DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO ŠUMARSKOG DRUŠTVA HRVATSKE


GODIŠTE 83 AUGUST—SEPTEMBAR GODINA 1959


UTVRĐIVANJE PRIRASTA PO KONTROLNOJ METODI NA POKUSNIM
PLOHAMA GOSPODARSKE JEDINICE »POSAVSKE ŠUME«
U ŠUMARIJI LIPOVLJANI


Dr. M. Plavšić — Dr. D. Klepac, Zagreb


A. Dosadašnja iskustva o kontrolnoj metodi
Po kontrolnoj metodi prosječna godišnja šumska proizvodnja računa
se po formuli (1):
Kk + N-Mp
Pr = (1)
n
Kk = sadašnja drvna masa na panju; MP = drvna masa na panju
pred (n) godina; N = posječena drvna masa u vremenskom razdoblju od


(n) godina,
t. j . između prve i druge inventure.
Produkcija (Pr), definirana formulom (1), sastoji se od dva dijela, prvo,
od priliva stabala* u sastojinu i, drugo, od prirasta inventarizirane drvne
mase.
Formula (1) daje točne rezultate, ako su zadovoljeni ovi uvjeti:


1. mjerenje prsnih promjera treba obaviti za vrijeme mirovanja
vegetacije; pri mjerenju prsnih promjera treba zadržati uvijek istu taksacijsku
granicu;
2. članovi Mk, N i MP treba da su izmjereni istom točnošću i treba da
su izraženi uvijek istom jediničnom mjerom;
3. kontrolna perioda (n) ne smije biti ni prekratka ni preduga;
4. evidencija posječenih stabala treba da bude točna.
1. Mjerenje prsnih promjera
Prsni se promjeri mjere zaokruženom promjerkom. U Švicarskoj primjenjuju
debljinske stepene od 4 cm, u Francuskoj i Njemačkoj stepene od 5 cm. Razlika između
francuskog i njemačkog sistema samo je u tome, što su sredine debljinskih
stepena u Francuza cijeli brojevi (15, 20, 25, 30 i t. d.), a u Nijemaca to nije slučaj
(12.5, 17.5, 22.5, 27.5 i t. d.)


Pri mjerenju prsnih promjera postupa se tako, da se najprije zadiračem označi
križ, odnosno slovo »X«, na stablu u prsnoj visini. Zatim se na križ prisloni ravnalo
promjerke i to tako, da krakovi promjerke budu podjednako udaljeni od sjecišta
križa. Nakon toga se očita promjer stabla i javi voditelju manuala — na pr. jela 4
(što znači jela prsnog promjera od 30 cm u francuskom sistemu).
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Mjerenje promjera vrši se u pravilu za vrijeme mirovanja vegetacije. Stoga je
svejedno, da li je stablo mjereno 1. oktobra 1956. ili 31. marta 1957. inventura nosi
onaj datum, kad je vegetacija završena. Ako smo mjerenje prsnih promjera obavili
u martu 1957., onda se ta inventura zove inventura 1956., jer ona sadržava prirast od
1956. godine.


U većem dijelu naše zemlje vegetacijska perioda traje oko 6 mjeseci,


t. j . od aprila do oktobra. U planinama ona je kraća.
Prirast stabla u debljinu manifestira se poslije visinskog prirasta. Može
se aproksimativno uzeti, da se u mjesecima junu i julu formira oko dvije
trećine cjelokupnog debljinskog prirasta kako se to vidi iz table 1 i iz
slike 1 (prema H u f f e 1 u).


Tabela 1.
Mjeseci IV. V. VI. VII. VIII. IX. Ukupno


Mjesečni debljinski prirast u %> 3,4 14,1 29.2 29,4 18,9 5,0 100,0
Kumul. debljinski prirast u % 3,4 17,5 40,7 76,1 95,0 100,0


D/STR/BUC/JA DEBLJ/NSKOG PRIRASTA


(f) m/esečni c/ećtf/nsffi pr/rosf v %


Slika 1.


