DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 82     <-- 82 -->        PDF

radu ističe se važnost mehanizacije i radi
toga što se predviđa sve veća oskudica u
manuelnoj radnoj snazi koja zbog općeg
siromaštva zemlje i tla, nastoji da se što
više uposli u industriji.. Uslijed dosta intenzivne
obrade tla, tereni za šume i pošumljavanja
su odavno svedeni na najlošije
kategorije tla, kako po konfiguraciji, tako
i po kvalitetu. Radi toga goli tereni ostaju
ne samo neobrasli u vegetacijskom smislu
i neproduktivni u ekonomskom, nego pretstavljaju
stalnu opasnost od erozija, bujica
i zasipavanja komunikacija i plodnoga tla.
Radi toga je pošumljavanje u Španiji pretežno
hidrološko-šumarskoga karaktera.
Radi toga je izobrazba kadra orijentirana
na ovaj značaj zadatka. Prvi temelj mehanizaciji
je dalo nabavljanje vojnih vozila
JEEP koji su služili u prošlom ratu. Pored
sve dotadašnje upotrebe oni su se pokazali
vrlo dobro. Kasnije su nabavljeni razni
drugi automobili poput džipova raznih maraka
i stanja, tako da ih danas ima oko 90
prema prvoj grupi od 43 komada.


Zatim se nabrajaju razne vrsti traktora,
njihove marke i terenske osobine, a koji
sačinjavaju današnji park mehanizacije.


Nadalje autori navode probleme koje
treba tek riješiti u vezi sa mehanizacijom,
kao što su: raspodjela sredstava po rejonima,
unifikacija tipova mašina, obuka kadra,
utvrđivanje norma rada, nabavka
osobnih vozila, određivanje amortizacije
materijala itd.


U Zaključku, autori navode nesumnjive
prednosti i postignute rezultate koji se moraju
pripisati primjeni mehanizacije koja
je omogućila i pravilno ocjenjivanje primjene
pojedinih šumskih vrsta, jer je dobrom
obradom došla do izražaja i mogućnost
rasta i napretka pošumljenih biljaka.


Autori ne donose konačne zaključke da
li ovakav način obrade terena stvara ujedno
uslove i za klimaks onih vrsta koje ponajviše
odgovaraju datom ambijentu, ali
smatraju da je doprinos nesumnjiv, jer je
ustanovljena i izvjesna razlika u samom
pedološkom sastavu tla, što se odrazilo na
razlici koju pokazuje ph toga tla.


Naročito se opaža poboljšanje uslova za
klijanje sjemena koje dolazi sa svojih stabala.
Broj biljaka, te njihov napredak, jačanje
i održavanje, pokazuju velike prednosti
totalne obrade tla. Osobito se ukazuje
na slučajeve sa crnim borom (Pinus laricio
austriaca). Slična poboljšanja su zapažena
i kod alepskoga bora na mnogim terenima.
Autori ističu da je preobražaj šumskoga
vegetacijskoga pokrova, kako po kvalitetu,
tako i po kvantitetu posljedica primjene
mehanizacije. Preveo i izvod sastavio:


Ing. Rudi Meštrović


PESTENY LESU, udžbenik i priručnik
iz uzgajanja šuma, I—III, Praha 1955—
1956., I. knjiga sa 372, II. sa 428 i III. knjiga
sa 596 strana. Napisao kolektiv nastavnika
šumarskih fakulteta u Pragu, Brnu i
Zvolenu pod vodstvom prof. dr. B. P o1
a nskog.


Nedavno je stigao do nas ovaj opsežan
udžbenik i priručnik,, koji je namijenjen
čehoslovačkim studentima šumarstva, kao
i šumarskim stručnjacima u operativi i u
naučnim ustanovama. Djelo je i za nas od
velike vrijednosti. Poslije Konšelov a
udžbenika »Strucny nastin tvorbi a pesteny
lesu« objavljenog 1931. g. i poslije Po lanskijev
a udžbenika »Pfiručka pesteny
lesu« iz 1947. g., koji su bili rasprodani,
osjećala se potreba da se objavi djelo
iz oblasti uzgajanja šuma za prilike ČSR.
Nastavnici šumarskih fakulteta izvršili su
taj veliki posao. Djelo je vrlo dobro došlo
baš u času, kad se u ČSR poklanja uzgajanju
šuma osobita pažnja. Velike površine
degrađiranih monokultura smrče i običnoga
bora, kao i veliki kalamiteti nastali utjecajem
insekata, bolesti, suše, snijega, jakih
vjetrova i dr. prisilili su čehoslovačko šumarstvo
da posveti posebnu brigu uzgajanju
svojih šuma. U djelu se tretira materija
iz uže oblasti uzgajanja šuma, t. j . bez
ekologije.


U prvoj knjizi obrađena je materija
iz oplemenjivanja šuma, sjemenarstva
i rasađničarstva. U uvodnom dijelu (15 str.),
koji je napisao dr. J. Kantor , razjašnjeni
su osnovni pojmovi o šumi i njenom značenju
prije i danas, a opisan je i razvoj
nauke o uzgajanju´šuma.


Poglavlje o oplemenjivanju šuma (102
str.) napisali su đr. J. Ka n t o r i ing. L.
Lehotsky . Autori se oslanjaju na nova
dostignuća domaćih i stranih, napose sovjetskih
stručnjaka. Koriste mnoge primjere
iz oplemenjivanja voćnog i šumskog
drveća u SSSR. Prikazan je historijat i
metode oplemenjivanja, pojmovi iz oblasti
nasljeđivanja, razmnažanja, rastenja i dr.


Poglavlje o šumskom sjemenarstvu (166
str.) napisali su ing. M. Chroust i ing.


J. Po spiš i 1. Tu je prikazana važnost
provenijencije sjemena i sjemenskih sastojina.
Razrađen je postupak kod sakupljanja,
čišćenja i spremanja sjemenja. Opisano
je ispitivanje valjanosti sjemenja, kao
i manipulacija u vezi sa distribucijom. Od
interesa je opis najvažnijih vrsta drveća i
grmlja s obzirom na dob cvatnje, donošenje
i sakupljanje ploda, kao i podatke o
sjemenju.
Poglavlje o rasadničarstvu (100 str.) na^
pisali su ing. R. Čvančar a i dr. J.
Kantor . Tu je obrađeno pitanje osniva