DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 88     <-- 88 -->        PDF

rišćavanje sporednih šumskih proizvoda u
NR BiH u prvom 10-g. poslije Oslobođenja.
— Ing. Aleksej Postnikov: Razvoj
drvne industrije NR BiH u prvom 10-g.
poslije Oslobođenja. — Ing. Milan Goj merac
: Izgradnja šumskih komunikacija
u NR BiH u prvom 10-g. poslije Oslobođenja.
— Ing. Sergije Lazarev: Borba protiv
erozije i uređenje bujica u NR BiH u
prvom 10-g. poslije Oslobođenja. — Ing.
Jakov Sučić : Naučnoistrazivački rad u
šumarstvu i drvnoj industriji (k. g.). — Dr.
ing. Pavle F u k a r e k i ing. Sreten V učija
: Šumarski otsjek Poljoprivredno-šumarskog
fakulteta u Sarajevu od svog osnivanja
do kraja 1955. godine. — Ing. Alija
Karahasanović: Lov i lovna privreda
(k. g.). — Ing. Hajrudin Bujukalić:
Pregled izdavačke djelatnosti na području
šuamrstva NR BiH od Oslobođenja do
1955 g


ZAŠTITA PRIRODE 1959. — Beograd.


15. — april — Dr. Dragomir M i 1 o j k ović
: Problemi razvitka i produktivnosti
bukovih šuma u Srbiji. — Dr. Nikola K.
Pantić : Donjepliocenska (Pontijska) flora
kod Grocke. — Dr. Milovan R. Gajić:
O dvema novim biljkama u flori Šumadije.
— Dr. ing. Pavle Fukarek: Neke značajne
i rijetke vrste drveća i grmlja u Jugoslaviji.
— Vera B r o z, Jelena P o p o-
v i ć Rezervati na Prokletijama — »Kožnjar
« i »Maja Rops«.
DRVNA INDUSTRIJA 1959. — Zagreb.
1/2 — S. N. G o r š i n: Znanstvene osnove
zaštite bukovog drveta na skladištima.


— Ing. Rikard Kaiser : Stlačivanje i izjednačivanje
pilnih zubaca. — Ing. Dimitrije
Kritić : Perspektivni razvoj suhe
destilacije drva u Jugoslaviji. — Ing. D.
K.: Mogućnosti´ iskorištenja lignina. —
Ing. Josip Peternel: Radna iskustva i
obračun troškova za motornu lančanu pilu
za jednog radnika. — Ing. Ninoslav L ovrić
: Mehanizacija izgradnje šumskih putova.
— Ing. Marijan Brežnjak: Pilanska
industrija u SAD.


3/4 — Ing. Marijan Brežnjak: Ispitivanje
kretanja temperature pare u jami
kod zagrijavanja bukovih trupaca. — Miloš
Rašić : Karbamid-formaldehidna ljepila.


5/6 — Svetozar Grgurić: Osvrt na
kretanje pro:zvodnosti rada na pilanama
Hrvatske. — Ing. Juraj Krpan : Sušenje
drva centrifugiranjem. — Ing. Stanko B ađun
: Primjena radioaktivnih izotopa u
tehnologiji drva. — Ing. D. Kritić : Podizanje
tvornice celuloze u Loznici.


ŠUMARSKI PREGLED 1959. — Skopje.


1 — Prof. ing. H. E m: Acer obtusatum
u Makedoniji s obzirom na šum. melioracije.
— Ing. Momčilo Andrejević: Vaze
iz pečene gline i plastičnih materija u
talijanskom rasadničarstvu. — Ing. Todor
Todorovski : Primjena fotogrametrije
u uređivanju šuma. — Ing. Trajko N i k olovski
: Opskrba rasadnika kvalitetnim
đubrivom. — Ing. Krum A n g e 1 o v: Opredjeljivanje
srednje udaljenosti dotura.


TOPOLA 1959. — Beograd.


9 (januar—mart) — Ing. Jefta Jere m
i ć: Na novim zadacima. — Prof. dr. J.
Kišpatić : Bolesti topola. — Ing. Ante
Lovrić i ing. Ivo Herpka: Uzgoj i selekcija
topola u Italiji. — Ing. Milomir
Vasić: Ogledi hemiskog suzbijanja velike
topoline strižibube i staklokrilca.


