DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 30     <-- 30 -->        PDF

MEĐUNARODNI SIMPOZIJ ZA VEGE


TACIJSKO KARTIRANJE
U STOLZENAU


Već su prvi počeci razvoja nauke o biljnim
zajednicama inicirali u većini evropskih
zemalja, uključiv Jugoslaviju, intenzivan
naučno-istraživalački rad na proučavanju
i usporednom kartiranju vegetacijskog
pokrova pojedinih područja sa tog novog
suvremenog stanovišta botaničke nauke.


Tako je, pored već postojećih središta
istraživanja u Švicarskoj, Poljskoj, Francuskoj
i u Hrvatskoj, započeo i u Njemačkoj
pred kojih tridesetak godina permanentni
rad na razradi sistematskih osnova za vegetacijska
kartiranja i na usklađivanju metoda
biljnosocioloških kartiranja, kako u
naučnom, tako i čisto gospodarskom cilju.
Prvog izvršioca tog zamašnog zadatka predstavljala
je tadašnja Centralna služba za
vegetacijsko kart´raaije (Zentralstelle fiir
Vegetationskartierung) u Hannoveru, koja
je svojim radom i postignutim rezultatima
publiciranom u svom časopisu: Mitteilungen
đer Floristischsoziologischen Arbeitsgemeinschaft,
postigla velik naučni i stručni
ugled. Nasljednik i daljni nosioc svih
tih radova je današnji Savezni Zavod za
vegetacijsko kartiranje (Bunđesanstalt fiir
Vegetationskartierung) u Stolzenau/Weser
u Zapadnoj Njemačkoj.


Pod stalnim rukovođenjem prof Dr.
REINHOLD TUXEN-a, razvio je taj Zavod
vrlo aktivnu, široku i raznoliku naučnu
djelatnost na istraživanju i usporednom
detaljnom vegetacijskom kartiranju pojedinih
područja Njemačke. Brojni i vrlo
zanimljivi rezultati ovih istraživanja poznati
su iz niza vrlo kvalitetnih vegetacijskih
karata i naučnih publikacija, koje je u poslijeratnom
periodu izdao spomenuti Zavod
u svom časopisu Primjenjena fitosociologija
(Angewandte Pflanzensoziologie, br.
1—16, Stolzenau 1951. do 1958. god.).


Kako je vidljivo, sam naslov časopisa
upućuje na izvjesnu osobitost izvršenih
istraživanja Zavoda. Doista, posebnu značajku
većine sprovedenih radova predstavlja
fitosociološki način analize i obrade
problema i k tome odgovarajući rezultati,
koji osim naučnih saznanja daju ujedno i
mogućnost praktične primjene u rješavanju
određenih problema iz područja šumarstva,
poljoprivrede, vodoprivrede i si. Zapravo
se može reći, da je iz praktičnih potreba
navedenih privrednih grana i bila inicirana
većina izvršenih ekoloških ispitivanja, biljnosocioloških
istraživanja i usporednih de


taljnih kartiranja šuma, livada, cretova i
drugih biljnih zajednica pojedinih područja
Njemačke


Takav suvremeni naučni sistem i metodika
obrade problema, rezultati i njihova
mogućnost praktične primjene postali su
ubrzo uzorom za sprovedbu sličnih radova
na istraživanju i kartiranju vegetacije i u
drugim zemljama Povezan u radu s najuglednijim
svjetskim naučnim radnicima
iz područja vegetacijskih nauka (J. BRAUN
BLANQUET, B. PAWLOVSKI, R. TUXEN,


R. MOLINIER, I. HORVAT, S. HORVATIĆ
i dr.), Zavod je postigao značenje i
ulogu središnjeg i jednog od najjačih centara
za fitosociološka istraživanja i kartiranja
ne samo u Evropi već i na svijetu.
Obzirom na tu svoju ulogu Zavod je nužno
uveo običaj povremenog sazivanja sastanaka
odgovarajućih stručnjaka iz pojedinih
zemalja, radi analize rezultata istraživanja,
izmjene iskustava i donašanja
zaključaka i programa za nastavak sistematskih
radova u užem i širem opsegu.
Predzadnji takav simpozij održan je od


