DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 46     <-- 46 -->        PDF

ŠUME I ŠUMARSTVO POLJSKE*
Prof. mgr. inž. Edward Kaminski, Warszawa


1. Prirodne karakteristike
Poljska se nalazi u srednje-evropskom području mješovitih šuma. Na
zapadu Poljske proteže se zona listopadnih, a na istoku zona četinjastih
šuma. Na jugoistoku se nastavlja zona stepske flore, a u Tatrama se
susreće, iako uska, alpska zona. Djelovanjem čovjeka su uništene stare
prašume listača i mješovitih vrsta drveća u kojima su pretežno dolazili
bor, hrast i grab, a na njihovom mjestu su umjetno podignute sastojine
četinjača, koje danas zapremaju preko 85% ukupne površine šuma. Kao
posljedica razvoja poljoprivrede te brojnih i teških ratova smanjena je
prvotna površina šuma tako da šumovitost iznosi danas samo oko 24%.
Šume nisu ravnomjerno raspoređene. Najšumovitija su zapadna, sjeverna
i južna vojvodstva, a najmanje šuma nalazimo u centralnim vojvodstvima.
Podaci o šumovitosti Poljske, ukupnoj površini šuma i površini šuma koja
otpada na jednog stanovnika dati su u tabeli br. 1.


Šumovitost Poljske
Tablica br. 1


Vojvodstvo Ukupna Površin3 Šumovito: 3t Broj Broj Na 1 stanov.
površina šuma stanovnika stanovnika otpada
km2 000 ha °/o u 000 na 1 km2 šuma ha


1. Varšava 29 858 525,0 17,3 3 356 112 0,16
2. Bidgošć 20 770 430,7 20,7 1644 79 0,26
3. Poznanj 26 925 558,9 20,7 2 337 87 0,24
4. Lodz 17 416 295,3 16,9 2 294 132 0,13
5. Kielce 19 382 449,7 23,2 1801 93 0,25
6. Lubel 24 885 477,9 19,2 1 762 71 0,27
7. Bialistok 23 160 527,6 22,8 1077 47 0,49
8. Olštin 20 980 485,4 23,1 847 40 0,59
9. Gdanjsk 10 917 260 1 23,8 1 154 106 0,23
10. Košalin 17 915 571,5 32,0 655 37 0,87
11. Šćećin 12 737 321,7 25,3 702 55 0,46
12. Zelenagora 14 514 604,2 41.7 729 50 0,83
13. Vroclav 19 052 495,7 26.0 2 077 109 0.23
14. Opol 9 509 240,1 25,4 908 96 0,24
15. Katovice 9 484 281.1 29,6 3 139 331 0,09
16. Krakov 15 549 401.6 25,8 2 458 158 0,16
17.
Zešov 18 677 540,9 29,0 1 595 85 0,36
Svega : 311730 7467,9 24,0 28 535 92 0,26
Iz navedenih podataka vidi se da se Poljska obzirom na šumovitost
nalazi na evropskom prosjeku. U poljskim šumama je najrasprostranjenija
vrsta bijeli bor (P. s i 1 v e s t r i s), koja se susreće na cijelom području, a
ide do visine 700—800 m nad morem. Po površini na drugom mjestu dolazi
smrča (P. e x c e 1 s a). Nema je jedino u uskom pojasu centralne Poljske.
Jela (A. a 1 b a) je malo zastupana u karpatskim šumama, u kotlini
Sandomieža i na Lubelskim i Malopoljskim visoravnima. Od ostalih četi


* Članak koji je za Šumarski list napisao Prof. ing. Eduard Kaminski pod gornjim
naslovom, preveo je na naš jezik prof. Roko Benić.


ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 47     <-- 47 -->        PDF

njača u malim količinama dolaze evropski ariš (L. e u r o p e a) i poljski
ariš (L. p o 1 o n i c a) te limba (P. c e m b r a) i krivulj (P. m u g h u s).


Prirodni areal listača u Poljskoj zastupan je mnogim vrstama. Od njih
dolazi na prvom mjestu bukva, čije veće sastojine nalazimo u Podkarpatima
i na Pomorju, a manje u Velikopoljsku, na Lubelskoj visoravni, na
Svientokžiskim gorama i na Sudetima. Hrast (lužnjak i kitnjak) pridolaze
u cijeloj Poljskoj izuzev planinske predjele. Od ostalih listača susreću se:
grab, crna joha, breza (B. verrucosa i B. pubescens)i jasika, koje
gdjegdje tvore bilo čiste bilo mješovite sastojine. Pojedinačno dolaze u
mješovitim sastojinama: obična joha (A. i n c a n a), jasika, vez, javor gorski
i mlječ, lipa (T. cordata i T. plathypholia), mukinja i brekinja.


Od stranih vrsta pojedinačn6 susrećemo duglaziju, borovac i crni bor.
Procentualni sastav pojedinih vrsta po površini i masi donosimo u
tablici 2. ,


Učešće šumskih vrsta u šumama pod upravom Ministarstva šumarstva i drvne
industrije prema stanju 1. I. 1957.


