DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Nedostatak šumskih putova naročito je znatan u Istočnim Karpatima,
gdje se nalazi oko 150.000 ha nedostupnih šuma od čega se na 60.000 ha
radi o prezrelim sastojinama V., VI. i viših dobnih razreda sa drvnom masom,
uglavnom bukovine, od oko 18 mil. m3. Mreža puteva u šumama ne
zadovoljava iako u podacima nisu uzeti u obzir javni putevi, koji prolaze
kroz šume, a i veliki dio šuma se sastoji.od malih enklaviranih površina
između poljoprivrednih kultura i kraj javnih puteva.


Iskorišćavanje razrednih šumskih proizvoda igra u Poljskoj značajnu
ulogu, a naročito je važno smolarenje, čiji razvoj datira još iz vremena
1935.—39. god. kada je u smolarenje uvedena posebna poljska metoda
narezivanja bjeljenica. Smolarenje se vrši uglaVnom na mrtvo kroz tri
godine prije sječe, kod čega se na stablu postavljaju 1—3 bjeljenice (u
prosjeku dvije) a smolari se do visine oko 2 m iznad zemlje. Sezona smolarenja
traje od polovine maja do polovine septembra, a po bjeljenici se u
sezoni prosječno dobiva oko 2.6 kg smole sa 20—22% terpentina. Godine
1958. započelo se je smolariti stimulacijom uz pomoć kemijskih sredstava
(1958. g. 125.000 bjeljenica, a u 1959. god. planirano 2 milijuna bjeljenica).
Kao stimulator upotrebljavaju se preparati sumporne kiseline (40% vodeni
rastvor sa kaolinskom pastom).


Važno značenje među sporednim proizvodima zauzima produkcija
smrčeve kore za tanin, koja se skida sa stabala rušenih u ljetnoj sječi, a
i sa dubećih stabala prije sječe.


I znatne količine raznih šumskih plodina i gljiva, a među njima naročito
borovnice čine veliku stavku u eksportu (u Englesku).


Sporedni proizvodi u državnim šumama u gosp. godini 1956./57.


Tablica br. 9
Vrst proizvoda Jeđ. mjere Količina u 000


1. Smola fona 18,6*
2. Kora za tanin tona 8,4
3. Novogodišnja drvca (Božična) kom. 1105.5
4. Šumske plodine i jagode tona 21,8
5. Kcšaračka vrba tona 10,4
6. Šumske gljive tona 1.2
7. Pečurke tona 118.5
8. Šumsko sjeme :z šuma tona 1040,1
9. Šumsko sjeme iz trušnica tona 59,1
Na svim šumskih radovima zaposleno je bilo 1957. god. 127.200 radnika
što čini 1.7% ukupnog broja trudbenika Poljske. Pregled zaposlenih
u šumarstvu donosimo u tablici 10.


Broj zaposlenih i visina zarade u državnim šumama (god. 1957.)


Tablica br. 10
Specifikacija Broj radnika Mjesečna zarada
u 000 %> zlota


1. Ukupno 127.2 100.0 911
Grupa eksploatacije . 124,8 98,1 910
Od toga: radnici 94.8 74,1 839
inženjeri i tehničari 17,2 13,5 1269
administrativno osoblje 5,4 4,3 1158
Grupa pomoćnih radnika (čuvari
vozari i si.) 2,4 1,9 929


* Na 1 inženjera-tehničara otpada 353 ha šuma.