DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 34     <-- 34 -->        PDF

X.
ZASJEDANJE EVROPSKE KOMISIJE
ZA ŠUME FAO, RIM (7—13 juli 1959.)
Evropska komis´ja za šume održala je
svoje deseto zasjedanje u sjedištu FAO,
u Rimu, u vremenu od 7 do 10 jula, a u
Firenzi, u Talijanskoj Akademiji šumarskih
nauka, 13 jula ove godine.**


Talijanska šumarska služba organizirala
je 11 i 12 jula ekskurziju na kojoj su učesnici
Evropske komisije za šume mogli vidjeti
radove na pošurriljavanju i uređivanju
šuma u Toskanskim Apeninima. Istovremeno
su učestvovali na svečanosti (»Fešta
della Montagna«) u centralnoj Italiji, održanoj
u Vallombrosi dne 12. jula ov. godine.


Na desetom zasjedanju Evropske komisije
za šume učestvovale su ove zemlje:
Njemačka, Austrija, Belgija, Danska, Španija,
Finska, Francuska, Grčka, Irska, Izrael,
Italija, Norveška, Nizozemska, Poljska,
Portugal, Ujedinjeno Kraljevstvo (Velika
Britan ja i Cipar), Švedska, Švicarska, Tunis,
Turska i Jugoslavija. Evropska ekonomska
zajednica, Evropska organizacija
ekonomske kooperacije i Internacionalna
unija instituta za šumarska istraživanja
poslale su svoje posmatrače. Generalnog
direktora FAO zastupao je direktor Šumarskog
odjela FAO Egon GLESINGER.


Deseto zasjedanje Evropske komisije za
šume vodio je predsjednik komisije Alberto
M. CAMAITI (Italija). Otvorio ga je
uvodnim govorom B. R. SEN, generalni
direktor FAO. Poslije njega govorio je
predsjednik Evropske komisije za šume M.
CAMAITI, a na završetku zasjedanja pozdravio
je Evropsku komisiju za šume predsjednik
Talijanske Akademije šumarskih
nauka M. G. PATRONE


Komisija za šume je izrazila duboko žaljenje
zbog gubitka dvaju svojih članova
M Luigi FUNICIELLO (Italija) i Niels
UL´RICH (Danska).


Evropska komisija za šume uputila je
telegram Marcelu LELOUPU, exdirektoru
Šumarskog odjela FAO, u znak poštovanja
za uspješni rad na polju šumarstva.


Nakon toga bio je usvojen dnevni red,
koga je predložio Sekretarijat FAO u sporazumu
sa predsjednikom Evropske komisije
za šume.


Na temelju podnesenih pismenih i dopunskih
usmenih izvještaja pojedinih zemalja,
članica Evropske komisije za šume, mogu
se izvući ovi zaključci.


**Deveto zasjedanje održano je u maju
1957. u Rimu. Ovaj se izvještaj odnosi
na 1957. i 1958. godinu.


U cjelini, č´ni se, nema izrazitih novih
smjernica u evropskoj šumarskoj politici,
izuzevši tendencu za bolju koordinaciju
između šumarske i poljoprivredne politike,
koja ide za tim, da ih integrira u generalnu
ekonomsku i socijalnu politiku.


Njemačka, Austrija i Grčka su istakle
vrlo dobru suradnju između poljoprivrednika,
šumara i inženjera, dok su Francuska,
Španija i Portugal podcrtale bolju integraciju
šumarske politike u ekonomici uopće.
Austrija ostvaruje tu integraciju u okviru
farma, koje se smatraju jedinicom gospodarenja.
Norveška je formirala radnu grupu
šumara, poljoprivrednika i ekonomista
u cilju, da se istraži najpovoljnije iskorišćivanje
zemljišta sa ekonomskog i socijalnog
gledišta. Šumari Švedske su u zajednici
sa poljoprivrednicima popisali granična
zemljišta, koja će se prepustiti šumarstvu;
privremena površina tih zemljišta iznosi
oko 530.000 hektara.