Tablica br. 2
Četinjače Listače
Učešće Ukupno Svega bor i smrča i Svega hrast, bukva breza,
Vn ar:š jela jasen, grab joha
javor, jasika,
vez topola


1. Površina °/o 100,0 83,7 73,1 10,6 16,3 5,3 4,4 6,6
2. Drvna masa a/o 100,0 83,6 64,2 19,4 16,4 5,0 7,1 4,3
Raznorodnost klimatskih i stanišnih prilika uvjetovala je da navedene
vrste drveća dolaze u čistim i mješovitim sastojinama odnosno primješane
u raznom omjeru. Obzirom na tipološko-šumske zajednice cijelo područje
Poljske se dijeli na osam područja i tridesetšest prirodno-šumskih okružja
(SI. 1), a u zavisnosti od prirodno-klimatskih uslova. U okviru tih područja
razlikuje se niz lokalnih tipova šuma.


U nizinama se nalaze ovi tipovi šuma:


1. — Bor suhi, svježi, vlažni i močvarni. To su čiste jednodobne borove
sastojine sa primiješanima smrčom, brezom, johom i jasikom.
2. — Bor miješani svježi i vlažni tip. To su sastojine sa 50—80%
jednodobnog bora sa kojim u smjesi dolaze grab, hrast, bukva, smrča, a
gdjekad i jela.
3. — Mješovita šuma u kojoj prevladava kvalitetni bor sa bukvom
i hrastom.
4. — Šuma listača, svježa, vlažna i močvarna. To su mješovite raznodobne
sastojine hrasta, bukve i jasena u kojima četinjače dolaze samo u
neznatnoj primjesi ili ih uopće nema. U ovisnosti od stupnja primjese razlikuju
se: šuma graba, bora i hrasta; šuma bora, smrče i hrasta, šuma bora,
jele i hrasta, šuma bukve, bora i hrasta, šuma graba i hrasta, šuma graba,
smrče i hrasta (t. zv. »visoki grond«), šuma graba, jasena i hrasta (»niski
grond«), hrastova šuma, šuma hrasta i bukve i šuma graba, jasena i hrasta
ili t. zv. livadna šuma koju nalazimo u dolinama i poplavnom području
rijeka.


ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 48     <-- 48 -->        PDF

5. — Ols. To su sastojine koje se protežu na vlažnim i mokrim terenima
i u kojima glavnu vrstu predstavlja crna joha. Razlikuje se: a) jasenov
ols sa jasenom i crnom johom, te primiješanim vezom, hrastom, brezom,
jasikom i topolom; b) tipični ols ili jošići sa 80% crne johe i primiješanima
brezom, jasenom, smrčom, vezom i jasikom.
* 33 ´ 2/,´ .´ fne-.i,´


.. ,-..-di,tln!c \™y — "V -i
J6 Jr


SI. 1 — Podjela Poljske na prirodna šumska područja i okružja
Područja (krainy)
(srednje godišnje količine oborina u mm i srednja godišnja temperatura u *C) „


I. Baltičko područje: 545 — 628; + 7.6
II. Mazursko-Podlasko područje: 563 — 622; + 6.7
III. Velikopoljsko-Pomorsko područje: 505 — 593; + 7.6
IV. Mazoviecko-Podlasko područje: 523 — 556; + 7.4
V. Šlesko područje: 605 — 709; + 8.1
VI. Područje srednje-poljskih visoravni: 552 — 718; + 7.6
VII.
Sudetsko područje: gornja regija — 1100; + 2.4
donja regija — 600; + 5.0
VIII.
Karpatsko područje: prelazni pojas — 712 — 870; + 8
gornja regija — 1200; + 4.7
donja regija — 800; + 7
Okružja (dzielnice)


1. Nadmorski pojas; 2. Pomorsko pojezerje; 3. Zulavi; 4. Elblansko-Varmijsko; 5. Mazursko
pojezerje; 6. Suvalsko pojezerje; 7. Podlaske pušče; 8. Sjeverno-Mazoviecko;
9. Lubusko; 10. Velikopoljsko-Kujavska nizina; 11. Krajenjsko-Pomorsko; 12. Tuholski
borici; 13. Notecka pušča; 14. Dobž´njsko-Helminsko pojezerje; 15. Mazoviecko-Pođleska
nizina; 16. Lukovsko-siedlecka visoravan; -17. Istočno-podlasko; 18. Helmsko;
19. Donjošlesko; 20. Vroclavska kotlina; 21. Gornjošlesko pobrežje; 22. Sudetsko predgornje;
23. Tžebnicko; 24. Krak.-vielunjska jura; 25. Lodzko-Radomska uzvisina; 26.
Nidzianjska potolina; 27. Svientokziske gore; 28. Lubelska uzvisina; 29. Rostoče; 30.
Sandomiežka nizina; 31. Sandomiežka uzvisina; 32. Karpatsko prigornje; 33. Šleski
Beskidi i Bajogorski lanac; 34. Visoki i Niski Beskidi; 35. Podhvale; 36. Tatre.


ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 49     <-- 49 -->        PDF

U brdskim terenima dolaze četiri glavna tipa šuma.