18. do 22. IX. 1956. godine u Stolzenau, Na
njemu je učestvovalo oko 90 učesnika iz 11
zemalja, među kojima su bili prof. I. HORVAT,
prof. S. HORVATIĆ i prof. B. JOVANOVIĆ
kao predstavnici Jugoslavije.
Na kongresu je bilo održano 20 referata,
koji su svi štampani u časopisu Angewandte
Pflanzensoziologie br. 15, 1958. god.
Međunarodno udruženje za vegetacijske
nauke (Internationale Vereinigung fiir Vegetationskunde)
organiziralo je ovogodišnji
simpozij sa željom, da vladama i parlamentima
pojedinih zemalja objasni značenje
kako naučnog tako i primjenjenog
vegetacijskog kartiranja, te da svaki pojedini
može pri svojim radovima koristiti
prikupljena iskustva sviju.


Simpozij je održan od 23. do 26. III. u
Stolzenau i na njemu je učestvovalo oko
115 najuglednijih stručnjaka odnosno predstavnika
iz 16 slijedećih zemalja: Austrije,
Belgije, Cehoslovačke, Engleske, Francuske,
Holandije, Italije, Japana, Jugoslavije,
Mađarske, Njemačke, Poljske, Portugala,
Španije, Švicarske i USA. Učesnici iz
SSSR-a telegrafski su izrazili žaljenje što
ne mogu prisustvovati simpoziju, premda
su ranije najavili svoje učešće.


Na poziv Udruženja prisustvovali su ovogodišnjem
simpoziju kao predstavnici Jugoslavije
slijedeći naučni radnici i stručnjaci:
Prof. Dr. IVO HORVAT iz Zagreba,
Dr. MAKSO WRABER iz Ljubljane, Prof.
Dr. PAVLE FUKAREK iz Sarajeva, te
ing. PETAR ZIANI i ing. STJEPAN BERTOVIĆ,
suradnici Instituta za šumarska i
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 31     <-- 31 -->        PDF

lovna istraživanja u Zagrebu. Prof. Dr. I.
HORVAT je predsjedao na dvije sjednice
simpozija, koje su se održale prvih dana.
Na srrnpozij su bili također pozvani i prof,


dr. S. HORVATIC iz Zagreba, prof. dr. B,
JOVANOVlC iz Beograda, prof dr. M.
GRACANIN i prof. ing. H. EM iz Skopja,


ali se nisu mogli odazvati pozivu.


U toku simpozija, koji se je odvijao kroz
4 dana, bilo je održano 40 referata raspoređenih
u slijedeće 3 grupe tema: Osnove
i metode kartiranja vegetaqije (13 referata),
Naučna dostignuća vegetacijskih kartiranja
(16 referata).


O osnovama i metodama vegetacijskog
kartiranja predavali su najpoznatiji svjetski
botaničari — fitogeografi i fitosociolozi:


A. W. KtTCHLER (USA —i ujedno predstavnik
UNESCO-a), L. EMBERGER, H.
GAUSSEN i R. MOLINIER (Francuska),
R. TUXEN i A. SCAMONI (Njemačka),
I. HORVAT (Jugoslavija) i drugi.
I. HORVAT je održao referat pod naslovom:
»Smjernice za novu biljnOsociiološku
kartu Evrope«*), vežući se u izlaganjima na
svoju najnoviju vegetacijsku kartu jugoistočne
Evrope. Istaknuvši neobičnu mnogolikost
prirodnih uslova te njihovu uzajamnu
povezanost i zakonitost s obzirom na
sastav i raščlanjenje biljnog pokrova Balkanskog
poluotoka — HORVAT je istaknuo
principe i iznio prijedlog, da se pristupi izradi
suvremene vegetacijske karte čitave
Evrope. Tu kartu bi trebalo izraditi konzekventno
na fitosociološkoj osnovi tako,
da bi temelj predstavljale vegetacijske jedinice
i to sveze za formiranje zona, a pojedine
asocijacije za formiranje podzona.
Prema I. HORVATU zadovoljila bi izrada
takove karte veliku naučnu i praktičnu
potrebu, a obzirom na osnovne koncepcije
njene izrade i velik broj istraživača postoje
već danas svi uvjeti za njeno razmjerno
brzo dovršenje, tim više što se već raspolaže
velikim brojem vegetacijskih karata,
studija i radova izvršenih po identičnoj metodici
u većini evropskih zemalja.


