DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 31     <-- 31 -->        PDF

lovna istraživanja u Zagrebu. Prof. Dr. I.
HORVAT je predsjedao na dvije sjednice
simpozija, koje su se održale prvih dana.
Na srrnpozij su bili također pozvani i prof,


dr. S. HORVATIC iz Zagreba, prof. dr. B,
JOVANOVlC iz Beograda, prof dr. M.
GRACANIN i prof. ing. H. EM iz Skopja,


ali se nisu mogli odazvati pozivu.


U toku simpozija, koji se je odvijao kroz
4 dana, bilo je održano 40 referata raspoređenih
u slijedeće 3 grupe tema: Osnove
i metode kartiranja vegetaqije (13 referata),
Naučna dostignuća vegetacijskih kartiranja
(16 referata).


O osnovama i metodama vegetacijskog
kartiranja predavali su najpoznatiji svjetski
botaničari — fitogeografi i fitosociolozi:


A. W. KtTCHLER (USA —i ujedno predstavnik
UNESCO-a), L. EMBERGER, H.
GAUSSEN i R. MOLINIER (Francuska),
R. TUXEN i A. SCAMONI (Njemačka),
I. HORVAT (Jugoslavija) i drugi.
I. HORVAT je održao referat pod naslovom:
»Smjernice za novu biljnOsociiološku
kartu Evrope«*), vežući se u izlaganjima na
svoju najnoviju vegetacijsku kartu jugoistočne
Evrope. Istaknuvši neobičnu mnogolikost
prirodnih uslova te njihovu uzajamnu
povezanost i zakonitost s obzirom na
sastav i raščlanjenje biljnog pokrova Balkanskog
poluotoka — HORVAT je istaknuo
principe i iznio prijedlog, da se pristupi izradi
suvremene vegetacijske karte čitave
Evrope. Tu kartu bi trebalo izraditi konzekventno
na fitosociološkoj osnovi tako,
da bi temelj predstavljale vegetacijske jedinice
i to sveze za formiranje zona, a pojedine
asocijacije za formiranje podzona.
Prema I. HORVATU zadovoljila bi izrada
takove karte veliku naučnu i praktičnu
potrebu, a obzirom na osnovne koncepcije
njene izrade i velik broj istraživača postoje
već danas svi uvjeti za njeno razmjerno
brzo dovršenje, tim više što se već raspolaže
velikim brojem vegetacijskih karata,
studija i radova izvršenih po identičnoj metodici
u većini evropskih zemalja.


U okviru teme »Naučna dostignuća vegetacijskih
kartiranja«, referirano je sa
strane raznih učesnika o radovima na kartiranju
vegetacije, te njihovom značenju i
povezanosti sa pedološkim, mikrobiološkim,
klimatskim, šumarskim, poljoprivrednim i


*) HORVAT je prethodno najavio predavanje
pod naslovom: »Metode naših
kompleksnih vegetacijskih istraži,
nja«, ali je zbog neobične važnosti izrade
vegetacijske karte Evrope održao
predavanje u tom smislu, dok je
prvobitno najavljeno predavanje obuhvatio
BERTOVTC U svome referatu.


drugim istraživanjima provedenim u većem
ili manjem opsegu u raznim zemljama.


O našim dostignućima sa tog područja
održao je S. BERTOVIĆ referat pod naslovom:
»BUjnosociološka kartiranja u Hrvatskoj
i drugim dijelovima Jugoslavije«. U
referatu je bio prikazan historijat i najznačajniji
rezultat dosadašnjih biljnosocioloških
istraživanja u našoj zemlji, uz posebni
osvrt na izvršena detaljna kartiranja
u Gorskom Kotaru (I. HORVAT i suradnici),
na otoku Pagu i u okolini Križevaca (S.
HORVATIC i suradnici), u centralnoj Istri


(S. BERTOVlC i suradnici) i u jugoistočnom
dijelu Male Kapele (M. GLAVAC).
Težište izlaganja predstavljao je sažeti
prikaz metode^ organizacije i rezultata
kompleksnih istraživanja i kartiranja područja
Gorskog Kotara, gdje su —polazeći
od jasno omeđenih biljn´h zajednica — izvršena
usko povezana i uspješna pedološka,
mikrobiološka makro-i mikroklimatska,
fotoklimatska, dendrometrijska, uzgojna,
tehnološka i poljoprivredna naučna istraživanja.


Na kraju je ukratko referirano o ostalim
našim detaljnim i preglednim vegetacijskim
kartama, te njihovom značenju i primjeni
u naučne i praktične svrhe.


U referatima teme »Gospodarska primje


na vegetacijskog kart´ranja«, tretirane su


kroz izvršene radove raznih autora moguć


nosti korištenja vegetacijskih karata, pri


mjerice na području: šumskog gospodare


nja, pošumljavanja, šumskih melioracija,


vodoprivrede, poljoprivrede i livadarstva,


zaštite od poplava i vjetrova, zaštite priro


de i krajolika i si.


Umjesto pripremljenog referata pod na


slovom: »Pr:mjena vegetacijskog kartira


nja u šumskom gospodarstvu Bosne i Her


cegovine«, koji je predao za štampu*) —


FUKAREK je u okviru ove teme uz po


pratna izlaganja, nizom izabranih kolor


diapozitiva šuma, šikara, kamenjara i ti


pičnih krajiških krajolika zorno prikazao


učesnicima simpozija glavne vegetacijske


tipove, te složenost prilika i zamašnost pro


blematike našeg Krša.


Daljni referat pod naslovom: »Općenitaorijentacijska karta šumskih staništa u Slovenskom
Primorju, kao osnova za pošumljavanje
đegradiranog krškog i flišnog područja
« održao je M. WRABER. U referatu
je bila koncizno izložena problematika Krša
i prikazane smjernice u pogledu izbora od


*) Sva predavanja, referati i diskusije sa
održanog simpozija biti će uskoro
štampani u časopisu Angewandte
Pflanzensoziologie, Stolzenau.


373