DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 13     <-- 13 -->        PDF

PROBLEM I POTREBA STAVLJANJA PODRUČJA MLJETSKIH
JEZERA POD NAJVIŠU ORGANIZIRANU FORMU
ZAŠTITE PRIRODE*


Ing. Ratko Kevo


Na temelju zaključaka brojnih savjetovanja i rasprava o pitanju zaštite
i privrednog unapređenja zapadnog dijela otoka Mljeta, Konzervatorski zavod
NR Hrvatske u Zagrebu podnio je prijedlog Sekretarijatu za šumarstvo Izvršnog
Vijeća Sabora da u smislu čl. 7 Zakona o šumama pokrene postupak o proglašenju
područja Mljetskih jezera nacionalnim parkom.


Konzervatorski zavod i Ekonomski institut Hrvatske, uz sudjelovanje
većeg broja stručnih lica za obradu pojedinih privrednih pitanja, izradili su
opsežnu studiju za Generalnu uređajnu osnovu zapadnog područja otoka Mljeta
koja će služiti kao obrazloženje prijedloga za Zakon o proglašavanju tog
područja nacionalnim parkom a ujedno će poslužiti kao podloga i direktivni
program za izradu plana privrednog unapređenja i zaštite otoka Mljeta, koji
spada u red naših najljepših, ali ujedno i privredno najnerazvijenijih otočkih
područja.


Jedan dio ove studije posvećen je razmatranju i rješavanju onih kolizionih
pitanja, koja su se u praksi već pojavila, i traženju takvih rješenja, koja
treba da uklone sve sporove između načela zaštite i privrednog iskorištavanja
područja Mljetskih jezera, kao budućeg Nacionalnog parka. Zahvaljujući
činjenici da ovo područje nije a niti može biti od većeg interesa za šumsku
eksploataciju, to ni budući režim nacionalnog parka ne će bitno izmijeniti dosadašnju
ulogu i zadatke šumarskih organa osim poduzimanja pojačanih mjera
na aktivnoj zaštiti ovog područja te koordiniranog usmjeravanja turističkog
razvitka u pravcu racionalnog iskorištavanja prirodnih i kulturnih vrjednota
ovog područja.


Radi upoznavanja čitalaca sa nekim prirodnim karakteristikama te važnijim
kolizionim problemima zaštite i privrednog iskorištavanja ovog područja
kao i sa predloženom organizacionom koncepcijom budućeg nacionalnog parka
Mljetska jezera, objavljujemo izvadke iz onog dijela studije u kojima je iznesena
ova materija. Nadamo se da će ovaj izvadak biti od posebnog interesa za
one šumarske stručnjake koji se bave zaštitom šuma i koji u svojoj praksi
imaju užeg dodira sa zaštitom prirode, prirodnih ljepota i rijetkosti.


Karasteristike područja Mljetskih jezera kao prirodnog objekta


Pojam prirodnog objekta je po suvremenim shvaćanjima vrlo širok i
kao takav je reguliran u modernim zakonodavstvima gotovo svih zemalja.
To je zato, jer se u toku vremena i u suvremenim uvjetima života znatno
povećao broj motiva i postulata zaštite rijetkih prirodnih elemenata i naročitih
prvobitnih karakteristika žive i nežive prirode.


Prvi pokret za zaštitu prirode se pojavio dosta kasno i to iz čisto idealističkih
pobuda, kao spontana reakcija pjesnika i esteta protiv narušlavanja
prirode sa strane neplanske urbanizacije i stihijske industrijalizacije. Taj
se pokret neko vrijeme vodio gotovo isključivo u znaku borbe za očuvanje
prvobitnog vanjskog izgleda pojedinih užih predjela i zahtjeva za donošenje
propisa o zaštiti pejsažnih ljepota.
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Sira i u obliku zakona i konkretnih mjera organizirana zaštita prirode
počela se provoditi u život istom onda, kad su uočene posljedice degradacije
prirode na gotovo svim područjima svijeta. Novi principi zaštite počivaju
na rezultatima prirodnih znanosti i na općem uvjerenju da je zaštita pojedinih
djelova žive i nežive prirode u općem1 interesu: kako iz naučnih,
odgojnih i ekonomskih razloga, tako radi mogućnosti estetskog doživljavanja
i osiguranja uvjeta za prirodnu rekreaciju i odmor širokih slojeva
stanovništva gusto naseljenih gradova i industrijaliziranih područja.