Značajan razvoj u evropskoj šumarskoj
politici očituje se u Velikoj Britaniji. »Forestry
Commission« u toj zemlji predviđa
novi uređajni program posumljavanja, koji
se odnosi na površinu od 535.000 akri u slijedećih
10 godina i to 300.000 akri u vremenu
od 1959 do 1963 i 235.000 akri u razdoblju
od 1964. do 1968. U Nizozemskoj je novi
Zakon o šumama podnesen na odobrenje
parlamentu. Cilj tog zakona sastoji se u
tome, da se sačuva minimum pošumljenih
površina za produkciju drvne mase i indirektnih
koristi, koje šuma pruža.


Zakonodavstvo. U Austriji se radi na
novom šumarskom Zakonu u kombinaciji
sa poljoprivrednim zakonom i imat će veliko
značenje za šumarsku politiku te zemlje.
U Švicarskoj je devet kantona podnijelo
zahtjev za reviziju kantonalnih zakona


o šumama. U Tunisu predložen je Vladi na
odobrenje novi zakon o šumama. U Italiji,
novi Zakon za Kalabriju omogućuje ostvarenje
dvanaestogodišnjeg plana uređenja
planinskih bazena. U Turskoj Zakon od
1956. služi kao baza za provođenje programa
šumarskih radova. Primjena šumarskog
Zakona od 1957. pokazala se uspješna uŠpaniji. U Jugoslaviji novi Zakon o šumama
je podnesen Parlamentu na odobrenje.
Tim zakonom riješit će se problem organizacije
šumarstva.
Uprava šuma. Osjeća se tendenca povećanja
broja stručnjaka uslijed jačeg ritma
posumljavanja. U Švicarskoj nastoje smanjiti
površinu šuma, koja otpada na jednog
šumarskog stručnjaka. U Norveškoj je formirana
Direkcija državnih šuma, kojom
upravlja biro od 5 članova. U Tunisu uprava
šuma je reorganizirana i živo se radi na
bržoj izobrazbi kadrova, koji bi mogli za
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 35     <-- 35 -->        PDF

mijeniti stari francuski kadar. U Grčkoj je
prema postojećem petogodišnjem planu
predviđeno znatno povećanje šumarskog
osoblja. Prema podacima nekih zemalja
(naročito Velika Britanija i Belgija) vidi se,
da su proračuni, kao 1 investicije u šumarstvu
znatno povećani.


Inventar. Utvrđivanje šumskog inventara
se nastavlja. Novi inventar šuma predviđen
je za cijeli teritorij ifederativne Njemačke
i prvi rezultati bit će poznati u
1962. Austrija, Španija, Nizozemska, Portugal,
Turska i Grčka dale su rezultate svojih
novih inventara. Francuska je izvjestila
o inventaru, utvrđenom u 1957. i 1958.
Novi inventar utvrđuje se u Švicarskoj.


Produkcija. Napori u razvoju šumske
produkcije odnose se najvećim dijelom na
privatne šume, a specijalno na plantaže,
koje su osnovali privatnici.


Povećavaju se subvencije za osnivanje
plantaža, naročito u Austriji, Irskoj i Velikoj
Britaniji. Te subvencije se odnose
kadkad na vrlo brojne šumske melioracije
(putovi, drenaže, prorede i si.). U Velikoj
Britaniji predviđa se smanjenje takvih subvencija,
kad prihodi od plantaža dosegnu
tako visoke iznose, da je omogućeno samostalno
financiranje.


U Španiji Zakon o šumama od 1957 predviđa
jaku intervenciju države u privatne
šume. U Francuskoj ima promjena u načinu
korišćenja šumskog fonda »Fond Forestier
National«. U Portugalu postoji mogućnost,
da se vlasnici šuma ili šumskih
zemljišta udruže u društva, koja primaju
pomoć bilo u formi sjemena i sadnica, bilo
u formi stručnih savjeta. U Jugoslaviji
privatni vlasnici malenih šuma dobivaju
također pomoć direktno ili indirektno. U
Italiji Zakon o unapređenju plan´na predviđa
različite forme pomoći, koje imaju
svrhu da se postigne silvo-agropastoralna
ravnoteža imajući pred očima i socijalne
momente.


