DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 86     <-- 86 -->        PDF

temeljne zasade nauke prikazane su tako
pregledno, da mogu poslužiti ne samo šumaru-
uzgajaču, nego i biologu, poljoprivredniku
i svakom drugom obrazovanom
čovjeku.


Prof. dr. Ivo Horvat


Zycha Herbert, Rohrig Ernst,
Rettenbach Bruno, u. Knigge
Wolfgan g (pod redakcijom Prof. dr. H.
Zycha): DIE PAPPEL. Anbau. Pflege. Verwertung.
Ein Leitfaden fiir die Praxis.
1959., 121 str. s 57 slika. Uvezano u platno
14.— DM. Verlag Paul Parey, Hamburg
und Berlin.


U istom nakladnom zavodu kao gore navedena
genetika šumskog drveća izašla je
krasno opremljena priručna knjižica o topoli.
Djelo su napisala četiri specijalista za
topolu, uglavnom sveuč. nastavnici u Hann.
Miinden u redakciji prof. Zyche, koji je i
sam obradio znatan dio građe.


Potreba je takve stručne knjige u današnje
»doba topole« bez sumnje bila vrlo velika,
pa će ona odlično služiti i svim stručnjacima,
koji se bave topolom, koju treba
objektivno promatrati s dobre i loše strane.


Djelo je podijeljeno u 7 poglavlja, koja
su zasebno obrađena, a obuhvata slijedeću
problematiku: U prvom poglavlju pod naslovom
»Vrste i sorte topola« pokazuje
autor glavne selekcije topola (Turanga,
Leuce, Aigeiros, Tacamahaca i Leucoides),
a zatim opisuje detaljno pojedine vrste i
sorte, koje dolaze u obzir za uzgajanje. Iz
sekcije Leuce obrađuje na pr. P. tremula,


P. tremuloides, P. grandidentata, P. aiba i
križance P. canescens. Iz sekcije Aigeiros
opisuje P. nigra, P. deltoides i križance P.
euamericana. Manji broj uzgojenih vrsta
DOMAĆI STRUČNI ČASOP


« ŠUMARSTVO 1959. — Beograd


1/2 — Dr. Rudolf Pipan: Povodom izveštaja
eksperta FAO g. Simmonsona —
Metod inventarizacije šuma. — Dr. Mihajlo
Krstić : O obimu truleži bukovih
debala u Južnom Kucaju. — Ing. D. S t ošić
i dr.. ing. B. Popović: Mogućnosti
smanjenja troškova utovara i istovara drveta
— Ing. Zivko Grujić : Potrošnja drveta
u Grdeličkoj Klisuri i Vranjskoj Kotlini.
— Ing. Branislav Marić : Prilog poznavanju
crnog bora sa krečnjačkih litica
istočne Srbije. — Ing. Milutin Jovano v
i ć: Odnos između količine lišća i proizvedene
drvne mase kod srebrnaste_ lipe
(Tilia argentea Dese). — Dr. ing. Žarko


pripada sekcij; Tacamahaca. Drugo poglavlje
posvećeno je staništu na kome uspijevaju
pojedine vrste prema toplini, svijetlu,
vodi, te fizikalnim i kemijskim svojstvima
tla. Treće poglavlje obrađuje sadnju i njegu
topola, pa se prikazuje cijeli postupak od
nezakorjenjenih sadnica do razvijena drva.
Vrlo je pomno obrađeno podrijetlo i izbor
sadnica, ispravnost sorta, njihovo zdravstveno
stanje i dr. Zatim je prikazan način
i gustoća sadnje, proreda i definitivna
sječa. Samoj tehnici obrade obraćeno je
dosta pažnje. U četvrtom poglavlju prikazane
su vrlo iscrpljivo bolesti topola i to
oštećenja na listovima i izbojcima, na stablima
i na granama, te bolesti drva. Peto
poglavlje obrađuje štetnike (insekte i sisavce),
koji napadaju topole, a šesto donosi
prinose pojedinih stabala i cijelih sastojina.