U skladu s tim principima, koje je usvojilo i naše zakonodavstvo, zaštićeni
su svi oni pokretni i nepokretni prirodni objekti (biljni, životinjski,
geološki i zemljopisni), koji imaju posebnu naučnu vrijednost ili se odlikuju
naročitom prirodnom ljepotom. Po istim principima zaštićuju se
i skupine takvih prirodnih objekata.


Pod posebnu zaštitu stavljaju se veći ili manji predjeli prvobitne prirode
s razbacani/m i usamljenim objektima kao i skupinama takvih objekata:
biljnim i životinjskim zajednicama, vodopadima, rijekama, jezerima,
kraškim i drugim pojavama, te sa predjelima, koji svojom naročitom ljepotom
doprinose privlačnosti čitavog kraja ili koji zbog svojih klimatskozdravstvenih
osobina mogu poslužiti za rekreaciju i razvoj turizma.


Područje Mljetskih jezera je izraziti primjer rijetkog, velikog i kompleksnog
prirodnog objekta u smislu navedenih zakonskih definicija. Ovo
područje, osim općih generičnih sličnosti s nekim drugim predjelima
na našim otocima u pogledu razvedenosti obale, zimzelene vegetacije^ klime
i drugih prirodnih osobina karakterističnih za naš obalni pojas, posjeduje
niz specifičnih i originalnih prirodnih oblika i nekoliko naročito
vrijednih spomenika kulture, što u sh/ojoj ukupnosti daje ovom objektu
značaj područja naročite prirodne rijetkosti, iznimne prirodne ljepote, te
kulturno historijske, naučne i estetske vrijednosti.


Značaj vegetacije otoka Mljeta za šumarsku nauku i praksu


Veliki kompleksi borovih auraa i makije na zapadnom dijelu otoka
Mljeta predstavljaju rijetke dobro ušćuvane ostatke iskonske šumske vegetacije
na cjelokupnom našem jadranskom području. Zahvaljujući svom
perifernom i izoliranom položaju i rijetkoj naseljenosti Mljet je i do danas
mogao odoljeti razornim elementima i faktorima, koji su inače kroz historiju
i kolonizaciju stvorili prostranu pustoš našeg golog krša.


Mljet u pogledu šuma zauzima posve izuzetan položaj. To naročito
vrijedi za zapadni dio otoka gdje se proteže cjeloviti šumski kompleks na
površini oko 2.700 ha. Suma i ostala vegetacija na Mljetu dragocjeni su i
još neispitani materijal za naučno-istraživalački rad uopće, a za oblast
našeg krša napose.


Ovdje se lakše nego na ijednom našem šumskom području može
komparativnim istraživanjima naučno i egzaktno utvrditi, kako je vegetacija,,
a napose šuma, na otocima uzmicala i nestajala pred razornim
djelovanjem i nepromišljenim zahvatima čovjeka.


Iz ovakvih komparativnih istraživanja moći će se doći do zaključka


o tome: koji su biološki osnovi i kakve su stvarne mogućnosti za restauraciju
krških goleti, koje predstavljaju najteži ekonomsko-društveni


ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 15     <-- 15 -->        PDF

problem velikog dijela našeg obalno-otočkog područja i privredno-nerazvijenih
krških područja u unutrašnjosti zemlje.


Na mljetskim se šumama, osim toga, može zorno vidjeti: kako se i
pod kojim uvjetima najbolje vrši proces spontane regeneracije šuma na
krškom terenu i u čemu su nedostaci mjera i zahvata na njihovoj umjetnoj
obnovi. Stoga ovo područje može biti u izvjesnom smislu važan eksperimentalni
objekt od velike važnosti za našu praksu pošumljavanja otočkog
dijela krša.


Kao takav čitav otok Mljet, a napose njegov zapadni zašltićeni dio,
može služiti za osnivanje prirodoslovnih stanica koje bi potpomagale rad
naučnih radnika prirodoslovnih struka za izvršavanje terenskih praktičnoteoretskih
istraživanja bioloških, geoloških, geografskih i geofizičkih problema
našeg južnog Jadrana. Te bi prirodoslovne stanice ujedno vršjle
istraživanja iz područja šumarstva i poljoprivrede ovog kraja, a rezultati
tih istraživanja bi ujedno služili za privredno unapređenje ostalih nerazvijenih
primorskih područja.


