DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 34     <-- 34 -->        PDF

X.
ZASJEDANJE EVROPSKE KOMISIJE
ZA ŠUME FAO, RIM (7—13 juli 1959.)
Evropska komis´ja za šume održala je
svoje deseto zasjedanje u sjedištu FAO,
u Rimu, u vremenu od 7 do 10 jula, a u
Firenzi, u Talijanskoj Akademiji šumarskih
nauka, 13 jula ove godine.**


Talijanska šumarska služba organizirala
je 11 i 12 jula ekskurziju na kojoj su učesnici
Evropske komisije za šume mogli vidjeti
radove na pošurriljavanju i uređivanju
šuma u Toskanskim Apeninima. Istovremeno
su učestvovali na svečanosti (»Fešta
della Montagna«) u centralnoj Italiji, održanoj
u Vallombrosi dne 12. jula ov. godine.


Na desetom zasjedanju Evropske komisije
za šume učestvovale su ove zemlje:
Njemačka, Austrija, Belgija, Danska, Španija,
Finska, Francuska, Grčka, Irska, Izrael,
Italija, Norveška, Nizozemska, Poljska,
Portugal, Ujedinjeno Kraljevstvo (Velika
Britan ja i Cipar), Švedska, Švicarska, Tunis,
Turska i Jugoslavija. Evropska ekonomska
zajednica, Evropska organizacija
ekonomske kooperacije i Internacionalna
unija instituta za šumarska istraživanja
poslale su svoje posmatrače. Generalnog
direktora FAO zastupao je direktor Šumarskog
odjela FAO Egon GLESINGER.


Deseto zasjedanje Evropske komisije za
šume vodio je predsjednik komisije Alberto
M. CAMAITI (Italija). Otvorio ga je
uvodnim govorom B. R. SEN, generalni
direktor FAO. Poslije njega govorio je
predsjednik Evropske komisije za šume M.
CAMAITI, a na završetku zasjedanja pozdravio
je Evropsku komisiju za šume predsjednik
Talijanske Akademije šumarskih
nauka M. G. PATRONE


Komisija za šume je izrazila duboko žaljenje
zbog gubitka dvaju svojih članova
M Luigi FUNICIELLO (Italija) i Niels
UL´RICH (Danska).


Evropska komisija za šume uputila je
telegram Marcelu LELOUPU, exdirektoru
Šumarskog odjela FAO, u znak poštovanja
za uspješni rad na polju šumarstva.


Nakon toga bio je usvojen dnevni red,
koga je predložio Sekretarijat FAO u sporazumu
sa predsjednikom Evropske komisije
za šume.


Na temelju podnesenih pismenih i dopunskih
usmenih izvještaja pojedinih zemalja,
članica Evropske komisije za šume, mogu
se izvući ovi zaključci.


**Deveto zasjedanje održano je u maju
1957. u Rimu. Ovaj se izvještaj odnosi
na 1957. i 1958. godinu.


U cjelini, č´ni se, nema izrazitih novih
smjernica u evropskoj šumarskoj politici,
izuzevši tendencu za bolju koordinaciju
između šumarske i poljoprivredne politike,
koja ide za tim, da ih integrira u generalnu
ekonomsku i socijalnu politiku.


Njemačka, Austrija i Grčka su istakle
vrlo dobru suradnju između poljoprivrednika,
šumara i inženjera, dok su Francuska,
Španija i Portugal podcrtale bolju integraciju
šumarske politike u ekonomici uopće.
Austrija ostvaruje tu integraciju u okviru
farma, koje se smatraju jedinicom gospodarenja.
Norveška je formirala radnu grupu
šumara, poljoprivrednika i ekonomista
u cilju, da se istraži najpovoljnije iskorišćivanje
zemljišta sa ekonomskog i socijalnog
gledišta. Šumari Švedske su u zajednici
sa poljoprivrednicima popisali granična
zemljišta, koja će se prepustiti šumarstvu;
privremena površina tih zemljišta iznosi
oko 530.000 hektara.


Značajan razvoj u evropskoj šumarskoj
politici očituje se u Velikoj Britaniji. »Forestry
Commission« u toj zemlji predviđa
novi uređajni program posumljavanja, koji
se odnosi na površinu od 535.000 akri u slijedećih
10 godina i to 300.000 akri u vremenu
od 1959 do 1963 i 235.000 akri u razdoblju
od 1964. do 1968. U Nizozemskoj je novi
Zakon o šumama podnesen na odobrenje
parlamentu. Cilj tog zakona sastoji se u
tome, da se sačuva minimum pošumljenih
površina za produkciju drvne mase i indirektnih
koristi, koje šuma pruža.


Zakonodavstvo. U Austriji se radi na
novom šumarskom Zakonu u kombinaciji
sa poljoprivrednim zakonom i imat će veliko
značenje za šumarsku politiku te zemlje.
U Švicarskoj je devet kantona podnijelo
zahtjev za reviziju kantonalnih zakona


o šumama. U Tunisu predložen je Vladi na
odobrenje novi zakon o šumama. U Italiji,
novi Zakon za Kalabriju omogućuje ostvarenje
dvanaestogodišnjeg plana uređenja
planinskih bazena. U Turskoj Zakon od
1956. služi kao baza za provođenje programa
šumarskih radova. Primjena šumarskog
Zakona od 1957. pokazala se uspješna uŠpaniji. U Jugoslaviji novi Zakon o šumama
je podnesen Parlamentu na odobrenje.
Tim zakonom riješit će se problem organizacije
šumarstva.
Uprava šuma. Osjeća se tendenca povećanja
broja stručnjaka uslijed jačeg ritma
posumljavanja. U Švicarskoj nastoje smanjiti
površinu šuma, koja otpada na jednog
šumarskog stručnjaka. U Norveškoj je formirana
Direkcija državnih šuma, kojom
upravlja biro od 5 članova. U Tunisu uprava
šuma je reorganizirana i živo se radi na
bržoj izobrazbi kadrova, koji bi mogli za