Sve više se radi na formiranju zadruga


i društava različitog tipa za unapređenje


trgovine, uređivanje šuma, gospodarenja i


eksploatacije. U Njemačkoj su predviđeni


specijalni fondovi za osnivanje zadruga za


pošumljavanje graničnih terena. U Poljskoj


se putem zadruga rješava problem raspar


čanosti sitnog šumskog seljačkog posjeda.


U Švedskoj postoji nova forma društva


»Forestry Management Regions-. U Jugo


slaviji je osnovana 1958. specijalna sekcija


u okviru fonda za razvoj šumarstva i una


pređenje privatnih šuma. U Francuskoj se


sve više šire »Groupement forestiers«.


Unapređenje izobrazbe farmera i vlasni


ka malenih šuma napreduje. U Austriji sve


poljoprivredne škole raspolažu svojim šu


mama i daju predavanja iz uzgajanja šuma.
U Velikoj Britaniji školske šume poprimaju
veliko značenje. U gotovo svim
zemljama radi se na vulgarizaciji šumarstva
putem specijalnih brošura.


Popularizacija šumarstva i izobrazba farmera
i seljaka odrazila se u pojačanom ritmu
pošumljavanja. U Njemačkoj je osnovano
samo 1958. godine oko 6.500 hektara
topolovih plantaža. U gotovo svim evropskim
zemljama favoriziraju se vrste drveća
brzoga rasta. Godišnja evropska produkcija
topola prelazi 4 miiiona kubnih metara,
uzimajući u obzir samo članice Evropske
komisije za šume.


U Portugalu postoji tendenca da se uređivanje
j uzgajanje šuma prilagodi biološkoj
i fitocenološkoj osnovi. U Francuskoj
se bave time, da uređivanje šuma saobraze
prema ekonomskim potrebama i da ga
usklade prema pojedinim šumskim oblastima.
Belgija provodi sada svoje uređivanje
šuma na temelju »šumarsko ekonomske
karte«, koja sadrži pedološke i ekološke
podatke za cijelu zemlju. Na taj način želi
Belgija, da učini temeljitu izmjenu dosadašnjeg
uređivanja šuma. U Italiji ekonomske
potrebe zemlje su uvjetovale osnivanje
specijalnog Instituta za kulturu
šumskih vrsta drveća. U Njemačkoj, Austriji,
Italiji i Grčkoj radi se intenzivno na
konverziji panjača u visoke šume, dok se u
Jugoslaviji živo nastavlja rad na očetinjavanju
i melioraciji šikara.


Potrošnja — Industrija. Potrošnja drva na
selu je u opadanju u gotovo svim zemljama
bilo zbog migracije seljačkog pučanstva,
bilo zbog zamjene ogrjevnog drva
ugljenom, strujom, plinom i si.


Situacija na drvnom tržištu bila je u


1957. godini zadovoljavajuća u većini ev


ropskih zemalja. U Švedskoj je čak te go


dine postignut maksimum izvoza. Ipak, u


nekim zemljama već u 1957. osjeća se sma


njenje izvoza, kao na pr. u Belgiji i Au


striji.


U toku prvog tromjesečja 1958. godine
osjetilo se opadanje industrijske ekspanzije
, te je zabilježeno smanjenje produkcije
u nekim zemljama. To se odnosi uglavnom
na piljeno drvo i na drvo namijenjeno
za preradu u industriji pokućstva. U cjelini
uzevši, potrošnja celuloznog drva održala se
na nivou 1957. ili je neznatno smanjena. Potrošnja
rezane građe listača i četinjača je
općenito pala u odnosu na 1957. godinu dok
je potrošnja oblovine za furnire (naročito
tropskih vrsta) porasla. To je imalo negativnu
reperkusiju na bukovinu, manje na
hrastovinu. Slučaj s bukovinom je naročito
frapantan. Mnogi delegati izrazili su
bojazan zbog teškoća na koje sve više i
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 36     <-- 36 -->        PDF