Iz te tabele i slike vidimo, da se u mjesecima junu, julu i augustu stvara glavni
dio debljinskog prirasta (oko 3/4 od ukupnog iznosa!). Stoga bi klupiranje trebalo
započeti poslije 15. septembra jedne godine, a moralo bi biti završeno najkasnije; do


1. maja slijedeće godine. U visokim planinskim šumama moglo bi mjerenje prsnih
promjera početi nešto ranije i nešto kasnije završiti.
2. Obračun drvne mase na panju
Pri utvrđivanju drvne mase na panju javljaju se pogreške, koje se
mogu označiti, prvo, kao pogreške inventure, drugo, kao pogreške kubiciranja.


a) Pogreške inventure


Pogreške, koje nastaju pri mjerenju prsnih promjera, ne daju se eliminirati,
ali se mogu opreznim radom smanjiti. U literaturi postoji prilično
jedinstveno mišljenje, da pogreške pri mjerenju temeljnice ne prelaze pro
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 5     <-- 5 -->        PDF

sječno 1%, imajući pred očima, da se inventura obavlja po odjelima, koji
su obično veći od 5,00 hektara. Na manjim površinama, maksimalna razlika
između dva uzastopna mjerenja temeljnice može biti veća od 1%. To
se pokazalo pri,inventuri pokusne plohe »Jasle I.«, koju smo pet puta uzastopce
klupirali (vidi Sum. list br. 4—5/1953. str. 194. i 195.). Maksimalna
pogreška pri klupiranju na toj plohi od 1,43 hektara dosegla j jednogodišnji
prirast.


b) Pogreške kubiciranja


Pogreške kubiciranja izviru iz netočnosti tablica drvnih masa. Nemoguće
je sastaviti takve tablice, koje bi iskazivale egzaktne podatke o drvnoj
masi stabla na panju. Ukoliko bi nam pošlo za rukom sastaviti takve
tablice, one bi davale točne podatke o drvnoj masi na panju samo momentano,
jer se načinom gospodarenja mijenja oblični broj stabla. Stoga će
tablice drvnih masa, koje danas smatramo egzaktnim, postati sutra konvencionalne.


Imajući to pred očima, a svijesni nesigurnosti u izmjeri visina stabala,
Gurnau d je među prvima preporučio jednoulazne tablice drvnih masa
za utvrđivanje drvne mase na panju. Primjenom jednoulaznih tablica drvnih
masa eliminiramo pogreške koje nastaju uslijed mjerenja visina,* jer
računamo drvne mase samo na bazi prsnih promjera.


* Dva različita taksatora ne će gotovo nikada doći točno do iste visinske krivulje,
ma da u istoj sastojini mjere i veći broj visina, nego što se to čini u običnoj
praksi. Na taj´ način dolazi do netočnosti pri obračunu drvne mase, što povlači za
sobom pogreške u prirastu. Ako želimo da konstatiramo razlike u drvnim masama
dviju inventura visina.
Da bi se izbjegnula zbrka, uvedene su dvije jedinice: silva, kao jedinična
mjera drvne mase stabala na panju; kubni metar, kao jedinična
mjera drvne mase stabala u oborenom stanju. U tabeli 2 dana je generalna
uređajna tablica, koju su izradili Švicarci (Biolley, Jobez i Blonay).


Generalna uređajna tablica (tarifa) u silvama


Tabela 2.


Drvna masa Drvna masa Drvna masa Drvna masa
D na panju D na panju D na panju D na Panju
u cm u sv. u cm u sv. u cm u sv. u cm u sv.
10
15
20
25
30
0,047
0,136
0,270
0,452
0,686
35
40
45
50
55
1,016
1,429
1,898
2,419
2,989
60
65
70
75
80
3,603
4,259
4,953
5,681
6,440
85
90
95
100
105
7,225
8,030
8,860
9,704
10,560


Ova tabela iskazuje drvnu masu na panju u silvama. Ta ista tablica
upotrebljava se na utvrđivanje drvne mase članova (MP), (N) i (Mk) tako,
da su svi članovi formule (1) izraženi istom jediničnom mjerom. Prema
tome se i prirast dobiva u silvama.


Drvna masa na panju, odnosno prirast na panju, izražen u silvama,
pretvara se u realne kubne metre pomoću korekcionog faktora. Taj se
faktor utvrđuje tako, da se najprije izračuna drvna masa za nekoliko de
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 6     <-- 6 -->        PDF

setaka stojećih stabala po tabeli 2. Recimo, da ona iznosi a silva. Zatim se
ta stabla sruše i u oborenom se stanju sekcioniranjem utvrdi njihova realna
b
drvna masa — recimo b m3. Korekcioni faktor iznosi: —. Tim faktorom


a
množi se drvna masa na panju, izražena u silvama, da se dobiju realni
kubni metri.


Korekcioni faktor nema karakter konstante; on se u toku vremena
mijenja, jer se oblični broj stabala mijenja. Bude li gospodarenje intenzivnije,
korekcioni faktor će imati tendenciju povećavanja. Stoga ga u Švicarskoj
upotrebljavaju za kontrolu gospodarenja.