U okviru teme »Naučna dostignuća vegetacijskih
kartiranja«, referirano je sa
strane raznih učesnika o radovima na kartiranju
vegetacije, te njihovom značenju i
povezanosti sa pedološkim, mikrobiološkim,
klimatskim, šumarskim, poljoprivrednim i


*) HORVAT je prethodno najavio predavanje
pod naslovom: »Metode naših
kompleksnih vegetacijskih istraži,
nja«, ali je zbog neobične važnosti izrade
vegetacijske karte Evrope održao
predavanje u tom smislu, dok je
prvobitno najavljeno predavanje obuhvatio
BERTOVTC U svome referatu.


drugim istraživanjima provedenim u većem
ili manjem opsegu u raznim zemljama.


O našim dostignućima sa tog područja
održao je S. BERTOVIĆ referat pod naslovom:
»BUjnosociološka kartiranja u Hrvatskoj
i drugim dijelovima Jugoslavije«. U
referatu je bio prikazan historijat i najznačajniji
rezultat dosadašnjih biljnosocioloških
istraživanja u našoj zemlji, uz posebni
osvrt na izvršena detaljna kartiranja
u Gorskom Kotaru (I. HORVAT i suradnici),
na otoku Pagu i u okolini Križevaca (S.
HORVATIC i suradnici), u centralnoj Istri


(S. BERTOVlC i suradnici) i u jugoistočnom
dijelu Male Kapele (M. GLAVAC).
Težište izlaganja predstavljao je sažeti
prikaz metode^ organizacije i rezultata
kompleksnih istraživanja i kartiranja područja
Gorskog Kotara, gdje su —polazeći
od jasno omeđenih biljn´h zajednica — izvršena
usko povezana i uspješna pedološka,
mikrobiološka makro-i mikroklimatska,
fotoklimatska, dendrometrijska, uzgojna,
tehnološka i poljoprivredna naučna istraživanja.


Na kraju je ukratko referirano o ostalim
našim detaljnim i preglednim vegetacijskim
kartama, te njihovom značenju i primjeni
u naučne i praktične svrhe.


U referatima teme »Gospodarska primje


na vegetacijskog kart´ranja«, tretirane su


kroz izvršene radove raznih autora moguć


nosti korištenja vegetacijskih karata, pri


mjerice na području: šumskog gospodare


nja, pošumljavanja, šumskih melioracija,


vodoprivrede, poljoprivrede i livadarstva,


zaštite od poplava i vjetrova, zaštite priro


de i krajolika i si.


Umjesto pripremljenog referata pod na


slovom: »Pr:mjena vegetacijskog kartira


nja u šumskom gospodarstvu Bosne i Her


cegovine«, koji je predao za štampu*) —


FUKAREK je u okviru ove teme uz po


pratna izlaganja, nizom izabranih kolor


diapozitiva šuma, šikara, kamenjara i ti


pičnih krajiških krajolika zorno prikazao


učesnicima simpozija glavne vegetacijske


tipove, te složenost prilika i zamašnost pro


blematike našeg Krša.


Daljni referat pod naslovom: »Općenitaorijentacijska karta šumskih staništa u Slovenskom
Primorju, kao osnova za pošumljavanje
đegradiranog krškog i flišnog područja
« održao je M. WRABER. U referatu
je bila koncizno izložena problematika Krša
i prikazane smjernice u pogledu izbora od


*) Sva predavanja, referati i diskusije sa
održanog simpozija biti će uskoro
štampani u časopisu Angewandte
Pflanzensoziologie, Stolzenau.


373
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 32     <-- 32 -->        PDF

ređenih biljnih vrsta za pošumljavanje i
druge melioracijske radove na osnovu postojećih
ekoloških uvjeta, ind´ciranih raznim
biljnim zajednicama prikazanim na
vegetacijskoj karti.


Posljednji referat iz grupe naših učesnika,
pod naslovom: »Vegetacijska karta kao
osnova za mel;oraciju degrađirairh površina
«, održao je P. ZIANI. U referatu je tretirana
problematika Krša Jugoslavije, sprovedena
je analiza proizvodnih mogućnosti
pojedinih krških predjela, te zacrtan princip
politike, organizacije i sprovedbe radova
na melioraciji degradiranih krških površina


— polazeći pritom od klimatogenih i ostalih
biljnih zajednica Krša prikazanih na
vegetacijskoj karti.
* * *