više nailaze u trgovini bukovinom, ma da
se radi i o bukovoj oblo vini. Ta teška situacija
na drvnom tržištu s obzirom na bukovinu
bila je još pojačana nenadanim
vjetrolomima u nekim zemljama (u Njemačkoj
oko 1,5 miliona kubika u siječnju
i veljači 1958. godine, a u mjesecu augustu
iste godine oko 2,7 miliona kubika; u
Austriji oko 1,5 miliona m3 u 1957/1958 godini).
Ipak, godina 1958. se završila uspješnije
nego što je počela; povećani elan izgradnje
i proizvodnje pokućstva u drugom
i trećem tromjesečju 1958. dao je poticaj
za veću potrošnju rezane građe, tako da je
produkcija oblovine u Evropi za 1958. godinu
bila neznatno manja od one u 1957.
godini. No karakteristično je smanjenje
produkcije rudnog drva u 1958. Sveukupna
evropska produkcija rudnog drveta
smanjena je u Evropi za oko 1 milion kubnih
metara u godini 1958. Pored toga zabilježen
je jači uvoz tropskih vrsta za proizvodnju
furnira. Usprkos smanjenoj potražnji
za bukovinom, u nekim zemljama zapadne
Evrope bukovina ostaje među listačama
vrsta, koja se najviše koristi u Evropi.
Ujedinjeno kraljevstvo je uvezlo u 1957.
bukove rezane građe oko 169.900 m3, a u
1958. oko 178.000 m3. No struktura ponude
se nešto promijenila i to na štetu Francuske,
jer na evropsko tržište pristižu veće
količine bukovine iz Jugoslavije, Rumunj


ske, Čehoslovačke i Bugarske.


Cijena oblog drva i rezane građe bila je
smanjena u toku 1958. godine. U Belgiji cijene
drveta na panju su u opadanju, izuzevši
hrast i debele topole. U Danskoj su
pale cijene bukovoj oblovini u toku posljednjeg
tromjesečja 1958. U Luksemburgu
su u 1958. cijene drveta na panju pale
za 15 do 25a/o u odnosu na 1957. godinu.
Slični pad cijena zabilježile su Austrija,
Norveška i Švicarska. U Velikoj Britaniji
cijene uvezenog drva, kao i domaćeg, bile
su u 1958. nešto niže, no cijene drveta na
panju ostale su prilično stabilne. U Francuskoj
su cijene nešto pale, ali su još uvijek
više nego u 1956. Španija i Jugoslavija
su iznimke u tom pogledu. U Jugoslaviji je
smanjeni izvoz bukovog drveta za celulozu
prouzrokovao izvjesne gubitke, koji su bili
razlogom, da se počelo proučavati pitanje
boljeg iskorišćenja bukovine i ostalih listača.


Neki sektori drvne industrije se i dalje
razvijaju, kao na pr. sektor proizvodnje celuloze
i papira i ploča vlaknatica. U Belgiji
se osniva tvornica, koja će dnevno koristiti
500 prostornih metara drveta. U Velikoj
Britaniji započeta je izgradnja tvornice celuloze,
koja će koristiti tvrdo drvo, dok je
industrija ploča vlaknatica u velikom ra


378


\


zvoju. U Švedskoj je 1958. godine proradila
nova tvornica celuloze kapaciteta od


75.000 tona. U Portugalu se razvija industrija
celuloze; predviđena je izgradnja velike
tvornice celuloze, koja bi koristila eukaliptovo
drvo. U Norveškoj se osniva nova
tvornica celuloze, koja će u prvom redu
koristiti brezovo drvo; tri nove tvornice
ploča već rade, a slijedeće dvije su u izgradnji.
U Irskoj je proradila jedna tvornica
ploča, a druga je u izgradnji.
Što se tiče korišćenja tankih dimenzija
i odpadaka, u Francuskoj tvornice celuloze
i papira sve više koriste listače tankih promjera,
tako da je potrošnja od 280.000 m3
tih sortimenata u 1957. povećana na iznos
od 880.000 m3 u 1958. godini.