Mjesto jedinstvene, generalne tarife u silvama mogu se upotrijebiti
bilo koje jednoulazne lokalne tablice, no pri tom treba imati pred očima,
da kubni metri tih tablica imaju karakter silva, pa ih treba pomnožiti s korekcionim
faktorom, da bi dobili realne kubike. Kad smo jednom izabrali
neku tablicu, za kontrolnu metodu je nužno, da tu istu tablicu primijenimo
pri svim daljnjim inventurama i utvrđivanjima drvne mase na panju.


3. Kontrolna perioda
Zbog pogrešaka inventure, koje su neizbježive, kontrolna perioda ne
smije biti prekratka. U protivnom slučaju mogu se dobiti krivi, pa čak i
negativni rezultati o prirastu.


Duljina kontrolne periode zavisi prvo, od površine odjela, odnosno
odsjeka, na koji se kontrolna metoda primjenjuje i, drugo, od postotka
prirasta, kojim dotična sastojina prirašćuje. Na tom području vršio je
istraživanja K A. Meye r u Švicarskoj, te je došao do nekih rezultata,
koje donosimo u tabeli 3.


Tabela 3.


Procentualne pogreške u obračunu prirasta za različite kontrolne periode i različite
postotke prirasta na površ´ni odjela od 10 ha.


Kontrolna perioda (n) Postotak prirasta (p)
Godine 1 2 3
Srednja procentualna pogreška u obračunu prirasta
6 10,0 5,0 3,3
8 7,5 3,8 2,5
10 6,0 3,0 , 2,0
12 5,0 2,5 1,7
15 4,0 2,0 1,3
20 3,0 1,5 1,0


Maksimalna procentualna pogreška u obračunu prirasta
6 25,0 12,5 8.3
8 18,0 9,5 6,2
10 15,0 7,5 5,0
12 12,5 6,2 4,2
15 10,0 5,0 3,2
20 7,5 3,8 4,5


Iz tabele 3 vidimo, da se u šumama, koje prirašćuju sa 2% prirasta
godišnje i u kojima se površina odjela kreće oko 10 ha (kao što je to u Švicarskoj)
može uzet: kontrolna perioda od 8 godina, ako se zadovoljavamo
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 7     <-- 7 -->        PDF

sa točnošću obračuna prirasta sa maksimalnom pogreškom od cea ± 10%.
Želimo li postići veću točnost, onda treba ili produžiti kontrolnu periodu
ili povećati površinu odjela.


Za naše prilike, gdje su odjeli nekoliko puta veći, mogla bi se primijeniti
i kraća kontrolna perioda, no ipak dulja od 5 godina.


Kao gornju granicu kontrolne periode mogli bismo uzeti prosječno
vrijeme prijelaza, koje je potrebno, da stabla debljinskog stepena, koji se
nalazi odmah ispod taksacijske granice, pređu tu granicu. U pravilu kontrolna
perioda ne bi trebala biti dulja od 10 godina.


4. Evidencija posječenih stabala
Sva posjećena stabla za vrijeme kontrolne periode; t. j . između dviju inventura,
treba evidentirati. Ta se evidencija sastoji u tome, da se bilježe prsni promjeri posječenih,
ili bolje reći porušenih stabala. Prsni promjeri treba da su izmjereni istom
zaokružbenom promjerkom i na istom mjestu stabla kako je to bilo učinjeno prilikom
prve inventure. Na temelju prsnih promjera očitava se drvna masa iz istih uređajnih
tablica, koje su upotrebljene za kubiciranje drvne mase na panju.


Izabrana taksacijska granica pri prvoj inventuri — recimo 10 cm prsnog promjera
— treba da ostane i dalje na snazi, što će reći, da u evidenciju posječenih stabala
ulaze samo ona stabla, koja ;su deblja od 10 cm prsnog promjera. Pored stabala, koja
su posječena redovitom sječom, treba istodobno voditi računa o svim slučajnim prihodima.


B. Primjena kontrolne metode na pokusne plohe
Kad je Poljoprivredno-šumarski fakultet u Zagrebu preuzeo šume u Lipovljanima
i Zalesini 1950. godine, našli smo nekoliko pokusn:h ploha u Lipovljanima, koje je
ondje osnovao ing. M. Marki ć po internacionalnoj instrukciji za pokusne plohe. S
obzirom na veliki trud i trošak, koji je uložen pri osnivanju tih pokusnih ploha, mi smo
ih zadržali i upotrebili u prvom redu za ispitivanje prirasta po kontrolnoj metodi.2


Imajući pred očima dosadašnja iskustva o izračunavanju prirasta po kontrolnoj
metodi, mi smo se u konkretnoj situaciji našli pred novim problemom. Željeli smo doći
što prije do rezultata o prirastu i postići pri tom zadovoljavajuću točnost. A to je prema
Meyerovi m istraživanjima u Švicarskoj moguće tek uz kontrolnu periodu od 8—8
?odina u odjelima s površinom od 10 hektara, dok je površina naših pokusnih ploha
mnogo manja, te iznosi 0,50 hektara (100 X 50 metara).


