DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 80     <-- 80 -->        PDF

je da radi elastično i da stalno povećava
pošumljene terene putem raznih konzorcija,
ugovora, kupovanja terena itd. Opseg i
uspjeh ove akcije ilustrira činjenica da je
Fond pošumio 900.000 ha do kraja 1957. g.
ukupno pošumljenih 1,074.000 ha. Pri tom
je trebalo svladati mnoge poteškoće, od kojih
su najizrazitije ove: uvođenje nove organizacije
na terenu, osposobljavanje kadra
za rad i čuvanje, sakupljanje sjemena,
formiranje rasadnika (stalnih i letećih), nabavka
materijala za rad.


Mehanizacija se nije mogla lako nabaviti
zbog uvoznih poteškoća, kao ni sjeme
potrebnih, a korisnih egzota. U prvim godinama
rada je bilo čak potrebno organizovati
i nabavku i dostavu hrane radnicima
na terenu, kao i njihov smještaj. Oskudica
transportnih sredstava i udaljenost terena
od postojećih komunikacija, najnetala je
potrebu izgradnje mnogih hiljada kilometara
staza i putova, a donekle i cesta za
vozila. Tome treba dodati i smetnje uobičajenoga
prava pašarenja, poteškoća oko
zabrana, otkupa, naknada, stimulacija itd.
Sezonski karakter rada na pošumljavanju
prisiljava organizatore da djeluju vrlo brzo
i efikasno, kako u pribiranju radne snage
i stručnoga kadra, tako i sadnoga materijala.


Klasične metode. U početku je
fond primjenjivao kod pošumljavanja klasične
metode, kako je, propisivala Uprava
za šumarstvo. To znači kod sađnje su kopane
rupe 35 do 40 cm. promjera i dubine,
ili se je teren obrađivao ručno na pruge
i jarke, što je ovisilo o terenu.


Regresivno stanje tla i njegovo siromaštvo,
kao i nepovoljna klima uz to, ograničile
su izbor vrsta samo na one najotpornije.
Pri tom se gledalo da budu i najekonomičnije,
a to su bili uglavnom domaći i
udomaćeni četinjari i poneka egzota, ali
već poznata i ispitana.


Te su vrste: Pinus halepensis,
pine a, pinaster, laricio, silvestris
uncinata, canariensis.


Na manjim površinama Abies pecfinata
i A. pinsape. Od proširenih i
poznatih egzota Pinus nigr.a i P. radi
a t a, a nešto malo i Pice a excels a,
a od čempresa Cupressus sempervirens,
C. macrocarpa i C. ariz
o n i c a. Na pokusnim površinama manjega
prostora Cedrus atlantica i


C. deodara, L a r i x leptolepis,
Chamaecyparis Lawsoniana i
Sequoia gigante a. Od domaćih listača
su vršena pošumljavanja i manjih
površina sa: C a s t a n ea vulgaris, Fagus
silvatica, Quercus ilex, Q.
suber, Betula verucosa i razne
topole, kao Populus alba, P. nigra,


P. tremula i P. pyramidalis.
Od egzota listača su naročito unošeni
eukalipti kao: Eucalyptus globulus,
rostrata, viminalis i Brontry


o i d e s. Po važnosti su eukalipti ravni topolama,
a naročito proširenom tipu Populus
deltoides. Stvorene su još mnoge vrste
ukrštanjem, zaslugom Instituta za šumarska
istraživanja u Madridu.
Do izvjesne mjere je uvođen i sibirski
brijest (Ulmus pumila) i japanski kesten
(Castanea crenata), zatim američki hrast
(Quercus borealis i bagrem (Robinia pseudoacacia)
kao i pajasen (Ailantus glandulosa).


Tehnika pošumljavanja četinjara se je
vršila ovisno o tlu i klimi, kao i o samoj
vrsti. Uglavnom se je pošumljavalo jedno
i dvogodišnjim sadnicama, direktno vađenim
ili pikiranim, golih žila ili u tuljku,
sjetvom omaške, sjetvom u jarke i sjetvom
po oranom zemljištu. Ovisilo je o vrsti i
terenu da li se je stavljalo zajedno po jedna,
dvije ili tri biljke i da li se je teren terasirao
više ili manje.


Pošumljavanje listača, koje idu reznicama,
kao što su topole, radilo se tako da su
stavljane u dubinu po 60 do 80 cm, sa po
dva do tri pupa iznad zemlje.


Eukaliptus se je nekada sijao direktno
po dobro obrađenom zemljištu, a nekada u
rupice. Ponajviše se je pošumilo biljkama
u tuljcima, preko 35.000 ha. Cesto su njime
pošumljavane posve male površine, zatim
rubovi putova i cesta, vjetrobrani pojasi i
slično.


U pogledu vrijednosti rada klasičnim metodama,
autori ističu da će za neke terene
ostati i daje jedina mogućnost klasičnog
ručnoga rada, jer nije moguće svugdje primijeniti
mehanizaciju. To su uglavnom visoki
i vrlo kameniti strmi tereni, sa skoro
kompaktnom stjenovitom podlogom.


Na terenima lako talasastim i ravnim,
pokrivenim jakim travnim pokrovom, pristupilo
se je izoravanju zapregama dubokih
brazda i formiranju rupa ograđenih
iskopanom zemljom, dubokih oko 40 cm.
Rupe su trouglog izgleda i pokazale su odlične
rezultate. Za ovakve terene bi bila
najbolja primjena traktora.


Moderne metode. Najprije dolazi
priprema tla. Slijedeći krivine nivoa, po
izohipsama, jakim traktorima i plugovima
formiraju se jarci i terase. Na taj Sv; način
stvori podloga podesna za pošumljivački
rad, dobije se ravno tlo, nepodesno za eroziju,
jer je u stanju da zadrži i konzervira
i najveću količinu padavina. Nadalje se
ovim omogućava daljnji mehanizirani rad
na unošenju pošumljavanih vrsta kao i za