Istraživanja. Istraživanja su u daljnjem
razvoju te je u nekim zemljama došlo do
osnivanja novih institucija. Tako je na pr.
u Irskoj osnovana sekcija za šumarska
istraživanja, koja je vezana uz Generalni
Šumarski Odjel. U Švicarskoj je osnovana
Zadruga rada za istraživanje drva. U Njemačkoj
postoji Centar za Internacionalnu
dokumentaciju pri Federalnom Institutu u
Re:nbecku, koji ima svrhu, da proširi i popularizira
naučna dostignuća. U Tunisu je
osnovana Stanica za šumarska istraživanja
a u Jugoslaviji (Novi Sad) organiziran je
Institut za istraživanje topole.


U programima istraživanja ističu se dva
nova problema. U Njemačkoj se istražuju
utjecaji tržišta na šumsko gospodarstvo i
na industriju drveta. U Velikoj Britaniji
sekcija »Forest Management« ne polaže više
težište na problem šumskog inventara,
nego predviđa istraživanja na polju šumarske
ekonomike i uređivanja šuma.


No na prvom mjestu u programima istraživačkih
radova figuriraju problemi šumarske
genetike i ekologije. Upotreba herbicida
za uništenje korova i olakšanje regeneracije
šuma također se nalazi u programima
istraživačkih radova (Jugoslavija,
Vel. Britanija i dr.). U Holandiji se spominju
istraživanja o upotrebi gnojiva, naročito
fosfata u topolovim kulturama. U Vel.
Britaniji spominju se nove metode sadnje
u barovitim i močvarnim terenima.


Statističke metode u istraživačkim radovima
nisu još prihvaćene u svim zemljama,
no primjećena je jaka tendenca, da se te
metode uvedu i ondje, gdje još nisu primjenjene.
Belgija je izvjestila otvaranje Biometričkog
instituta, koji je u mogućnosti,
da izvrši sve statističke obračune na polju
šumarskih istraživanja ove zemlje.


Insekti i bolest?. Evropska komisija za
šume ispitala je zdravstveno stanje evropskih
šuma nakon posljednjeg zasjedanja.
Nakon pismenih izvještaja i obilne disku
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 37     <-- 37 -->        PDF

sije pojedinih zemalja (naročito Jugoslavije
i Italije) konstatirano je slijedeće. Među
najopasnijim insektima nalazi se još uvijek
Thaumetopoea pityocampa Schiff. U zemljama
Mediterana, no i u nekim evropskim
zemljama borovi su bili napadnuti također
od drugh štetnika, kao Evetria buoliana,
Bupalus p´niarius, Myelophilus piniperđa,
Diprion pini i Diprion pallipes. što se tiče
hrasta, Tortrix viriđana i Lymantria đispar
prave velike štete i to prvi u centralnoj a
drugi u južnoj Evropi.


Među bolestima spominje se Dothichiza
populea na topolama, koja se uspješno suzbija
u Francuskoj i Jugoslaviji. Fomes
annosus u mnogim zemljama prouzrokuje
velike štete. Lophodermium pinastri prouzrokovao
je štete u Poljskoj i Njemačkoj.
U Jugoslaviji (Istra) zabilježena je rđa na
alepskom boru; vjerovatno je, da se radi o
bolesti Cronartium asclepiađeum. Interesantan
je izvještaj delegata Francuske prema
kojem se vidi, da je Francuzima uspjelo
izolirati bakteriju roda Aplanebacterium,
za koju se smatra, da uzrokuje rak na topolama.


Istraživanja na polju biološke zaštite od
insekata se nastavljaju u mnogim zemljama.
Spomenuti su uspješni radovi u Francuskoj,
gdje je 1958. nad masivom »Le
Mont Ventoux« provedena pulverizacija
»Smithriavirus« iz aviona u borbi protiv
Thaumetopoea pityocampa, dok se u Italiji
nastavlja primjena šumskog mrava (Formica
rufa) u iste svrhe. Delegat Jugoslavije
ukazao je na goleme materijalne gubitke,
koji nastaju napadajem Lymantria đispar
u hrastovim šumama, gdje smo prisiljeni
još uvijek primjenjivati metode zaprašivanja
DDT i pantakanom, dok se ne istraže
mogućnosti biološke borbe na čemu se u
FNRJ živo radi.


