DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 47     <-- 47 -->        PDF

njača u malim količinama dolaze evropski ariš (L. e u r o p e a) i poljski
ariš (L. p o 1 o n i c a) te limba (P. c e m b r a) i krivulj (P. m u g h u s).


Prirodni areal listača u Poljskoj zastupan je mnogim vrstama. Od njih
dolazi na prvom mjestu bukva, čije veće sastojine nalazimo u Podkarpatima
i na Pomorju, a manje u Velikopoljsku, na Lubelskoj visoravni, na
Svientokžiskim gorama i na Sudetima. Hrast (lužnjak i kitnjak) pridolaze
u cijeloj Poljskoj izuzev planinske predjele. Od ostalih listača susreću se:
grab, crna joha, breza (B. verrucosa i B. pubescens)i jasika, koje
gdjegdje tvore bilo čiste bilo mješovite sastojine. Pojedinačno dolaze u
mješovitim sastojinama: obična joha (A. i n c a n a), jasika, vez, javor gorski
i mlječ, lipa (T. cordata i T. plathypholia), mukinja i brekinja.


Od stranih vrsta pojedinačn6 susrećemo duglaziju, borovac i crni bor.
Procentualni sastav pojedinih vrsta po površini i masi donosimo u
tablici 2. ,


Učešće šumskih vrsta u šumama pod upravom Ministarstva šumarstva i drvne
industrije prema stanju 1. I. 1957.


Tablica br. 2
Četinjače Listače
Učešće Ukupno Svega bor i smrča i Svega hrast, bukva breza,
Vn ar:š jela jasen, grab joha
javor, jasika,
vez topola


1. Površina °/o 100,0 83,7 73,1 10,6 16,3 5,3 4,4 6,6
2. Drvna masa a/o 100,0 83,6 64,2 19,4 16,4 5,0 7,1 4,3
Raznorodnost klimatskih i stanišnih prilika uvjetovala je da navedene
vrste drveća dolaze u čistim i mješovitim sastojinama odnosno primješane
u raznom omjeru. Obzirom na tipološko-šumske zajednice cijelo područje
Poljske se dijeli na osam područja i tridesetšest prirodno-šumskih okružja
(SI. 1), a u zavisnosti od prirodno-klimatskih uslova. U okviru tih područja
razlikuje se niz lokalnih tipova šuma.


U nizinama se nalaze ovi tipovi šuma:


1. — Bor suhi, svježi, vlažni i močvarni. To su čiste jednodobne borove
sastojine sa primiješanima smrčom, brezom, johom i jasikom.
2. — Bor miješani svježi i vlažni tip. To su sastojine sa 50—80%
jednodobnog bora sa kojim u smjesi dolaze grab, hrast, bukva, smrča, a
gdjekad i jela.
3. — Mješovita šuma u kojoj prevladava kvalitetni bor sa bukvom
i hrastom.
4. — Šuma listača, svježa, vlažna i močvarna. To su mješovite raznodobne
sastojine hrasta, bukve i jasena u kojima četinjače dolaze samo u
neznatnoj primjesi ili ih uopće nema. U ovisnosti od stupnja primjese razlikuju
se: šuma graba, bora i hrasta; šuma bora, smrče i hrasta, šuma bora,
jele i hrasta, šuma bukve, bora i hrasta, šuma graba i hrasta, šuma graba,
smrče i hrasta (t. zv. »visoki grond«), šuma graba, jasena i hrasta (»niski
grond«), hrastova šuma, šuma hrasta i bukve i šuma graba, jasena i hrasta
ili t. zv. livadna šuma koju nalazimo u dolinama i poplavnom području
rijeka.