U okviru zaključaka simpozija prihvaćene
su između ostalog u cijelosti smjernice
i ideja HORVAT-a u pcgledu izrade Vegetacijske
karte Evrope. U cilju organizacije
i brze sprovedbe tih radova formirana je
posebna komisija. Za predsjednika komisije
predložen je R. TUXEN, dok su za ostale
članove komisije izabrani slijedeći naučni
radnici: J. BRAUN-BLANQUET, I HORVAT,
B. PAWLOWSKI i L. EMBERGER.
Na prijedlog HORVAT-a izrađivati će se
spomenuta karta u Saveznom zavodu za
vegetacijsko kartiranje u Stolzenau, koji
ima za to najpovoljnije uvjete, a ovi radovi
s tim u vezi uvršteni su u program zadataka
UNESCO-a.


Nadalje je izrađena zajednička rezolucija
u kojoj se predlaže, da vlade pojedinih
zemalja podupru intenzivna vegetacijska i
druga s time povezana detaljna istraživanja
i kartiranja, te da omoguće publikaciju
i razmjenu vegetacijskih karata i ostalih
rezultata sa tog područja naučne djelatnosti.


U toku cijelog simpozija došlo je, kroz
većinu održanih referata i diskusija, do
punog izražaja jedinstveno stanovište o
potrebi suvremenog fitosociološkog tretmana
pri vegetacijskim istraživanjima i nužnosti
sprovedbe detaljnih kartiranja — jer
se samo na takovoj osnovi mogu generalizirati
utvrđene zakonitosti i postignuti rezultati
primjeniti u praktičnom rješavanju
pojedinih privrednih sistema


Referati sviju naših predstavnika bili su
posebice zapaženi, jer su predstavljali logično
povezani slijed — počam od najširih
vegetacijskih koncepcija i detaljnih karata
biljnih zajednica, preko drugih usporedno
izvršenih naučnih istraživanja, pa sve do
generalnih ekonomskih postavki, te prak


tičnog korištenja i sprovedbe raznolikih
mjera u privredi. Među velikim brojem
izloženih karata raznih mjerila (1 : 25.000,
1 :10.000, 1 : 5.000 i dr.), pobudile su naročiti
interes učesnika simpozija detaljne vegetacijske
karte I. HORVAT-a i suradnika.
Obzirom na naučnu koncepciju i tehniku
izrade, te prostranstvo i neobičnu mnogolikost
terena i vegetacijskog pokrova, ove su
karte i ovdje stekle naročito priznanje i
odlično su ocijenjene.


Može se bez pretjerivanja konstatirati, da
je u rasponu ne samo evropskih već i svjetskih
rezultata s područja vegetacijskih istraživanja
i kartiranja, Jugoslavija zauzela
jedno od vodećih mjesta. Taj ugled i položaj
prvenstveno su postignuti dugogodišnjim,
u inozemstvu vrlo cijenjenim radovima,
koje su izvršili I. HORVAT i S.
HORVATIC — a napose poslijeratnom širokom
aktivnošću i značajnim rezultatima
povezanih biljnosocioloških i drugih naučnih
istraživanja, koje je radove, uz sprovedbu
detaljnih vegetacijskih kartiranja
inicirao Privredni savjet Vlade FNRJ, u
cilju rješavanja ražinih privrednih problema.


U postizavanju ovog međunarodnog ugleda
imaju velike zasluge Sekretarijat za
poljoprivredu i šumarstvo FNRJ, te naše
republičke upravne, operativne i naučne
šumarske ustanove, koje su od prvih godina
poslije rata financiranjem radova i aktivnim
učešćem brojnih šumarskih stručnjaka
najvećim dijelom omogućile početak i sprovedbu
brojnih istraživanja i publikacija
radova.


Među navedenim ustanovama svakako se
je najviše angažirao Institut za šumarska i
lovna istraživanja NRH, koji je u razdoblju
od 1952. g. na dalje razvio vrlo živu
djelatnost na području vegetacijskih istraživanja
i kartiranja putem svojih vanjskih
i internih suradnika. Institut će aktivno
sudjelovati i u predviđenoj izradi vegetacijske
karte Evrope, pa će time i u buduće
đoprinesti velikom međunarodnom ugledu
koji danas uživa naša zemlja na području
suvremenih vegetacijskih istraživanja i
kartiranja.


Ing. Stjepan Bertović


Institut za šumarska i lovna
istraživanja NRH — Zagreb


Institut za šumarska i lovna
istraživanja NRH — Zagreb