U cilju da dobijemo rezultate o prirastu na koje bi se mogli osloniti, nastojali
?mo, da što potpunije zadovoljimo uvjete kontrolne metode, koje smo naveli pod točkama
1 do 4. Pri tom amo išli još dalje i to naročito s obzirom na točku 2 i 41


1. Mjerenje opsega stabala
Da bi smanjili pogreške inventure na minimum, mjesto prsnih promjera
mjerili smo opsege stabala u prsnoj vis:ni. Na svakom smo stablu
označili četiri točke, gdje je bila prislonjena čelična vrpca. Mjerenje je
Izvršeno na milimetar točno. Kako su prethodno bila sva stabla numerirana,
otpala je vjerojatnost, da bi pri mjerenju neko stablo bilo ispušteno
Hi da bi bilo izmjereno dva puta. Grube pogreške u očitovanju opsega
također su uklonjene, jer smo lično sami tri puta mjerili opsege svih stabala.
Razlike u mjerenjima nisu prelazile 0,1%.


Zbog preglednosti i jednostavnosti formirali smo opsežne stepene širine
od 50 milimetara: 250, 300, 350, 400, 450 i t. d. U te opsežne stepene


2 Detaljni opis pokusnih ploha nalazi se u radnji: Plavšić-KIepac: Strukturni
odnosi Posavskih šuma s obzirom na broj stabala, temeljnicu i drvnu masu (u štampi);
Glasnik za šumske pokuse.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 8     <-- 8 -->        PDF

grupirali smo izmjerena stabla, razlučena, po vrstama drveća i etažama
(G = gornja etaža; D = donja etaža).


Zbog štednje na prostoru donosimo ovdje samo podatke jedne pokusne
plohe u tabeli 4, gdje su navedeni brojevi stabala po opsežnim stepeaima
za vrijeme prve i druge inventure, kao i starost sastojine.


Da bi uklonili svaku eventualnu pogrešku, koja bi nastala zbog nedovoljne
evidencije posječenih stabala, mi smo na svakoj pokusnoj plohi numerirali
sva stabla.
2. Uređajne tablice (tarife)
Budući da smo mjerili opsege stabala, morali smo posegnuti za takvim
jednoulaznim tablicama, koje iskazuju drvne mase na temelju opsega. Švicarske
i francuske tablice te vrste nismo mogli upotrebiti zbog toga, što
smo usvojili za ovu svrhu mnogo uže opsežne stepene (50 milimetara) nego
što ih primjenjuju u spomenutim zemljama. Stoga smo bili prisiljeni konstruirati
specijalne tarife, koje donosimo u tabeli 5.


Te su tarife konstruirane na temelju Schaefferovih jednadžbi (2) i (3).
M
V = (O—-TI-0,05) {O — n- 0,10) . . . (2)
rc-0,14
M
V = O (O — n 0.05) (3)
n 0,18
U tim formulama (M) znači drvnu masu stabla prsnog promjera od 45
cm, odnosno opsega 140 cm u prsnoj visini stabla; O = opseg stabla.
Prva formula definira Alganove, a druga Schaefferove tarife na bazi
opsega stabla u prsnoj visini.
Na pojedine vrste drveća primjenili smo ove tarife:


1. za hrast lužnjak Alganovu tarifu N° 17
2. za poljski jasen i nizinski brijest Schaefferovu tarifu N° 13
´ 3. za crnu johu i obični grab . . . Alganovu tarifu N° 15
Izbor navedenih tarifa izvršen je na temelju srednje sastojinske visine.
Za hrast lužnjak smo uzeli Alganove tarife ili takozvane »tarifs rapids
«, jer se one podudaraju s tarifama, koje je Emrović izradio za hrast
u Lipovljanima. Za johu i grab uzeli smo također Alganove tarife iz sličnih
razloga. Za poljski jasen i nizinski brijest usvojili smo Schaefferove tarife
»tarifs lents«, jer se ove podudaraju s jednoulaznim tablicama drvnih
masa, koje je za poljski jasen u Lipovljanima izradio Plavšić.