10 (april—juni) — B. M.: Orijentacija
na plantažnu proizvodnju drveta ima dalekosežni
značaj. — J. J.: Topole u plantažama.
— Ing. Ivan P a v š a: Rezultati plantažnog
uzgoja topola u šumariji Varaždin.


— Ing. Dimitrije Bura : Kako se podižu i
gaje
plantaže topola u Italiji.
Đ. K.


ŠUMARSTVO STRANIH ZEMALJA


SUME I ŠUMARSTVO NORVEŠKE


Nakon prebivanja u Švedskoj pošli su
članovi sovjetske delegacije u šume Norveške
da se bar u glavnim crtama upoznaju
i sa njezinim šumarstvom. Najviše su se
zadržali u oblastima Hedmark i Op1
a n d, koje su i najšumovitije. U općinskoj
šumi g. Eidsvol d-a upoznali su se sa
rezultatima dugogodišnjih opažanja o utjecaju
različitih načina sječa i stepenima intenziteta
proreda na proizvodnju drvne
mase i na prirodnu obnovu bora i omori


ke. U O d n a e s-u vidjeli su isušivanje
zamočvarenih šuma, a u Osio-u posjetili
su Upravu profesionalnog saveza poljoprivrednih
radnika.


Na većem dijelu teritorija Norveške
prevladavaju podzolna i planinska podzolna
tla, koja su većinom kamenita i nepodesna
za poljodjelstvo. Na jugu su pojedini
komadi mrke zemlje plodna šumska tla
koja se iskorišćavaju u zemljoradnji. Najplodnija
su aluvijalna tla »velikih dolina«
(ali to su samo uske pruge).
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 89     <-- 89 -->        PDF

Norveške su šume uglavnom na jugoistoku
zemlje i zauzimaju površinu od 7,5
mil. ha, a sastoje se većinom iz četinara
(bor i omorika) sa nešto primiješane breze.
U južnim rajonima ima odvojenih masiva
hrasta i bukve sa nešto klena, lipe i jasike
u smjesi. Na obalama rijeka i jezera u malim
grupicama raste joha. Gornju granicu
šume (do tundre) zaprema breza. Omorika
uglavnom raste na istočnim područjima južne
Norveške. Drvnom masom ona nadmašuje
sve ostale vrste.


Po vlasništvu šume se dijele na:
državne sa 764.000 ha, općinske 173.000, crkvene
71.000, dioničarskih društava i industrijskih
poduzeća 632.000, mjesnih i dr.
1,147.000 i privatnih 4,713.000 ha.


Srednja drvna zaliha po hektaru
manja je nego u Švedskoj i iznosi 54 kub.


m. To se obrazlaže manje pogodnim uslovima
rastenja i pretjeranim sječama u prošlosti.
Dvije uprave vode norveško šumarstvo
(obje u sastavu Min. poljoprivrede) i to:
Glavna šumarska direkcija i Direkcija državnih
šuma.


Glavna šumarska direkcija
sastoji se iz 4 odjela. Prvi odjel pomaže
privatnicima kod pošumljavanja, pri gradnji
putova i t. d. i kontrolira kako se izvršuju
odredbe zakona o šumama. U kompetenciju
drugog dijela spadaju pitanja finansiranja
i obrazovanja kadrova specijalista.
Treći je pravni odjel, a četvrti uređivački.
Pri direkciji je i komisija za naučne
radove i rukovodi Naučno-istraživačkim
institutom za šumarstvo i eksploataciju
(nalazi se u gr. O s-u) i Pokusnom stanicom
u B e r g e n-u.


U svakom okružju (fiilke) nalazi se
uprava za šumarstvo na čelu sa okružnim
šumarom, koji ima 3 zamjenika: za graditeljstvo,
mehanizaciju radova i za pitanja
šumarstva. Neposredan nadzor i kontroiu
vođenja gospodarenja sa šumama privatnika
vrše šum. inspektori (8—12 u okružju).
Vlasnik je dužan da se posavjetuje o
provođenju glavnih mjera u šumi, a ako ne
zna da pravilno obilježi stabla za sječu,
onda to obavi inspektor.


Direkcija državnih šuma ima


u svom sastavu 3 odjela: šumarski, pravni


i finansijsko-ekonomski. Za upravljanje


tim šumama na terenu su 3 inspektorska


rajona i 104 šumarije.


Zakon o šumama sličan je švedskom.


