DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 76     <-- 76 -->        PDF

Oštećena stabla su obeležena i izdvojena iz daljeg osmatran ja-. Sledeća
dva dana nije bilo novih oštećivan ja. Nakon toga, divljač ponovo
upada na oglednu površinu i nastavlja sa oštećivanjem kontrolnih stabala:
5 maja 36, 9 maja 41, 10 maja 11, 14 maja 42, 15 maja 9, 17 maja 12,
18 maja 118 stabala. Za sve ovo vreme tretirana stabla nisu oštećivana.
Devetnaestog maja, (devetnaest dana po tretiranju), konstatovan je u toku
noći prvi napad na premazana stabla, pri čemu je nađeno 38 stabala sa
odgriženim terminalnim vrhom i 23 prelomljena. Sledećih dana divljač
i dalje oštećuje tretirana stabla, (21 maja 27, 22 maja 84, 25 maja 68),
tako da već prvog juna na celoj oglednoj površini nije ostalo ni jedno
neoštećeno premazano stablo.


Karakteristika oštećenja


Jelenska divljač brstila je lišće tretiranih stabala na bočnim granama
i grančicama, odgrizala terminalne vrhove i ostale nežne delove stabla.
Viša stabla divljač je oštećivala na sličan način, s tim što ih je prethodno
telom savijala i lomila.


Zaključak


Na osnovu ovih ogleda, mogu se za praksu izvući sledeći zaključci:


— visoka divljač nije oštećivala tretirana stabla, sve dok se u njihovoj
blizini nalazila nezaštićena (kontrolna) stabla, koja su joj služila za
ishranu,
— kako su i jedna i druga stabla međusobno bila izmešana na oglednoj
površini, a divljač je u prvo vreme oštećivala samo kontrolna, vidljivo
je da je naneto sredstvo imalo zaštitnog delovanja,
— posle 19 dana, došlo je do oštećivani a premazanih stabala iz sledećih
razloga;


a. — sva kontrolna stabla su bila toliko oštećena, da ih divljač više
nije mogla koristiti za hranu,
b. — za vreme od 19 dana, usled brzog porasta stabala topole u visinu,
formirala se nezaštićena zona lišća, terminalnog izboj ka i drugih nežnih
delova biljke, te ih je divljač mogla nesmetano koristiti za svoju ishranu.
Ma da je ovo sredstvo pokazalo efikasno delovanje pri zaštiti mladih
kultura četinarskog drveća (Andrašić) koje ima relativno vrlo mali porast
u toku godine, njegova upotreba za zaštitu topolovih kultura sa mnogo
bržim rastom u debljinu i visinu, ne može se preporučiti, jer bi trebalo
premazivati stabla posle gotovo svakih 10 dana, što pretstavlja velike
finansiske izdatke za gospodarstvo, a pored toga zahteva tretiranje i visokih
a tankih stabala, koja divljač telom savija i lomi u cilju odgrizanja
terminalnog vrha. (Vasić, 5,).


3. Hemisko sredstvo »HT3«
Ovo sredstvo je takođe patentirani proizvod iste firme. Prema H i 1debrandt
u (2), njegovo zaštitno delovanje se sastoji u tome, da ima
neprijatan ukus, te služi za premazivanie kore stabla koja želimo zaštititi
od guljenja zubima od strane divljači.