1. Šuma planinskog bora i smrče. To su jednodobne sastojine u kojima
uz navedene vrste u smjesi dolaze bukva, jela, javor, ariš i limba. Ovaj tip
šume nalazimo na visinskoj regiji od 900—1350 m nadmorske visine.
2. Šuma brdskog bora. To su jednodcbne sastojine smrče sa primiješanim
listačama (bukva do 20%) na visini 650—900 m nadmorske visine
u Sudetima.
3. Brdska šuma — obuhvaća raznodobne tipove mješovitih šuma na
400—950 m nadmorske visine. Obzirom na vrste drveća ovdje razlikujemo:
šumu smrče, jele i bukve, šumu bukve (t. zv. brdski bukvici) na brdskim
vrhuncima, mješovitu šumu bukve sa 30—50% bukve uz smrču, bor ili
jelu, šumu bukve i jele u kojoj dominira jela, a u smjesi dolaze uglavnom
bukva i ariš, te uz to pojedinačno jasen, javor, breza, bor i crna joha.
4. Brdski ols — to su brdski jošići uz primjesu mekih vrsta listača u
dolinama i poplavnom području rijeka.
Brojčane podatke o rasprostranjenju pojedinih tipova šuma donosimo
u tablici 3. t


Učešće raznih tipova šumskih zajednica
Tablica br. 3
Tip šumske zajednice %


1. Suhi bor 9,8
2. Svježi i vlažni bor 40,9
3. Močvarni bor 0,6
4. Mješoviti bor (svježi i vlažni) 20,3
5. Mješovita šuma 10,7
6. Šuma listača (svježa, vlažna i livadska) 5,4
7. Ols — jasenov 0,6
8. Ols — tipični 2,5
9. Gornja regija (smrčev, planinski bor) 0,4
10. Donja regija (brdski mješoviti bor, brdska šuma) 8,8
Svega: 100,0
Iz tablice se vidi da u poljskim šumama dominiraju zajednice bora
(red. br. 1, 2, 3, 4, 5 iz tablice 3 sa 82.1%). Bor nalazi u Poljskoj optimalne
uslove svoga razvoja u Evropi. Prosječni bonitet borovih sastojina iznosi


2.6. U tim uslovima bor obrazuje drvo odličnih tehničkih svojstava. Postoje
neki naročito vrijedni ekotipovi bora kao što su to taborski i augustovski
bor.
Šume se ne nalaze u velikim kompleksima, nego su razbacane među
poljoprivrednim zemljištem. Samo nekoliko velikih kompleksa predstavlja
ostatke starih prašuma iskrčenih u prošlim stoljećima (si. 2).


Na sjevero-istočnoj granici u porječju Nareva i Jasiolde nalazi se
Bjalovješka prašuma (»Puszcza Bialowieska«). Ona zaprema oko 133 tisuće
ha od čega se u ´poljskim granicama nalazi 58 tisuća ha, a ostatak u
SSSR-u. Šume Bjalovješke. prašume se nalaze najbliže prvotnom stanju,
te predstavljaju u Srednjoj Evropi jedinstveni kompleks djevičanskih
prašuma, koje nisu naročito izmijenjene djelovanjem čovjeka. Ističu se
bogatstvom vrsta, te prastarim hrastovim, lipovim, smrčevim i borovim
stablima. U području prašume nalaze se ovi tipovi šuma: šuma borova,
četinjasta šuma bora i smrče, mješovita šuma u kojoj preteže bor sa smr
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 50     <-- 50 -->        PDF

čom, crnom johom i brezom, šuma »visoki grond« sa grabom, lipom, hrastom,
javorom j vezom te sa pojedinačnim smrčama, »niski grond« u kojem
uz grab dolazi javor, hrast, sitnolisna lipa, crna joha, smrča i jasen.


Dio bjalovješke prašume u površini 4766 ha izdvojen je kao rezervat.


U okolici Varšave nalaze se ostaci stare Kampinoske ili Kozienicke
prašume. U Svientokžiskim gorama nalaze se ostaci t. zv. Jelove prašume
sa jelom i bukvom i sa prirodnim ostacima ariševih šuma (L. p o 1 o n i c a)
na Helmovoj gori. Između Visle i Sana nalazi se Sandamierska prašuma.
Nekoć su tu bile mješovite šume, a danas dominira bor sa primjesom
smrče i breze. Jedino na uzvisinama dolaze sastojine bukve i jele, a u
dolinama mješovite šume.


rr*.


SI. 2 — Karta poljskih šuma


Nazivi važnijih prašuma (»pušč«): 1 — Augustowska, 2 — Bialowieska, 3 — Knyszynjska,
4 — Kurpiowska, 5 — Piska, 6 — Kampinoska, 7 — Kozienicka, 8 — Swentokrzyska,
9 — Sanđomierska, 10 — Solska, 11 — Karpacka, 12 — Niepolomicka, 13 —
Donjo-šleski borici, 14 — Rzepinska, 15 — Bukowa, 16 — Wkrzanska, 17 — Gole


niowska, 18 — Tuholski borici, 19 — Nadnotecka.
000 — granice vojvodstava.


Istočno od Krakova leži Niepolomicka prašuma. Nakon pred 100 godina
provedenih melioracija danas je to vrijedan i dobro gospodaren kompleks
borovih šuma.