Uvala Poma na zapadnom djelu Osebujna ljepota Mljetskih jezera,
otoka Mljeta predviđena je kao ukrašenih bujnim borovim šumabudući
ribarsko-sportski i turisti-ma i makijom, najveća je privla


čki centar ina točka za turiste


(Foto: ing. R. Kevo) (Foto: ing. R. Kevo)


Najvažniji problemi iz područja šumarstva, koji bi se na Mljetu naučno
istraživali jesu:
odnos šuma alepskog bora prema šumama hrasta crnike, te ekološki uvjeti
i šumsko-uzgojna svojstva autohtonih gajeva pinija;


pojave progresivne i regresivne sukcesije crnikovih šuma;


metode i način ozelenjavanja terena, koji su izloženi posolici;


način obnove crnikovih šuma i šuma alepskog bora na paljevinama;


pitanja uzgoja rogača, agruma i racionalnog korištenja plodova planike
i drugih šumskih proizvoda mediteranskih šuma.


Činjenica da se na Mljetu nalaze velike površine šuma u društvenoj svojini
može se iskoristiti za izdvajanje određenih dijelova, na kojima bi se istraživala
pitanja i vršili eksperimenti iz područja ekologije, cenologije, biljne
geografije, uzgajanja šuma, tehnologije drveta, zaštite i uređenja šuma.


Za izvršavanje svih tih naučno-istraživalačkih radova zainteresirane su
naše najviše naučne i prosvjetne ustanove: Odjel za prirodne nauke i Komisija
za krš Jugoslavenske akademije, Poljoprivredno-šumarski fakultet i Prirodoslovno-
matematski fakultet, te pojedini naši istaknuti naučni radnici iz područja
navedene problematike, kao i naša šumarska i poljoprivredna operativa.
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Kolizioni problemi zaštite i privrednog iskorištavanja zapadnog dijela


otoka Mljeta


Pitanje načina privredne eksploatacije i zaštite neposredne okoline
morskih jezera na zapadnom dijelu otoka Mljeta povlači se već više od
pola stoljeća kada se već mislilo na formalno proglašavanje ovog područja
nacionalnim parkom.


Konzervatorski zavod kao organ zaštite stavio je 1948. g. ovo područje
pod zaštitu države i proglasio ga zaštićenom prirodnom rijetkošcu
kao nužnom i privremenom mjerom do definitivnog određivanja tipa i
kategorije zaštite qvog objekta.


Naknadni prijedlozi i nastojanja da se zapadni dio otoka Mljeta proglasi
nacionalnim parkom nisu uspijevali, jer je postojala bojazan, da bi
stavljanje tog područja pod najviši oblik i najstroži režim Zaštite prirode
moglo okrnjiti stečena prava lokalnog stanovništva i ugroziti njihove vitalne
privredne interese, te onemogućiti primjenu nekih suvremenih mjera
gospodarenja u šumama općenarodne imovine.


Na zadnjem savjetovanju o problemima zaštite otoka Mljeta održanog
u Dubrovniku travnja 1958. g. pokazalo se, međutim, da ako se unaprijed
nađe solucija za sporna pitanja zaštite i eksploatacije, institut nacionalnog
parka, pravilno shvaćen i u praksi dosljedno primijenjen, ne bi bio samo
najbolji način formalne i stvarne zaštite prirodnih rijetkosti i ljepota nego
da je to neophodan uvjet za čuvanje i za racionalno iskorištavanje prirodnih
izvora.


Dosada je do suprotnosti između interesa lokalnog stanovništva i
principa zaštite na Mljetu dolazilo uglavnom zbog ekstenzivnog načina
privređivanja i zbog neodređenosti mjera pomoću kojih se imalo vršiti
stvarno upravljanje i gospodarenje područjem, koje je formalno proglašeno
zaštićenom prirodnom rijetkošću.


