DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 40     <-- 40 -->        PDF

za šumarstvo slijedeće konferencije FAO
problem šteta od divljači i uređenje lova
u zajednici sa Internacionalnim savjetom
za lov i Internacionalnom Unijom o zaštiti
prirode.


Kratkoročna predviđanja sječe. Prema
predviđanjima pojedinih zemalja posjeći će
se u 1959. godini u Evropi oko 278 miliona
kubnih metara, što po prilici odgovara izvršenoj
sjeći u 1958. U tabeli 1 navedem su
podaci o izvršenoj sječi u pojedinim zemljama
u 1958. i predviđanja za 1959.


Dugoročna predviđanja sječe. Ova predviđanja
se odnose na godine 1960, 1905 i
1970´. Prikazana su u tabeli 2. Konstatirano
je, da se evropska produkcija tehničkog
drveta povećala za 20´% u vremenu od 1950.
do 1957. Iz tabele 2 se vidi kako se predviđa
porast produkcije. Njemačka i Jugoslavija
su jedine zemlje, gdje se predviđaju u
1960, 1965 i 1970 manje sječe od onih, koje
su izvršene poslije rata, pa i u 1950. godini.
Delegat FNRJ dao je u tom smislu objašnjenje
i istaknuo, da je naša zemlja bila
u toku rata opustošena. Za rekonstrukciju
naselja, mostova, tvornica, različitih pogona
i si. bili smo prisiljeni poslije rata sjeći
više od godišnjeg etata. No nakon izgradnje
život se normalizirao, te sada predviđamo
za sječu samo etat, koji iznosi godišnje
oko 14,5 miliona kubnih metara net-
to drvne mase. No s obzirom na intenzivne
radove na polju uzgajanja i obnove šuma
predviđa se, da će godišnji etat iznositi oko
17 miliona kubnih metara netto mase, a vjerojatno
i više u 1970. godini.


Za decenij 1960—1970 predviđa se povećanje
produkcije tehničkog drva za oko
10´°/o. Evropska komisija za šume smatra,
da taj porast produkcije neće biti dovoljan
za podmirenje evropskih potreba, ako će
tok potrošnje drveta slijediti u tom deceniju
svoj raniji tok. Smatra se, da su predviđanja,
navedena u tabeli 2. vrlo oprezna.


Ekonomska procjena zaštitne uloge šuma
i procjena ostalih teško procjenljivih funkcija
šume. Komisija za šume istaknula je
važnost procjene »indirektnih« koristi šume,
koje su često vrlo značajne, te bi ih bilo
potrebno izraziti u novcu pri kalkulacijama
pošumljavanja i podizanja šuma. U tom
smislu komisija je zaključila, da u svom
okviru stvori konsultativni komitet, koji bi
radio sa Sekretarijatom sa svrhom, da osvijetli
taj problem i da izradi metodiku rada
za spomenutu procjenu. U taj komitet
ušli su predstavnici ovih zemalja: Španija,
Francuska, Italija, Švicarska i Vel. Britanija.


Tenđence u programima tehničke pomoći.
Postotak fondova, dodijeljenih za tehničku
pomoć, je u opadanju; u 1953 bio je


taj postotak 15,7´°/o, u 1959. pao je na iznos
11,3%. Ipak je komisija za šume zauzela
stanovište, da je dosadašnji način stipendiranja
vrlo koristan način za unapređenje
šumarstva.


Projekt razvoja Mediterana. Direktor
Šumarskog Odjela M. GDESINGER je u
kratkim crtama iznio kako je došlo do izrade
tog projekta i kakva je sadašnja situacija
u tom pogledu. Projekt razvoja Mediterana
je pripremljen za štampu i bit će
podnesen na odobrenje Konferenciji FAO
u jesen ove godine. Mnoge delegacije govorile
su u prilog tog projekta.


Aktivnost organa Evropske kom´sije za
šume. Potkomisija za koordinaciju Mediteranski
šumarskih pitanja održala je svoje
zasjedanje u Madridu, u vremenu od 17—21
aprila 1958.


Radna grupa za pošumljavanje održala
je u posljednje dvije godine dva sastanka,
jedan u Engleskoj (28. V, — 6. VI. 1958),
drugi u Turskoj (21. IV. — 25. IV. 1959.)


Radna grupa za uređenje bujica održala
je sastanak u Austriji 1958.


Mješoviti komitet FAO/CEE tehnike
radova i formiranja šumskih radnika održao
je dva sastanka, jedan u Sovjetskom
Savezu, drugi u Norveškoj.


Mješovita radna grupa FAO/CEE za statistiku
o šumama i šumskim proizvodima
održat će sastanak u decembru 1959.


Studijsko putovanje o uzgajanju šuma.
U vezi preporuke, iznesene na zasjedanju
Evropske komisije za šume 1957., prvo studijsko
putovanje održat će se u Zapadnoj
Njemačkoj (Baden Wiirttemberg) u vremenu
od 15—24 septembra 1959. Predmet tog
studijskog putovanja bit će primjena mehan´zacije
u uzgajanju šuma.


Studijsko putovanje Evropske komisije
za šume. Talijanska šumarska služba na
čelu sa svojim direktorom CAMAITTIEM,
sadašnjim predsjednikom Evropske komisije
za šume, organizirala je za učesnike komisije
naučnu ekskurziju dne 11 i 12 jula
ove godine.


Dne 11 jula pošli smo autobusima iz Rima
na područje komune Pieve Santo Stefano,
gdje smo posjetili uspješna pošumljavanja
s Pinus nigrom var. austriaca u okolici
mjesta Riolo. Površina pošumljenih terena
iznosi oko 2 500 hektara; pošumljavanje je
izvedeno 1951. i 1952. Nedaleko mjesta Riolo
vidjeli smo moderno uređeni rasadnik
površine oko 7 hektara. Na putu od Pieve
Santo Stef.ano do Vallombrose pregledali
smo pošumljavanje i uređivanje šuma oko
mjesta i predjela Bibbiena, Chiusi della
Verna, Camaldoli, Moggiona, ConsumaVallombrosa.