DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 5     <-- 5 -->        PDF

sječno 1%, imajući pred očima, da se inventura obavlja po odjelima, koji
su obično veći od 5,00 hektara. Na manjim površinama, maksimalna razlika
između dva uzastopna mjerenja temeljnice može biti veća od 1%. To
se pokazalo pri,inventuri pokusne plohe »Jasle I.«, koju smo pet puta uzastopce
klupirali (vidi Sum. list br. 4—5/1953. str. 194. i 195.). Maksimalna
pogreška pri klupiranju na toj plohi od 1,43 hektara dosegla j jednogodišnji
prirast.


b) Pogreške kubiciranja


Pogreške kubiciranja izviru iz netočnosti tablica drvnih masa. Nemoguće
je sastaviti takve tablice, koje bi iskazivale egzaktne podatke o drvnoj
masi stabla na panju. Ukoliko bi nam pošlo za rukom sastaviti takve
tablice, one bi davale točne podatke o drvnoj masi na panju samo momentano,
jer se načinom gospodarenja mijenja oblični broj stabla. Stoga će
tablice drvnih masa, koje danas smatramo egzaktnim, postati sutra konvencionalne.


Imajući to pred očima, a svijesni nesigurnosti u izmjeri visina stabala,
Gurnau d je među prvima preporučio jednoulazne tablice drvnih masa
za utvrđivanje drvne mase na panju. Primjenom jednoulaznih tablica drvnih
masa eliminiramo pogreške koje nastaju uslijed mjerenja visina,* jer
računamo drvne mase samo na bazi prsnih promjera.


* Dva različita taksatora ne će gotovo nikada doći točno do iste visinske krivulje,
ma da u istoj sastojini mjere i veći broj visina, nego što se to čini u običnoj
praksi. Na taj´ način dolazi do netočnosti pri obračunu drvne mase, što povlači za
sobom pogreške u prirastu. Ako želimo da konstatiramo razlike u drvnim masama
dviju inventura visina.
Da bi se izbjegnula zbrka, uvedene su dvije jedinice: silva, kao jedinična
mjera drvne mase stabala na panju; kubni metar, kao jedinična
mjera drvne mase stabala u oborenom stanju. U tabeli 2 dana je generalna
uređajna tablica, koju su izradili Švicarci (Biolley, Jobez i Blonay).


Generalna uređajna tablica (tarifa) u silvama


Tabela 2.


Drvna masa Drvna masa Drvna masa Drvna masa
D na panju D na panju D na panju D na Panju
u cm u sv. u cm u sv. u cm u sv. u cm u sv.
10
15
20
25
30
0,047
0,136
0,270
0,452
0,686
35
40
45
50
55
1,016
1,429
1,898
2,419
2,989
60
65
70
75
80
3,603
4,259
4,953
5,681
6,440
85
90
95
100
105
7,225
8,030
8,860
9,704
10,560


Ova tabela iskazuje drvnu masu na panju u silvama. Ta ista tablica
upotrebljava se na utvrđivanje drvne mase članova (MP), (N) i (Mk) tako,
da su svi članovi formule (1) izraženi istom jediničnom mjerom. Prema
tome se i prirast dobiva u silvama.


Drvna masa na panju, odnosno prirast na panju, izražen u silvama,
pretvara se u realne kubne metre pomoću korekcionog faktora. Taj se
faktor utvrđuje tako, da se najprije izračuna drvna masa za nekoliko de