Južno od Torunja i Bidgošća proteže se dugi pojas borovih sastojina
nazvanih »Tuholski borici« (117.000 ha). Dugogodišnjim lošim gospodarenjem
te su šume pretvorene u jednodobne borove monokulture. Ovdje je


304
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 51     <-- 51 -->        PDF

poznati rezervat tise. U zapadnom dijelu zemlje nalaze se veći kompleksi
»Lužički borici«, te Žepinjska, Vkžanjska, Bukova i Golemiovska prašuma.
Sjeverno od Noteca nalaze se Notecka i Rounicka prašuma, a na Mazurskim
jezerima Borecka prašuma. U planinama (Sudeti i Zapadni Karpati)
prevladavaju šume smrče i smrče i bukve, koje čine veće komplekse. Na
istočnom dijelu Karpata nalaze se brojni kompleksi mješovitih šuma.


2. Gospodarenje šumama
U ekonomskom smislu Poljska je industrijsko-poljoprivredna zemlja,
koja izgradnjom socijalizma treba da postane poljoprivredno-industrijska
zemlja. Stupanj gospodarskog iskorišćenja ukupne površine zemlje vidi se
iz toga, što 65,4% površine zemlje otpada na poljoprivredno zemljište
(oranice i voćnjaci 52.0%, livade i pašnjaci 13.4%), 24.0% na šume, a
10.6% na vode i neplodne površine.


Po vlasništvu, šume su državne i privatne. Glavnina državnih šuma
(6,013.900 ha ili 81.3% svih šuma) je pod upravom Ministarstva šumarstva
i drvne industrije, a neznatnim dijelom (140.000 ha ili 1.9%) upravljaju
druga ministarstva. Površina privatnih šuma iznosi 1,253.500 ha ili 16.8%.
Dekretom o nacionalizaciji iz 1945. god. u privatnom vlasništvu su ostale
šume do 20 ha površine.


Glavni cilj gospodarenja u šumama je ostvarenje potrajnosti produkcije
i iskorišćavanja radi dobivanja drvnih i sporednih proizvoda šuma u
cilju namirenja potreba narodnog gospodarstva te ostvarenja općih funkcija
šume (kulturne potrebe, naučne potrebe i t. d.). Sve šume podijeljene
su u dvije grupe:


U I. grupi nalaze se zaštitne šume (poljozaštitne, vodozaštitne, rezervati,
narodni parkovi, šume za rekreaciju, zeleni pojasi). Na zaštitne šume


(I. grupa) otpada 757.000 ha ili 10.1%, među kojima se nalazi 58.000 ha
rezervata.
U šumama I. grupe dozvoljeno je iskorišćavanje samo u razmjerima, da
se njime pomaže uspostavi stanja zbog kojeg su šume proglašene zaštitnima.
Gospodarske šume, čiji je glavni cilj produkcija drva, svrstane su
u II. grupu. Njihova površina iznosi 6,710.000 ha (89.9% svih šuma).


U šumama II. grupe provodi se normalno gospodarenje na principima
organizacije socijalističkog šumskog gospodarstva.


Organizacija i provođenje šumskog gospodarstva temelji se na podstavkama
perspektivnog plana razvoja šumske privrede sa ciljem, da se
postigne najviša moguća proizvodnost i puno korjštenje dostignuća nauke
i tehnike.


Gospodarenje u državnim šumama vrši se na temelju uređajnih planova,
koji su izrađeni po nadšumarijama, koje sa prosječnom površinom
od oko 7 hiljada ha tvore prirodno—gospodarske cjeline u granicama općih
administrativnih jedinica. Za sve državne šume postoje gospodarski elaborati.
U privatnim šumama provodi se samo brzo inventarizacija. Ovdje se
uglavnom radi o sitnim seljačkim šumama prosječne površine 1.3 ha.


Razmjer dobrih razrada po površini i drvnoj masi donosimo u tablici
br. 4 Prosječna drvna masa u šumama.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Razmjer dobrih razreda po površini i masi


Tablica br. 4


Dobni razred . Površina °/o Drvna masa %
Čistine, proplanci i nepošumljene sječine 4,0 —


I. dobni razred
30,2 —
II. « «
21,3 15,5
III. « «
17,3 26,9
IV. « «
13,2 28,8
V. « «
7,9 22,3
VI.
i viši dobni razredi 6,1 6,5
Svega: 100,0 100,0
iznosi oko 200 m3/ha, a ukupna drvna masa u državnim šumama je oko
600 miliona m3 (tablica 5).


V


Totalna drvna masa (stanje 1. I. 1956. g.)


Tablica br. 5
Organ upravljanja šumama Drvna masa u m3 Svega
Četinjače Listače 000 m3 %>


1


Šume Min. šuma i D. I. 445,4 88,0 533,4 88,9


2. Sume ostalih ministarstava 13,0 1,6 14,7 2,4
3. Privatne šume
43,8 5,2 49,0 8,2
4. Pojedi: načna stabla*
— 3,2 3,2 0,5
Svega:
u 000 m3 502,3 98,0 600,2 100,0
u «/o 83,7 16,3 100,0 —


* To je drveće na osamici ili u grupama izvan šuma kao drvoredi uz putove i si.
Prosječni prirast po 1 ha u državnim šumama je oko 2 m3, a u privatnim
šumama oko 0.50—0.70 m3. Ukupni godišnji prirast šuma iznosi oko
13 miliona m3 totalne drvne mase, a etat je oko 9,5 miliona m3 glavnog
prihoda i 3.4 m3 međuprihoda (prorede i čišćenje).


