DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 87     <-- 87 -->        PDF

ing. Vaclav Korf: Uređenje šuma u Cehoslovačkoj.
— Dr. ing. Pravdomil Svo boda
: Upotreba fitocenologije pri gospodarskom
uređenju šuma u Čehoslovačkoj.


5/6 — Ing. Vladimir Bel tram: Industrija
papira i proizvodnost šumarstva. — Dr.
ing. Ćedomir Janković : Problem zasipavanja
hidroakumulacija nanosom. — Dr.
ing. Žarko Miletić : Analiza nekih metoda
određivanja broja i zapremine uraslih
stabala. — Ing. Pavle Kosonogov:
Nov metod vađenja i analize izvrtaka. —
Dr. ing. Svetislav Vasiljević: Raspored
i broj smolnih kanala nekih četinara.


— Ing. Mončilo Andre jević: Da li su
gradoni novina za našu zemlju. — Ing.
Đorđe Panic : O koeficijentu opadanja
prečnika bukve na Rudniku u naročite
svrhe. — Ing. Josip Erdeši: Beleške o
nekim biljnogeografski važnijim vrstama
u šumama zapadne Vojvodine. — Ing.
Dušan Blagojević: Prilog istoriji eksploatacije
šuma u vremenu od 1947 do 1951
god.
GOZDARSKI VESTNIK 1959. —
Ljubljana
1/2 — Prof. Milan Piskernik: Šumske
zajednice na najnižoj stepenici slovenačkog
Visokog Krasa i fitosociološki sistem.
— Ing Martin Caki : Uređivanje
uzorne šume u Lehnu (u Pohorju).
3 — Ing. Martin Co kl: O pojednostavnjenim
metodama određivanja prirasta.


— Ing. Ivan Zabukovec: Utjecaj kresanja
grana na proizvodnost šuma. — Savremeni
problemi. — Iz povijesti slovenačkog
šumarstva.
4/5 — Prof. ing. Franjo Sevnik: Slo


venački šumari i drvari u izgradnji soci


jalizma. — Dr. ing. Dušan Mlinšek: In


tenzivno šumsko gospodarstvo i uređiva


nje šuma. — Martin Potočnik: Uzgoj


ariša i dobivanje njegova sjemena. — Av


gust Mencinger : Breithauptov teodolit


i mogućnost njegove upotrebe u šumarstvu.


6 — Ing. Lojze Žumer : Sumoprivreda


i drvarska industrija s međunarodnog gle


dišta. — Ing. Anton Knez : Uređenje šu


ma Šumskog gospodarstva Celje u svijetlu


privrednog računa. — Ing. Šaša B1 e i


weis : Uzdržavanje šumskih putova.


LES 1959. — Ljubljana


1 — O fuziji časopisa Le s i biltena
Lesna industrija. — Ing. Adolf
Svetličič : K problematici proizvodnje
furnira i šperovanog drva u Sloveniji. —
Uredništvo, — Ing. arh. Niko K r a 1 j:
Tehničku civilizaciju pretvaramo u tehničku
kulturu. — O. J.: Preseljenje drvarske
industrije iz Ljubljane. — Ing. Dušan
D o b n i k: Bukovi sanduci i njihova upo


rabljivost. — Andrej Cesen : Školski sistem
u drvarskoj industriji u _Sloveniji. —
Tečaj za drvarske radnike u Škofjoj Loki.


— Lojze Štimnikar: Zapisci s puta po
Švedskoj. — Ing. Janez Jer man: Brusilica
FEŠTO.
2/3 — Ing. Lojze Žumer: Studija o
našem izvozu drva. — Ing. Adolf Sve tličič
: Prilog k problematici bukovine u
Sloveniji. — Prof. ing. Zdravko Turk :
Bukva u šumoprivredi Slovenije. — Ing.
Oskar Jug : Prerada izluženih ostataka taninskog
drva u ploče vlaknatice. — Ing.
Janez Jerman: Politura.


4 — Drvari i šumari Slovenije u izgradnji
socijalizma. — Tine Ravnikar: Proizvodnja
pokućstva u Sloveniji. — Vlado
Kramaršič: Drvo na III. međunarodnoj
izložbi ambalaže u Ljubljani. — Lađo
Škrjanec : Obradba drvne galanterijske
robe sa nitrolakovima. — Božidar Štol car:
Prilog racionalizaciji kod piljenja četinara.


5 — Matevž H a c e: Cetrdesetgodišnjica
naprednog pokreta među drvarima u
Notranjskom. — Dr. ing. Rudolf Pipan :
Šumske plantaže i njihova važnost za drvarsku´
industriju. — Polde Pristav e c:
Zapisci iz Finske. — Ferdo R a k u š a: Automatizacija
proizvodnje pokućstva u Sovjetskom
Savezu.


6 — Ing. Pavel Olip : Drvarska indu


strija u Gorenjskom. njezin razvitak i bu


dućnost. — Bogo Sramel : Slovenačko


drvarsko tržište godine 1958. — Tone R e-


p i ć: O izravnavanju drveta. — Ing. Milan


Simić : Taninska industrija u Sloveniji i


snabdijevanje njezino sa taninskim drve


tom.


NARODNI ŠUMAR 1959. — Sarajevo.


1/4 — Prof. ing. F. Alikalfić: Uz
40-godišnjicu KPJ i SKOJ-a. — Salem Ć erić
: Shvatiti značaj ekonomike i samoupravljanja
— osnovni uslov bržeg razvoja
šumarstva. — Prof. dr. ing. Drago Đapić :
Sumskoprirvedna politika u NR Bosni i
Hercegovini u prvom desetgodištu poslije
Oslobođenja i osnovni njeni problemi u budućem
periodu. — Prof. dr. ing. Ibrahim
Kopčić : Organizacija šumarske službe u
NR Bosni i Hercegovini u prvom desetgodištu
poslije Oslobođenja. — Ing. Milan
Dučić : Uređivanje šuma u NR Bosni i
Hercegovini u prvom desetgodištu iza
Oslobođenja. — Ing. Sokrat 2 a kula : Uzgajanje
šuma u NR BiH u prvom 10-godištu
poslije Oslobođenja. — Ing. Jakov S učić:
Zaštita šuma u NR BiH u prvom 10godištu
poslije Oslobođenja. — Dr. ing.
Alija Karahasanović: Iskorišćavanje
drveta u NR BiH u prvom 10-g. poslije
Oslobođenja. — Ing. Dušan Terzić : Isko


341