DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 56     <-- 56 -->        PDF

4. Perspektive razvoja šumarstva u periodu 1959—1965
U vezi sa prekomjernim iskorišćivanjem šuma u godinama 1950.—58.
predviđa se u 1965. smanjenje sječa na 14 mil. m3, a u vezi sa time smanjenje
produkcije pilanskih trupaca od 5.9 mil. m3 1958. na 50 mil. m3 u
1965. godini. U cilju podmirenja potreba predviđa se do 1965. porast proizvodnje
ploča vlaknatica na 180.000 m3, a kao sirovina će se koristiti materijal
dobiven čišćenjem i sitnim proredama. Predviđa se i´ povećanje
eksploatacije vrsta listača koje do sada nisu bile potpuno korištene kao što
su to grab, breza, jasika i joha kao i korišćenje granjevine.


Danas se izrađuje 1.7 mil. m3 granjevine četinjača i 0.5 mil. m3 granjevine
listača, a od nje se samo 4% koristi u industrijske svrhe (uglavnom
za ploče vlaknatice i celulozu).


U cilju povećanja šumske produkcije planirani su veliki radovi na
pošumljavanju. Plan pošumljavanja donosimo u tablici br. 11.


Plan pošumljavanja u šumama pod upravom ministarstva šumarstva i drvne
industrije u godinama 1959.—1965.


Tablica br. 11
Vrst pošumljavanja 000 ha °/o


1. Gole i napuštene površine
217 26,2
2. Stare sječine i progaline
65 7,8
3.
Tekuće sječine a) čiste 455 55,0
b) pod zastorom sastojina 91 11,0
Svega: 828 100,0
Godišnji prosjek: 120
U cilju ispunjenja zadataka pošumljavanja predviđa se povećanje površine
rasadnika od 3300 ha (1958. g.) na 5700 ha (1965. g.).


Za realizaciju planiranih zadataka povećavaju se i investicije. Godine
1957. ukupni investicioni krediti šumarstva iznosili su 258 mil. zloti, što
je iznosilo 0.4% cjelokupnih državnih investicija. U toku 1959.—1965. g.
predviđaju se ove investicije:


izgradnja šumskih zgrada ... . 400 mil. zl.


ceste ´
360 « «


šumske željeznice
290 « «


nabavka automobila i si
60 « «


nabava mehaničkih pila, krčila i t. d. . 120 « «


pošumljavanje
1670 « «


Svega: 2870 mil. zl.


5. Organizacija šumarstva
Cjelokupnim šumarstvom i drvnom industrijom upravlja Ministarstvo
šumarstva i drvne industrije. Ministarstvu šumarstva podređena je
Glavna uprava državnih šuma odnosno Udruženja industrije: pilanske,
namještaja, ploča vlaknatica i iverica, šperploča, šibica, kemijske prerade
drveta i smole, papira i celuloze kao i uredskog pribora. Pod Glavnom
upravom državnih šuma nalazi se 17 uprava državnih šuma u vojvodstvima,
koje posluju kao poduzeća po privrednom računu. Površina šuma
jednog vojvodstva iznosi 200—300 tisuća ha šuma.


Osnovna gospodarsko-administrativna jedinica je nadšumarija (nadlesnictwo)
sa površinom 4—15 tisuća ha (prosječno 7 tisuća ha). Nadšu


310