Glavnu masu šuma čine jednodobne šume četinjača sa kojima se gospodari
čistim sječama. Jedino u šumama listača i raznodobnim mješovitim
šumama te djelomično u planinskim predjelima provodi se preborno gospodarenje.
Čistim sječama gospodari se na 83%, a prebornim samo na
17% šuma.


Pošumljavanje se vrši umjetno na 96.6% površina, a prirodno samo
na 3.4% površine.


Godine 1956./57. pošumljenio je ukupno 150.900 ha od čega je otpadalo
na državne šume pod upravom Ministarstva šumarstva i drvne industrije
80%.


3. Iskorišćivanje šuma
Do godine 1949. godišnji obujam sječa nije bio veći od prirasta i iznosio
je oko 12 mil. m3. U vezj sa obnovom zemlje pristupilo se tada povećanim
sječama tako da se je 1956. obujam sječe popeo na 20.3 mil. m3
drveta. Danas je obujam sječa nešto manji, kako se to vidi u tablici br. 6.


306
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Obujam sječa i globalna šumska produkcija u 1957. god.


Tablica br. 6
Specifikacija Šume pod upravom
i dr. ind. Minist. drž. š. šume ukupno


1.
Drvna masa šuma u 000 m3 170661 68,3 17134,4 805,0 17939,4
u (0/o 95,1 0,4 95,5 4,5 100,0
2.
Sa 1 ha šumske površine
iskorišćava se u m3 2,8 0,5 2,8 0,6 2,4
3.
Ukupna produkcija ´%> 96,5 0,3 96,8 3,2 100,0
Min šuma Drug ih Svega Privat. Sve-
Napomena : U globalnoj produkciji iskazana je vrijednost drveta kao sirovine,
sporednih proizvod3, ubijene divljači kao i prihod od šumsko-poljskog gospodarenja,
čistina i starih sječina.


Kao što se vidi glavni producent drveta su državne šume pod upravom
Ministarstva šumarstva i drvne industrije. Privatne šume iako sudjeluju
u površini sa 17% sudjeluju u produkciji drvne mase svega sa
4.5%, što je u vezi sa njihovom niskom produktivnošću.


U tablici br. 7 donosimo količinu proizvedenih sortimenata u državnim
šumama.


sortimenti proizvedeni u šumama pođ upravom Min. šuma i drv , industrije
u gosp. godini 1956./57.
Tablica br. 7
Sortimenti 000 m3 % »/«


Ukupna masa na panju 19352,6 100,0
Krupno drvo: 17066,1 88,2 100,0
Iskorišćeno drvo 15480,1 90,7
u tome: pilanski trupci 9502,0 57,1


furnirski trupci i trupci za ljuštenjs : 268,7 1,8
Trupci za šibice 60,3^ 0,4
Rudničko drvo 2513,6 14,7
Celulozno drvo 1944,3 11,4
Ostalo tehničko drvo 1191,2 4,5
Ogrijevno drvo 1586,0 9,3


Granjevina
2145,1 11,1


Panjevina 141,4 0,7 100,0
sa toga za ind. iskoj. 62,8 44,4
za ogrijev 78,6 55,6


Kao što se vidi najmasovniji sortiment su pilanski trupci (listača i četinjača).
Učešće ogrijevnog drva (svega 9.3%) nema naročitog značenja. Nedovoljno
se koristi sitna granjevina.


U ukupno iskorišćenoj drvnoj masi u državnim šumama u 1957. god.
sudjelovale su četinjače sa 14.9 mil. m3 (88.3%), a listače sa 2.1 mil. m3
(11.1%).


Na prethodne užitke otpada oko 21% totalne mase, a za 1959. god.
planirano je da se masa prethodnih užitaka (prorede, čišćenje) poveća
na 33%.


Distribucija drveta određena je u Poljskoj zakonskim propisima. Drvo
nije predmet slobodne trgovine. Dodjela drveta industriji obavlja se centralno
uz određene cijene. Određene količine obloga drveta doznačuju se
za potrebe stanovništva i za zanatske potrebe. Prodajna cijena oblog tehničkog
drveta iznosi oko 850 zlota za m3 postavno stanica primaoca.


30?
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Procjena na panju se ne vrši i u Poljskoj se ne obračunava šumska
taksa.


Nadšumarija prodaje drvo po određenim cijenama i sa tim utrškom
pokriva sve izdatke, a višak ide u državnu blagajnu.


Kao što smo već rekli 83% svih sječa su čiste sječe. One se provode
u prugama širine 30—60 m i dužine 100—500 m tako, da prosječna površina
sječine iznosi 2—5 ha sa totalnom masom od 400—1000 m3. Sječa i
izrada je oko 21% mehanizirana. Mehanizacija je uglavnom provedena
jednorukim lančanim pilama težine 11—13 kg (Be-Bo, Partner, Clinton),
koji se djelomično koriste i za kresanje grana. Izrada drveta na sortimente
u pravilu se vrši kod panja. Pilanski trupci, rudničko drvo i znatni dio
celuloznog drveta izrađuje se na sječini u cijelim dužinama i u toj formi
se izvozi iz šume do mjesta predaje. Koranje drveta (rudničkog i celuloznog)
uglavnom se vrši ručno. Godine 1956. pristupilo se mehanizaciji koranja
upotrebom stroja PPK sa noževima te frezama za koranje marke
ERVE ((francuski proizvod) i Cambio. Koranje strojevima se uglavnom
obavlja na skladištima drva i tvornicama celuloze.