Na bazi naprijed spomenutih tarifa utvrdili smo drvnu masu na panju
kako je to prikazano u tabeli´6.


3. Korekcioni faktor
Prilikom prorjeđivanja navedenih pokusnih ploha u proljeće 1956. godine
iskoristili smo posječena stabla za obračun korekcionog faktora (f).
Kvocijent između realnih m3 i uređajnih m3 definira korekcioni faktor
za svaku vrstu drveća. Prosječno korekcioni faktori iznose za:


hrast lužnjak poljski jasen nizinski brijest grab johu


1,015 1,024 1,025 1,025 1,150
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 9     <-- 9 -->        PDF

263
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Uređajne tablice (tarife) za pokusne plohe u Lipovljanima


Tabela 5.


Opsežni
stepen Schaeffermm No 13
Algan
No 15
Algan
No 17
Opsežni
stepen
mm
Schaeffer
No 13
Algan
No 15
Algan
No 17
250 0.03 0.01 0.01 1 100 1.22 1.24 1.34
300 0.05 0.01 0.02 1 150 1.35 1.39 1.50
350 0.08 0.02 0.03 1200 1.48 1.54 1.67
400 0.11 0.03 0.04 1250 1.61 1.71 1.85
450 0.15 0.07 0.07 1300 1.75 1.88 2.04
500 0.20 0.11 0.11 1350 1.90 2.06 2.24
550 0.25 0.15 0.17 1400 2.05 2.25 2.44
600 0.31 0.21 0.23 1450 2.21 2.45 2.66
680 0.38 0.28 0.30 1S00 2.38 2.88
700 0.45 0.35 0.38 1550 2.55 3.12
750 0.52 0.43 0.47 1600 2.72 3.36
800 0.61 0.52 0.56 1650 3.61
850 0.69 0.62 0.67 1700 3.87
900 0.79 0.73 0.79 1750 4.14
950 0.89 0.84 0.91 1800 4.42
1000 0.99 0.96 1.05 1850 4.71
1050 1.11 1.10 1.19 1900 5.00


To znači, da je utvrđena masa na panju za hrast lužnjak manja za
1,5%, za poljki jasen za 2,4%, za nizinski brijest i za grab 2,5% i za johu
15%. Budući, da johe ima malo ne ćemo ni njezinu masu rektificirati.


S obzirom na to, da se u našem slučaju »uređajni« i »realni« gubici dobro
podudaraju (osim za johu), nema potrebe, da se drvna masa izražena
u »uređajnim« kubicima rektificira — te se može uzeti, da drvna masa u
tabeli 6 odgovara stvarnoj kubaturi. ,


4. Postotak iskorištenja
Visokom proredom doznačena i posječena stabla —- nakon premjera
u oborenom stanju — izrađena su obzirom na svoje dimenzije u odgovarajuće
sortimente.


Hrast je izrađen u: boulles (kladarke), trupce A, B i C razreda, pragovsku
oblovinu, T. T. stupove, rudno drvo, ogrjev I./II. i III. razreda;
jasen u: trupce A i B razreda, kolarsku građu, rudno drvo i ogrjev I./II. i


III. razreda; brijest u: trupce A i B razreda, rudno drvo i ogrjev L/II. i
III. razreda; joha u trupce A/B razreda i ogrjev L/II. razreda; grab u
ogrjev L/II. i III. razreda.
Izrađeni sortimenti su izmjereni i kubirani. Kod ogrjeva je uzet kao
faktor pretvorbe prostorne mjere u kubnu 0,7.
Donašamo podatke za postotak iskorišćenja drvne mase t. j . postotnog
odnosa između drvne mase izrađenih sortimenata i mase oborenih stabala
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 11     <-- 11 -->        PDF

265
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 12     <-- 12 -->        PDF

(mase stabala s korom); zatim postotak tehničkog drveta od ukupne drvne
mase oborenih stabala i postotak od ukupne izrađene (iskorisćene) drvne
mase. Iste podatke donašamo i za ogrjev.


Tabela 7
Hrast Poljski Nizinski
Nazi v lužnjak jasen brijest Joha Grab


Postotak iskorišćenja 70,3 85,0 86,7 60,4 84,2
Postotak tehničkog drveta ođ mase
oborenih stabala 50,2 62,2 65,4 7,1 —
Postotak tehničkog drveta od izrađene
mase 71,3 73,2 75,5 11,7 —
Postotak ogrjeva od mase oborenih
stabala 20,1 22,8 21,3 53,3 84,2
Postotak ogrjeva od izrađene mase 28,7 26,8 24.5 88,3


Rezultati dobiveni za poljski jasen, brijest i grab te johu odnose se na
manji broj stabala.