Najzad prikazana su u zadnjem poglavlju
svojstva, sječa i upotreba drva. Obrađena
su napose makroskopska svojstva anatomske
građe drva, te fizikalna svojstva
raznih vrsta i sorta topola. Posebna pažnja
obraćena je grješkama drva s obzirom na
anatomsku građu, boju i si. Vrlo lijepo —
iako ukratko — obrađena je najzad tehnika
iskorišćavanja i uporabe, a na kraju je navedena
i najznatnija literatura.


Kako se iz ovog pregleda vidi obuhvaćeni
su glavni problemi, koji nas zanimaju
kod topole. Priručnik je stručno pisan, vrlo
lijepo opremljen i predstavlja rezultate dugogodišnjih
teoretskih i praktičnih radova
priznatih stručnjaka za topolu, pa će i našim
uzgajačima topole bez sumnje dobro
poslužiti.


Prof. dr. Ivo Horvat


IS


Mil e ti ć: Sa studijskog putovanja uŠvajcarskoj (gajenje i uređivanje šuma).


3/4 — Ing. Svetislav R a d u 1 o v i ć i
Dušan Pejović: Još jedan prilog proučavanju
razvoja crnog bora na Avali na
stan;štu Querceto-Carpinetum serbicum
(Rudski). — Ing. Žarko Dimitrijević
i ing. Ružica Đorđević : Fitocenološka
istraživanja i praktično uređivanje šuma
na Suvoj Planini. — Ing. Sreten Niko 1
i ć: Rešavanje nekih jeđnačina značajnih
za naučna istraživanja i praksu u šumarstvu.
— Dr. ing. Ivan Soljanik: Utjecaj
ekspozicije na zdravstveno stanje šuma
(na pojavu potkornjaka). — Dr. ing. Milovan
Gajić : Utjecaj biotskih faktora na
floru i vegetaciju planine Rudnik. — Dr.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 87     <-- 87 -->        PDF

ing. Vaclav Korf: Uređenje šuma u Cehoslovačkoj.
— Dr. ing. Pravdomil Svo boda
: Upotreba fitocenologije pri gospodarskom
uređenju šuma u Čehoslovačkoj.


5/6 — Ing. Vladimir Bel tram: Industrija
papira i proizvodnost šumarstva. — Dr.
ing. Ćedomir Janković : Problem zasipavanja
hidroakumulacija nanosom. — Dr.
ing. Žarko Miletić : Analiza nekih metoda
određivanja broja i zapremine uraslih
stabala. — Ing. Pavle Kosonogov:
Nov metod vađenja i analize izvrtaka. —
Dr. ing. Svetislav Vasiljević: Raspored
i broj smolnih kanala nekih četinara.


— Ing. Mončilo Andre jević: Da li su
gradoni novina za našu zemlju. — Ing.
Đorđe Panic : O koeficijentu opadanja
prečnika bukve na Rudniku u naročite
svrhe. — Ing. Josip Erdeši: Beleške o
nekim biljnogeografski važnijim vrstama
u šumama zapadne Vojvodine. — Ing.
Dušan Blagojević: Prilog istoriji eksploatacije
šuma u vremenu od 1947 do 1951
god.
GOZDARSKI VESTNIK 1959. —
Ljubljana
1/2 — Prof. Milan Piskernik: Šumske
zajednice na najnižoj stepenici slovenačkog
Visokog Krasa i fitosociološki sistem.
— Ing Martin Caki : Uređivanje
uzorne šume u Lehnu (u Pohorju).
3 — Ing. Martin Co kl: O pojednostavnjenim
metodama određivanja prirasta.


— Ing. Ivan Zabukovec: Utjecaj kresanja
grana na proizvodnost šuma. — Savremeni
problemi. — Iz povijesti slovenačkog
šumarstva.
4/5 — Prof. ing. Franjo Sevnik: Slo


venački šumari i drvari u izgradnji soci


jalizma. — Dr. ing. Dušan Mlinšek: In


tenzivno šumsko gospodarstvo i uređiva


nje šuma. — Martin Potočnik: Uzgoj


ariša i dobivanje njegova sjemena. — Av


gust Mencinger : Breithauptov teodolit


i mogućnost njegove upotrebe u šumarstvu.