Posebni su -fondovi određeni za melioraciju
šuma, izgradnju putova i pošumljavanje
sječina u kojima mora privatnik
uplatiti 20/o od prodajne cijene drva. Ta je
svota određena za pošumljavanje, a dobiva
se tako da se izdvoji iz svote koju plaća


kupac vlasniku šume J stavlja u banku kao
polog na tekući račun okružne šum. uprave.
Ako ne treba ništa da se pošumljuje,
vraća se novac vlasniku, ali ga mora iskoristiti
za melioraciju šume i si. Osim toga
za izgradnju putova i dr. oduzima se 100/o.


Gospodarenje i eksploataciju u državnim
šumama vode šumari sami. Privatnici
obično prodaju drvo na panju, a tek ponekad
i sami vrše izradu.


Godišnji je priras t u norveškim šumama
oko 13 mil. kub. m ili oko 2 kub. m
po ha. Posljednjih 5 god. siječe se oko 11
mil. kub. m, a to je 3°/o ukupne drvne mase
svih šuma.


Glavni je sortiment papirna celuloza.
Norveška podmiruje svoje potrebe u drvu
sama, a znatne količine izvozi u evropske
zemlje.


Najznačajnije je obilježje norveškog šumarstva
nastojanje oko očuvanja sadašnjih
i povećanja budućih šumskih površina pošumljavanjem
slabo obraštenih zapadnih
područja, uzgajanje bora i omorike, uvođenje
boljih sorti bora i omorike koje bi
imale veći prirast i to odabiranjem vlastitog
sjemenja i uzimanja iz inostranstva; težnja
za uzgojem čistih jednodobnih sastojina;
obavezno ostavljanje sjemenjaka iza
čiste sječe.


Njega sastojina počinje u 8—10


g. i onda se periodički ponavlja svake 5—6
g. u mladim i 8—10 g. u srednjedobnim i
dozrijevajućim sastojinama. Prorede ovih
zadnjih nose uglavnom eksploatacijski karakter,
ali istodobno imaju i uzgojni cilj.
Kako švedski, tako i norveški šumari ne
smatraju korisnim uzgajanje prebornih
šuma. Imajući eksploatacijski karakter, te
prorede istovremeno stvaraju najbolje
uslove za rastenje ostalih stabala. Konačna
sječa (čista) u crnogoričnim šumama vrši
se u 100^-120-oj godini. To je 40—50%>
proizvedene drvne mase sastojine.
Privatno vlasništvo šuma daje im naročito
obilježje. Čini se da u mnogim krajevima
zemlje vode ti vlasnici prekomjerne
prorede, koje često prelaze granice korisnih
uzgojnih mjera i idu samo za eksploatacijom.
Zato im je obrast često 0,5—0,6.


Norveški šumari smatraju da je obrast
0,7 optimalan za sklop u srednjedobnim,
dozrijevaućim i dozrelim sastojinama. Karakteristično
je, da oni ne pridaju pokazatelju
obrasta takvo značenje, kakvo ima
taj taksacijski elemenat u drugim zemljama.
Kod proređivanja oni se ne ravnaju
prema obrastu, nego prema određenom
broju stabala koji treba da ostane na 1 ha
i nastoje da svakom stablu osiguraju dovoljnu
prehrambenu površinu.


343
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 90     <-- 90 -->        PDF

Otpaci se pale na sječini samo u slučaju
kad treba izvršiti popunjavanja ili sadnju
kultura. Međutim, kad je prirodnog
pomlatka dovoljno, otpaci se ostavljaju ili
se usitnjeni ravnomjerno razbacaju po čitavoj
sječini.


Prostrana mreža dobrih šumskih i obilje
vodenih putov a veoma olakšava transport
drva. U Norveškoj je više od 15.000
km riječnih putova prikladnih za splavarenje.
U zadnje se vrijeme nešto smanjio
omjer splavarenja na račun povećanja kamionskog
i traktorskog izvoza.


Pošumljavanje vršilo se nekada
samo prirodnim putom, jer je taj način prilično
odgovarao njihovim uslovima. Danas,
ne zadovoljava li, vrši se sadnja kultura
(4-godišnje sadnice omorike, 3-godišnje bora).
Po hektaru se sadi 3,5—4 tisuće biljaka
(neki misle da je dosta i 3 tisuće). Radi
nedostatka površine državnih rasadnika,
često se daju 2-godišnje biljčice seljacima
da ih uzgajaju još 1—3 godine na svojoj
zemlji da bi dorasle do sadnje. Prema izjavi
šumara, ta je praksa korisna i državi
i seljacima.


