DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Obujam sječa i globalna šumska produkcija u 1957. god.


Tablica br. 6
Specifikacija Šume pod upravom
i dr. ind. Minist. drž. š. šume ukupno


1.
Drvna masa šuma u 000 m3 170661 68,3 17134,4 805,0 17939,4
u (0/o 95,1 0,4 95,5 4,5 100,0
2.
Sa 1 ha šumske površine
iskorišćava se u m3 2,8 0,5 2,8 0,6 2,4
3.
Ukupna produkcija ´%> 96,5 0,3 96,8 3,2 100,0
Min šuma Drug ih Svega Privat. Sve-
Napomena : U globalnoj produkciji iskazana je vrijednost drveta kao sirovine,
sporednih proizvod3, ubijene divljači kao i prihod od šumsko-poljskog gospodarenja,
čistina i starih sječina.


Kao što se vidi glavni producent drveta su državne šume pod upravom
Ministarstva šumarstva i drvne industrije. Privatne šume iako sudjeluju
u površini sa 17% sudjeluju u produkciji drvne mase svega sa
4.5%, što je u vezi sa njihovom niskom produktivnošću.


U tablici br. 7 donosimo količinu proizvedenih sortimenata u državnim
šumama.


sortimenti proizvedeni u šumama pođ upravom Min. šuma i drv , industrije
u gosp. godini 1956./57.
Tablica br. 7
Sortimenti 000 m3 % »/«


Ukupna masa na panju 19352,6 100,0
Krupno drvo: 17066,1 88,2 100,0
Iskorišćeno drvo 15480,1 90,7
u tome: pilanski trupci 9502,0 57,1


furnirski trupci i trupci za ljuštenjs : 268,7 1,8
Trupci za šibice 60,3^ 0,4
Rudničko drvo 2513,6 14,7
Celulozno drvo 1944,3 11,4
Ostalo tehničko drvo 1191,2 4,5
Ogrijevno drvo 1586,0 9,3


Granjevina
2145,1 11,1


Panjevina 141,4 0,7 100,0
sa toga za ind. iskoj. 62,8 44,4
za ogrijev 78,6 55,6


Kao što se vidi najmasovniji sortiment su pilanski trupci (listača i četinjača).
Učešće ogrijevnog drva (svega 9.3%) nema naročitog značenja. Nedovoljno
se koristi sitna granjevina.


U ukupno iskorišćenoj drvnoj masi u državnim šumama u 1957. god.
sudjelovale su četinjače sa 14.9 mil. m3 (88.3%), a listače sa 2.1 mil. m3
(11.1%).


Na prethodne užitke otpada oko 21% totalne mase, a za 1959. god.
planirano je da se masa prethodnih užitaka (prorede, čišćenje) poveća
na 33%.


Distribucija drveta određena je u Poljskoj zakonskim propisima. Drvo
nije predmet slobodne trgovine. Dodjela drveta industriji obavlja se centralno
uz određene cijene. Određene količine obloga drveta doznačuju se
za potrebe stanovništva i za zanatske potrebe. Prodajna cijena oblog tehničkog
drveta iznosi oko 850 zlota za m3 postavno stanica primaoca.


30?