5. Obračun prirasta
Prva inventura je izvršena u mjesecu martu 1951., te nosi naslov
inventura 1950. Drugu smo inventuru obavili u jesen 1955., to je inventura
1955. Prema tome raspolažemo sa 5 vegetacijskih perioda, odnosno 5
godišnjih priraštaja. Pri prvoj, kao i pri drugoj inventuri uzeli smo u račun
aritmetijsku sredinu između tri uzastopna mjerenja.


Obračun prirasta izveden je po formuli (1).
Iz tabele 6 vidi se obračun prirasta za četvrtu pokusnu plohu. Za ostale
pokusne plohe obračunali smo prirast na analogan način.


Zbog komparacije utvrđenih prirasta međusobno kao i s tablicama
prihoda navodimo starost jednodobnih sastojina na pojedinim pokusnim
plohama.


Starost sastojine na prvoj pokusnoj plohi je 92 godine, na trećoj 71
godina, a na šestoj 73 godine.


6. Rezultati o prirastu
U tabeli 8 svrstani su rezultati o godišnjem tekućem prirastu po
vrstama drveća i ukupno.


Tečajni godišnji prirast po jednom hektaru


Tabela 8


Vrst e drveć a
Pokusna ploha
i Odjel
Hrast
lužnjak
Poljski
jasen
Nizinski
brijest
m:
Obični
grab
Crna
joha Ostalo Ukupno
Prva pok.
ploha, 157
Treća pok.
ploha, 155/11
Četvrta pok.
ploha, 155/1
Šesta pok.
ploha, 165
8.400
8.948
10.928
10.708
0.344
0.444
0.104
0.648
0.144

0.208
0.064
3.072
1.500
0.764
1.956
0.056

0.004

0.004
0.3361
0.120
0.032
12.020
11.228
12.128
12.112
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Iz tabele 8 vidi se, da najveći dio prirasta otpada na hrast lužnjak, te
iznosi oko 10 m3 godišnje, po jednom hektaru.
U tabeli 9 doneseni su podaci o prirastu s obzirom na gornju i donju
etažu.


Tečajni godišnji prirast po jednom hektaru


Tabela 9
Gornja etaža (G) Donja etaža (D) Ukupno
Pokusna ploha i Odjel m3


Prva pokusna ploha, 157 10.70 1.32 12.02
Treća pokusna ploha, 155/11 9.59 1.64 11.23
Četvrta pokusna ploha, 155/1 11.09 1.04 12.13
Šesta pokusna ploha, 165 10.35 1.76 12.11


Na temelju podataka iz tabele 9 dolazi se do zaključka, da od ukupnog
prirasta otpada na gornju etažu oko 90%, a ostatak na donju etažu.


Tabela 10
Postotak prirasta ukupne drvne mase
Vrste drveća
Hrast Poljski Nizinski Obični Crna
Pokusna ploha i Odjel lužnjak jasen brijest grab joha Ostalo Ukupno
°/o


Prva pok. ploha, 157 3,40 1,20 2,00 2,30 0,60 2,80
Treća pok. ploha, 155/11 3,80 2,00 — 4,90 2,60 3,70
Četvrta pok. ploha, 155/1 3,70 1,50 3,10 4,20 0.10 5,20 3,60
Šesta pok. ploha, 165 4,40 1,70 2,40 4,90 4,20 4.10


Tabela 11
Postotak prirasta drvne mase gornje etaže (G)
Vrste drveća
Hrast Poljski Nizinski Obični Crna
Pokusna ploha i Odjel lužnjak jasen brijest grab joha. Ostalo Ukupno


Prva pok. ploha, 157 3,40 1,20 1,35 1,80 0,60 1,75
Treća pok. ploha, 155/11 3,75 2,00 3,40 2,35 3,60
Četvrta pok. ploha, 155/1 3,70 1,50 2,75 1,90 3,60
Šesta pok. ploha, 165 4.40 1,60 3,65 4,00


U tabeli 10 navedeni su postoci prirasta ukupne drvne mase za razliku
od postotaka prirasta drvne mase u gornjoj etaži (tabele 11). Navedeni
postoci izračunani su na bazi Leibnitzove formule.