Premda malobrojno i rijetko naseljeno, stanovništvo ovog dijela
Mljeta treba pod sadašnjim uvjetima konzervativnog i jednostranog načina
eksploatacije šuma — pretežno u vidu branja kiča i sabiranja lisnika
— za relativno mali broj stoke velike šumske površine. Sume u privatnom
posjedu ne mogu zadovoljiti u cijelosti tu potrebu, zbog rasparčanosti
i slabe produktivnosti šum. parcela, pa zato stanovništvo nužno
poseže za šumama općenarodne imovine. Takva praksa dovodi u veliku
opasnost biološki opstanak i ljepotu šuma na ovom dijelu Mljeta. Nekontrolirano
se beru mladi izboj ci, sabire sušanj i uništava podstojna vegetacija,
koja stvara zaštitne uvjete i poboljšava hranjivost tla, što je nužno
potrebno za uspješan razvoj visokih šuma na ovom kraškom području.
Ta zimzelena vegetacija sama po sebi znatno doprinosi estetici samoniklih
mljetskih štoma i sama od sebe bi postepeno prerasla u viši uzgojni objik
šume, da se na opisani način ne uništava i ne degradira na oblik makije,
gariga i kamenjara.


Ova se opasnost dade korjenito eliminirati preorjentacijorn poljoprivredne
proizvodnje na krmno bilje na oranicama umjesto sadanjeg
neracionalnog uzgoja žitarica, što bi uvjetovalo mogućnost stajskog uzgoja
mnogo većeg broja sitne i krupne stoke. Takav način stočarenja znatno
bi povećao produktivnost proizvodne stoke, koja je od Velikog značenja


358
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 17     <-- 17 -->        PDF

za prehranu stanovništva i turističkih posjetilaca, a Sto je isto tako važno,
smanjila bi se potreba ispaše na otvorenim površinama, koja je nespojiva
s principima zaštite Suma.


Još lakše je riješiti suprotnost između interesa stanovništva i režima
zaštite u pogledu sječe šume i opskrbe stanovništva ogrjevnim drvom na
užem i širem zaštićenom području Mljetskih jezera. Uže potrebe tog
stanovništva na drvu mogu se namiriti iz mase, koja se dobiva redovitim
mjerama upravljanja — sanitarne sječe, čišćenje, proreda, razni
meliorativni zahvati — i korišćenjem vjetroizvala. S druge strane sve se
više smanjuje potreba sječe ogrijevnog drva za prodaju, a s time i opasnost
za mljetske šume zbog spontane orijentacije na upotrebu butanplina
i električne struje u domaćinstvima na onim područjima, na koja se
dosada izvozilo ogrijevno drvo iz Mljeta. Kako bi se upotreba butan-plina
mogla i trebala primjenjivati i na Mljetu i budući da će Mljet u perspektivi
od nekoliko, godina biti elektrificiran, to i najstroži režim u pogledu
sječe šume na zaštićenom području ne će nipošto tangirati privredne
interese domaćeg stanovništva.


Ni dosada stanovništvo ovog dijela Mljeta nije imalo ni pokazivalo
neki naročiti interes za zaradu iz režijskih sječa u šumama općenarodne
imovine. Lokalno stanovništvo je osim toga imalo velikih poteškoća kod
eksploatacije ogrjevnog drva za prodaju iz vlastitih Suma zbog teških
uvjeta izvoza i prijevoza, što je znatno poskupljivalo ovaj šumski proizvod
i otežavalo plasman.


Iz toga se vidi, da je suprotnost interesa stanovništva i zaštite u ovom
slučaju bila samo prividna i da se ona dosada nedobronamjerno potencirala.


U zadnjih se nekoliko godina kao najveći problem pred službu zaštite
postavljalo pitanje smolarenja zrelih borovih stabala na zaštićenom području
Mljeta. Spor oko ovog problema je u načelu već riješen na taj način,
što su šumarski organi usvojili konzervatorsko gledište, da je smolarenje
na užem zaštićenom području, koje obuhvaća širi sliv Velikog i Malog
jezera i zaliva Soline, u očitoj suprotnosti s interesima zaštite, estetskog
izgleda i rekreaciono- turistističke namjene tog područja. To gledište je
uvažilo i zainteresirano lokalno stanovništvo, koje je u načelu prihvatilo
prijedlog, da mu se kao kompenzacija za uskraćena prava smolarenja na
njihovim borovim stablima u užoj zaštićenoj zoni dade pravo simolariti
odgovarajući broj stabala u šumama općenarodne imovine.


Problem smolarenja u cijelini je zasada ublažen još i time, što bi se
ono privremeno dopustilo na širem zaštićenom području uz uvjet da se ne
smolare borova stabla uz puteve i da se smolarenje vrši samo u točno
određenom opsegu prema utvrđenoj osnovi.