Neki delegati su skrenuli pažnju na velike
štete, koje čini divljač u šumama. Čak
je istaknuto, da cjela šumarska politika
zemlje može biti poremećena uslijed takvih
šteta. Evropska komisija za šume je zaključila,
da se Vladama pojedinih zemalja, članicama
komisije, skrene pažnja na taj problem.
U vezi s time nacionalni će izvještaji
u buduće sadržavati i podatke o mjerama
zaštite protiv šteta od divljači (direktne
mjere: mehaničke, kemijske; indirektne
mjere: zakoni, propisi, odstrijel i t. d.).


Komitet za drvo OECE upravo dovršava
jednu anketu o fitosanitarnom zakonodavstvu,
koje je na snazi u pojedinim zemljama
OECE. U vezi s time zaključeno je,, da
se rezultati te ankete stave na raspolaganje
Sekretarijatu FAO.


Šumski požarevi. Evropska komisija za
šume proučava problem šumskih pozareva


od 1952, te danas raspolaže vrijednim podacima
o broju šumskih pozareva, površini
šuma, koje su stradale od požara, o uzrocima
požara i t. d. Da bi ti podaci bili potpuni,
zamoljene su zemlje, koje nisu poslale
statističke podatke o požarevima da ih dostave.


Filmovi o šumi i šumskim produktima.
U toku posljednje dvije godine proizvedeno
je u svemu 60 novih filmova u različitim
zemljama.


Razno. U gotovo svim zemljama postoji
mogućnost osiguranja šuma protiv požara,
no čini se, da su takse osiguranja u nekim
zemljama previsoke.


Mnoge zemlje iznesle su interesantne podatke
o radnoj snazi u šumarstvu. Jedina
Švedska navodi nestašicu radne snage u
šumarstvu. Mnoge zemlje spominju povećanje
radničkih nadnica (10 do 15"/o u Njemačkoj).
Vel. Britanija je izvjestila smanjenje
radnog vremena od 47 na 46 sati tjedno.
Životni nivo šumskih radnika se popravlja
u sv´m evropskim zemljama, no konstatira
se, da postoji nestašica u prilivu mladog
naraštaja.


U većini evropskih zemalja mnogo je učinjeno
na propagandi i vulgarizaciji šumarstva.
Na svjetskoj izložbi u Bruxellesu
šuma i drvo zauzeli su značajno mjesto.
Ističe se, da nije dovoljno vršiti propagandu
samo o zašt´tnoj funkciji šume, nego bi
je trebalo proširiti na koristi, koje postoje
od prerade drveta.


U Švicarskoj se održava na Politehničkom
Institutu u Zurichu specijalan tečaj
iz tehnologije i prerade drva za inženjere
i arhitekte.


Sve više se obraća pažnja šumama, koje
imaju rekreativnu i estetsku funkciju (Belgija,
Holandija).


Preporuke. Evropska komisija za šume
preporuča Organizaciji FAO, da nastav
studije o razvoju drvnog tržišta, da prouči
mogućnost korišćenja listopadnog drveća,
vodeći računa o tome, kakve reperkusije bi
mogli imati rezultati tih studija na uzgajanje
šuma i šumarsku politiku.


Evropska komisija za šume preporuče
Vladama pojedinih zemalja, članicama, dposiguraju i ojačaju, što je više moguće
kontrolnu službu o provenijenciji sjemenr
i sadnica, koje dolazi na tržište, a naročito
ono koje se eksportira.


Preporuča se organizaciji FAO, da u okviru
»Campagne des Semences« organizira
jedan sastanak eksperata, koji bi proučil
na internacionalnom planu sredstva i mogućnosti
za ojačanje garancije o provenijenciji
sjemena pri kupnji i prodaji.