7. Razmatranje o dobivenim rezultatima
a) Komparacija rezultata sa podacima o prirastu,
koji je obračunan po metodi izvrtaka


Radi komparacije rezultata o prirastu, koji je dobiven po kontrolnoj
metodi, izvršili smo obračun prirasta po metodama izvrtaka. U tom cilju
izabrali smo četvrtu pokusnu plohu u odjelu 155, gdje smo sa svakog hrastova
stabla u gornjoj etaži uzeli po 4 izvrtka Presslerovim svrdlom. Ui
"svemu je izbušeno 564 izvrtaka odmah nakon druge inventure. Ti su izvrći


267
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 14     <-- 14 -->        PDF

analizirani na dva načina. Najprije je utvrđen debljinski prirast za posljednijh
5 godina. U tabeli 12 doneseni su rezultati o godišnjem debljinskom
prirastu za hrast lužnjak.


Tabela 12
Deblj´inski stepeni (cm):
20 25 30 35 40 45 50 55
Godišnji debljinski prirast u milimetrima
1,3 2,0 2,9 3,8 4,0 4,5 4,9 5,7


Nezavisno od toga, isti su izvrći ponovno analizirani tako, da je utvrđeno
prosječno vrijeme prijelaza za debljinske stepene od 5 cm. U tabeli 13
svrstani su podaci o prosječnim vremenima prijelaza za hrast lužnjak na
istoj plohi.


Tabela 13
Debljinski stepeni (cm):
20 25 30 35 40 45 50 55
Prosječno vrijeme prijelaza u godinama
35 22 17 12 11 9 8,5 6,5


Na temeju podataka iz tabele 12 izračunali smo tečajni godišnji prirast
hrasta lužnjaka u gornjoj etaži po različitim metodama. Dobiveni su ovi
rezultati:


1. po Hufnaglovoj metodi 9,1 m3/ha
2. po metodi prelaženja stabala ... . 9,1 m3/ha
3. po Meyerovoj diferencijalnoj metodi . 7,7 m3/ha
4. po Meyerovoj metodi postotka prirasta 8,5 m3/ha
Na temelju prosječnog vremena prijelaza, t. j . pomoću podataka iz
tabele 13, dobili smo po metodi Klepca rezultat od 7,7 m3/ha, koji odgovara
rezultatu dobivenom po Meyerovoj diferencijalnoj metodi.
Rezultat o godišnjem prirastu hrastovine u iznosu od 10,88 m3/ha (tabela
6) viši je od rezultata, koji su dobiveni po metodama izvrtaka. Razlog
za to leži u tome, što metode izvrtaka ne uzimlju u račun prirast kore. No
to se može uzeti u obzir tako, da se navedeni rezultati pomnože sa fakto-
D
rom kore (—) (Vidi Šumarski list br. 3—4/1957), koji za tu pokusnu plohu
d
iznosi 1,0770.
ad — 1. 9,1 m3 X 1,077 = 9,8 m3/ha
ad — 2. 9,1 m3 X 1,077 = 9,8 m3/ha


ad — 3. 7,7 m3 X 1,077 = 8,3 m3/ha
ad — 4. 8,5 m3 X 1,077 - 9,2 m3/ha
Nakon upotrebe faktora kore, rezultati o prirastu po metodi izvrtaka,


ne razlikuju se praktički mnogo od rezultata, dobivenog kontrolnom metodom.
Međutim oni su svi niži od rezultata dobivenog kontrolnom metodom.


b) Komparacija dobivenih rezultata s njemačkim
p r i r a s n o - p r i h o d n i m tablicama


Prema Wimmenauerovim prirasno-prihodnim tablicama (Allgemeine
Forst. und Jagdzeitung, Frankfurt am Main, 1900.) hrastove sastojine u
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 15     <-- 15 -->        PDF

starosti od 80 godina daju godišnje 8,5 m3 prirasta po hektaru. Prirast hrasta
u navedenim pokusnim plohama iznosi u prosjeku oko 10 m3/ha. Razlog
za veći prirast u Posavskim šumama leži u boljim ekološkim prilikama
ovoga područja.


8. Primjena rezultata istraživanja na gospodarenje
Promatrajući podatke u tabeli 9, vidimo, da je glavni nosilac prirasta
gornja etaža na koju otpada oko 90% ukupnog prirasta. Iz toga slijedi, da
bi rad šumara prilikom njege sastojina trebalo usmjeriti uglavnom na
njegu gornje etaže. Stabla u donjoj etaži imaju uglavnom biološku funkciju
i za produkciju drvne mase nemaju naročito značenje. Rezultati o prirastu
gornje i donje etaže govore u prilog visokim proredama kakve su
dosada ovdje provađane. Ovo shvaćanje potkrepljuju i podaci o debljinskom
prirastu iz tabele 12. Iz te tabele se vidi, da u nijednom debljinskom
stepenu širina goda nije prešla 3,0 mm, a to znači, da se još uvijek proizvodi
fina hrastovina.


