DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 83     <-- 83 -->        PDF

nja rasadnika, priprema tla, sjetva, presadnja,
tehnika vlaženja i zasjenjivanja,
kao i tehnika daljnjeg uzgoja biljaka. Obrađeno
je pitanje vegetativnog razmnažanja,
kao i uzgoj3 sadnog materijala za specijalne
svrhe. Zaslužuje pažnju opis uzgoja
biljaka najvažnijih vrsta drveća, kao i kolekcija
klijanaca i kotiledona na kraju poglavlja.


U drugoj knjizi obrađena je opća
materija iz oblasti uzgajanja šuma. Razrađena
su pitanja o osnivanju, njezi i obnovi
šumskih sastojina, kao i pitanja planiranja,
organizacije i evidencije uzgojnih radova.


Poglavlje o osnivanju šumskih sastojina
(84 str.) napisali su ing. E. Cervenka i
dr. M. Z v o 1 a n k o v a Obradili su pitanja
osnivanja šumskih sastojina sjetvom i
sadnjom. Razrađen je materijal, koji se odnosi
na opće uslove podizanja sastojina
sjetvom, na pripremu tla, način, vrijeme i
dubinu sjetve, pokrivanje sjemena, njegu
kultura uzgojenih iz sjemena i dr. Kod
obrade pitanja podizanja šumskih sastojina
sadnjom biljaka razrađeni su u prvom
redu uslovi, produkcija sadnica, priprema
tla, način i doba sadnje, primjena mehanizacije,
njega kultura i đr.


Poglavlje o njezi šumskih sastojina (180
str.) napisali su ing. Š. Korpel i dr. M.
Vyskot . Razrađena je materija o njezi
kultura, pomlatka i mladika, kao i o njezi
sastojina u stadiju koljika, letvika i dalje
sve do zrelosti. Poklonjena je pažnja problemu
čišćenja, prevršivanja, potkresivanja
i prvih prorjeda. Detaljno su razrađena pitanja
prorjeđivanja. Donesen3 su tumačenja
o važnosti prorjeda, razvrstavanju stabala,
intenzitetu i raznim načinima prorjeda
i t. d.


Poglavlja o obnovi šuma (137 str.) napisali
su dr. B. P o 1 a n s k y i dr. J. Jurca.
Tu se raspravlja najprije o prirodnoj, a zatim
o umjetnoj obnovi. Opisana je prirodna
obnova sjemenom i vegetativno. Razrađena
su pitanja uslova prirodne obnove, pripreme
sastojine i tla, kao i metode prirodne
obnove, tehnika provedbe i dr. Kod umjetne
obnove detaljno je prikazana tehnika,
koja se odnosi na pripremne radove i provedbu.


Poglavlje o planiranju, organizaciji i evidenciji
uzgojnih radova (7 str.) napisao je
dr. M. Vyskot.


U trećoj1 knjizi obrađena su u
prvom dijelu pitanja iz oblasti specijalnog
uzgajanja šuma (314 str.), a u drugom dijelu
tipološki osnovi uzgajanja šuma, kao
i tehnika uzgajanja pojedinih vrsta drveća
(260 str.).


Materiju iz oblasti tehnike uzgoja regularnih
visokih sastojina obradio je dr. J.


Jurca . U prvom redu obratio je pažnju
pitanju golih sječa u sjemenjačama i panj
ačama, a zatim pitanju prirodne obnove
sjemenjača i panjača oplodnom sječom.


Materiju o tehnici uzgoja prebornih
šuma napisao je dr. B. Pol an sky. Prikazao
je razne načine gospodarenja u prebornom
obliku. Razjašnjene su razne mogućnost;
primjene prebornog gospodarenja.
Opisan; su posebni oblici takvog gospodarenja,
a napose trajna šuma.


Materiju o šumama osobitog značenja
prikazao je ing. D. Z a c h a r. Opisao je
razne oblike šuma koje imadu specijalnu
namjenu. Tu su obuhvaćene meliorativne
šume, šume za rekreativne svrhe, vjetrobrani
i poljozaštitni pojasevi, rezervati, nacionalni
parkovi, razne zaštitne šume, kao
i šume koje služe za školske svrhe i specijalna
proučavanja.


Materiju iz oblasti konverzije vrsta drveća,
sastojinskih, uzgojnih i dr. oblika obradio
je ing. H. Bezacinsky.


Pitanja iz oblasti estetike šuma razradio
je ing. E. Korpel. Tu se raspravlja o
estetici soliternog drveća i drveća u sastojinama,
o estetici prirodne, kao i gospodarske
šume. Prikazano je i estetsko značenje
umjetno podignutih šumskih kultura pojedinog
drveća i dr.


Materiju o tipološkim osnovim3 uzgajanja
šuma (84 str.) napisao je dr. A. Z 1 a t-
n i k. Prikazao je šumarsku tipologiju na
biogeocenotskim principima, kao i razdiobu
čehoslovačkih šuma na skupine tipova .
šuma. Prikazana je metodika i gospodarsko
značenje tipologije šuma. Opisan je način
izlučivanja, te indikatorska i praktična
važnost skupina tipova u uzgajanju i uređivanju
šuma. Istaknuto je značenje diferencijalnih
vrsta i skupova kod izlučivanja
skupina tipova i tipova šuma.


Materiju o stručnom opisu staništa (15
str.) napisao je dr. J. P e 1 i š e k. Rad se
odnosi na opis stanišnih tipova u oblasti
n´zinskih, brežuljkastih, brdskih, te nižih i
viših gorskih šuma.


Od posebnog je interesa materija koja se
odnosi na tehniku uzgajanja pojedinih
vrsta drveća (180 str.). Tehniku uzgoja,
smrčevih jelovih i ariševih sastojina opisao
je ing. A. Sokol, borovih sastojina
ing. J. Č i ž e k i ing. A. Sokol, a lisnatih
sastojina u oblasti bukve i hrastova ing.


A. Bezacinsky. Tehniku uzgoja johovih,
topolovih, vrbovih i dr. lisnatih sastojina,
te tehniku uzgoja egzotičnog i industrijskog
drveća, kao i raznog grmlja opisao
je ing. A. Sokol.
Iza svakog poglavlja ili dijela donesen je
popis važnije literature, a na kraju svake
knj;ge nalazi se opsežno stvarno kazalo