Sjemenarstvo je centrilizirano.
Dobivanjem sjemena bavi se uglavnom fabrika
šumskog sjemena u H a m a r-u. Fabrika
prima češere iz čitave zemlje i pomnjivo
ga sortira i tek poslije ispostavljanja
odgovarajuće isprave šalje se u rasadnike.


Fabrika je na 4 sprata sa suterenom
opremljenim sa hladnjacima gdje se sjeme
drži pri stalnoj temperaturi dosta dugo.
Svi su procesi: raznošenja češera u sva 4
sprata, prerada, sortiranje sjedena i t. đ.
potpuno mehanizirani.


Pri otpremi sjemena na teren i daljnjem
iskorišćavanju drži se ovih načela:
sjeme se šalje u rajone koji su nešto sjevernije
od mjesta gdje je sjeme sabrano i
na taj način prenose se kvalitetnije vrste
drveća koje su rasle u boljim uslovima u
sjevernije predjele i više položaje.


Rješenje problema povisivanja produktivnosti
šuma smatraju norveški šumari da
je u osušivanju zamočvarenih šumskih površina,
poboljšavanju smjese sastojina i
povisivanju godišnjeg prirasta. Uzimajući
u obzir da su zapadni rajoni deficitarni u
šumama, a postojeće su slabog prirasta,
postavljen je zadatak da se ti rajoni pošume
najvrijednijim vrstama drveća u toku
od 50—60 g. na površini od 500.000 ha.


Organizacija i tehnika uređivanja
šuma provodi se slično kao i u Švedskoj.


Za obrazovanje srednji h stručnih
kadrov a postoje 4 šumarske škole. Škola
u Brandbu (okružje Opland) osim što
obrazuje šum. tehničare, ima i dopunski 6mjesečni
kurs za specijaliste, koji im daje
tu prednost da mogu polagati ispit za polazak
visoke šum. škole.


Polaznici moraju svršiti 8-ljetku i imati
1-god. praksu u šumi. Prednost imaju srednjoškolci,
ali i jedni i drugi ne smiju biti
mlađi od 18 g. i svakako sa stazom od godine
dana. Apsolventi su šum. tehničari i
imaju pravo da se zaposle kao pomoćnici
šumara kod privatnika i u državnim šumajama
i kao pomoćnici taksatora.


Šumski radnici obrazuju se u kratkoročnim
kursevima. Naukovno doba je 5
nedjelja. Škola daje kvalificirane drvosječe.
Istovremeno obrazuje 45—50 učenika.
Godišnje polazi školu 300 đaka od kojih
2 grupe (svaka po 25 đaka) prolaze kroz
11-nedjeljni kurs mehaničara. Uporedo
sa učenjem kako se izrađuje drvo, đaci
prolaze i kratak teoretski kurs o elementima
šumarstva.


Apsolventi su dužni da rade u šumi
najmanje 1,5 godinu, da bi stekli pravo na
povratak u školu za produžnje učenja u
dopunskom kursu višeg tipa, koji traje 5
nedjelja.


Visoko šumarsko obrazovanje
stiče se šumarskim fakultetom Visoke poljoprivredne
škole u gr. O s-u. Za upis na
fakultet valja imati srednjoškolsku maturu,
šumarsku školu koja traje 18 mjeseci,
2 godine praktičnog rada u šumi. Studenti
se primaju svake drug e godine (30—40).
Teoretska obuka traje 3 godine.


Vodeći je organ naučnog rada Norveški
naučno-istraživački institut za šumarstvo
i drvarsku industriju u gr. O s-u,
koji koordinira sva naučna istraživanja.
Drugi je centar tog rada Pokusna stanica
smještena kod Bergen-a. Ona se bavi
uglavnom problemom pošumljavanja u zapadnim
područjima zemlje.


Šume i šumski proizvodi zauzimaju vidno
mjesto u norveškoj ekonomici. Ipak,
usitnjen posjed i protuslovlja privatnih interesa
pojedinih vlasnika ponekad zadaje
dosta poteškoća da bi se ostvarile mjere
koje trebaju skladne primjene na velikoj
teritoriji (pošumljavanje zaštita, mel´oracija
tla i t. d.). !>. K.