Ovakva privremena koncesija u pogledu režima smolarenja je potrebna,
kad se ima u vidu teško ekonomsko stanje lokalnog stanovništva
i financijske teškoće šumarije. Međutim, dosljedno provođenje principa
zaštite ovog područja, kad ono bude proglašeno Nacionalnim parkom,
zahtjevat će definitivnu zabranu smolarenja, ne samo na užem nego i na
širem zaštićenom području. Primjena tako strogog principa zaštite je potpuno
opravdana, jer će budući Nacionalni park Mljetsko jezero služiti
mnogo širim, zadacima nauke, nastave i turizma, pa se mljetske šume ne
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 18     <-- 18 -->        PDF

će više moći promatrati isključivo sa uskog šumsko-privrednog gledišta.
Dopustiti smolarenje na ovom području, značilo bi dovesti u ozbiljno pitanje
egzistenciju ovog jedinstvenog i dragocjenog vegetacijskog objekta
na našem Jadranu i stalno bi narušavalo i smanjivalo estetsku i privlačnu
vrijednost ovog prirodnog objekta.


Takvu koncepciju o režimu smolarenja na ovom dijelu Mljeta zastupali
su i prvi pioniri tog intenzivnog načina iskorištavanja borovih šžuma
još onda, kad nije bila potpuno sazrela misao o potrebi proglašavanja
područja Mljetskih jezera Nacionalnim parkom kao danas. Ovakav strogi
režim smolarenja bit će lakše provediv s obzirom na to, što će proglašavanje
zapadnog područja otoka Mljeta Nacionalnim parkom otvoriti
šire perspektive ekonomskog prosperiteta tog kraja. Putem intenzivnijeg
razvitka turizma i lokalnih privrednih i uslužnih djelatnosti, koje su u
vezi s prometom turista, kao i putem preorijentacije poljoprivredne i šumarske
proizvodnje j.ia suvremenije i rentabilnije forme iskorištenja postojećih
prirodnih uvjeta mljetsko lokalno stanovništvo i organi šumarstva
će doći do mnogo vrijednije i veće kompenzacije za gubitak prihoda
iz smolarenja, koji su i tako već postali nesigurni i problematični zbog velikih
konjukturnih oscilacija u cijenama ovog proizvoda na svjetskom
tržištu.


Do suprotnosti između principa zaštite i ineteresa lokalnog stanovništva
dolazilo je u nekoliko slučajeva i zbog zabrane izgradnje novih stambenih
zgrada i gospodarskih objekata na užem obalnom pojasu Velikog i Malog
jezera. U ovom pitanju konzervatorska služba nije mogla činiti nikakve
ustupke. Ona ih ne bi smjela činiti sve dok ne bude izrađen detaljni plan
urbanističke izgradnje neposredne okoline jezera u okviru generalnog
uređajnog plana za čitavo područje Nacionalnog parka. Jedino na taj način
može biti osiguran prirodni izgled ovog područja u cjelini i onih njegovih
najosjetljivijih i najljepših dijelova, koji zapravo i sačinjavaju glavne elemente
zbog kojih se područje Mljetskih jezera ima staviti pod najvišu organiziranu
zakonsku formu zaštite.


Takvo rješenje glavnih kolizionih problema zaštite i interesa lokalnog
stanovništva omogućuje da se dosadašnje neodređene forme upravljanja
Mljetskim jezerima kao.»zaštićenom prirodnom rijetkošću« prijeđe na
izbor odgovarajućeg boljeg tipa i više organizacione fonme zaštite, u smislu
našeg pozitivnog zakonodavstva i po uzoru suvremene konzervatorske
prakse u svijetu.


Izbor tipa i organizaciona koncepcija budućeg Nacionalnog parka
Mljetska Jezera


Od proglašavanja prvog zaštićenog prirodnog područja 1872. godine u
SAD do danas su gotovo sve zemlje, uvidjevši potrebu čuvanja određenih područja
naročite ljepote u prirodnom stanju, pristupile zaštiti onih prirodnih
objekata, koji imaju naročitu naučnu i estetsku vrijednost. Poslije Belgije, koja
je 1911. godine donijela poseban zakon o zaštiti prirode, sve su napredne zemlje
uzakonile poseban sistem mjera za zaštitu svojih prirodnih rijetkosti i prirodnih
bogatstava. Te su mjere tim strože, što su opasnosti za integritet prirode
u pojedinim zemljama veće. Konkretne mjere zaštite prirode u suvremenim
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 19     <-- 19 -->        PDF

zakonodavstvima razlikuju se prema značaju i vrijednosti prirodnih područja
i objekata koji se zaštićuju, te prema neposrednim motivima i ciljevima zaštite.