Privlačenje se obavlja konjima i traktorima. Uglavnom se upotrebljavaju
traktori točkaši domaće produkcije tipa Ursus ili gusjeničari Fiat-55 L
te traktori Zetor Super. U brdskim predjelima za transport kratkih sortimenata
koriste se u manjoj mjeri žična točila ili gravitacione žičane
željeznice.


Izvoz ´dugog drveta uglavnom se obavlja traktorima Ursus sa prikolicama
ili kamionima, a izvoz kratkog drveta traktorom URSUS i kamionima
Tatra 11 i ZIS-151. Znatne količine drveta još uvijek se izvoze konjima.
U većim šumskim kompleksima u upotrebi su uskotračne šumske
željeznice. Splavari se samo neznatna količina drveta, a žičare se malo
koriste kod izvoza a i to pretežno gravitacijske. Stanje mehanizacije šumsko-
eksploatacionih radova prikazano je u tablici 8.


Mehanizacija izvoza drveta u gosp. godini 1957./58.
Tabela br. 8
Sredstvo transporta
Specifikacija vlastita tuđa Ukupno
000 m3 ´% 000 m3 % 000 m3

1.
Privlačenje 11415,7 100,0
a) konjima 3037,3 26,6 5292,9 49,4 8336,2 73,0
b) traktorima 1870,5 16,4 1076,6 9,4 2947,1 73,0
c) žičarama 138,4 1,2 138,4 1,2
2.
Izvoz 14533,5 100,0
a) konji 265.2 1,8 5208,9 35,8 5474,1 37,7
b) traktori i kamioni 6,288,5 43,3 1705,6 11,7 7994,1 55,0
c) šumske željeznice 694,6 4,8 694,6 4.8
d) splavarenje i plavljenje 370,7 2,5 370,7 2,5


Intenzivnost gospodarenja u punoj mjeri ovisi od gustoće saobraćajne
mreže. Ukupna dužina svih saobraćajnih sredstava u šumama iznosi oko


128.000 km, tj. oko 2,1 km/100 ha. U stvarnosti znatni dio ovih komunikacija
se može koristiti samo zimi ili kod suhog ljeta, jer se radi o zemljanim
putevima bez tvrdog kolnika. Samo oko 15.000 km puteva je sposobno
za kamionski promet, tj. oko 2.3 km/1000 ha. To su putevi sa izgrađenim
gornjim slojem.


ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Nedostatak šumskih putova naročito je znatan u Istočnim Karpatima,
gdje se nalazi oko 150.000 ha nedostupnih šuma od čega se na 60.000 ha
radi o prezrelim sastojinama V., VI. i viših dobnih razreda sa drvnom masom,
uglavnom bukovine, od oko 18 mil. m3. Mreža puteva u šumama ne
zadovoljava iako u podacima nisu uzeti u obzir javni putevi, koji prolaze
kroz šume, a i veliki dio šuma se sastoji.od malih enklaviranih površina
između poljoprivrednih kultura i kraj javnih puteva.


Iskorišćavanje razrednih šumskih proizvoda igra u Poljskoj značajnu
ulogu, a naročito je važno smolarenje, čiji razvoj datira još iz vremena
1935.—39. god. kada je u smolarenje uvedena posebna poljska metoda
narezivanja bjeljenica. Smolarenje se vrši uglaVnom na mrtvo kroz tri
godine prije sječe, kod čega se na stablu postavljaju 1—3 bjeljenice (u
prosjeku dvije) a smolari se do visine oko 2 m iznad zemlje. Sezona smolarenja
traje od polovine maja do polovine septembra, a po bjeljenici se u
sezoni prosječno dobiva oko 2.6 kg smole sa 20—22% terpentina. Godine
1958. započelo se je smolariti stimulacijom uz pomoć kemijskih sredstava
(1958. g. 125.000 bjeljenica, a u 1959. god. planirano 2 milijuna bjeljenica).
Kao stimulator upotrebljavaju se preparati sumporne kiseline (40% vodeni
rastvor sa kaolinskom pastom).


Važno značenje među sporednim proizvodima zauzima produkcija
smrčeve kore za tanin, koja se skida sa stabala rušenih u ljetnoj sječi, a
i sa dubećih stabala prije sječe.


I znatne količine raznih šumskih plodina i gljiva, a među njima naročito
borovnice čine veliku stavku u eksportu (u Englesku).


Sporedni proizvodi u državnim šumama u gosp. godini 1956./57.


Tablica br. 9
Vrst proizvoda Jeđ. mjere Količina u 000


1. Smola fona 18,6*
2. Kora za tanin tona 8,4
3. Novogodišnja drvca (Božična) kom. 1105.5
4. Šumske plodine i jagode tona 21,8
5. Kcšaračka vrba tona 10,4
6. Šumske gljive tona 1.2
7. Pečurke tona 118.5
8. Šumsko sjeme :z šuma tona 1040,1
9. Šumsko sjeme iz trušnica tona 59,1
Na svim šumskih radovima zaposleno je bilo 1957. god. 127.200 radnika
što čini 1.7% ukupnog broja trudbenika Poljske. Pregled zaposlenih
u šumarstvu donosimo u tablici 10.


