DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 86     <-- 86 -->        PDF

temeljne zasade nauke prikazane su tako
pregledno, da mogu poslužiti ne samo šumaru-
uzgajaču, nego i biologu, poljoprivredniku
i svakom drugom obrazovanom
čovjeku.


Prof. dr. Ivo Horvat


Zycha Herbert, Rohrig Ernst,
Rettenbach Bruno, u. Knigge
Wolfgan g (pod redakcijom Prof. dr. H.
Zycha): DIE PAPPEL. Anbau. Pflege. Verwertung.
Ein Leitfaden fiir die Praxis.
1959., 121 str. s 57 slika. Uvezano u platno
14.— DM. Verlag Paul Parey, Hamburg
und Berlin.


U istom nakladnom zavodu kao gore navedena
genetika šumskog drveća izašla je
krasno opremljena priručna knjižica o topoli.
Djelo su napisala četiri specijalista za
topolu, uglavnom sveuč. nastavnici u Hann.
Miinden u redakciji prof. Zyche, koji je i
sam obradio znatan dio građe.


Potreba je takve stručne knjige u današnje
»doba topole« bez sumnje bila vrlo velika,
pa će ona odlično služiti i svim stručnjacima,
koji se bave topolom, koju treba
objektivno promatrati s dobre i loše strane.


Djelo je podijeljeno u 7 poglavlja, koja
su zasebno obrađena, a obuhvata slijedeću
problematiku: U prvom poglavlju pod naslovom
»Vrste i sorte topola« pokazuje
autor glavne selekcije topola (Turanga,
Leuce, Aigeiros, Tacamahaca i Leucoides),
a zatim opisuje detaljno pojedine vrste i
sorte, koje dolaze u obzir za uzgajanje. Iz
sekcije Leuce obrađuje na pr. P. tremula,


P. tremuloides, P. grandidentata, P. aiba i
križance P. canescens. Iz sekcije Aigeiros
opisuje P. nigra, P. deltoides i križance P.
euamericana. Manji broj uzgojenih vrsta
DOMAĆI STRUČNI ČASOP


« ŠUMARSTVO 1959. — Beograd


1/2 — Dr. Rudolf Pipan: Povodom izveštaja
eksperta FAO g. Simmonsona —
Metod inventarizacije šuma. — Dr. Mihajlo
Krstić : O obimu truleži bukovih
debala u Južnom Kucaju. — Ing. D. S t ošić
i dr.. ing. B. Popović: Mogućnosti
smanjenja troškova utovara i istovara drveta
— Ing. Zivko Grujić : Potrošnja drveta
u Grdeličkoj Klisuri i Vranjskoj Kotlini.
— Ing. Branislav Marić : Prilog poznavanju
crnog bora sa krečnjačkih litica
istočne Srbije. — Ing. Milutin Jovano v
i ć: Odnos između količine lišća i proizvedene
drvne mase kod srebrnaste_ lipe
(Tilia argentea Dese). — Dr. ing. Žarko


pripada sekcij; Tacamahaca. Drugo poglavlje
posvećeno je staništu na kome uspijevaju
pojedine vrste prema toplini, svijetlu,
vodi, te fizikalnim i kemijskim svojstvima
tla. Treće poglavlje obrađuje sadnju i njegu
topola, pa se prikazuje cijeli postupak od
nezakorjenjenih sadnica do razvijena drva.
Vrlo je pomno obrađeno podrijetlo i izbor
sadnica, ispravnost sorta, njihovo zdravstveno
stanje i dr. Zatim je prikazan način
i gustoća sadnje, proreda i definitivna
sječa. Samoj tehnici obrade obraćeno je
dosta pažnje. U četvrtom poglavlju prikazane
su vrlo iscrpljivo bolesti topola i to
oštećenja na listovima i izbojcima, na stablima
i na granama, te bolesti drva. Peto
poglavlje obrađuje štetnike (insekte i sisavce),
koji napadaju topole, a šesto donosi
prinose pojedinih stabala i cijelih sastojina.


Najzad prikazana su u zadnjem poglavlju
svojstva, sječa i upotreba drva. Obrađena
su napose makroskopska svojstva anatomske
građe drva, te fizikalna svojstva
raznih vrsta i sorta topola. Posebna pažnja
obraćena je grješkama drva s obzirom na
anatomsku građu, boju i si. Vrlo lijepo —
iako ukratko — obrađena je najzad tehnika
iskorišćavanja i uporabe, a na kraju je navedena
i najznatnija literatura.


Kako se iz ovog pregleda vidi obuhvaćeni
su glavni problemi, koji nas zanimaju
kod topole. Priručnik je stručno pisan, vrlo
lijepo opremljen i predstavlja rezultate dugogodišnjih
teoretskih i praktičnih radova
priznatih stručnjaka za topolu, pa će i našim
uzgajačima topole bez sumnje dobro
poslužiti.


Prof. dr. Ivo Horvat


IS


Mil e ti ć: Sa studijskog putovanja uŠvajcarskoj (gajenje i uređivanje šuma).


3/4 — Ing. Svetislav R a d u 1 o v i ć i
Dušan Pejović: Još jedan prilog proučavanju
razvoja crnog bora na Avali na
stan;štu Querceto-Carpinetum serbicum
(Rudski). — Ing. Žarko Dimitrijević
i ing. Ružica Đorđević : Fitocenološka
istraživanja i praktično uređivanje šuma
na Suvoj Planini. — Ing. Sreten Niko 1
i ć: Rešavanje nekih jeđnačina značajnih
za naučna istraživanja i praksu u šumarstvu.
— Dr. ing. Ivan Soljanik: Utjecaj
ekspozicije na zdravstveno stanje šuma
(na pojavu potkornjaka). — Dr. ing. Milovan
Gajić : Utjecaj biotskih faktora na
floru i vegetaciju planine Rudnik. — Dr.