DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 73     <-- 73 -->        PDF

sličnog čovječjem znoju, koji odbija visoku divljač od tretirane površine.
Prema podacima ispitivanja u Nemačkoj, jedno tretiranje ovim sredstvom
deluje oko 90 dana (Hildebrandt, 2).


Prv i ogle d postavljen je 29. IV. 1957. godine, na terenu Lovnošumske
uprave »Kopačevo«, u reviru Nađhat I.


Metodika rada


Tretirana površina, oblika pravougaonika sa stranama 280X70, nalazila se na
jednoi gredi, a pošumlj´ena je vrbom u proleće 1957. godine. Duž svake strane pobodeno
je u zemlju ukupno 74 štapa na 10 metara od kultura (na dužim stranama po 29, a
na kraćim po 8), na rastojanju 10 metara između štapova. Na svakom štapu, na visini
od 1,5 metra napravljen je mali zarez, na koji je pomoću tanke žice pričvršćen sunđer
dimenzije 5X4X2 cm, natopljen sa po 2 ccm sredstva. Posle ovoga svaka dva štapa
vezana su tankim koncem na visini od 1,20 m tako da Je ćela tretirana površina bila
opasana koncem, radi sigurnijeg utvrđivanja upada divljači.


Kao kontrolna služila je površina vrbe iste starosti, veličine 2,5 ha, udaljena
350 metara od tretirane površine. Na obe površine obavljen je pregled svih sadnica, pri
čemu je mali broj ranije oštećenih stabala vidno obeležen i izdvojen iz daljeg osmatranja.

Rezultati ogleda


Pregled tretirane kao i kontrolne površine obavljan je svakog dana u
7 i 18 h. Pri pregledu obilažena je ćela tretirana površina, radi utvrđivanja
da li je dolazilo do prekida konca i upada divljači, odnosno oštećivanja
stabala kontrolne površine. Kao elementi osmatranja također su
uzeti u obzir i podaci o trajanju, jačini i pravcu duvanja vetra, padavinama
i kontroli da li se u daljoj ili bližoj okolini kreće visoka divljač.


Prvih 17 dana, za vreme osmatranja, divljač nije zapažena u neposrednoj
blizini tretirane i kontrolne površine, niti je dolazilo do upada
divljači i oštećenja stabala. 18. maja, konstatovan je prvi upad divljači na
tretiranu površinu, a 20., 21., 24. i kasnije divljač se na celoj površini slobodno
i stalno kretala, ali nije oštećivala kulture.


Kretanje divljači je konstatovano istovremeno i na kontrolnoj površini,
ali ni ovde nije oštećivala kulture. Osmatranje je vršeno sve do kraja
meseca juna, kada je usled visokog vodostaja prekinuto.


Zaključak


Rezultati su pokazali da »anthropin« nije efikasno delovao u zaštiti
tretirane površine od upada divljači, jer je ova prolazila kroz zaštitnu
barijeru i slobodno se kretala na tretiranoj površini. Do prvog upada divljači
kroz zaštitnu barijeru došlo je posle 17 dana, ali prije toga nije
zapaženo kretanje divljači ni u bližoj okolini.


Divljač se nije dugo zadržavala na tretiranoj površini, niti je oštećivala
kulture vrbe. Međutim, ne može se ustvrditi da je ovome uzrok delovanje
sredstva, jer divljač, koja se istovremeno kretala i na kontrolnoj površini,
nije oštećivala kulture.