Broj zaposlenih i visina zarade u državnim šumama (god. 1957.)


Tablica br. 10
Specifikacija Broj radnika Mjesečna zarada
u 000 %> zlota


1. Ukupno 127.2 100.0 911
Grupa eksploatacije . 124,8 98,1 910
Od toga: radnici 94.8 74,1 839
inženjeri i tehničari 17,2 13,5 1269
administrativno osoblje 5,4 4,3 1158
Grupa pomoćnih radnika (čuvari
vozari i si.) 2,4 1,9 929


* Na 1 inženjera-tehničara otpada 353 ha šuma.


ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 56     <-- 56 -->        PDF

4. Perspektive razvoja šumarstva u periodu 1959—1965
U vezi sa prekomjernim iskorišćivanjem šuma u godinama 1950.—58.
predviđa se u 1965. smanjenje sječa na 14 mil. m3, a u vezi sa time smanjenje
produkcije pilanskih trupaca od 5.9 mil. m3 1958. na 50 mil. m3 u
1965. godini. U cilju podmirenja potreba predviđa se do 1965. porast proizvodnje
ploča vlaknatica na 180.000 m3, a kao sirovina će se koristiti materijal
dobiven čišćenjem i sitnim proredama. Predviđa se i´ povećanje
eksploatacije vrsta listača koje do sada nisu bile potpuno korištene kao što
su to grab, breza, jasika i joha kao i korišćenje granjevine.


Danas se izrađuje 1.7 mil. m3 granjevine četinjača i 0.5 mil. m3 granjevine
listača, a od nje se samo 4% koristi u industrijske svrhe (uglavnom
za ploče vlaknatice i celulozu).


U cilju povećanja šumske produkcije planirani su veliki radovi na
pošumljavanju. Plan pošumljavanja donosimo u tablici br. 11.


Plan pošumljavanja u šumama pod upravom ministarstva šumarstva i drvne
industrije u godinama 1959.—1965.


Tablica br. 11
Vrst pošumljavanja 000 ha °/o


1. Gole i napuštene površine
217 26,2
2. Stare sječine i progaline
65 7,8
3.
Tekuće sječine a) čiste 455 55,0
b) pod zastorom sastojina 91 11,0
Svega: 828 100,0
Godišnji prosjek: 120
U cilju ispunjenja zadataka pošumljavanja predviđa se povećanje površine
rasadnika od 3300 ha (1958. g.) na 5700 ha (1965. g.).


Za realizaciju planiranih zadataka povećavaju se i investicije. Godine
1957. ukupni investicioni krediti šumarstva iznosili su 258 mil. zloti, što
je iznosilo 0.4% cjelokupnih državnih investicija. U toku 1959.—1965. g.
predviđaju se ove investicije:


izgradnja šumskih zgrada ... . 400 mil. zl.


ceste ´
360 « «


šumske željeznice
290 « «


nabavka automobila i si
60 « «


nabava mehaničkih pila, krčila i t. d. . 120 « «


pošumljavanje
1670 « «


Svega: 2870 mil. zl.


5. Organizacija šumarstva
Cjelokupnim šumarstvom i drvnom industrijom upravlja Ministarstvo
šumarstva i drvne industrije. Ministarstvu šumarstva podređena je
Glavna uprava državnih šuma odnosno Udruženja industrije: pilanske,
namještaja, ploča vlaknatica i iverica, šperploča, šibica, kemijske prerade
drveta i smole, papira i celuloze kao i uredskog pribora. Pod Glavnom
upravom državnih šuma nalazi se 17 uprava državnih šuma u vojvodstvima,
koje posluju kao poduzeća po privrednom računu. Površina šuma
jednog vojvodstva iznosi 200—300 tisuća ha šuma.


Osnovna gospodarsko-administrativna jedinica je nadšumarija (nadlesnictwo)
sa površinom 4—15 tisuća ha (prosječno 7 tisuća ha). Nadšu


310
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 57     <-- 57 -->        PDF

marija je samostalna gospodarska jedinica,, koja na svome terenu provodi
sve radove u vezi obnove, obrane, njege, iskorišćavanja i uprave šuma.
Poslove njege i iskorišćavanja provodi pomoću sezonskih i stalnih radnika.
Jedino privlačenje i izvoz drveta obavljaju specijalna šumsko-transportna
poduzeća, koja su neposredno podređena upravi državnih šuma vojvodstva
ili privatni vozari (seljaci).


Nadšumarije se dijele na 6—10 revira (lesnictwo) površine 600—
2000 ha (u prosjeku 850 ha). Reviri imaju 3—7 lugarija. Lugarije postoje
samo u centralnim vojvodstvima.


U cijeloj Poljskoj ima oko 1000 nađšumarija i 8500 revira.


Na čelu nadšumarije nalazi se nadšumar, koji je u pravilu inženjer.
Uz nadšumara je zamjenik koji je također inženjer te 5—7 kancelarijskih
službenika. Revirom upravlja revirnik, koji je u pravilu šumarski tehničar.
Lugar izvodi uz pomoć radnika sve radove (obnovu šuma, izradu, izvoz).


Ovdje je iznesena organizaciona struktura uprave državnih šuma pod
upravom Ministarstva šumarstva i drvne industrije. Državne šume pod
upravom drugih ministarstava imaju sličnu organizaciju. Nadzor nad privatnim
šumama vrše narodni odbori i nadšumarije.