Skreće se pažnja generalnom direktoru
FAO, da bi stavio na dnevni red Komiteta
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 38     <-- 38 -->        PDF

SJEĆA U 1.000 m3 BEZ KORE


TABELA 1


OGRJEV T E H N I C K O DRVO


ČETINJAČE LISTACE ČETINJAČE LISTACE


1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959


Albanija* 550 550 1700 1700 380 400 500 550
Austrija 1605 1605 1030 1030 7370 7370 510 510
Belgija 18 18 342 342 990 1125 720 743
Bugarska 90 80 2293 2155 927 800 1561 1483
Čehoslovačka 1025 816 1104 1127 9715 9364 1930 1883
Danska 192 135 306 369 738 6130 369 441
Finska 4000 4000 9000 9000 22000 25000 1000 1000
Francuska 900 900 17100 17100 11700 11250 8280 8550
1st. Njemačka 500 480* 320 320* 6500 6500* 1000 1000*
Zap. Njemačka 700. 700 2000 1900 14400 14100 5000 5200
Grčka* 50O 500 2900 2900 200 220 85 90
Mađarska — — 1584 1665 63 63 990 1094
Irska* 30 30 90 90 170 170 35 35
Italija 450 450 5850 5850 1350 1395 1800 1800
Luksemburg — — 54 50 86 90 50 50
Nizozemska 15 15 100 100 340 345 270 275
Norveška 1000 1000 1100 1100 8200 8000 160 160
Poljska 860 940 440 668 13466 13197 1714 1276
Portugal 1200 1150 2100 2100 2320 2400 380 400
Rumunjska* 130 130 6700 6700 6000 6000 5000 5000
Španija 1513 1575 2714 2860 3006 3206 1031 1050
Švedska 260O 2400 3000 3200 35100 31600 1500 1100
Švicarska 700 700 740 700 2100 2100 180 150
Ujedinjeno Kraljevstvo


Velike Britanije 65 65 390 390 1365 1430 1235 1235
Sjeverna Irska 13 13 2 2 36 52 5 5
Jugoslavija 118 117 6413 6451 3548 3524 4275 4483


Evropa — ukupno 18744 18369 69372 69869 152070 150391 39580 39563


Sovjetski Savez 45000 45000 73000 71000 172000 181000 59000 61000
Cipar 13 13 4 4 28 28 1 1
Izrael — — 4 4 3 4 11 14
Turska 1000 1000 4500 4500 1000 1000 450 450
Maroko 55 68 440 453 101 92 85 105
Tunis 23 27 315 333 5 7 4 9


* Procijenjeno po Sekretarijatu FAO


ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 39     <-- 39 -->        PDF

381
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 40     <-- 40 -->        PDF

za šumarstvo slijedeće konferencije FAO
problem šteta od divljači i uređenje lova
u zajednici sa Internacionalnim savjetom
za lov i Internacionalnom Unijom o zaštiti
prirode.


Kratkoročna predviđanja sječe. Prema
predviđanjima pojedinih zemalja posjeći će
se u 1959. godini u Evropi oko 278 miliona
kubnih metara, što po prilici odgovara izvršenoj
sjeći u 1958. U tabeli 1 navedem su
podaci o izvršenoj sječi u pojedinim zemljama
u 1958. i predviđanja za 1959.


Dugoročna predviđanja sječe. Ova predviđanja
se odnose na godine 1960, 1905 i
1970´. Prikazana su u tabeli 2. Konstatirano
je, da se evropska produkcija tehničkog
drveta povećala za 20´% u vremenu od 1950.
do 1957. Iz tabele 2 se vidi kako se predviđa
porast produkcije. Njemačka i Jugoslavija
su jedine zemlje, gdje se predviđaju u
1960, 1965 i 1970 manje sječe od onih, koje
su izvršene poslije rata, pa i u 1950. godini.
Delegat FNRJ dao je u tom smislu objašnjenje
i istaknuo, da je naša zemlja bila
u toku rata opustošena. Za rekonstrukciju
naselja, mostova, tvornica, različitih pogona
i si. bili smo prisiljeni poslije rata sjeći
više od godišnjeg etata. No nakon izgradnje
život se normalizirao, te sada predviđamo
za sječu samo etat, koji iznosi godišnje
oko 14,5 miliona kubnih metara net-
to drvne mase. No s obzirom na intenzivne
radove na polju uzgajanja i obnove šuma
predviđa se, da će godišnji etat iznositi oko
17 miliona kubnih metara netto mase, a vjerojatno
i više u 1970. godini.


