DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 35     <-- 35 -->        PDF

mijeniti stari francuski kadar. U Grčkoj je
prema postojećem petogodišnjem planu
predviđeno znatno povećanje šumarskog
osoblja. Prema podacima nekih zemalja
(naročito Velika Britanija i Belgija) vidi se,
da su proračuni, kao 1 investicije u šumarstvu
znatno povećani.


Inventar. Utvrđivanje šumskog inventara
se nastavlja. Novi inventar šuma predviđen
je za cijeli teritorij ifederativne Njemačke
i prvi rezultati bit će poznati u
1962. Austrija, Španija, Nizozemska, Portugal,
Turska i Grčka dale su rezultate svojih
novih inventara. Francuska je izvjestila
o inventaru, utvrđenom u 1957. i 1958.
Novi inventar utvrđuje se u Švicarskoj.


Produkcija. Napori u razvoju šumske
produkcije odnose se najvećim dijelom na
privatne šume, a specijalno na plantaže,
koje su osnovali privatnici.


Povećavaju se subvencije za osnivanje
plantaža, naročito u Austriji, Irskoj i Velikoj
Britaniji. Te subvencije se odnose
kadkad na vrlo brojne šumske melioracije
(putovi, drenaže, prorede i si.). U Velikoj
Britaniji predviđa se smanjenje takvih subvencija,
kad prihodi od plantaža dosegnu
tako visoke iznose, da je omogućeno samostalno
financiranje.


U Španiji Zakon o šumama od 1957 predviđa
jaku intervenciju države u privatne
šume. U Francuskoj ima promjena u načinu
korišćenja šumskog fonda »Fond Forestier
National«. U Portugalu postoji mogućnost,
da se vlasnici šuma ili šumskih
zemljišta udruže u društva, koja primaju
pomoć bilo u formi sjemena i sadnica, bilo
u formi stručnih savjeta. U Jugoslaviji
privatni vlasnici malenih šuma dobivaju
također pomoć direktno ili indirektno. U
Italiji Zakon o unapređenju plan´na predviđa
različite forme pomoći, koje imaju
svrhu da se postigne silvo-agropastoralna
ravnoteža imajući pred očima i socijalne
momente.


Sve više se radi na formiranju zadruga


i društava različitog tipa za unapređenje


trgovine, uređivanje šuma, gospodarenja i


eksploatacije. U Njemačkoj su predviđeni


specijalni fondovi za osnivanje zadruga za


pošumljavanje graničnih terena. U Poljskoj


se putem zadruga rješava problem raspar


čanosti sitnog šumskog seljačkog posjeda.


U Švedskoj postoji nova forma društva


»Forestry Management Regions-. U Jugo


slaviji je osnovana 1958. specijalna sekcija


u okviru fonda za razvoj šumarstva i una


pređenje privatnih šuma. U Francuskoj se


sve više šire »Groupement forestiers«.


Unapređenje izobrazbe farmera i vlasni


ka malenih šuma napreduje. U Austriji sve


poljoprivredne škole raspolažu svojim šu


mama i daju predavanja iz uzgajanja šuma.
U Velikoj Britaniji školske šume poprimaju
veliko značenje. U gotovo svim
zemljama radi se na vulgarizaciji šumarstva
putem specijalnih brošura.


Popularizacija šumarstva i izobrazba farmera
i seljaka odrazila se u pojačanom ritmu
pošumljavanja. U Njemačkoj je osnovano
samo 1958. godine oko 6.500 hektara
topolovih plantaža. U gotovo svim evropskim
zemljama favoriziraju se vrste drveća
brzoga rasta. Godišnja evropska produkcija
topola prelazi 4 miiiona kubnih metara,
uzimajući u obzir samo članice Evropske
komisije za šume.


U Portugalu postoji tendenca da se uređivanje
j uzgajanje šuma prilagodi biološkoj
i fitocenološkoj osnovi. U Francuskoj
se bave time, da uređivanje šuma saobraze
prema ekonomskim potrebama i da ga
usklade prema pojedinim šumskim oblastima.
Belgija provodi sada svoje uređivanje
šuma na temelju »šumarsko ekonomske
karte«, koja sadrži pedološke i ekološke
podatke za cijelu zemlju. Na taj način želi
Belgija, da učini temeljitu izmjenu dosadašnjeg
uređivanja šuma. U Italiji ekonomske
potrebe zemlje su uvjetovale osnivanje
specijalnog Instituta za kulturu
šumskih vrsta drveća. U Njemačkoj, Austriji,
Italiji i Grčkoj radi se intenzivno na
konverziji panjača u visoke šume, dok se u
Jugoslaviji živo nastavlja rad na očetinjavanju
i melioraciji šikara.


Potrošnja — Industrija. Potrošnja drva na
selu je u opadanju u gotovo svim zemljama
bilo zbog migracije seljačkog pučanstva,
bilo zbog zamjene ogrjevnog drva
ugljenom, strujom, plinom i si.


Situacija na drvnom tržištu bila je u


1957. godini zadovoljavajuća u većini ev


ropskih zemalja. U Švedskoj je čak te go


dine postignut maksimum izvoza. Ipak, u


nekim zemljama već u 1957. osjeća se sma


njenje izvoza, kao na pr. u Belgiji i Au


striji.


U toku prvog tromjesečja 1958. godine
osjetilo se opadanje industrijske ekspanzije
, te je zabilježeno smanjenje produkcije
u nekim zemljama. To se odnosi uglavnom
na piljeno drvo i na drvo namijenjeno
za preradu u industriji pokućstva. U cjelini
uzevši, potrošnja celuloznog drva održala se
na nivou 1957. ili je neznatno smanjena. Potrošnja
rezane građe listača i četinjača je
općenito pala u odnosu na 1957. godinu dok
je potrošnja oblovine za furnire (naročito
tropskih vrsta) porasla. To je imalo negativnu
reperkusiju na bukovinu, manje na
hrastovinu. Slučaj s bukovinom je naročito
frapantan. Mnogi delegati izrazili su
bojazan zbog teškoća na koje sve više i