Institut nacionalnog parka, — kao vremenski prva, najrasprostranjenija
i najkonkretnija organizaciona i pravna forma zaštite prirode —, sastoji se u
tome: da se prostrana prirodna područja koja zbog svojih posebnih ljepota i
zanimljivosti, rijetkog florističkog i faunističkog bogatstva, te zanimljivih ostataka
geološke prošlosti zemlje i značajnih spomenika kulturne historije imaju
naročitu estetsku, naučnu, odgojnu, privrednu i turističko-rekreativnu vrijednost
potpuno ili djelomično isključuju iz slobodnih zahvata i iz ekonomskog
iskorištavanja putem zakonskih i administrativnih mjera i zabrana i putem
posebnog režima upravljanja i zaštite.


S obzirom na motive, namjenu i režim upravljanja i zaštite postoje dva
temeljna tipa nacionalnih parkova: onih koji su izuzeti iz većih gospodarskih
zahvata i određeni za uživanje u prirodi, a mogu imati manja stalna i povremena
naselja i u kojima je dopušteno kretanje i boravak uz pridržavanje
posebnih pravila, te služe u odgojno-rekreativne svrhe (američki tip nacionalnog
parka) i onih koji obuhvaćaju strogo zaštićeno područje, izuzetno od svakog
utjecaja čovjeka i prepuštena sama sebi, da se razvijaju po prirodnim zakonima,
te služe u naučno istraživalačke svrhe (europski tip nacionalnog parka).


Veliko jezero na Mljetu okruženo je bujnimkoje sežu do morske obale
borovim šumama
(Foto: ing. R. Kevo)
361
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 20     <-- 20 -->        PDF

U svim nacionalnim parkovima, bez obzira na njihov tip, općenito i načelno
se zabranjuje: privredni lov, ribolov, iskorištavanje biljki, kao i poduzimanje
onih tehničkih i gospodarskih zahvata, kojim bi se mogao izmijeniti
prirodni karakter predjela, osim ako su ti zahvati nužno potrebni radi poboljšavanja
pristupačnosti, povećanja atraktivnosti, zadovoljavanja interesa nauke
ili u cilju djelomično privrednog i šireg turističkog iskorištavanja.


U praksi postoje najčešće kombinirane forme nacionalnih parkova s ublaženim
režimom zaštite, koji su organizirani na principu kompromisnog rješenja
konzervatorskih načela i zadovoljavanja naročitih privrednih, turističkih
i odgojnih potreba, te potreba naučne prakse.


Takva kombinirana forma nacionalnog parka najbolje bi odgovarala
sadašnjem zaštićenom području Mljetskih jezera iz ovih razloga:


1. Područje Mljetskih jezera po svojim naročitim prirodnim i ostalim
karakteristikama u punoj mjeri ispunjava sve one uvjete, koji su po međunarodnim
kriterijima i prema našem pozitivnom zakonodavstvu potrebni,
da se određeno područje ili prirodni predio može proglasiti nacionalnim
parkom.
2. Dosadašnja forma zaštite područja Mljetskih jezera u vidu proglašavanja
zaštićenom prirodnom rijetkosću predstavlja samo privremenu
preventivnu formu zaštite, a zbog svoje dugotrajnosti i neodređenosti, kao
i zbog pomanjkanja posebnih organa koji bi praktično vršili službu zaštite
na terenu pokazala se kao neefikasna.
3. Dosada su u načelu riješena sva ona koliziona pitanja između principa
zaštite naročitih prirodnih i ostalih karakteristika Mljetskih jezera i
interesa lokalnog stanovništva i privrede tako, da više ne postoji nikakva
ozbiljna zapreka, da se pristupi i formalnom proglašavanju ovog područja
Nacionalnim parkom.
4. Ekonomska situacija mljetske komune, koja se ubraja u red naših
privredno nerazvijenih užih područja, potreba djelomičnog odstupanja od
strogih principa zaštite radi zadovoljavanja životnih i privrednih interesa
lokalnog stanovništva , potreba otvaranja i osposobljavanja područja
Mljetskih jezera za intenzivniji turistički promet a naročito inozemni u
općem interesu naše zajednice upućuju na to, da se na zaštićeno područje
Mljetskih jezera primijeni forma nacionalnog parka kombiniranog tipa s
ublaženim režimom zaštite u cjelini i slobodnijim režimom turističkog iskorištavanja
na užem i ostalog privrednog iskorištavanja na širem području.
Ti isti razlozi upućuju na to, da se i za upravu nad područjem budućeg
Nacionalnog parka Mljetska jezera pronađe odgovarajuća organizaciona
forma.