Za uređivanje šuma postoji specijalni Biro za uređivanje i projektiranje
u šumarstvu podređen neposredno Ministarstvu. Biro izrađuje, po
nalogu Uprave državnih šuma, uređajne elaborate, te projektira ceste,
melioracije, građevine i t. d. za potrebe šumskog gospodarstva. Uz to je
Ministarstvu podređena Zajednica šumske mašinske industrije, koja vrši
proizvodnju i remont strojeva transportnih* uređaja i alata za potrebe šumskog
gospodarstva.


6. Izobrazba kadrova
Za školovanje šumarskih inženjera postoje dva šumarska fakulteta:
1. Šumarski odjel na Visokoj školi za poljoprivredno gospodarstvo u
Varšavi, koji je osnovan 1916. godine i
2. Šumarski odjel na Višoj poljoprivrednoj školi u Poznanju osnovan
1918. godine.
Obadva odjela primaju u prvu godinu po 100 studenata godišnje, a
na svakoj apsolvira godišnje 30—70 apsolvenata.
Studij na šumarskim odjelima traje 5 godina i apsolventi po izradi
diplomskog rada i položenom konačnom ispitu dobivaju diplomu inženjera
magistra. Apsolventi su dužni u praksi provesti najmanje jednogodišnji
staž, te tek iza toga mogu zauzeti neko rukovodeće mjesto.


Na studij se primaju kandidati sa položenim prijemnim ispitom. Obično
se za studij šumarstva prijavljuje 2—3 puta više kandidata, nego što
se prima. Za vrijeme studija preko 50% studenata prima stipendije i smješteno
je u studentskim domovima.


Izobrazbu srednjih kadrova obavlja se na 8 šumarskih tehnikuma, na
kojima godišnje završava oko 300 mlađih šumarskih tehničara. Do danas
u Poljskoj nema lugarskih škola. Njihova se izobrazba vrši na kratkoročnim
kursevima u specijalnim Šumarskim školskim centrima, u kojima se
također vrši i izobrazba šumskih radnika.


7. Naučne ustanove
Najviša naučna ustanova šumarstva i drvne industrije je Komitet šumarskih
nauka poljske akademije nauka, čiji zadatak je koordinacija i po
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 58     <-- 58 -->        PDF

ticanje naučnih istraživanja. Godine 1957. osnovana je pri Poljskoj Akademiji
Nauka Zavod za šumarska istraživanja u Krakovu. On se danas
nalazi u početnoj fazi razvoja i bavi se zasada proučavanjem prirasta
sastojina.


Osim toga istraživanjima se bave ove naučne institucije:


1. Institut za šumska istraživanja u Varšavi, osnovan 1931. On ima
oko 170 stručnjaka i cijeli niz zavoda, laboratorija, terenskih stanica i
pokusnih objekata. Uglavnom se bavi biološkim problemima.
2. Institut za tehnologiju drva u Poznanju, osnovan 1953. god. Zapošljava
oko 150 stručnjaka, a bavi se uglavnom problemima proučavanja
drveta i drvnom industrijom.
Oba instituta su podređena Ministarstvu šumarstva i drvne industrije..


Naučna istraživanja vrše također Katedre i Zavodi na šumarskim
odjelima u Varšavi i Poznanju, koji se uglavnom bave dugoročnim i
teoretskim naučnim problemima.


8. Stručna štampa
U Poljskoj izlaze danas ovi stručni časopisi:


1. »Sylwan « — mjesečni organ Komiteta šumarskih nauka PAN
i Poljskog društva za šume. On je naučni časopis, koji je prošle godine
proslavio svoju 150-godišnjicu. Uglavnom tretira biološke probleme šumarstva.
3. »P r z e m y s 1 Drzew>ny« (Drvna industrija) — je mjesečnik
kojeg također izdaje Udruženje inženjera i tehničara, a namijenjen je
stručnjacima koji rade u drvnoj industriji.
Osim gore navedena tri časopisa povremeno izlaze:


1. »F o 1 i a Forestalia P o 1 o n i c a«, kojeg izdaje KNLPAN
(Komitet šum. nauka poljske akademije nauka), a donosi naučne radove.
2. »P race Instytutu Badawczego Lesnictwa« (Radovi
instituta za šumarsko istraživanje).
3. »Prace Instytutu Technologii Drewna« (Radovi
instituta za tehnologiju drva).
4. »Zeszyty Naukowe. SGGW w Warsza w^ e, s e r i a
Lesnictwo« . (Naučni izvještaji visoke škole za poljopr. gospodarstvo
u Varšavi, serija Šumarstvo).
5. »Zeszyty Naukowe WSR w Poznaniu, seria Lesnictwo
« (Naučni izvještaj Visoke poljoprivredne škole u Poznanju, serija
Šumarstvo).
Izdavanjem knjiga i priručnika sa područja šumarstva bavi se Državni
izdavački zavod za poljoprivredu i šumarstvo. (Panstwowe Wydawnictwo
Rolnicze i Lešne — PWR i L) i Naučni izdavački zavod (Panstwowe Wydawnictwa
Naukove PWN), koji izdaje skripta i naučne radove.


(Primljeno za štampu 11. III. 1959.)