DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Metodika rada


Ogled je postavljen 14. XII. 1957. godine u reviru Stari dvorac — Tikveš. Za
ogled je uzeto 50 stabala (sadnica) P. robu ste, starih 3/4, sa prečnikom preko 7
i visinom 500 sm. Sadnice su posađene u jame dimenzija 70 X 70, nakon čega je 30
stabala tret´rano. dok je 20 ostaviieno za kontrolu fSvsko trećp ili če1"*-^ stab´o u
redu ostavljeno je netretirano i obeleženo crveno obojenim prstenom). Debla su premazivana
četkom natopljenom sredstvom, počev od zemlje, pa do visine od 2,5 metra.


Rezultati ispitivanja


Kontrola tretiranih stabala vršena je svakog dana dva puta.
Prvog dana po tretiranju, nisu zapažene nikakve promene na premazanim
i kontrolnim stablima. Drugog dana konstatovano je u toku noći
oštećenje 7 premazanih stabala, Trećeg dana našli smo da je u 7 h izjutra,
oštećeno novih 12 tretiranih i 8 kontrolnih stabala. Četvrtog dana konstatovano
je oštećenje svih ostalih stabala na oglednoj površini.


Karakteristika oštećenja


Detaljnim pregledom svih stabala moglo se konstatovati sledeće:


— sva stabla (tretirana i kontrolna), oštećena su guljenjem kore
rogovima jelenske divljači, što je vidljivo iz karakteristične slike oštećenja
i veće ili manje gomilice kore oguljene rogovima, koje se nalazila na
zemlji uz samo stablo ili njegovoj neposrednoj blizini.
— kod većine stabala, oštećenje guljenjem rogovima bilo je znatno.
Stabla su prstenovana na dužini od jednog metra.
Uslijed jakog pritiska rogovi ja i dužeg češanj a nije oštećena samo
kora, već je došlo do razaranja drvnog tkiva na većoj dubini. Kod 9 stabala
došlo je do preloma.


— usled jakog pritiska na stablo rogovima, kod 26 primeraka zbog
naprezanja u vratu korena, došlo je do sabijanja zemlje u stranu, stvaranja
međuprostora u vidu levkova i krivljenja stabala.
— Iz rezultata ovog ogleda se vidi, da je do oštećenja kontrolnih i
premazanih stabala došlo usled češanj a rogova divljači, a ne usled griženja
kore zubima radi ishrane.
— Naneto hemisko sredstvo pri češanju rogova, nije imalo nikakvog
zaštitnog uticaja za stablo, jer je isto namenjeno za zaštitu kore protiv
guljenja zubima od strane divljači.


Zaključak


Hemiskim sredstvima HTi i HT3, koja su upotrebljena u ovim ogledima,
nije bilo moguće štititi kulture topola od štetnog djelovanja visoke
divljači. Ova sredstva ne obezbeđuju zaštitu topolovih kultura u starosti
od 1—5 godina, kada im je ova zaštita najpotrebnija, a posle ovog perioda
one prestaju biti predmet napada od strane divljači (Vasić, 5). Stoga se
praksi nameće potreba daljeg traganja za najefikasnijim i najjeftinijim
sredstvima, kojima će biti moguće štititi mlade kulture topola.