Rezultati o godišnjem prirastu u tabeli 8 mogu dobro poslužiti pri
određivanju intenziteta prorjeđivanja. Uz pretpostavku, da se u srednjedobnim
sastojinama proredama realizira jedna trećina prirasta, moglo bi
se uz turnus od 10 godina posjeći oko 30—40 m3 drvne mase po hektaru.
To, dakako, vrijedi u sastojinama, koje su slične navedenim pokusnim plohama.


Iz tabela 8, 10 i 11 izlazi, da hrast lužnjak pokazuje između svih vrsta
drveća najveći intenzitet prirašćivanja u zajednici hrasta lužnjaka suhog
tipa. Prema tome, to nas upućuje, da u toj biljnoj zajednici favoriziramo
hrast lužnjak, koji u tim ekološkim prilikama odbacuje veći i vrijedni]i
prirast od ostalih vrsta drveća. Na taj način može se podići produktivnost
rada u šumskom gospodarstvu.


SUMMERY


In this paper are presented the results of investigations on the volume increment
of the lowland forests of Pedunculate Oak (Quercus pedunculata Ehrh.) Narrow-leaved
Ash (Fraxinus angustifolia Vahl) and Lowland Elm ;(UImus campestris Smith). Investigations
were carried out on permanent experimental plots in the demonstration
forests at Lipovljani of the Forestry Faculty, Zagreb. Presented are the results of
investigation from 4 experimental plots. Size of the plot 0,5 ha. The ages of the stands
on the plots were 71, 73 and 92 years respectively. The thinning grade applied is a
moderate crown thinning.


The volume increment was established on the basis of the »methode du controle«.
The first inventory was performed in 1950, the second in 1955.


On the occasion of the inventories the girths of trees at breast height were measured
to the mm. At each inventory the stems were measured separatedl|y three times.
Stems were divided into the upper storey (G) and lower storey (D). The number of
stems of Pedunculate Ooak, Narrow-leaved Ash, Lowland Elm, European Hornbeam,
Black Alder and other species is presented in Tab. 4 by the girth classes.


The volumes were established on the basis of tariff tables of Algan and Schaeffer.
The correction factor, too, was investigated. It amounts to: for Pedunculate Oak 1,015,
Narrow-leaved Ash 1,024, Lowland Elm 1,025, and European Hornbeam 1,025. In Tab. 6
ŠUMARSKI LIST 8-9/1959 str. 16     <-- 16 -->        PDF

are contained the volumes of: Pedunculate Oak, Narrowleaved Ash, Lowland Elm,
European Hornbeam, Black Alder, and other species obtained from inventorying in
1955 and 1950 an area of 0,5 ha, as well as the volume increment per ha.: presented
sepratedly according to the tree species and stand storeys.


The established total volume increment ranged on plots from 11,2 to 12,1 cu.m./ha.,
and the increment in Pedunculate Oak from 8,4 to 10,9 cu.m./ha. (Tab. 8). In the total
volume increment the upper storey participates with 90u/o, the lower storey With lOrVo.
In Tab. 10 are given the increment percentages of the volume of the upper storey
classified according to tree species.


) Investigated was also the diameter increment of Pedunculate Oak. In the diameter
classs of 20 cm. it amounts to 1,3 mm., and in the class of 55 cm. to 5,7 mm.
Consequently, the growth ring width is less than 3 mm., and here we are concerned
with fine (veneer) Oakwood.


Presented in the paper are also the results of the investigations on the volume
increment of the upper storey of Pedunculate Oak on the experimental plot No. 4 by
means of Pressler´s borer and by the application of the methods of Hufnagel, Meyer
and Klepac. The aim of these investigations was to compare the results obtained by
means of increment cores with the results for volume increment obtained through the
»methode du controls«. In order to render possible this comparison the volume increment
of bark was added to the volume increment obtained by way of the increment
core method. The established volume increment of the upper storey of Pedunculate
Oak ranges from 8,3 (Meyer´s differential method) to 9,8 cu.m./ha. (Hufnagl´s method).
The voiump increment obtained by means of the »methode du controle« amounts to
10,88 cu.m/ha. (Tab. 6).


On the basis of the analysis of the results obtained the authers draw the conclusion
that Pedunculate Oak stands of dry type should be thinned by the application of
a moderate crown thinning. In this type of stand Pedunculate Oak produces among
all other tree species the highest increment as to volume and value.


(Primljeno za štampu 11. IX. 1958. g.>