspešno obavljenih ispita kandidat
dobija diplomu kantona o završenom učenju
za profesionalnog šumskog radnika.


Izvori i literatura: 1. Loi Forestiere du


31. mai 1917. de la Reiiublique et Canton
de Neuchatel; 2. Reglement concernant
l´apprentissage de la profession de buchercn-
forestier et les examens de fin d´apprentissage
đu 7. fevrier 1947. de la Republique
et Canton de Neuchatel; 3. Wegleitung
fiir den Erlass kantonaler Reglemente
iiber die Berufslehre fiir Waldarbeiter (Neuchatel),
16. Dezember 1957; 4. J. Mauler,
L´Apprentissage de bucheron forestier dans
le canton de Neuchatel, 1949; 5. J. Zehnder
G. H. Bernand, Principes de bucheronnage,
1946.
Prof. dr. Dušan Simeunović