6 — Ing. Lojze Žumer : Sumoprivreda


i drvarska industrija s međunarodnog gle


dišta. — Ing. Anton Knez : Uređenje šu


ma Šumskog gospodarstva Celje u svijetlu


privrednog računa. — Ing. Šaša B1 e i


weis : Uzdržavanje šumskih putova.


LES 1959. — Ljubljana


1 — O fuziji časopisa Le s i biltena
Lesna industrija. — Ing. Adolf
Svetličič : K problematici proizvodnje
furnira i šperovanog drva u Sloveniji. —
Uredništvo, — Ing. arh. Niko K r a 1 j:
Tehničku civilizaciju pretvaramo u tehničku
kulturu. — O. J.: Preseljenje drvarske
industrije iz Ljubljane. — Ing. Dušan
D o b n i k: Bukovi sanduci i njihova upo


rabljivost. — Andrej Cesen : Školski sistem
u drvarskoj industriji u _Sloveniji. —
Tečaj za drvarske radnike u Škofjoj Loki.


— Lojze Štimnikar: Zapisci s puta po
Švedskoj. — Ing. Janez Jer man: Brusilica
FEŠTO.
2/3 — Ing. Lojze Žumer: Studija o
našem izvozu drva. — Ing. Adolf Sve tličič
: Prilog k problematici bukovine u
Sloveniji. — Prof. ing. Zdravko Turk :
Bukva u šumoprivredi Slovenije. — Ing.
Oskar Jug : Prerada izluženih ostataka taninskog
drva u ploče vlaknatice. — Ing.
Janez Jerman: Politura.


4 — Drvari i šumari Slovenije u izgradnji
socijalizma. — Tine Ravnikar: Proizvodnja
pokućstva u Sloveniji. — Vlado
Kramaršič: Drvo na III. međunarodnoj
izložbi ambalaže u Ljubljani. — Lađo
Škrjanec : Obradba drvne galanterijske
robe sa nitrolakovima. — Božidar Štol car:
Prilog racionalizaciji kod piljenja četinara.


5 — Matevž H a c e: Cetrdesetgodišnjica
naprednog pokreta među drvarima u
Notranjskom. — Dr. ing. Rudolf Pipan :
Šumske plantaže i njihova važnost za drvarsku´
industriju. — Polde Pristav e c:
Zapisci iz Finske. — Ferdo R a k u š a: Automatizacija
proizvodnje pokućstva u Sovjetskom
Savezu.


6 — Ing. Pavel Olip : Drvarska indu


strija u Gorenjskom. njezin razvitak i bu


dućnost. — Bogo Sramel : Slovenačko


drvarsko tržište godine 1958. — Tone R e-


p i ć: O izravnavanju drveta. — Ing. Milan


Simić : Taninska industrija u Sloveniji i


snabdijevanje njezino sa taninskim drve


tom.


NARODNI ŠUMAR 1959. — Sarajevo.


1/4 — Prof. ing. F. Alikalfić: Uz
40-godišnjicu KPJ i SKOJ-a. — Salem Ć erić
: Shvatiti značaj ekonomike i samoupravljanja
— osnovni uslov bržeg razvoja
šumarstva. — Prof. dr. ing. Drago Đapić :
Sumskoprirvedna politika u NR Bosni i
Hercegovini u prvom desetgodištu poslije
Oslobođenja i osnovni njeni problemi u budućem
periodu. — Prof. dr. ing. Ibrahim
Kopčić : Organizacija šumarske službe u
NR Bosni i Hercegovini u prvom desetgodištu
poslije Oslobođenja. — Ing. Milan
Dučić : Uređivanje šuma u NR Bosni i
Hercegovini u prvom desetgodištu iza
Oslobođenja. — Ing. Sokrat 2 a kula : Uzgajanje
šuma u NR BiH u prvom 10-godištu
poslije Oslobođenja. — Ing. Jakov S učić:
Zaštita šuma u NR BiH u prvom 10godištu
poslije Oslobođenja. — Dr. ing.
Alija Karahasanović: Iskorišćavanje
drveta u NR BiH u prvom 10-g. poslije
Oslobođenja. — Ing. Dušan Terzić : Isko


341