U ovom slučaju bi trebalo napustiti propisanu tipsku organizaciju
uprave, kakva postoji za ostale nacionalne parkove, i prilagoditi je u pogledu
sastava, funkcije, nadležnosti i načina financiranja specifičnim potrebama
zaštite, težim uvjetima gospodarenja i naročitim funkcijama na
privrednom unapređivanju ovog izoliranog i izrazitog krškog ekonomski
nerazvijenog i neiskorištenog područja.
ŠUMARSKI LIST 10-11/1959 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Uprava bi Nacionalnog parka Mljletska jezera trebala biti sastavljena
od visokokvalificiranih i stručnih tehničkih kadrova iz područja šumarstva,
poljoprivrede, turizma i građevinarstva i morala bi bezuslovno imati
svoje stalno sjedišite na području nacionalnog parka. Tako široki sastav
uprave ovog Nacionalnog parka je potreban, jer bi ta uprava, osim funkcije
zaštite u užem smislu i izvršavanja posebnih zadataka na rekonstrukciji
povrijeđenih dijelova prirode i konzervatorskih zahvata na obnovi
kulturno-historijskih spomenika, vršila i sve ostale poslove šumarske
i poljoprivredne operative na čitavom otoku Mljetu.


Ova bi se uprava — s obzirom na istaknutu veliku vrijednost, koju za
čitavu našu zajednicu predstavlja područje budućeg Nacionalnog parka
Mljetska jezera u naučnom, historijsko-kulturnom, turističkom i privrednom
pogledu i s obzirom na ulogu koja joj je namijenjena u ekonomskom
preobražaju čitavog područja otoka Mljeta — u početku izdržavala dotacijom
iz budžeta, sve dok ne bi bila u mogućnosti da se izdržava vlastitim
prihodima, odnosno doprinosima svih privrednih djelatnosti kojima ona
služi.


Dosadanje iskustvo pokazuje, da se u organizaciji i provođenju stvarne
zaštite i u tehničkom uređenju i privrednoj eksploataciji gotovo svih
ovih naših prirodnih područja koja su samo formalno i bez temeljitih priprema
bila proglašena nacionalnim parkovima, pojavljuju velike poteškoće.
Da se to ne bi ponovilo i u slučaju područja Mljetskih jezera,1 unaprijed
se pristupilo pripremi organizaciono-pravnih mjera i pravovremenoj izradi
studija o tehničkim i ekonomskim instrumentima za upravljanje, uređenje,
izgradnju i iskorištavanje ovog zaštićenog područja.


U tom smislu i za tu svrhu izrađena je prethodna studija o Generalnoj
uređajnoj osnovi za područje budućeg Nacionalnog parka Mljetska jezera.
S izradom ove studije data je mogućnost, da se pospješi donošenje Zakona


o proglašavanju područja Mljetskih jezera četvrtim Nacionalnim parkom
na području NR Hrvatske.
BRINGING THE MLJET LAKES UNDER THE MOST HIGHLY
ORGANIZED FORM OF PROTECTION


Summary


The author informs the reader about the Zagreb Institute of Conservation
having made to the competent authorities a proposal for the western part of
the island cf Mljet and the area round the Mljet Lakes to be proclaimed a
National Park.


As the justification of this proposal serves a study of the elaboration of a
general working plan of this region made by the Institute of Conservation in
collaboration with the Economic Institute of Croatia. At the same time this
study is to serve as an orientation programme for the elaboration of the plan
for the economic development of this region, in the first place in the field of
tourism and in conformity with the established principles of protection.


The article embraces part of the material from this study, in which are
pointed out some of the more important natural and scientific characteristics
from the domain of forestry of this region as well as the more important
problems of discrepancies between forest protection and utilization.


In conclusion the author mentions the type and organizational conception
of such a proposed fourth National Park of Croatia.
(Primljeno za štampu 22. III. 1959.).