Za decenij 1960—1970 predviđa se povećanje
produkcije tehničkog drva za oko
10´°/o. Evropska komisija za šume smatra,
da taj porast produkcije neće biti dovoljan
za podmirenje evropskih potreba, ako će
tok potrošnje drveta slijediti u tom deceniju
svoj raniji tok. Smatra se, da su predviđanja,
navedena u tabeli 2. vrlo oprezna.


Ekonomska procjena zaštitne uloge šuma
i procjena ostalih teško procjenljivih funkcija
šume. Komisija za šume istaknula je
važnost procjene »indirektnih« koristi šume,
koje su često vrlo značajne, te bi ih bilo
potrebno izraziti u novcu pri kalkulacijama
pošumljavanja i podizanja šuma. U tom
smislu komisija je zaključila, da u svom
okviru stvori konsultativni komitet, koji bi
radio sa Sekretarijatom sa svrhom, da osvijetli
taj problem i da izradi metodiku rada
za spomenutu procjenu. U taj komitet
ušli su predstavnici ovih zemalja: Španija,
Francuska, Italija, Švicarska i Vel. Britanija.


Tenđence u programima tehničke pomoći.
Postotak fondova, dodijeljenih za tehničku
pomoć, je u opadanju; u 1953 bio je


taj postotak 15,7´°/o, u 1959. pao je na iznos
11,3%. Ipak je komisija za šume zauzela
stanovište, da je dosadašnji način stipendiranja
vrlo koristan način za unapređenje
šumarstva.


Projekt razvoja Mediterana. Direktor
Šumarskog Odjela M. GDESINGER je u
kratkim crtama iznio kako je došlo do izrade
tog projekta i kakva je sadašnja situacija
u tom pogledu. Projekt razvoja Mediterana
je pripremljen za štampu i bit će
podnesen na odobrenje Konferenciji FAO
u jesen ove godine. Mnoge delegacije govorile
su u prilog tog projekta.


Aktivnost organa Evropske kom´sije za
šume. Potkomisija za koordinaciju Mediteranski
šumarskih pitanja održala je svoje
zasjedanje u Madridu, u vremenu od 17—21
aprila 1958.


Radna grupa za pošumljavanje održala
je u posljednje dvije godine dva sastanka,
jedan u Engleskoj (28. V, — 6. VI. 1958),
drugi u Turskoj (21. IV. — 25. IV. 1959.)


Radna grupa za uređenje bujica održala
je sastanak u Austriji 1958.


Mješoviti komitet FAO/CEE tehnike
radova i formiranja šumskih radnika održao
je dva sastanka, jedan u Sovjetskom
Savezu, drugi u Norveškoj.


Mješovita radna grupa FAO/CEE za statistiku
o šumama i šumskim proizvodima
održat će sastanak u decembru 1959.


Studijsko putovanje o uzgajanju šuma.
U vezi preporuke, iznesene na zasjedanju
Evropske komisije za šume 1957., prvo studijsko
putovanje održat će se u Zapadnoj
Njemačkoj (Baden Wiirttemberg) u vremenu
od 15—24 septembra 1959. Predmet tog
studijskog putovanja bit će primjena mehan´zacije
u uzgajanju šuma.


Studijsko putovanje Evropske komisije
za šume. Talijanska šumarska služba na
čelu sa svojim direktorom CAMAITTIEM,
sadašnjim predsjednikom Evropske komisije
za šume, organizirala je za učesnike komisije
naučnu ekskurziju dne 11 i 12 jula
ove godine.


Dne 11 jula pošli smo autobusima iz Rima
na područje komune Pieve Santo Stefano,
gdje smo posjetili uspješna pošumljavanja
s Pinus nigrom var. austriaca u okolici
mjesta Riolo. Površina pošumljenih terena
iznosi oko 2 500 hektara; pošumljavanje je
izvedeno 1951. i 1952. Nedaleko mjesta Riolo
vidjeli smo moderno uređeni rasadnik
površine oko 7 hektara. Na putu od Pieve
Santo Stef.ano do Vallombrose pregledali
smo pošumljavanje i uređivanje šuma oko
mjesta i predjela Bibbiena, Chiusi della
Verna, Camaldoli, Moggiona, ConsumaVallombrosa.